Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Hatályos: 2021. 12. 08

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

2021.12.08.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1. § (1) Jelen rendelet (a továbbiakban: Rendelet) célja Kistolmács Község sajátos településképének társadalmi részvétellel és konszenzus által történő védelme és alakítása

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás valamint a védelem megszüntetés szabályozásával;

b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;

c) településképi követelmények meghatározásával;

(2) A helyi védelem célja a település településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

(3) A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja

a) A település karakterét meghatározó település-szerkezeti vonalak (utca-vonalvezetések és térformák megőrzése.

b) A település karakterét meghatározó utcaképek, térfalak hangulatának megőrzése

c)A település védett természeti területeinek védelme

(4) 2

2. § A Rendelet alkalmazásában használt fogalmak jegyzéke és magyarázata:

a) főépület: az ingatlan elsődleges rendeltetését (pl. lakó-, üdülő-, szállás-, iroda-, kereskedelem-, vendéglátás-, szolgáltatás-, oktatás-, egészségügy-, kulturális-, üzemi-) magába foglaló épület

b) melléképület: az ingatlan elsődleges rendeltetéséhez kapcsolódó egyéb funkciót befogadó épület (pl. gépjármű-tároló, egyéb tároló, raktár, műhely, ól)

c)3 cégtábla (címtábla, cégjelzés, cégfelirat, címfelirat): a telken vagy az épületben székhellyel, telephellyel rendelkező szervezet, vállalkozás, költségvetési szerv, alapítvány, egyesület, egyéb társadalmi szerv azonosítását szolgáló, az épületen a homlokzat síkjában, kerítésen vagy ilyen céllal önállóan elhelyezett tábla, felirat vagy egyéb tárgy;

d)4 CityBoard formátumú eszköz: olyan 2,50 métertől 3,50 métermagasságú, két lábon álló reklámhordozó berendezés, amelynek felülete 7,0-9,0 m2, látható, papír- (vagy fólia-) alapú, nem ragasztott, hátsó fényforrás által megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik;

e)5 CityLight formátumú eszköz: olyan függőleges elhelyezésű reklámhordozó berendezés, amelynek mérete legfeljebb 118 cm x 175 cm és legfeljebb 2,0 m2 látható, papíralapú reklám közzétételre alkalmas felülettel vagy 72”-90” képátlójú, 16:9 arányú, álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik;

f)6 elektronikus hírközlési építmények: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott sajátos építményfajták, az elektronikus hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények, amelyek magukba foglalják a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő - burkoló, tartó, védő, jelző stb. - műtárgyakat, különösen a tartozékokat és a tartószerkezeteket, az antenna-tartószerkezeteket (tornyokat), oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat, és a nyomvonalas és nyomvonal jellegű elektronikus hírközlési építményeket;

g)7 helyi védelem alatt álló terület: a településtest településképileg, történetileg kiemelkedő jelentőségű, összefüggő tömbjeinek körülhatárolt területe, amelyet a Képviselő-testület e rendelettel védetté nyilvánított;

h)8 információs célú berendezés: önkormányzati hirdetőtábla, információs vitrin, közérdekű molinó, CityLight formátumú eszköz és CityBoard formátumú eszköz, mely reklámnak nem minősülő, különösen

ha) az önkormányzat működése körébe tartozó,

hb) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos,

hc) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos,

hd) idegenforgalmi és közlekedési, valamint

he) a lakosság egészét vagy széles rétegeit érintő, az állam működésére vonatkozó közérdekű információ közlésére létesül;

2/A. §9 Az e rendelet V-VIII. fejezetében megállapított településkép-érvényesítési eszközök tekintetében meghatározott önkormányzati hatósági hatásköröket Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesterre ruházza át.

II. Fejezet

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

3. § (1)10 Helyi védelem alatt álló értéknek minősül az 1. mellékletben felsorolt Kistolmács Község területén lévő minden olyan épület, épületrész, köztéri alkotás, növényzet, utcabútor és egyéb létesítmény, mely formája, kora vagy valamely hozzá fűződő történeti különlegesség által jelentős építészeti, képzőművészeti vagy botanikai értéket képvisel, a településkép kedvező megjelenését befolyásolja, vagy a nemzeti illetve helyi hagyományok megőrzése szempontjából fontos.

(2)11

(3)12 Az önkormányzat helyi védelemmel kapcsolatos szakmai feladatait a polgármester látja el.

