Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 28 15:00

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.28.
Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az Áht. 34. § (2) bekezdése, valamint Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023 (I.27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdése a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
Kistolmács Község Önkormányzata a költségvetését ebben az évben már kétszer módosította. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé, melynek eredményeképpen a bevételi és a kiadási főösszeg 249 312 773 forintra változott.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
BEVÉTELEK
Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén összesen 549 154 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány. A közvilágítás fenntartásának támogatására 240 000 forint, a szociális ágazati pótlékra pedig 309 156 forint többlet bevételt könyveltünk. A települési önkormányzatok közművelődési támogatásának előirányzatát a 2023 évi teljesítéshez igazítottan 2 forinttal csökkentettük.
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 46 934 forinttal növelésre került, ami a területalapú támogatás folyósításának köszönhető.
A közhatalmi bevételek előirányzata összességében 516 forinttal kerül megemelésre, az egyéb közhatalmi bevételek rovat 2023. évi teljesítését figyelembe véve. Az iparűzési adó és az idegenforgalmi adó rovatok között előirányzat átcsoportosítást történt.
Növelésre került a működési bevételek előirányzata mindösszesen 638 265 forinttal, amely a készletértékesítés ellenértéke, valamint a biztosítók által fizetett kártérítés (falubusz) sorokon jelenik meg.
A finanszírozási bevételek előirányzata növelésre került az államháztartáson belüli megelőlegezés miatt.
KIADÁSOK
A működési kiadások vonatkozásában összességében 1 342 600 forint előirányzat növelést hajtottunk végre. Ezen összegből a személyi juttatások rovat előirányzatát 47 236 Forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 1 124 862 forinttal emeltük meg. Az egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre rovatra betervezésre került a belső ellenőri hozzájárulás II. félévi összege. A 2022. évi iparűzési adó támogatásból visszafizetési kötelezettségkeletkezett 110 106 forint értékben, amely a visszatérítendő támogatások rovaton mutatkozik.
A 2. §-hoz
A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló rendelkezést tartalmazza.
A 3. §-hoz
A mellékletek változása miatt szükséges a rendelet szöveges részében is azt átvezetni.
A 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezések.
Az 1–10. melléklethez
A mellékletek a bevételek és kiadások tervezett változása miatt módosul. Szükséges az újra szabályozott mellékleteket beilleszteni. Mellékletek 1-10. sorszám alatt.