Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 25- 2023. 09. 26

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.25.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 257 250 611 forintban,

b) kiadási főösszegét 257 250 611 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 73 348 174 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 49 425 164 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 29 053 063 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 060 090 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 2 100 000 forint

ad) Működési bevételek:7 210 236 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 1 775 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 23 923 010 forint,

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1 473 200 forint

bb) Felhalmozási bevételek : 9 505 000 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 944 810 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei 72 848 174 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei 500 000 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 183 902 437 forint összegben állapítja meg, melyből

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 182 617 154 forintban

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 285 283 forintban

(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 255 965 328 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 84 266 924 forint

aa) Személyi juttatások: 22 156 210 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 312 300 forint

ac) Dologi kiadások: 56 792 145 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 780 250 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 226 019 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 171 698 404 forint

ba) Beruházások: 156 949 322 forint

bb) Felújítások: 1 276 008 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 13 473 0740 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 250 875 648 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 5 089 680 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 285 283 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 285 283 forint.

(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2023. évben nem képez.”

3. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 182 617 154 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 34 841 760 forintos működési hiány és 147 775 394 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 183 902 437 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 285 283 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”

4. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok

5. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre

(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.

(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:

a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,

b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása. (6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 355.000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.”

6. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. alcíme a következő 7/A–7/C. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.

(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

7/B. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

a) kitöltött Elszámoló lap

b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok

c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet

e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.

g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről

h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről

(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.

(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:

a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,

b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társasága esetében a tárgyévet követő év május 31.,

c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.

(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.

(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

7/C. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét”

7. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. szeptember 25-én lép hatályba.

(2) Az 1–7. § és az 1–12. melléklet 2023. szeptember 25-én 12 óra 51 perckor lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előiányzat

1

2

3

4

5

6

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

26 795 350

27 444 113

1 608 950

29 053 063

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 848 895

17 544 813

10 000

17 554 813

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 233 300

7 629 300

469 900

8 099 200

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

2 270 000

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

3 443 155

1 129 050

1 129 050

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

12 076 029

11 060 090

4 411

11 064 501

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

12 076 029

11 060 090

4 411

11 064 501

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

82 376 098

1 473 200

0

1 473 200

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

82 376 098

1 473 200

0

1 473 200

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 060 000

2 100 000

0

2 100 000

4.1.1.

B34

Vagyoni típusú adók

57 050

57 050

4.1.2.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

2 450 000

1 700 000

0

1 700 000

4.3.

B354

-Gépjárműadó

4.4.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

600 000

400 000

-73 500

326 500

4.5.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

16 450

16 450

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 386 400

1 550 000

5 655 825

7 205 825

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

500 000

0

500 000

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 000

20 000

0

20 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

0

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

1 076 000

1 030 000

859 150

1 889 150

5.5.

B405

Ellátási díjak

0

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

5.8.

B408

Kamatbevételek

200

25

25

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

800 000

4 796 648

4 796 648

5.10.

B411

Egyéb működési bevételek

200

2

2

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

5 500 000

4 005 000

9 505 000

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

0

4 005 000

4 005 000

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

5 500 000

0

5 500 000

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

0

0

1 775

1 775

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 775

1 775

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

12 944 810

0

12 944 810

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

12 944 810

0

12 944 810

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

126 693 877

62 072 213

11 275 961

73 348 174

10.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

10.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)

0

0

0

0

12.

B813

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

243 204 849

182 933 260

-316 106

182 617 154

12.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

243 204 849

182 933 260

-316 106

182 617 154

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

0

1 097 765

187 518

1 285 283

14.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)

243 204 849

184 031 025

-128 588

183 902 437

15.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

369 898 726

246 103 238

11 147 373

257 250 611

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

102 636 863

100 558 839

-16 291 915

84 266 924

1.1.

K1

Személyi juttatások

23 601 134

22 156 210

0

22 156 210

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 738 734

1 297 300

15 000

1 312 300

1.3.

K3

Dologi kiadások

68 593 731

74 445 814

-17 653 669

56 792 145

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

960 000

2 050 000

730 250

2 780 250

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 743 264

609 515

616 504

1 226 019

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 693 264

254 515

217 704

472 219

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K512

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

355 000

398 800

753 800

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

266 388 430

144 446 634

27 251 770

171 698 404

2.1.

K6

Beruházások

264 259 617

130 225 816

26 723 506

156 949 322

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

3 000 000

0

3 000 000

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

177 912 685

73 380 011

26 444 669

99 824 680

2.4.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

30 194 455

26 826 495

-5 231 585

21 594 910

2.5.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

56 152 477

27 019 310

5 510 422

32 529 732

2.6.

K7

Felújítások

1 276 008

1 276 008

0

1 276 008

2.7.

