Kehidakustány Község Képviselőtestületének 3/2015(II.27.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Hatályos: 2015. 03. 01- 2021. 06. 14

Kehidakustány Község Képviselőtestületének 3/2015(II.27.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

2015.03.01.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §.(1) bekezdésében és 132. §.(4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §.(1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § .

A rendelet hatálya kiterjed a Kehidakustány község Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen tartózkodó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 3. §.(1)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre az Szt. 7. §.(1) bekezdésében foglalt eltérésekkel.

2. § .

(1) E rendelet alkalmazása során a vagyoni, jövedelmi és hozzátartozói viszonyok meghatározásánál az Szt. vonatkozó rendelkezései az irányadók a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) gyermekét egyedül nevelő szülő az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki hajadon, nőtlen, özvegy, vagy házastársától külön él, kivéve ha élettársa van;

b) különélő házastársak azok, akiknek bejelentett lakóhelye, tartózkodási helye különböző;

c) váratlan kiadás az előre nem látható, nem tervezhető esemény bekövetkeztében keletkezett többletköltség.

II. Eljárási rendelkezések

3. § .

(1) Képviselő-testület egyes szociális feladat- és hatásköreit a (2) bekezdésben foglaltak szerint a polgármesterre átruházza.

(2) A polgármesterre átruházott hatáskörök:

a) eseti segélyezési rendkívüli települési támogatás megállapítási iránti kérelmek elbírálása az éves költségvetésben e célra meghatározott előirányzat 20 %-áig;

b) köztemetés engedélyezése;

c) étkeztetés;

d) házi segítségnyújtás.

2

4. § .

(1) Az e rendeletben szabályozott támogatások és ellátások iránti kérelmet a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatalban (Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7.) - a továbbiakban Hivatal - kell benyújtani.

(2) A kérelmet írásban az ellátásra jogosult vagy nagykorú hozzátartozója terjesztheti elő.

(3) A pénzbeli és természetbeni ellátásokkal és a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt.

5. § .

(1) A támogatásra való jogosultság megalapozott elbírálása érdekében a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles csatolni az e rendelet által előírt iratokat, igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyek a kérelem elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek.

(2) A kérelmező jövedelmi viszonyainak igazolására csatolni kell:

a) az Szt. 10. §.(2)-(5) bekezdéseinek megfelelő jövedelemigazolást,

b) álláskeresési támogatásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás összegét igazoló szelvényt, ennek hiányában az illetékes munkaügyi hatóság által kiállított igazolást,

c) rendszeres pénzellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét vagy bankszámlakivonatot,

d) nyugellátás, nyugdíjszerű ellátás esetében a folyósító szerv által kiállított, az ellátást megelőző évben folyósított, valamint a tárgyévben folyósítandó ellátás összegét tartalmazó igazolást,

e) vállalkozó esetében az illetékes NAV igazgatóság igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelem adó alapjáról.

(3) Nem szükséges a kérelmező szociális helyzetét hat hónapon belül ismételten vizsgálni, ha valamilyen önkormányzat által folyósított más olyan ellátásban részesül, amelynek során a4

3) Amennyiben az ellátások megállapításához magasabb szintű jogszabályok és az e rendelet által meghatározott feltételeket hitelt érdemlő módon igazoló iratokat a kérelmező felszólítás ellenére sem csatolja, kérelmét el kell utasítani, illetve az ellátást meg kell szüntetni.

6. § .

(1) A Hivatal a hatáskör gyakorlójának döntése alapján környezettanulmányt készít a kérelmezőnél.

7. § .

(1) Az e rendelet alapján megállapított pénzbeli ellátásokat – egyedi határozat alapján – a Hivatal átutalja a kérelmező által megjelölt bankszámlára, vagy az önkormányzat házipénztárából fizeti ki.

(2) A rendkívüli települési támogatások folyósításának határideje a megállapítást követő 15 nap, rendszeres települési támogatások folyósításának határideje pedig a tárgyhót követő hónap ötödik napja.

(3) A Hivatal gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési és egyéb pénzügyi elszámolási feladatok ellátásáról.

