Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13- 2023. 12. 13

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.13.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 247 970 173 forintban,

b) kiadási főösszegét 247 970 173 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 64 067 736 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 51 337 636 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 29 460 788 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 174 013 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 2 870 820 forint

ad) Működési bevételek:7 830 240 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 1 775 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 12 730 100 forint,

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1 473 200 forint

bb) Felhalmozási bevételek : 11 256 900 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei 63 555 125 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei 512 611 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 183 902 437 forint összegben állapítja meg, melyből

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 182 617 154 forintban

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 285 283 forintban

(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 246 684 890 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 87 931 296 forint

aa) Személyi juttatások: 22 156 210 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 312 300 forint

ac) Dologi kiadások: 60 447 517 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 780 250 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 235 019 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 158 753 594 forint

ba) Beruházások: 156 949 322 forint

bb) Felújítások: 1 276 008 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 528 264 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 241 569 890 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 5 115 000 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 285 283 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 285 283 forint.

(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2023. évben nem képez.”

2. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 182 617 154 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 36 593 660 forintos működési hiány és 146 023 494 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 183 902 437 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 285 283 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”

3. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. december 13-án lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előiányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előiányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

26 795 350

27 444 113

1 608 950

29 053 063

407 725

29 460 788

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 848 895

17 544 813

10 000

17 554 813

0

17 554 813

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 233 300

7 629 300

469 900

8 099 200

0

8 099 200

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

2 270 000

407 725

2 677 725

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

3 443 155

1 129 050

1 129 050

1 129 050

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

12 076 029

11 060 090

4 411

11 064 501

109 512

11 174 013

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

12 076 029

11 060 090

4 411

11 064 501

109 512

11 174 013

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

82 376 098

1 473 200

0

1 473 200

0

1 473 200

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

82 376 098

1 473 200

0

1 473 200

0

1 473 200

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 060 000

2 100 000

0

2 100 000

770 820

2 870 820

4.1.1.

B34

Vagyoni típusú adók

57 050

57 050

-57 050

0

4.1.2.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

2 450 000

1 700 000

0

1 700 000

465 000

2 165 000

4.3.

B354

-Gépjárműadó

4.4.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

600 000

400 000

-73 500

326 500

360 000

686 500

4.5.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

16 450

16 450

2 870

19 320

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 386 400

1 550 000

5 655 825

7 205 825

624 415

7 830 240

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

500 000

0

500 000

12 610

512 610

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 000

20 000

0

20 000

130 000

150 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

1 076 000

1 030 000

859 150

1 889 150

-61 000

1 828 150

5.5.

B405

Ellátási díjak

0

0

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

5.8.

B408

Kamatbevételek

200

25

25

6

31

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

800 000

4 796 648

4 796 648

451 852

5 248 500

5.10.

B411

Egyéb működési bevételek

200

2

2

90 947

90 949

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

5 500 000

4 005 000

9 505 000

1 751 900

11 256 900

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

0

4 005 000

4 005 000

151 900

4 156 900

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

5 500 000

0

5 500 000

1 600 000

7 100 000

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

0

0

1 775

1 775

0

1 775

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 775

1 775

0

1 775

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

12 944 810

0

12 944 810

-12 944 810

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

12 944 810

0

12 944 810

-12 944 810

0

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

126 693 877

62 072 213

11 275 961

73 348 174

-9 280 438

64 067 736

10.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

0

0

10.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)

0

0

0

0

0

0

12.

B813

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

243 204 849

182 933 260

-316 106

182 617 154

0

182 617 154

12.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

243 204 849

182 933 260

-316 106

182 617 154

0

182 617 154

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

0

1 097 765

187 518

1 285 283

0

1 285 283

14.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)

243 204 849

184 031 025

-128 588

183 902 437

0

183 902 437

15.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

369 898 726

246 103 238

11 147 373

257 250 611

-9 280 438

247 970 173

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

102 636 863

100 558 839

-16 291 915

84 266 924

3 664 372

87 931 296

1.1.

K1

Személyi juttatások

23 601 134

22 156 210

0

22 156 210

0

22 156 210

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 738 734

1 297 300

15 000

1 312 300

0

1 312 300

1.3.

