Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (III.18.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 19- 2021. 03. 19

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2021. (III.18.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításárólKistolmács Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva


az 1. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,


a 2. alcím és a 3. alcím tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdésének h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,


a 4. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott feladatkörében eljárva,


az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,


a 6. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,


a 7. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,


a 8. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban szereplő felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában szereplő feladatkörében eljárva, tekintettel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  22-26/E. §-aiban, továbbá a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm.rendeletben foglaltakra,


a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján


a következőket rendeli el:


 1. Kistolmács község címeréről és zászlajáról szóló 5/2002. (V. 7.) önkormányzati rendelet módosítása


1. § A Kistolmács község címeréről és zászlajáról szóló 5/2002. (V. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


2. § Az R1. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kiadott engedélyekről a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.”


3.§ Az R1. 3.§ (1) bekezdésében „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.


4.§ Az R1. 7.§ (1) bekezdés a) pontjában „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.


5.§ Az R1. 3.§ (4) és (5) bekezdése hatályát veszti.


6.§ Az R1. 4.§ (2) bekezdés f) pontja hatályát veszti. 1. Az idegenforgalmi adóról szóló 11/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása


7. §  Az idegenforgalmi adóról szóló 11/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdésének h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


 1. A helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása


8. § A helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdésének h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


9. § Az R2. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.”


 1. A köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról és az egyes ingatlanok tisztántartása rendjéről szóló 5/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosítása


10. § A köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról és az egyes ingatlanok tisztántartása rendjéről szóló 5/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R3.) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A köztisztasággal kapcsolatos, e rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítését a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Műszaki Osztálya (a továbbiakban: Városfejlesztési és Műszaki Osztály) – szükség esetén az érintett hatóságok bevonásával – ellenőrzi.”


11. § Az R3. 18. § (1), (2) és (3) bekezdésében a „Műszaki és Építéshatósági Osztály” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési és Műszaki Osztály” szöveg lép.


 1. A közterületek használatának szabályairól szóló 1/2017. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosítása


12. § A közterületek használatának szabályairól szóló 1/2017. (I. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R4.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


13. § Az R4. 3. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„2. adománygyűjtés: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja szerinti fogalom,”


14. § Az R4. 12. § (1) bekezdésében, a 20. § (1) bekezdésében és a 27. § (3) bekezdésében a „Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Építéshatósági Osztályán” szövegrész helyébe a „Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Műszaki Osztályán” szöveg lép.


 1. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 4/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosítása


15. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 4/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. §-a a következő 5. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„5. külső helyszín: hivatali helyiségen kívüli helyszín.”


16. § Az R5. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig naponta 16.00 órától 19.00 óráig, pénteken 13.30 órától 19.00 óráig, szombaton 9.00 órától 19.00 óráig terjedő időszakban tartható. A közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem lehet anyakönyvi eseményt tartani az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 27. § (2) bekezdésében és 39. § (2) bekezdésében meghatározott napokon.”


17. § Az R5. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A többletszolgáltatás ellentételezéséért fizetendő díjak:

 1. hivatali munkaidőn kívül hivatalos helyiségben történő anyakönyvi esemény esetén 5 000 forint,
 2. hivatali munkaidőn belül hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén 5 000 forint,
 3. hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén 10 000 forint.”


 1. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása


18. § A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R6.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


19. § Az R6. 3.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A partnerek az egyeztetési dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a hirdetményben megjelölt tárgyban, a Korm. rendelettel összhangban megadott határidőben)

„a) papír alapon írásban Kistolmács Község Önkormányzatának (8868 Kistolmács, Fő utca 51.) címezve postai úton vagy személyesen a Hivatal Városfejlesztési és Műszaki Osztályán átadva,”


20. § Az R6. 1. § (2) a) pontjában a „város” szövegrész helyébe „település” szöveg lép.

                                                                                                       

 1. A településkép védelméről szóló 16/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása


21. § A településkép védelméről szóló 16/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szakmai konzultáció és az arról készítendő emlékeztető felelőse a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Műszaki Osztálya.”


 1. A helyi közművelődésről szóló 7/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelet módosítása


22. § A helyi közművelődésről szóló 7/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § Az önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési feladatainak ellátására a Kistolmács, Fő utca 51. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban Kistolmács 208 helyrajzi szám alatt található, művelődési ház, udvar, gazdasági épület megnevezésű saját tulajdonú ingatlant, mint közösségi színteret jelöli ki.”


 1. Záró rendelkezés


23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.


                       dr. Hámori Nóra                                                       Birkás Zoltán

                              jegyző                                                                polgármester
Záradék:

A rendelet 2021. március 18. napján kihirdetésre került.

                    

  

                        dr. Hámori Nóra 

                              jegyző

Mellékletek