Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 25

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.25.
Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az Áht. 34. § (2) bekezdése, valamint Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023 (I.27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdése a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
Kistolmács Község Önkormányzata a költségvetését ebben az évben még nem módosította. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé, melynek eredményeképpen a bevételi és a kiadási főösszeg 257 250 611 forintra változott.
I.) BEVÉTELEK
Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén összesen 1 608 950 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány: a közvilágítás kiegészítő támogatása jogcímen 10 000 forint, a szociális és gyermekjóléti feladatokon belül a falugondnoki szolgálatra 469 900 forint, a szociális tüzifa vásárlására 730 250 forint, valamint a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 398 800 forint támogatás illeti meg önkormányzatunkat.
Az egyéb működési célú támogatások előirányzata 4 411 forinttal növelésre került, az őstermelői támogatást tartalmazza.
A közhatalmi bevételeknél átcsoportosítást hajtottunk végre az idegenforgalmi adó, az egyéb közhatalmi bevételek és a vagyoni típusú adók között.
Növelésre került a működési bevételek előirányzata mindösszesen 5 655 825 forinttal. A tulajdonosi bevételeket 859 150 forinttal megemeltük, amire a közterület használtból befolyt többlet bevételek miatt került sor. Az egyéb pénzügyi műveletek bevételei az Aqua Adventures pályázat keretében befolyt majd tovább utalt támogatási összeghez kapcsolódó átfolyam nyereség miatt került emelésre 4 796 648 forint értékben. A kamatbevételek sorra 25 forint, míg az egyéb működési bevételek sorra 2 forint előirányzat növelés lett könyvelve.
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1775 forinttal került megemelésre.
A finanszírozási bevételeken belül a maradványfelhasználás került korrigálásra a 2022. évi maradvány összegére.
Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 187 518 forinttal került növelésre.
II.) KIADÁSOK
A működési kiadások vonatkozásában összességében 16 291 915 forint előirányzat csökkentést hajtottunk végre. A munkaadókat terhelő járulékok rovat 15 000 forinttal növelésre került a falugondnoki szolgálat tekintetében. Az ellátottak pénzbeli juttatásai sor a szociális tüzifára elnyert támogatás összegével (730 250 forint) került megemelésre.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében 616 504 forinttal lett megemelve, ami tartalmazza a lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra támogatásának kiadási részét (398 800 forint), valamint a 2022. évi bértámogatás fel nem használt összegének visszautalását (217 704 forint).
A dologi kiadások és a beruházások rovat között átcsoportosítás történt, ezért csökkent a dologi kiadások előirányzata 17 653 669 forinttal.
A beruházások előirányzata 26 723 506 forinttal került növelésre. Ez abból adódott, hogy betervezésre került az Aqua Adventures projekt keretében megvalósított pótmunka összege, a jurta táborba egy konténer beszerzése, valamint a fűnyíró traktorhoz vágóasztal.
Az egyéb felhalmozási célú támogatások rovatot megemeltük 528 264 forinttal, amely a LEADER pályázat önerejét (105 271 forint), valamint a TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése és a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése elnevezésű pályázatok visszafizetésének összegét tartalmazza.
Betervezésre került az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése plusz 187 518 forinttal.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az Áht. 34. § (2) bekezdése, valamint Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023 (I.27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdése a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
A 2. §-hoz
(1) A bevételi és a kiadási főösszeg mindösszesen 11 147 373 forint összeggel került megemelésre, így mindösszesen 257 250 611 forintra emelkedett.
(2)-(5)
Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén összesen 1 608 950 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány: a közvilágítás kiegészítő támogatása jogcímen 10 000 forint, a szociális és gyermekjóléti feladatokon belül a falugondnoki szolgálatra 469 900 forint, a szociális tüzifa vásárlására 730 250 forint, valamint a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 398 800 forint támogatás illeti meg önkormányzatunkat.
Az egyéb működési célú támogatások előirányzata 4 411 forinttal növelésre került, az őstermelői támogatást tartalmazza.
A közhatalmi bevételeknél átcsoportosítást hajtottunk végre az idegenforgalmi adó, az egyéb közhatalmi bevételek és a vagyoni típusú adók között.
Növelésre került a működési bevételek előirányzata mindösszesen 5 655 825 forinttal. A tulajdonosi bevételeket 859 150 forinttal megemeltük, amire a közterület használtból befolyt többlet bevételek miatt került sor. Az egyéb pénzügyi műveletek bevételei az Aqua Adventures pályázat keretében befolyt majd tovább utalt támogatási összeghez kapcsolódó átfolyam nyereség miatt került emelésre 4 796 648 forint értékben. A kamatbevételek sorra 25 forint, míg az egyéb működési bevételek sorra 2 forint előirányzat növelés lett könyvelve.
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1775 forinttal került megemelésre.
A finanszírozási bevételeken belül a maradványfelhasználás került korrigálásra a 2022. évi maradvány összegére.
Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 187 518 forinttal került növelésre.
(6)-(9)
A működési kiadások vonatkozásában összességében 16 291 915 forint előirányzat csökkentést hajtottunk végre. A munkaadókat terhelő járulékok rovat 15 000 forinttal növelésre került a falugondnoki szolgálat tekintetében. Az ellátottak pénzbeli juttatásai sor a szociális tüzifára elnyert támogatás összegével (730 250 forint) került megemelésre.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében 616 504 forinttal lett megemelve, ami tartalmazza a lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra támogatásának kiadási részét (398 800 forint), valamint a 2022. évi bértámogatás fel nem használt összegének visszautalását (217 704 forint).
A dologi kiadások és a beruházások rovat között átcsoportosítás történt, ezért csökkent a dologi kiadások előirányzata 17 653 669 forinttal.
A beruházások előirányzata 26 723 506 forinttal került növelésre. Ez abból adódott, hogy betervezésre került az Aqua Adventures projekt keretében megvalósított pótmunka összege, a jurta táborba egy konténer beszerzése, valamint a fűnyíró traktorhoz vágóasztal.
Az egyéb felhalmozási célú támogatások rovatot megemeltük 528 264 forinttal, amely a LEADER pályázat önerejét (105 271 forint), valamint a TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése és a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése elnevezésű pályázatok visszafizetésének összegét tartalmazza.
Betervezésre került az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése plusz 187 518 forinttal.
A 3. §-hoz
A költségvetési hiány összegét és annak finanszírozását tartalmazza.
A 4. §-hoz
Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályokat tartalmazza.
Az 5. §-hoz
Az államháztartáson kívülről átvett és átadott pénzeszközökre, támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A 6. §-hoz
Az államháztartáson kívülről átvett és átadott pénzeszközökre, támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A 7. §-hoz
A szakasz önkormányzati költségvetést mutatja be részletezve.
A 8. §-hoz
A szakasz hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.