K3

Dologi kiadások

68 593 731

74 445 814

-17 653 669

56 792 145

3 655 372

60 447 517

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

960 000

2 050 000

730 250

2 780 250

0

2 780 250

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 743 264

609 515

616 504

1 226 019

9 000

1 235 019

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 693 264

254 515

217 704

472 219

9 000

481 219

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K512

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

355 000

398 800

753 800

0

753 800

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

266 388 430

144 446 634

27 251 770

171 698 404

-12 944 810

158 753 594

2.1.

K6

Beruházások

264 259 617

130 225 816

26 723 506

156 949 322

0

156 949 322

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

3 000 000

0

3 000 000

0

3 000 000

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

177 912 685

73 380 011

26 444 669

99 824 680

0

99 824 680

2.4.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

30 194 455

26 826 495

-5 231 585

21 594 910

0

21 594 910

2.5.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

56 152 477

27 019 310

5 510 422

32 529 732

0

32 529 732

2.6.

K7

Felújítások

1 276 008

1 276 008

0

1 276 008

0

1 276 008

2.7.

K71

Ingatlanok felújítása

1 004 731

1 004 731

0

1 004 731

0

1 004 731

2.8.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2.9.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

271 277

271 277

0

271 277

0

271 277

2.10.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

12 944 810

528 264

13 473 074

-12 944 810

528 264

2.11.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.12.

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

12 944 810

0

12 944 810

-12 944 810

0

2.13.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

852 805

0

528 264

528 264

0

528 264

2.14.

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.15.

K87

- Lakástámogatás

2.16.

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

369 025 293

245 005 473

10 959 855

255 965 328

-9 280 438

246 684 890

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

0

0

0

7.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

873 433

1 097 765

187 518

1 285 283

0

1 285 283

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

873 433

1 097 765

187 518

1 285 283

0

1 285 283

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

369 898 726

246 103 238

11 147 373

257 250 611

-9 280 438

247 970 173

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

-242 331 416

-182 933 260

316 106

-182 617 154

0

-182 617 154

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-)

242 331 416

182 933 260

-316 106

182 617 154

0

182 617 154

2. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

29 460 788

29 460 788

Felhalmozási célú támogatások

1 473 200

1 473 200

Működési célú támogatások

11 174 013

11 174 013

Felhalmozási bevételek

11 256 900

11 256 900

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Közhatalmi bevételek

2 870 820

2 870 820

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

0

Működési bevételek

7 317 629

512 611

7 830 240

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

0

Működési célú átvett pénzeszköz

1 775

1 775

0

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

50 825 025

512 611

0

51 337 636

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

12 730 100

0

0

12 730 100

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

1 285 283

1 285 283

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

182 617 154

182 617 154

0

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE

183 902 437

0

0

183 902 437

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

234 727 462

512 611

0

235 240 073

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 730 100

0

0

12 730 100

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

22 156 210

22 156 210

Felújítás

1 276 008

1 276 008

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

1 312 300

1 312 300

Beruházási kiadások

152 949 322

4 000 000

156 949 322

Dologi kiadások

59 687 517

760 000

60 447 517

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 780 250

2 780 250

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

528 264

528 264

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

0

Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül

880 019

880 019

Felhalmozási Tartalékok

0

0

Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül

0

355 000

355 000

Tartalék

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

86 816 296

1 115 000

0

87 931 296

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

154 753 594

4 000 000

0

158 753 594

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 285 283

1 285 283

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 285 283

0

0

1 285 283

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

88 101 579

1 115 000

0

89 216 579

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

154 753 594

4 000 000

0

158 753 594

Költségvetési bevételek összesen

63 555 125

512 611

64 067 736

Költségvetési kiadások összesen:

