Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 5/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 10- 2024. 02. 11

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 5/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.10.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 5/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

2. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 5/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) [1] Kistolmács község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét rendszeresen és kizárólagosan a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/5299-12/2023.ált. kijelölő határozata (a továbbiakban: kijelölő határozat) alapján a Lenti Hulladékkezelő Kft. székhelye: 8960 Lenti, Templom tér 9. (a továbbiakban: közérdekű szolgáltató) jogosult és köteles ellátni a kijelölő határozatban foglaltak szerint.

(2) A közérdekű szolgáltató által elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a ZALAVÍZ Észak-zalai Víz- és Csatornamű ZRt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) által üzemeltetett zalaegerszegi és lenti szennyvíztisztító telep, vagy a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) által üzemeltetett körmendi szennyvíztisztító telep, vagy a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a.) által üzemeltetett nagykanizsai szennyvíztisztító telep műtárgyába kell elhelyezni.”

3. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 5/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) [2] A közérdekű szolgáltató kötelessége – az e rendeletben és a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölő határozata szerint, a környezetvédelmi, vízgazdálkodási, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosok irányában a közszolgáltatás folyamatos ellátása

(2) A közérdekű szolgáltató a közszolgáltatást a vonatkozó jogszabályok és a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölő határozatában foglaltak alapján és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.”

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 5/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A közérdekű szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt többletköltségei megtérítése iránti igényét az ellátásért felelős önkormányzathoz kell benyújtania, melyet az önkormányzat annak ellenőrzését követően, véleményével ellátva továbbít a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) részére 5 napon belül.”

4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 5/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) [3]A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési díja természetes személy ingatlantulajdonosok részére: bruttó 2.650,- Ft/m3.

(2) Az ingatlanhasználó az ideiglenes ellátás díját a kijelölt közérdekű szolgáltató által kibocsátott számla ellenében utólag fizeti meg.”

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 5/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A közérdekű szolgáltató járművének szállító kapacitása 8 m3, de 5 m3-nél kevesebb nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása esetén is az 5 m3-re vonatkozó árat meg kell fizetni.

(8) A közérdekű szolgáltatónál az ideiglenes begyűjtési ellátás során a közszolgáltatási díjból meg nem térülő indokolt költségeket a központi költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti meg.”

5. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 5/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A közérdekű szolgáltató jogosult a közszolgáltatást igénybevevők adatainak kezelésére a közszolgáltatás ellátásához szükséges mértékben és terjedelemben.

(2) A közérdekű szolgáltató az adatkezelési tevékenységének gyakorlása során köteles maradéktalanul betartani az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló törvény rendelkezéseit.

(3) A közérdekű szolgáltató közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázására, postázására, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok benyújtására használhatja fel.”

6. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 5/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ingatlantulajdonosnak - amennyiben a közszolgáltatást nem veszi igénybe – igazolnia kell, hogy adott ingatlanon szennyvíz nem keletkezik, olyan számlaegyenleg bemutatásával, amely a vízfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant életvitelszerűen senki nem használja.”

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.