4. § (1) Helyi védelem alá helyezést vagy megszüntetést bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezhet írásban Kistolmács Község Önkormányzatához vagy Polgármesteréhez intézett levélben a védelem alá helyezés vagy a védelem megszüntetés tárgyának egyértelmű megjelölésével és a kezdeményezés rövid indoklásával.

(2) Helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés a védettség tárgyát képező objektum tulajdonosi kör előzetes tájékoztatásával történhet.

(3)13 A helyi védelem alá helyezési illetve törlési szándékot a döntést megelőzően 15 napra az Önkormányzat honlapján közzéteszi.

(4) Helyi védelemmel kapcsolatos testületi döntés hatálya folyamatban lévő hatósági eljárásokra nem terjed ki.

(5) Helyi védettség csak a védett érték megsemmisülése, reális költségen helyre nem állítható károsodása, a védett érték megszüntetéséhez fűződő jelentős közérdek fennállása esetén szüntethető meg.

(6) Nem helyezhető helyi védelem alá országos műemléki védelem alatt álló ingatlan. A helyi védettség haladéktalanul törlendő, amennyiben a védett érték országos műemléki védettségben részesül.

(7) A helyi védettség alatt álló értékek nyilvántartásának vezetése a Polgármester feladata. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden helyi védett értékre vonatkozóan:

a)14 a védett érték megnevezését, védelmi nyilvántartási számát és azonosító adatait;

b)15 a védett érték helyét (cím: utca, házszám, helyrajzi szám), területi védelem esetén a védett terület lehatárolását;

c) a védendő érték meghatározását (leírás);

d) a védendő érték helyreállítására irányuló szakmai javaslatot (szükség szerint);

e)16 a védelem típusát;

f)17 a védelem rövid indoklását;

5. § (1) Helyi védelem alá helyezésről vagy megszűnésről szóló képviselő-testületi előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) az érték megnevezését és helyét;

b) védetté nyilvánítás esetén a védettség alapját képező érték bemutatását (épület esetében építészeti értékvizsgálatot),

c) törlés esetén a törlési szándék indokait,

d) az érték fényképét;

d) a tulajdonos(-ok) és a lakosság részéről az üggyel kapcsolatban beérkezett véleményeket.

(2) A helyi védettség elrendeléséről vagy megszüntetéséről szóló képviselő-testületi döntésről a döntést követő 8 napon belül írásban kell tájékoztatni a tulajdonosi kört és a javaslat-tevőt.

(3)18

3. A helyi egyedi védelem meghatározása

6. §19

4. A helyi egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

7. § (1) A 1. mellékletben szereplő helyi egyedi védelem alatt álló építészeti és egyéb értéket a tulajdonos köteles jó karban tartani, állapotát megóvni. Az ingatlan használata nem veszélyeztetheti a védett érték fennmaradását és állapotát.

(2) A helyi egyedi védelem tárgyát képező objektumot nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében folytatott építési tevékenység, területhasználat.

(3) Helyi egyedi védelem alatt álló épület korszerűsítése, átalakítása, bővítése részleges bontása esetén

a) a védett érték nem sérülhet, megjelenése, eredeti karaktere nem változtatható meg;

b) a védett érték ismert vagy kikövetkeztethető eredeti formája helyreállítandó;

c) az ingatlan védett értéknek nem minősülő részeinek, valamint a bővítménynek illeszkednie kell a védett érték megjelenéséhez.

(4) Védett értéket képező épületrész kényszerű bontása esetén a lebontott épületrészt eredeti formában vissza kell építeni.

III. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

5. településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

8. §20 Településképi szempontból meghatározó területnek minősül a 2. mellékletben meghatározott:

a) kertes családi házas terület

b) temető terület

c) rekreációs terület

d) külterületi, beépítésre nem szánt terület

IV. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

6. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

9. § Lakó-, üdülő-, igazgatási-, egészségügyi-, oktatási-nevelési-, zártkerti gazdasági-, egyházi-, kereskedelmi-, vendéglátó- és szolgáltató-épületen új építés és épület-felújítás esetén nem alkalmazható hullámpala, műanyag hullámlemez tetőhéjazat illetve burkolat.

7. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

10. § (1) A településképi szempontból meghatározó területen új főépület építése esetén a főépület utcai homlokzati falfelületének legalább 2/3 részét a szabályozási terven szereplő építési vagy szabályozási vonalra, ennek hiányában az utcai telekhatárra kell illeszteni.