241 569 890

5 115 000

246 684 890

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-178 014 765

-4 602 389

-182 617 154

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

247 457 562

512 611

247 970 173

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

242 855 173

5 115 000

247 970 173

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

4 602 389

-4 602 389

0

0

3. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

352 560

5 248 531

5 601 091

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

50 000

50 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

922 200

11 256 900

1 775

12 180 875

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

29 460 788

1 285 283

30 746 071

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

182 617 154

182 617 154

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

10 707 530

1 473 200

1

12 180 731

8

042130

Növénytermesztés

Ö

512 611

512 611

9

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

K

0

10

062020

Településfejlesztés

K

0

11

064010

Közvilágítás

K

89 943

89 943

12

066010

Zöldterületkezelés

K

933 950

933 950

13

066020

Város-és községgazdálkodás

K

113 923

1

113 924

14

082092

Közművelődés

K

73 003

73 003

15

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

0

16

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

2 870 820

2 870 820

Önkormányzat összesen

40 634 801

1 473 200

2 870 820

7 830 240

11 256 900

1 775

0

0

182 617 154

1 285 283

247 970 173

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Tartalék

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

8 746 250

155 000

5 446 768

14 348 018

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

295 000

762 000

1 057 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

1 218 150

3 175 000

1 276 008

5 669 158

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

1 285 283

1 285 283

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

481 219

481 219

6

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

6 600 000

429 000

4 062 130

1 955 800

13 046 930

7

042130

Növénytermesztés

Ö

760 000

760 000

8

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

278 417

278 417

9

051030

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

K

26 000

26 000

10

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése

K

90 000

90 000

11

062020

Településfejlesztés

K

32 081 816

145 901 522

249 847

178 233 185

12

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása

K

398 800

398 800

13

064010

Közvilágítás

K

3 221 600

3 221 600

14

066010

Zöldterületkezelés

K

540 000

540 000

15

066020

Város-és községgazdálkodás

K

715 000

1 400 000

1 155 000

3 270 000

16

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

650 000

650 000

17

082044

Könyvtári szolgáltatások

K

0

18

082092

Közművelődés

K

1 321 200

171 756

5 437 001

6 929 957

19

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

355 000

355 000

20

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

4 773 760

556 544

1 791 000

7 121 304

21

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

0

22

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

23

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

2 780 250

2 780 250

24

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Ö

3 428 052

4 000 000

7 428 052

Önkormányzat összesen

22 156 210

1 312 300

60 447 517

2 780 250

0

1 235 019

156 949 322

1 276 008

528 264

0

1 285 283

247 970 173

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2022. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

22 156 210

0

22 156 210

0

22 156 210

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

1 297 300

15 000

1 312 300

0

1 312 300

K3

Dologi kiadások

74 445 814

-17 653 669

56 792 145

3 655 372

60 447 517

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 050 000

730 250

2 780 250

0

2 780 250

K5

Egyéb működési célú kiadások

609 515

616 504

1 226 019

9 000

1 235 019

Működési költségvetés összesen:

100 558 839

-16 291 915

84 266 924

3 664 372

87 931 296

K6

Beruházások

130 225 816

26 723 506

156 949 322

0

156 949 322

K7

Felújítások

1 276 008

0

1 276 008

0

1 276 008

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12 944 810

528 264

13 473 074

-12 944 810

528 264

K512

Tartalék

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

144 446 634

27 251 770

171 698 404

-12 944 810

158 753 594

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

245 005 473

10 959 855

255 965 328

-9 280 438

246 684 890

K9

Finanszírozási kiadások

1 097 765

187 518

1 285 283

0

1 285 283

Önkormányzat kiadásai összesen

246 103 238

11 147 373

257 250 611

-9 280 438

247 970 173

6. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

254 515

217 704

472 219

9000

481 219

ebből: központi költségvetési szervek

100 000

0

100 000

50 000

150 000

Bursa Hungarica

100 000

0

100 000

50 000

150 000

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (2022. évi bértám. fel nem használt ö. visszautalása)