K71

Ingatlanok felújítása

1 004 731

1 004 731

0

1 004 731

2.8.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2.9.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

271 277

271 277

0

271 277

2.10.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

12 944 810

528 264

13 473 074

2.11.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.12.

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

12 944 810

0

12 944 810

2.13.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

852 805

0

528 264

528 264

2.14.

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.15.

K87

- Lakástámogatás

2.16.

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

0

0

0

0

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

369 025 293

245 005 473

10 959 855

255 965 328

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

0

7.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

873 433

1 097 765

187 518

1 285 283

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

873 433

1 097 765

187 518

1 285 283

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

369 898 726

246 103 238

11 147 373

257 250 611

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

-242 331 416

-182 933 260

316 106

-182 617 154

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-)

242 331 416

182 933 260

-316 106

182 617 154

2. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

29 053 063

29 053 063

Felhalmozási célú támogatások

1 473 200

1 473 200

Működési célú támogatások

11 060 090

11 060 090

Felhalmozási bevételek

9 505 000

9 505 000

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12 944 810

12 944 810

Közhatalmi bevételek

2 100 000

2 100 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

6 710 236

500 000

7 210 236

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

1 775

1 775

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

48 925 164

500 000

0

49 425 164

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

23 923 010

0

0

23 923 010

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

1 285 283

1 285 283

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

182 617 154

182 617 154

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE

183 902 437

0

183 902 437

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

232 827 601

500 000

0

233 327 601

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

23 923 010

0

0

23 923 010

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

22 156 210

22 156 210

Felújítás

1 276 008

1 276 008

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

1 312 300

1 312 300

Beruházási kiadások

152 949 322

4 000 000

156 949 322

Dologi kiadások

56 057 465

734 680

56 792 145

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 780 250

2 780 250

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

12 944 810

12 944 810

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

528 264

528 264

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül

871 019

871 019

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül

355 000

355 000

Tartalék

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

83 177 244

1 089 680

0

84 266 924

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

167 698 404

4 000 000

0

171 698 404

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 285 283

1 285 283

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 285 283

0

0

1 285 283

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

84 462 527

1 089 680

0

85 552 207

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

167 698 404

4 000 000

0

171 698 404

Költségvetési bevételek összesen

72 848 174

500 000

73 348 174

Költségvetési kiadások összesen:

250 875 648

5 089 680

255 965 328

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-178 027 474

-4 589 680

-182 617 154

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

256 750 611

500 000

257 250 611

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

252 160 931

5 089 680

257 250 611

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

4 589 680

-4 589 680

0

0

3. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

352 560

4 796 673

5 149 233

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

50 000

50 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

1 000 000

9 505 000

1 775

10 506 775

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

29 053 063

1 285 283

30 338 346

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

182 617 154

182 617 154

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

10 707 530

1 473 200

12 180 730

8

042130

Növénytermesztés

Ö

500 000

500 000

9

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

K

0

10

062020

Településfejlesztés

K

12 944 810

12 944 810

11

066010

Zöldterületkezelés

K

856 150

856 150

12

066020

Város-és községgazdálkodás

K

4 411

4 411

13

082092

Közművelődés

K

3 001

3 001

14

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

0

15

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

2 100 000

2 100 000

Önkormányzat összesen

40 117 564

1 473 200

2 100 000

7 205 824

9 505 000

1 775

12 944 810

0

182 617 154

1 285 283

257 250 610

4. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Tartalék

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

8 746 250

155 000

5 455 768

14 357 018

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

295 000

762 000

1 057 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

1 218 150

3 175 000

1 276 008

5 669 158

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

1 285 283

1 285 283

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

472 219

472 219

6

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

6 600 000

429 000

4 062 130

1 955 800

13 046 930

7

042130

Növénytermesztés

Ö

510 000

510 000

8

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

278 417

278 417

9

051030

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

K

26 000

26 000

10

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése

K

90 000

90 000

11

062020

Településfejlesztés

K

32 081 816

145 901 522

13 194 657

191 177 995

12

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása

K

398 800

398 800

13

064010

Közvilágítás

K

3 221 600

3 221 600

14

066010

Zöldterületkezelés

K

540 000

540 000

15

066020

Város-és községgazdálkodás

K

715 000

1 200 000

1 155 000

3 070 000

16

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

650 000

650 000

17

082044

Könyvtári szolgáltatások

K

0

18

082092

Közművelődés

K

1 321 200

171 756

5 436 001

6 928 957

19

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

355 000

355 000

20

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

4 773 760

556 544

1 781 000

7 111 304

21

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

0

22

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

23

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

2 780 250

2 780 250

24

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Ö

0

224 680

4 000 000

4 224 680

Önkormányzat összesen

22 156 210

1 312 300

56 792 145

2 780 250

0

1 226 019

156 949 322

1 276 008

13 473 074

0

1 285 283

257 250 611

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2022. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