3

III. Pénzbeli ellátások

8. § .

(1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő családok, illetve személyek részére, figyelemmel az Szt. 45. §.(4) bekezdésében foglaltakra

a) rendkívüli települési támogatást és

b) rendszeres települési támogatást nyújt.

(2) A rendkívüli települési támogatás lehet:

a) eseti segélyezési rendkívüli települési támogatás,

b) temetési költségekhez nyújtott rendkívüli települési támogatás.

(3) A rendszeres települési támogatás lehet:

a) ápolási célú rendszeres települési támogatás,

b) gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás.

Rendkívüli települési támogatás

9. § .

(1) Eseti segélyezési települési támogatásban csak az a kérelmező részesíthető, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át.

(2) Indokolt esetben – különösen gyermekét egyedül nevelő szülő, három és többgyermekes család, tartósan beteg vagy egészségileg károsodott gyermeket nevelő szülő esetében – az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatár 30 %-kal túlléphető.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottnál magasabb egy főre számított jövedelem esetén is megállapítható eseti segélyezési rendkívüli települési támogatás, amennyiben a kérelmező önhibáján kívül, átmenetileg különös méltánylást érdemlő élethelyzetbe került. Ebben az esetben a támogatás alapjául szolgáló körülményeket igazolni kell.

(4) A (3) bekezdés alapján jogosultanként évente egy alkalommal állapítható meg támogatás. Az egy főre jutó jövedelem ebben az esetben sem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át.

(5) Az eseti segélyezési rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb 5000 forintnál és nem lehet több 15000 forintnál.

(6) Az ugyanazon személy vagy család részére folyósított eseti segélyezési rendkívüli települési támogatás összege éves szinten nem haladhatja meg a 45000 forintot.

(7) A (6) bekezdés szerinti éves összeg számításánál figyelmen kívül kell hagyni az eltartott gyermek nevelésével összefüggő kiadásokra tekintettel nyújtott támogatást.

(8) Nem állapítható meg eseti segélyezési rendkívüli települési támogatás annak a kérelmezőnek, akinek családja a kérelem benyújtását megelőző hatvan napon belül ilyen juttatásban részesült.

(9) Képviselő-testület eseti segélyezési rendkívüli települési támogatást évente egy alkalommal hivatalból, jövedelemvizsgálat nélkül is megállapíthat.

10. § .

(1) Elhunyt személy temetési költségeire tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki az elhalt személy eltemettetéséről

gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt, de a temetési költségek viselése saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

4

(2) Elhunyt személy temetési költségeire tekintettel rendkívüli támogatás akkor állapítható meg, ha kérelmező családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 300 %-át.
(3) Ebben az esetben a kérelmet a halálesetet követő 30 napon belül kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a temetési költségeket igazoló, a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát.
(4) Nem állapítható meg a temetési költségekre tekintettel rendkívüli települési támogatás
a) ha a kérelmező és az elhunyt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés állt fenn,
b) a temetési költségek összege meghaladja 250.000 Ft-ot.
(5) A halálesethez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás összege maximum 15.000 Ft.

Rendszeres települési támogatás

11. § .

(1) Ápolási célú rendszeres települési támogatás állapítható meg azon személy részére, aki a 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, az illetékes

járási hivatal által megállapított ápolási díjban nem részesül, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át.
(2) Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy személy ápolásához kapcsolódó települési támogatás állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg a támogatás.
(3) Nem jogosult ápoláshoz kapcsolódóan rendszeres települési támogatásra a hozzátartozó, ha
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,
b) köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,
c) rendszeres pénzellátásban részesül,
d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje a napi 4 órát meghaladja.
(4) Nem jogosult ápolási célú támogatásra az a hozzátartozó sem, akinek családjában olyan más személy él, aki jövedelemszerző tevékenységet nem folytat és az ápolt személy gondozására képes.
(5) Egyedi elbírálás alapján, indokolt esetben állapítható meg támogatás annak a hozzátartozónak, aki a kérelem benyújtását megelőzően jövedelemszerző tevékenységet nem folytatott.
(6) Nem jogosult támogatásra az a hozzátartozó, aki Kehidakustány közigazgatási területén lakóhellyel nem rendelkezik, vagy aki Kehidakustány község közigazgatási területén lakóhellyel nem rendelkező személy ápolását végzi.
(7) Az ápolási célú rendszeres települési támogatás havi összege 30.000 Ft.
(8) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani, a jogosultsági feltételek fennállását évente felül kell vizsgálni.
(9) Az ápolási célú rendszeres támogatást meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapot az ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolt személy az ápolási kötelezettségét nem teljesíti,

