Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.13.
Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az Áht. 34. § (2) bekezdése, valamint Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023 (I.27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdése a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
Kistolmács Község Önkormányzata a költségvetését ebben az évben már egyszer módosította. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé, melynek eredményeképpen a bevételi és a kiadási főösszeg 247 970 173 forintra változott.
I.) BEVÉTELEK
Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén összesen 407 725 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány települési önkormányzatok közművelődési támogatása jogcímen.
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 109 512 forinttal növelésre került, az őstermelői támogatást tartalmazza.
A közhatalmi bevételek előirányzata összességében 770 820 forinttal kerül megemelésre, amely az iparűzési adó, valamint az idegenforgalmi adó befizetésekből adódik.
Növelésre került a működési bevételek előirányzata mindösszesen 624 415 forinttal, amely a szolgáltatások ellenértéke, a készletértékesítés ellenértéke, az egyéb pénzügyi műveletek bevételei, valamint az egyéb működési bevételek rovatok között oszlik meg.
A felhalmozási bevételek rovat előirányzatát 1 751 000 forint összeggel emeltük meg, amely az eladott ingatlanoknak, falubusznak (az eredeti előirányzathoz képest magasabb áron lett értékesítve) köszönhető.
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovat előirányzata 12 944 810 forinttal csökkentésre került, amely az eredeti költségvetésben az Aqua Adventures projekt miatt került betervezésre, de mivel nem került felhasználásra, így a bevételi és a kiadási oldalról is kikerült.
II.) KIADÁSOK
A működési kiadások vonatkozásában összességében 3 644 372 forint előirányzat növelést hajtottunk végre. Ezen összegből a dologi kiadások előirányzata 3 655 372 forinttal került megemelésre, amely köszönhető az átcsoportosításoknak, valamint a Jurta-táborra tervezett többlet kiadásoknak (tűzrakó helyre, valamint a napvitorla helyére tető készítése). Az egyéb működési célú támogatások sor 9 000 forinttal került emelésre, pályázati visszafizetések miatt.
Az egyéb felhalmozási célú támogatások rovatot csökkentettük 12 944 810 forinttal, a bevételeknél említett Aqua Adventures projekt kapcsán.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén összesen 407 725 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány települési önkormányzatok közművelődési támogatása jogcímen.
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 109 512 forinttal növelésre került, az őstermelői támogatást tartalmazza.
A közhatalmi bevételek előirányzata összességében 770 820 forinttal kerül megemelésre, amely az iparűzési adó, valamint az idegenforgalmi adó befizetésekből adódik.
Növelésre került a működési bevételek előirányzata mindösszesen 624 415 forinttal, amely a szolgáltatások ellenértéke, a készletértékesítés ellenértéke, az egyéb pénzügyi műveletek bevételei, valamint az egyéb működési bevételek rovatok között oszlik meg.
A felhalmozási bevételek rovat előirányzatát 1 751 000 forint összeggel emeltük meg, amely az eladott ingatlanoknak, falubusznak (az eredeti előirányzathoz képest magasabb áron lett értékesítve) köszönhető.
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovat előirányzata 12 944 810 forinttal csökkentésre került, amely az eredeti költségvetésben az Aqua Adventures projekt miatt került betervezésre, de mivel nem került felhasználásra, így a bevételi és a kiadási oldalról is kikerült
A működési kiadások vonatkozásában összességében 3 644 372 forint előirányzat növelést hajtottunk végre. Ezen összegből a dologi kiadások előirányzata 3 655 372 forinttal került megemelésre, amely köszönhető az átcsoportosításoknak, valamint a Jurta-táborra tervezett többlet kiadásoknak (tűzrakó helyre, valamint a napvitorla helyére tető készítése). Az egyéb működési célú támogatások sor 9 000 forinttal került emelésre, pályázati visszafizetések miatt.
Az egyéb felhalmozási célú támogatások rovatot csökkentettük 12 944 810 forinttal, a bevételeknél említett Aqua Adventures projekt kapcsán.
A módosítások hatására a bevételi és a kiadási előirányzat összességében 9 280 438 forinnttal került csökkentésre, amely eredményeképpen a módosított előirányzat 247 970 173 forintra változott.
A 2. §-hoz
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 183 902 437 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 285 283 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege. Az előirányzatot szükséges erre módosítani.
A 3. §-hoz
A mellékletek változása miatt szükséges a rendelet szöveges részében is azt átvezetni.
A 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezések.
Az 1–12. melléklethez
A mellékletek a bevételek és kiadások tervezett változása miatt módosul. Szükséges az újra szabályozott mellékleteket beilleszteni. Mellékletek 1-12. sorszám alatt.