22 156 210

0

22 156 210

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

1 297 300

15 000

1 312 300

K3

Dologi kiadások

74 445 814

-17 653 669

56 792 145

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 050 000

730 250

2 780 250

K5

Egyéb működési célú kiadások

609 515

616 504

1 226 019

Működési költségvetés összesen:

100 558 839

-16 291 915

84 266 924

K6

Beruházások

130 225 816

26 723 506

156 949 322

K7

Felújítások

1 276 008

0

1 276 008

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12 944 810

528 264

13 473 074

K512

Tartalék

0

0

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

144 446 634

27 251 770

171 698 404

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

245 005 473

10 959 855

255 965 328

K9

Finanszírozási kiadások

1 097 765

187 518

1 285 283

Önkormányzat kiadásai összesen

246 103 238

11 147 373

257 250 611

6. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

254 515

217 704

472 219

ebből: központi költségvetési szervek

100 000

0

100 000

Bursa Hungarica

100 000

0

100 000

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok (2022. évi bértám. fel nem használt ö. visszautalása)

0

217 704

217 704

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

118 515

0

118 515

EÜ központ hozzájárulás

Belső ellenőri hozzájárulás

118 515

0

118 515

pályázat céltámogatása

ebből: társulások és költségvetési szerveik

36 000

0

36 000

Európai Területi Társulás tagdíj

18 000

0

18 000

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

18 000

0

18 000

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

355 000

398 800

753 800

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

355 000

0

355 000

egyesületek és civil szervezetek támogatása

355 000

0

355 000

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

398 800

398 800

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

609 515

616 504

1 226 019

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre

12 944 810

528 264

13 473 074

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: háztartások

12 944 810

0

12 944 810

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

422 993

422 993

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

105 271

105 271

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

12 944 810

528 264

13 473 074

7. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 060 090

4 411

11 064 501

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

4 411

4 411

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat

352 560

0

352 560

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10 707 530

0

10 707 530

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

10 707 530

0

10 707 530

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

11 060 090

4 411

11 064 501

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 775

1 775

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

1 775

1 775

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

1 775

1 775

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 473 200

0

1 473 200

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

1 473 200

0

1 473 200

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

1 473 200

0

1 473 200

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

1 473 200

0

1 473 200

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

12 944 810

0

12 944 810

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

12 944 810

0

12 944 810

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

12 944 810

0

12 944 810

8. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

Viziközmű vagyon felújítása

1 276 008

0

1 276 008

Felújítás összesen

1 276 008

0

1 276 008

Beuházás megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

Interreg Aqua- adventures projekt

62 258 325

20 367 690

82 626 015

Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés

1 473 200

482 600

1 955 800

MFP- falugondnoki busz beszerzése

13 510 000

0

13 510 000

Településrendezési terv

3 000 000

0

3 000 000

I. és II. világháborús Emlékmű

3 175 000

TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

46 809 291

-43 784

46 765 507

STIGA vágóasztal

0

985 000

985 000

Juta táborba konténer/sátor beszerzése

0

4 000 000

4 000 000

Temetői harang (2. részlet)