(2)21 Településképi szempontból meghatározó területen főépület, vagy utcafronton álló melléképület esetében :

a) csak tetősíkban elhelyezett tetőtéri ablakok létesíthetők;

b) utcai homlokzatra klíma kültéri egység és parabola (tányér-) antenna nem helyezhető el.

8. Egyes sajátos építmények, műtárgyak, hírközlési eszközök elhelyezése

11. § (1) Épületre szerelt elektronikus hírközlési építmény és antenna az épület utcai, illetve közterületről látható homlokzatai esetében csak a párkány- illetve attikafal felső határvonala fölötti részen helyezhető el. Elektronikus hírközlési építmény és antenna az épület homlokzatának díszített részét nem takarhatja.

(2) Hírközlési vezeték (kábel) épület utcai, illetve közterület felől látszó homlokzatain csak takart, rejtett módon helyezhető el.

(3)22 Új, a települést vagy településrészt ellátó vezeték nélküli elektronikus hírközlési és műsorszóró létesítmény és műtárgy csak külterület azon részén helyezhető el, ami a belterület határától legalább 500 m távolságban van, és elsősorban multifunkcionális kialakítással. Önálló szerkezete is telepíthető, kivételes esetben, amennyiben nem áll rendelkezésre erre alkalmas meglévő építmény.

(4)23 Új vezetékes hírközlési hálózatot a meglévő oszlopsorra vagy közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő vezetékes hálózatot terepszint alatti elhelyezéssel szabad kivitelezni.

9. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

12. § Közterület zöldfelületén terepszint felett elhelyezett közmű-, energia-ellátási és hírközlési műtárgy, különösen vízmű-kút, tűzivíztároló, szennyvíz-átemelő, gáznyomás-csökkentő, transzformátorház – amennyiben egyéb műszaki jellegű akadály nem gátolja, örökzöld élősövénnyel körbekerítendő. Az élősövény telepítése a közmű-szolgáltató kötelessége, a növény-telepítés a közterület kezelővel egyeztetett módon történhet.

9/A.24 Közterületen és a közterületről látható magánterületeken a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének szabályai

12/A. § (1) A településkép védelme érdekében az építési reklámhálón a reklámcélú felület egy egységes képben összefogottan, egy hirdetést, reklámot és a felújításra vonatkozó tájékoztatást tartalmazóan jeleníthető meg.

(2) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégtáblákat úgy kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival.

(3) Az építmények homlokzatán, kerítésén csak legfeljebb 2 m2 méretű cégtábla helyezhető el úgy, hogy:

a) megjelenésével, színezésével, méreteivel ne okozzon esztétikai és látványbeli zavart a településképben a közterületei felőli látványban, és

b) a cégreklám nem adhat ki zajt, a kiadott mesterséges fény a közlekedőket nem zavarhatja, és

c) új építmény építésénél, meglévő építmény átalakításánál, funkcióváltásánál, homlokzati felújításánál a cégtábla elhelyezését a homlokzattal együtt kell kialakítani. Utólagosan cégtábla a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve helyezhető el, alakítható ki.

(4) Ha cégtábla utólagos elhelyezésénél az (2) bekezdésben foglaltak nem biztosíthatóak, akkor az utólagos elhelyezés nem lehetséges.

(5) Tetőfelületre cégtábla nem helyezhető el.

(6) Épületek homlokzataira kerülő cégtábla, információs vagy más célú berendezés épületdíszítő tagozatot nem takarhat el.

(7) Közterületről látható épületek egy-egy homlokzatának 10%-ánál nagyobb felületén nem helyezhető el cégtábla, információs, vagy más célú berendezés

V. Fejezet25

TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

10.26 Rendelkezés a településkép-védelmi tájékoztatásról és szakmai konzultációról

13. § (1)27 Kistolmács Község Önkormányzata az alábbi településképet érintő kérdésekben kötelezővé teszi a településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt (a továbbiakban: szakmai konzultáció):

a) településképi véleményezési eljáráshoz kötött építési ügyekben a tervezés kezdeti szakaszában;

b) minden 100 m2 beépített területet, vagy a terepszint felett 10 m magasságot meghaladó új épület, építmény tervezésének kezdeti szakaszában;

c) meglévő épület utcai homlokzatának megváltoztatása előtt;

d) minden új reklámhordozó, vagy reklámfelület kialakítása előtt;

e) zártkerti területen minden új épület építése, illetve meglévő épület külső megjelenésének megváltoztatása esetén, amelynek homlokzata a közútról látható.

