Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról és az egyes ingatlanok tisztántartása rendjéről szóló 5/2015.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01- 2023. 11. 02

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról és az egyes ingatlanok tisztántartása rendjéről szóló 5/2015.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.01.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában, a 88. § (4) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (4)-(5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról és az egyes ingatlanok tisztántartása rendjéről szóló 5/2015. (V.20.) önkormányzati rendelet 14/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ingatlanon más által az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének költsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli a Ht. 61. §-ban foglaltak szerint.”

2. § Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.