5

c) az ápolt személy meghal,
d) a (3)-(4)-(6) bekezdésekben meghatározott, jogosultságot kizáró körülmény következik be.
(10) Nem teljesíti kötelezettségét az ápolást végző személy, ha
a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, élelmezéséről nem, vagy csak hiányosan gondoskodik,
b) az ápolt személy gyógyszereiről nem gondoskodik,
c) az ápolt személy személyi higiéniájáról és lakókörnyezetének rendjéről, tisztaságáról nem gondoskodik.
(11) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását, hogy az ápolandó személy tartósan beteg és gondozási ideje előreláthatólag három hónapnál hosszabb időt vesz igénybe.
(12) A hatáskör gyakorlója bejelentésre vagy hivatalos tudomás alapján, illetve az ellátás felülvizsgálatakor az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére felkérheti a házi segítségnyújtást ellátó szociális gondozót az ápolási kötelezettség teljesítésének vizsgálatára.

12. § .

(1) A rendszeres gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás állapítható meg annak a közgyógyellátásban nem részesülő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülélő esetén 250 %-át, és a havi rendszeres gyógyszereinek orvos által igazolt és gyógyszertár által beárazott költsége eléri az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át.

(2) A havi rendszeres gyógyszerköltség megállapításánál a legolcsóbb hatóanyag-tartalmú készítmények árát kell figyelembe venni.

(3) A támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától az igazolt gyógykezelés időtartamára, de legfeljebb 12 hónapra kell megállapítani.

(4) A gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség 50 %-os mértéke száz forintra kerekítve, de legfeljebb havi 5000 forint.

(5) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az orvosi és gyógyszertári igazolást a havi endszeres gyógyszerekről és azok költségeiről.

IV. Természetbeni ellátások

13. § .

Pénzbeli támogatás helyett természetbeni szociális ellátásként nyújtható:
- eseti segélyezési célú rendkívüli települési támogatás keretében különösen Erzsébet utalvány, élelmiszer, gyógyszer, térítésköteles egészségügyi ellátás költségeinek, vagy azok egy részének megtérítése, térítési díjak kifizetése, közüzemi díjhátralék egészének vagy egy részének kifizetése;

14. § .

(1) Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a polgármester gondoskodik az elhunyt személy eltemettetéséről az Szt. 48. §-ában foglaltak szerint.

(2) Az Szt-ben foglaltakon túl kérelmezhető annak a vagyontalan személynek a közköltségen történő eltemettetése is, akinek van ugyan az eltemettetésére köteles hozzátartozója, de családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, 200 %-át, és a temetési költségek viselése a család létfenntartását veszélyeztetné.

6

(3) Közköltségen hamvasztásos vagy a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el.

V. Szociális szolgáltatások

15. § .

(1) Szociális szolgáltatásként az önkormányzat a következő szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d) családsegítés.

(2) Az ellátások igénybevétele kérelem alapján történik, amelyet a Hivatalban kell benyújtani.

16. § .