(2)28 A szakmai konzultáció és az arról készítendő emlékeztető felelőse a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Műszaki Osztálya

VI. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

11. A településképi véleményezési eljárással érintett építmények köre

14. §29 Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni - amennyiben az építtető nem az Önkormányzat - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Kormányrendelet alapján indított építési engedélyezési eljárásokat megelőzően, amennyiben az építési tevékenységgel érintett építmény:

a) helyi területi védelem alatt áll;

b) településképi szempontból meghatározó területen áll;

c) közterület felől látható;

d) építmény közterületen helyezkedik el.

12. A településképi véleményezési eljárás részletes szabályai

15. § (1)30 A településképi véleményezési eljárás az építtető, vagy az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (továbbiakban együtt: kérelmező) írásbeli kérelmére indul. A kérelmet Kistolmács Község Polgármesteréhez a a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendeletben (a továbbiakban:Kormányrendelet) meghatározott tartalommal kell benyújtani.

(2) A kérelemnek és mellékleteinek meg kell felelniük a Kormányrendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.

(3) A településképi vélemény kialakításánál a Kormányrendeletben meghatározott szempontokat és jelen Rendelet előírásait kell figyelembe venni.

VII. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

13. A településképi bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások köre

16. §31 (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni magasabb rendű jogszabályok keretei között:

a) egyedi helyi védelem alatt álló ingatlanon tervezett, a védett érték megjelenését érintő építési tevékenység esetén,

b) helyi területi védelem alatt álló ingatlanon tervezett utcaképet, településképet érintő építési tevékenység esetén, - különösen homlokzat-átalakítás, homlokzat-felújítás, fűtési és klíma-berendezések, hírközlési létesítmények homlokzaton történő elhelyezése, utcai kerítés építése esetén,

c) reklámok és reklámhordozók elhelyezése, valamint önálló reklámhordozót tartó építmény építése esetén,

d) közterületre tervezett, a településkép megjelenését befolyásoló, 30 napnál huzamosabb időre szánt idényjellegű, valamint tartós jellegű építményekre irányuló építési tevékenység esetén,

e) az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a továbbiakban együttesen: rendeltetésváltozás) esetén.

(2) A kérelmező saját kérésére településképi bejelentési eljárást lehet lefolytatni a 16.§ (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül is.

14. A településképi bejelentési eljárás részletes szabályai

17. § (1)32 A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) írásbeli kérelmére indul.

(2)33 A kérelmet Kistolmács Község Polgármesteréhez (a továbbiakban: Polgármester) a Kormányrendeletben meghatározott formában és tartalommal, az építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani.

(3) A Polgármester a településképi bejelentési eljárást a Kormányrendeletben meghatározottak szerint folytatja le.

(4)34 A bejelentés tudomásulvételéről szóló határozat - ha a határozat másképp nem rendelkezik:

a) állandó építmény esetén végleges,

b) önálló reklámhordozót tartó építmény építése, elhelyezése, létesítése esetén 5 év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig érvényes.

(5)35

(6) A településképi bejelentésre kiadott döntés meghozatalánál a Kormányrendeletben meghatározottakon kívül az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) a vonatkozó építési szabályoknak való megfelelőség,

b) a kialakult település- illetve telek-szerkezethez való illeszkedés megfelelősége,

c) a környezet kialakult, illetve védendő építészeti valamint zöldfelületi adottságaihoz történő illeszkedés,

d) a kialakult épületmagassági adottságokhoz történő illeszkedés,

e) a tervezett terület felhasználás megfelelősége a környezet szempontjából.

VIII. Fejezet36

TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI BÍRSÁG

15. A településképi kötelezési eljárás

18. § (1)37 A településkép védelméről szóló törvényben meghatározott településképi kötelezési eljárást a Polgármester az Önkormányzat szerveként folytatja le, amelynél az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény eljárási szabályait kell alkalmazni.

(2)38 A településképi követelmények megszegésének jogkövetkezményei: A Polgármester jelen rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést bocsát ki.

16.39 A településkép-védelmi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

19. § (1)40 A településkép-védelmi bírság kiszabásának esetei:

a) jelen rendeletben előírt településképi eljárás kezdeményezésének elmulasztásával megindított építési tevékenység;

b) a településképi bejelentésben foglaltaktól eltérő építési tevékenység végzése;

c) a településképi követelmények be nem tartása,

(1a)41 A településkép-védelmi bírság legkisebb összege nem lehet alacsonyabb, a településkép védelemről szóló törvényben megállapított összegnél.

