Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2021. 02. 16

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről


Kistolmács Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) – (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet személyi hatálya Kistolmács község közigazgatási területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.


2. § (1) Kistolmács Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a gyermekek védelmét természetbeni ellátás és személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében biztosítja.


(2) Az önkormányzat által biztosított természetbeni ellátás a gyermekétkeztetés.


(3) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást biztosítja.


3. § (1) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést a Letenye Város Önkormányzata által fenntartott Letenyei Hóvirág Óvoda főzőkonyhája útján biztosítja külön megállapodás alapján. A gyermekétkeztetés igénybevételéről, a fizetendő térítési díjról Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete alkot rendeletet.


(2) Az önkormányzat a gyermekétkeztetés tekintetében a Gyvt. 21/B. §-ában biztosított normatív kedvezményeken és mentességeken túl további kedvezményt, mentességet nem biztosít.


(3) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján nyújtja. 


4. § (1) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást a Gyvt. 39-40. § és 40/A. §-a szerint a Letenye Város Önkormányzata által fenntartott Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ (8868 Letenye, Szabadság tér 7.) útján biztosítja.


(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes és díjmentes.


5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2003. (XI. 28.) önkormányzati rendelet.Dr. Hámori Nóra

Birkás Zoltán

jegyző

polgármester


Záradék:

A rendelet 2021. február 15.napján került kihirdetésre.


Dr. Hámori Nóra

jegyző

Mellékletek