Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

A Kehidakustány Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 07- 2023. 07. 08

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

A Kehidakustány Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.07.

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kehidakustány Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kehidakustány Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kehidakustány Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kehidakustány Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2023. július 7-én lép hatályba, és 2023. július 8-án hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez

1. A Kehidakustány Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Az önkormányzat kötelező feladatai (kormányzati funkció szerint)

1.1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1.2. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

1.3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1.4. 045120 Út, autópálya építése

1.5. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1.6. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

1.7. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

1.8. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

1.9. 061020 Lakóépület építése

1.10. 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

1.11. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

1.12. 064010 Közvilágítás

1.13. 066010 Zöldterület-kezelés

1.14. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1.15. 072111 Háziorvosi alapellátás

1.16. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

1.17. 072311 Fogorvosi alapellátás

1.18. 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

1.19. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1.20. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

1.21. 082044 Könyvtári szolgáltatások

1.22. 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1.23. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1.24. 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

1.25. 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

1.26. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1.27. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1.28. 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

1.29. 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

1.30. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

1.31. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1.32. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

2. Az önkormányzat önként vállalt feladatai (kormányzati funkció szerint)

2.1. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2.2. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

2.3. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2.4. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

2.5. 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

2.6. 084031 Civil szervezetek működési támogatása

2.7. 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

2.8. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

2.9. 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

2.10. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2.11. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

2.12. 107052 Házi segítségnyújtás

2.13. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások”

2. melléklet a 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez

1. A Kehidakustány Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Ügyrendi Bizottság

Név

Megbízatás

Lakcím

Kutnyák Márió Ferenc

elnök

8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 2/D.

Szalóné Bohár Ildikó

tag

8784 Kehidakustány, Liliom utca 4.

Nagy József

tag

8784 Kehidakustány, Kossuth Lajos utca 16.

3. melléklet a 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez

1. A Kehidakustány Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:

„3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás (Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására) 8798 Zalabér 3096/12 hrsz.”