(2) A bírság mértékének meghatározásánál mérlegelni kell:

a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,

b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,

c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,

d) a jogsértő állapot időtartamát,

e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,

f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint

g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.

(3)42

17.43 A településkép-védelmi bírság kiszabásának és behajtásának módja

20. § (1)44 A településkép-védelmi bírságot Kistolmács Község Önkormányzata 11749046-15436399-03610000 számú bírság számlájára kell befizetni.

(2)45 A bírság befizetésének határideje a bírság összegét megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül. 100 000 Ft összeget meghaladó bírság esetén legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezmény adható.

IX. Fejezet

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

18. Hatályba lépés

21. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

19. Átmeneti rendelkezések

22. § Jelen Rendelet hatálybalépése előtt indult, folyamatban lévő véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásokban az ügy indulásakor hatályban lévő jogszabályok szerint kell eljárni.

1. melléklet

MŰEMLÉK, HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK
A közigazgatási területen lévő helyi védelemben részesülő építmények:

1. Béke utca 248. hrsz-ú sarok, 251 hrsz.

2. Béke utca 248. hrsz-ú sarok, 251 hrsz. (Szt. család szobor)

3. Fő u. 1. 247. hrsz.

4. Külterület zártkert 1149 hrsz. (Szt. Donát szobor)

2. melléklet46

Településképi szempontból meghatározó terület

1. kertes családi házas terület

2. temető terület

3. rekreációs terület

4. külterületi, beépítésre nem szánt terület

null

1

A bevezető a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Hatályon kívül helyezve 8/2019.(V.27.) önkormányzati rendelet 1.§ -val.

3

A 2. § c) pontját a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

4

A 2. § d) pontját a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

5

A 2. § e) pontját a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

6

A 2. § f) pontját a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

7

A 2. § g) pontját a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

8

A 2. § h) pontját a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

9

A 2/A. §-t a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

10

A 3. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdését a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 24. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 3. § (3) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (3) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (7) bekezdés a) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. § (7) bekezdés b) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. § (7) bekezdés e) pontját a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdése iktatta be.

17

A 4. § (7) bekezdés f) pontját a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdése iktatta be.

18

Az 5. § (3) bekezdését a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 24. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 6. §-át a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 24. § c) pontja hatályon kívül helyezte. A 6. §-át a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 24. § c) pontja hatályon kívül helyezte. A 6. §-át a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 24. § c) pontja hatályon kívül helyezte. A 6. §-át a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 24. § c) pontja hatályon kívül helyezte. A 6. §-át a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 24. § c) pontja hatályon kívül helyezte. A 6. §-át a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 24. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 8. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

21

A 10. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

22

A 11. § (3) bekezdését a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 8. §-a iktatta be.

23

A 11. § (4) bekezdését a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 8. §-a iktatta be.

24

A 9/A. alcímet (12/A. §) a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 9. §-a iktatta be.

25

A V. Fejezet címe a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

26

A 10. alcím címe a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

27

A 13. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

28

A 8/2019.(V.27.) önkormányzati rendelet 2.§ -val megállapított szöveg. A 6/2021.(III.18.) önkormányzati rendelet 21.§-val megállapított szöveg.

29

A 14. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.

30

A 15. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 14. §-ával megállapított szöveg.

31

A 16. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 15. §-ával megállapított szöveg.

32

A 17. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 17. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 17. § (4) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 17. § (5) bekezdését a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 24. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A VIII. Fejezet címe a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 17. §-ával megállapított szöveg.

37

A 8/2019.(V.27.) önkormányzati rendelet 3.§ -val megállapított szöveg. A 18. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 18. §-ával megállapított szöveg.

38

A 18. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 18. §-ával megállapított szöveg.

39

A 16. alcím címe a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 19. §-ával megállapított szöveg.

40

A 19. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 19. § (1a) bekezdését a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 20. § (2) bekezdése iktatta be.

42

A 19. § (3) bekezdését a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 24. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 17. alcím címe a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 21. §-ával megállapított szöveg.

44

A 20. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 22. §-ával megállapított szöveg.

45

A 20. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 22. §-ával megállapított szöveg.

46

A 2. mellékletet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 23. §-a iktatta be.