(1) Az Szt. 62. §.(1) bekezdése alapján az étkeztetésre való jogosultság megállapítása során

a) életkora miatt rászorult az a személy, aki öregségi nyugdíjban részesül vagy a 60. életévét betöltötte,

b) egészségi állapota miatt rászorult, aki munkaképességének csökkenésére vagy elvesztésére tekintettel rendszeres pénzellátásban részesül, vagy a háziorvos, kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni,

c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására részben képes és fogyatékosságát az Szt. 65/C. §.(6) bekezdése szerint igazolja,

d) pszichiátriai betegsége illetve szenvedélybetegsége miatt rászoruló, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes és betegségét a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 21. §-ában meghatározottak szerint igazolja,

e) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki - nyilatkozata szerint bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik,

f) egyéb körülményei miatt étkeztetésre jogosult az az egyedülélő személy, aki jövedelemmel nem rendelkezik, rendszeres pénzellátásban nem részesül, ezért napi étkezéséről gondoskodni nem tud.

(2) A napi egyszeri meleg étkezést az önkormányzat az "Őszikék" Időskorúak Otthonával kötött közétkeztetési megállapodás alapján az intézmény konyhájáról biztosítja.

(3) Az étkezésért a Képviselő-testület által megállapított, e rendelet 1. számú melléklete szerinti térítési díjat kell fizetni.

(4) A krízishelyzetben lévő személyek (különösen a jövedelemmel nem rendelkezők) részére az étkeztetést térítésmentesen nyújtja az önkormányzat.

17. § .

(1) A házi segítségnyújtást, mint az önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást az Szt. 63. §-ában meghatározottak szerint biztosítja az önkormányzat.

(2) Képviselő-testület a házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat nem állapít meg.

18. § .

(1) A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő személyi térítés díj az ellátásban részesülő jövedelmi helyzete és szociális körülményei alapján 50 %-kal csökkenthető, különös méltánylást érdemlő esetben elengedhető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti térítési díj mérséklés megállapítható meghatározott időtartamra, vagy az étkeztetés idejére folyamatosan.

7

19. § .

(1) Az önkormányzat, mint szociális szolgáltató által biztosított ellátásokra (szociális étkezés, házi segítségnyújtás) való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a jogosult:

a) azt kéri,

b) kehidakustányi lakóhelye megszűnik,

c) meghal,

d) az ellátást határozott időre kérte, ezen időtartam elteltével,

e) a megállapított személyi térítési díjat legalább hat hónapja nem fizette meg, és a térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelmet nem terjesztett elő,

e) az ellátást egy évig folyamatosan nem vette igénybe.

(2) A házi segítségnyújtásra való jogosultságot meg kell szüntetni az (1) bekezdésben foglaltakon túl, ha az ellátott

a) a gondozási naplót folyamatosan, legalább egy hét időtartamban indokolás nélkül nem írja alá,

b) a házi szociális gondozót egymást követő öt alkalommal nem engedi be az ingatlanra.

20. § .

Képviselő-testület a családsegítő szolgáltatást a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása tagjaként a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ útján, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével kötött ellátási szerződés alapján biztosítja.

VI. Záró és átmeneti rendelkezések

21. § .

(1) E rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba, rendelkezései a hatályba lépését követően indult eljárásokban alkalmazandók.

(2) A rendelet hatályba lépésével Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007.(V.5.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

22. § .

(1) A rendelet hatályba lépésekor méltányosság jogcímén ápolási díjban részesülők jogosultságát a hatályba lépést követő 30 napon belül hivatalból felül kell vizsgálni, amennyiben az e rendelet szerinti ápolási célú rendszeres települési támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak, a támogatást 2015. március 1-jétől kell megállapítani.

(2) A 2015. március 1-jét megelőzően méltányosság jogcímén közgyógyellátásra jogosult személy a jogosultság fennállása alatt gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatásra nem jogosult.

Kehidakustány, 2015. február 26.
Lázár István Futácsi Lászlóné
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2015. február 27.
Futácsi Lászlóné
jegyző

1. számú melléklet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások térítés díja

I. Étkeztetés
1. Az intézményi térítési díj napi összege: 236 Ft + 27 % ÁFA = 300 Ft/adag
2. Az intézményi térítési díj napi összege az étel
kiszállítása esetén: 244 Ft + 27 % ÁFA = 310 Ft/adag
3. Díjkedvezmények:
- azon ellátottak részére, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét: 150 Ft/adag