0

762 000

762 000

Községgazdáskodás eszközbeszerzés

0

170 000

170 000

Beruházás összesen

130 225 816

26 723 506

156 949 322

9. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

2 421 088

2 421 088

2 421 088

2 421 088

2 421 088

2 421 088

2 421 088

2 421 093

2 421 088

2 421 088

2 421 090

2 421 088

29 053 063

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

1 005 470

1 005 462

1 005 462

1 005 462

1 005 462

1 005 462

1 009 873

1 005 462

1 005 462

1 005 462

1 005 462

11 064 501

Közhatalmi bevételek

1 050 000

1 050 000

2 100 000

Működési bevételek

129 000

129 000

4 925 648

330 000

988 150

129 027

129 000

129 000

129 000

129 000

59 000

7 205 825

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről

1 775

1 775

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

184 150

184 150

,

184 150

184 150

184 150

184 150

184 150

184 150

1 473 200

Felhalmozási bevételek

4 005 000

5 500 000

9 505 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12 944 810

12 944 810

Finanszírozási bevételek

183 902 437

183 902 437

Bevételek összesen

186 323 525

16 500 368

3 739 700

8 536 348

4 808 325

4 598 850

3 739 727

3 744 116

7 744 700

4 789 700

9 239 702

3 485 550

257 250 611

Kiadások

Személyi juttatások

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 351

1 846 349

22 156 210

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

108 108

108 108

108 108

108 108

108 110

108 108

108 108

123 108

108 108

108 108

108 108

108 110

1 312 300

Dologi kiadások

4 732 679

4 732 679

4 732 679

4 732 679

4 732 679

4 732 679

4 732 679

4 732 679

4 732 679

4 732 676

4 732 679

4 732 679

56 792 145

Ellátottak pénzbeli juttatásai

170 800

170 800

170 800

170 800

170 800

170 800

170 800

170 800

901 050

170 800

170 800

171 200

2 780 250

Egyéb működési célú kiadások

398 800

217 704

127 257

127 258

355 000

1 226 019

Beruházás

58 529 960

31 806 454

31 806 454

31 806 454

3 000 000

156 949 322

Felújítás

1 276 008

1 276 008

Tartalék

0

Egyéb felhalmozási kiadások

528 264

12 944 810

13 473 074

Finanszírozási kiadások

1 285 283

1 285 283

Kiadások összesen

66 673 181

38 664 392

40 339 200

38 882 096

6 985 197

6 857 938

7 386 202

6 872 938

10 715 446

19 802 745

7 212 938

6 858 338

257 250 611

10. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS JELLEGŰ ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat

III. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104051

ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)

K425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 050 000

0

2 050 000

0

0

0

2 050 000

0

2 050 000

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. § )

K48

1 800 000

0

1 800 000

0

0

0

1 800 000

0

1 800 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

1 800 000

0

1 800 000

0

0

0

1 800 000

0

1 800 000

-temetési segély

0

0

0

0

0

0

0

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

1 800 000

0

1 800 000

0

0

0

1 800 000

0

1 800 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. § )

K48

250 000

0

250 000

0

0

0

250 000

0

250 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

730 250

0

730 250

730 250

0

730 250

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

730 250

0

730 250

730 250

0

730 250

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

2 050 000

0

2 050 000

730 250

0

730 250

2 780 250

0

2 780 250

11. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Eredeti hozzájárulás

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

17 544 813

10 000

17 554 813

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 138 891

0

2 138 891

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 410 875

0

2 410 875

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

591 676

0

591 676

bd) közutak fenntartásának támogatása

770 934

0

770 934

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 189 282

0

8 189 282

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

0

3 443 155

I.7. Közvilágítás kiegészítő támogatás

0

10 000

10 000

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

7 629 300

469 900

8 099 200

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 487 000

0

0

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

469 900

5 612 200

III.6. Szociális ágazati összevont pótlék

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

2 270 000

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

0

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

1 129 050

1 129 050

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

398 800

398 800

Szociális tüzifa támogatás

0

730 250

730 250

Állami hozzájárulás összesen:

27 444 113

1 608 950

29 053 063

12. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

182 933 260

3 384 774

66 673 181

-63 288 407

119 644 853

0

0

0

119 644 853

Halmozott

3 384 774

66 673 181

-63 288 407

0

0

0

0

Február

Havi

119 644 853

16 500 368

38 664 392

-22 164 024

97 480 829

0

0

0

97 480 829

Halmozott

19 885 142

105 337 573

-85 452 431

0

0

0

0

Március

Havi

97 480 829

3 739 700

40 339 200

-36 599 500

60 881 329

0

0

0

60 881 329

Halmozott

23 624 842

145 676 773

-122 051 931

0

0

0

0

Április

Havi

60 881 329

8 536 348

38 882 096

-30 345 748

30 535 581

0

0

0

30 535 581

Halmozott

32 161 190

184 558 869

-152 397 679

0

0

0

0

Május

Havi

30 535 581

4 808 325

6 985 197

-2 176 872

28 358 709

0

0

0

28 358 709

Halmozott

36 969 515

191 544 066

-154 574 551

0

0

0

0

Június

Havi

28 358 709

4 598 850

6 857 938

-2 259 088

26 099 621

0

0

0

26 099 621

Halmozott

41 568 365

198 402 004

-156 833 639

0

0

0

0

Július

Havi

26 099 621

3 739 727

7 386 202

-3 646 475

22 453 146

0

0

0

22 453 146

Halmozott

45 308 092

205 788 206

-160 480 114

0

0

0

0

Augusztus

Havi

22 453 146

3 744 116

6 872 938

-3 128 822

19 324 324

0

0

0

19 324 324

Halmozott

49 052 208

212 661 144

-163 608 936

0

0

0

0

Szeptember

Havi

19 324 324

7 744 700

10 715 446

-2 970 746

16 353 578

0

0

0

16 353 578

Halmozott

56 796 908

223 376 590

-166 579 682

0

0

0

0

Október

Havi

16 353 578

4 789 700

19 802 745

-15 013 045

1 340 533

0

0

0

1 340 533

Halmozott

61 586 608

243 179 335

-181 592 727

0

0

0

0

November

Havi

1 340 533

9 239 702

7 212 938

2 026 764

3 367 297

0

0

0

3 367 297

Halmozott

70 826 310

250 392 273

-179 565 963

0

0

0

0

December

Havi

3 367 297

3 485 550

8 329 475

-4 843 925

-1 476 628

0

0

0

-1 476 628

Halmozott

74 311 860

258 721 748

-184 409 888

0

0

0

0