0

217 704

217 704

17 125

234 829

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

118 515

0

118 515

-58 125

60 390

EÜ központ hozzájárulás

0

Belső ellenőri hozzájárulás

118 515

0

118 515

-58 125

60 390

pályázat céltámogatása

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik

36 000

0

36 000

0

36 000

Európai Területi Társulás tagdíj

18 000

0

18 000

0

18 000

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

18 000

0

18 000

0

18 000

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

ebből: háztartások

0

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

ebből: egyéb vállalkozások

0

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

355 000

398 800

753 800

0

753 800

ebből: egyházi jogi személyek

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

ebből: egyéb civil szervezetek

355 000

0

355 000

0

355 000

egyesületek és civil szervezetek támogatása

355 000

0

355 000

0

355 000

ebből: háztartások

0

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

398 800

398 800

0

398 800

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

609 515

616 504

1 226 019

9000

1 235 019

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

0

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre

12 944 810

528 264

13 473 074

-12 944 810

528 264

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: háztartások

12 944 810

0

12 944 810

-12 944 810

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

422 993

422 993

0

422 993

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

105 271

105 271

0

105 271

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

12 944 810

528 264

13 473 074

-12 944 810

528 264

7. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 060 090

4 411

11 064 501

109512

11 174 013

ebből: központi költségvetési szervek

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

4 411

4 411

0

4 411

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat

352 560

0

352 560

0

352 560

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10 707 530

0

10 707 530

0

10 707 530

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

10 707 530

0

10 707 530

0

10 707 530

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

11 060 090

4 411

11 064 501

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 775

1 775

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

1 775

1 775

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

1 775

1 775

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 473 200

0

1 473 200

0

1 473 200

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

1 473 200

0

1 473 200

0

1473200

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

1 473 200

0

1 473 200

0

1473200

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

1 473 200

0

1 473 200

0

1 473 200

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

12 944 810

0

12 944 810

0

12 944 810

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

12 944 810

0

12 944 810

0

12 944 810

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

12 944 810

0

12 944 810

0

12 944 810

8. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

Viziközmű vagyon felújítása

1 276 008

0

1 276 008

0

1 276 008

0

0

Felújítás összesen

1 276 008

0

1 276 008

0

1 276 008

Beuházás megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

Interreg Aqua- adventures projekt

62 258 325

20 367 690

82 626 015

0

82 626 015

Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés

1 473 200

482 600

1 955 800

0

1 955 800

MFP- falugondnoki busz beszerzése

13 510 000

0

13 510 000

0

13 510 000

Településrendezési terv

3 000 000

0

3 000 000

0

3 000 000

I. és II. világháborús Emlékmű

3 175 000

0

TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

46 809 291

-43 784

46 765 507

0

46 765 507

STIGA vágóasztal

0

985 000

985 000

0

985 000

Juta táborba konténer/sátor beszerzése

0

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

Temetői harang (2. részlet)

0

762 000

762 000

0

762 000

Községgazdáskodás eszközbeszerzés

0

170 000

170 000

0

170 000

Beruházás összesen

130 225 816

26 723 506

156 949 322

0

156 949 322

9. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

2 455 066

2 455 066

2 455 066

2 455 066

2 455 066

2 455 066

2 455 066

2 455 066

2 455 066

2 455 066

2 455 066

2 455 062

29 460 788

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

1 015 815

1 015 819

1 015 819

1 015 819

1 015 819

1 015 819

1 015 819

1 015 821

1 015 821

1 015 821

1 015 821

11 174 013

Közhatalmi bevételek

1 435 410

1 435 410

2 870 820

Működési bevételek

189 100

189 100

4 925 648

345 000

998 150

159 400

295 600

295 600

159 400

159 400

113 842

7 830 240

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről

1 775

1 775

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

184 150

184 150

,

184 150

184 150

184 150

184 150

184 150

184 150

1 473 200

Felhalmozási bevételek

5 131 900

6 125 000

11 256 900

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Finanszírozási bevételek

183 902 437

183 902 437

Bevételek összesen

186 357 503

3 659 981

3 844 135

8 580 683

5 253 070

4 653 185

3 814 435

3 950 635

9 082 537

5 249 847

9 939 437

3 584 725

247 970 173

Kiadások

Személyi juttatások

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 349

22 156 210

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

108 108

108 108

108 108

108 108

108 110

108 108

108 108

123 108

108 108

108 108

108 108

108 110

1 312 300

Dologi kiadások

5 037 293

5 037 293

5 037 293

5 037 293

5 037 293

5 037 293

5 037 293

5 037 293

5 037 293

5 037 293

5 037 293

5 037 294

60 447 517

Ellátottak pénzbeli juttatásai

170 800

170 800

170 800

170 800

170 800

170 800

170 800

170 800

901 050

170 800

170 800

171 200

2 780 250

Egyéb működési célú kiadások

398 800

217 704

131 757

131 758

355 000

1 235 019

Beruházás

58 529 960

31 806 454

31 806 454

31 806 454

3 000 000

156 949 322

Felújítás

1 276 008

1 276 008

Tartalék

0

Egyéb felhalmozási kiadások

528 264

0

528 264

Finanszírozási kiadások

1 285 283

1 285 283

Kiadások összesen

66 977 795

38 969 006

40 643 814

39 186 710

7 294 311

7 162 552

7 690 816

7 177 552

11 024 560

7 162 552

7 517 552

7 162 953

247 970 173

10. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS JELLEGŰ ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104051

ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)

K425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 050 000

0

2 050 000

0

0

0

2 050 000

0

2 050 000

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. § )

K48

1 800 000

0

1 800 000

0

0

0

1 800 000

0

1 800 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

1 800 000

0

1 800 000

0

0

0

1 800 000

0

1 800 000

-temetési segély

0

0

0

0

0

0

0

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

1 800 000

0

1 800 000

0

0

0

1 800 000

0

1 800 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. § )

K48

250 000

0

250 000

0

0

0

250 000

0

250 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

730 250

0

730 250

730 250

0

730 250

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

730 250

0

730 250

730 250

0

730 250

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

2 050 000

0

2 050 000

730 250

0

730 250

2 780 250

0

2 780 250

11. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Eredeti hozzájárulás

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

17 544 813

10 000

17 554 813

0

17 554 813

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

0

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 138 891

0

2 138 891

0

2 138 891

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 410 875

0

2 410 875

0

2 410 875

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

591 676

0

591 676

0

591 676

bd) közutak fenntartásának támogatása

770 934

0

770 934

0

770 934

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 189 282

0

8 189 282

0

8 189 282

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

0

0

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

0

3 443 155

0

3 443 155

I.7. Közvilágítás kiegészítő támogatás

0

10 000

10 000

0

10 000

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

7 629 300

469 900

8 099 200

0

8 099 200

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 487 000

0

2 487 000

0

2 487 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

469 900

5 612 200

0

5 612 200

III.6. Szociális ágazati összevont pótlék

0

0

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

2 270 000

407 725

2 677 725

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

0

2 270 000

407 725

2 677 725

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

1 129 050

1 129 050

0

1 129 050

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

398 800

398 800

0

398 800

Szociális tüzifa támogatás

0

730 250

730 250

0

730 250

Állami hozzájárulás összesen:

27 444 113

1 608 950

29 053 063

407 725

29 460 788

12. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

183 902 437

2 455 066

66 977 795

-64 522 729

119 379 708

0

0

0

119 379 708

Halmozott

2 455 066

66 977 795

-64 522 729

0

0

0

0

Február

Havi

119 379 708

3 659 981

38 969 006

-35 309 025

84 070 683

0

0

0

84 070 683

Halmozott

6 115 047

105 946 801

-99 831 754

0

0

0

0

Március

Havi

84 070 683

3 844 135

40 643 814

-36 799 679

47 271 004

0

0

0

47 271 004

Halmozott

9 959 182

146 590 615

-136 631 433

0

0

0

0

Április

Havi

47 271 004

8 580 683

39 186 710

-30 606 027

16 664 977

0

0

0

16 664 977

Halmozott

18 539 865

185 777 325

-167 237 460

0

0

0

0

Május

Havi

16 664 977

5 253 070

7 294 311

-2 041 241

14 623 736

0

0

0

14 623 736

Halmozott

23 792 935

193 071 636

-169 278 701

0

0

0

0

Június

Havi

14 623 736

4 653 185

7 162 552

-2 509 367

12 114 369

0

0

0

12 114 369

Halmozott

28 446 120

200 234 188

-171 788 068

0

0

0

0

Július

Havi

12 114 369

3 814 435

7 690 816

-3 876 381

8 237 988

0

0

0

8 237 988

Halmozott

32 260 555

207 925 004

-175 664 449

0

0

0

0

Augusztus

Havi

8 237 988

3 950 635

7 177 552

-3 226 917

5 011 071

0

0

0

5 011 071

Halmozott

36 211 190

215 102 556

-178 891 366

0

0

0

0

Szeptember

Havi

5 011 071

9 082 537

11 024 560

-1 942 023

3 069 048

0

0

0

3 069 048

Halmozott

45 293 727

226 127 116

-180 833 389

0

0

0

0

Október

Havi

3 069 048

5 249 847

7 162 552

-1 912 705

1 156 343

0

0

0

1 156 343

Halmozott

50 543 574

233 289 668

-182 746 094

0

0

0

0

November

Havi

1 156 343

9 939 437

7 517 552

2 421 885

3 578 228

0

0

0

3 578 228

Halmozott

60 483 011

240 807 220

-180 324 209

0

0

0

0

December

Havi

3 578 228

3 584 725

7 162 953

-3 578 228

0

0

0

0

0

Halmozott

64 067 736

247 970 173

-183 902 437

0

0

0

0