Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.25.
Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdés értelmében a beszámoló alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot a következők szerint „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.” Az ellenőrzési jelentés csatolásra került.
Az Áht. 91. § (2) bekezdése érelmében: „A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”
A fent hivatkozott jogszabályi előíráson túl az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 6. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a zárszámadási rendelettervezetnek tartalmazni kell a gazdálkodásról készült számszaki jelentést (a bevételek és kiadások alakulását), az összevont adatokat magába foglaló egyszerűsített mérleget, eredménykimutatást, vagyonkimutatást, valamint az összevont maradványkimutatást.
Az Áhsz. 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat beszámolójában szereplő vagyonkimutatásnak a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmaznia kell a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a rendelet megalkotásakor elfogadja az önkormányzat pénzmaradványát és dönt annak felhasználásáról.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) és (2a) bekezdései a következő előírásokat tartalmazzák:
„(1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.”
„(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”
A zárszámadáshoz csatolni szükséges továbbá a Magyar Államkincstár által elkészített 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolót, mely nettósított módon tartalmazza az önkormányzat elemi beszámolóinak adatait.
Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza, mely Kistolmács Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait foglalja magába.
Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését az 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelettel 369 898 726 forint főösszeggel alkotta meg. Az év folyamán három módosításra került sor, melyet a képviselő-testület által meghozott döntések, a központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeleten történő átvezetése, valamint a folyamatos gazdálkodás biztosítása indokolt. Ezáltal a módosított bevételi és kiadási főösszeg
249 312 773 forintra emelkedett. Kistolmács Község Önkormányzata a 2023. évi gazdálkodása során a tervezett előirányzatokból 247 682 959 forint bevétellel és 214 177 971 forint kiadással teljesítette az évet.
A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az önkormányzat. Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.
Az európai uniós és hazai fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás lehetősége az önkormányzat számára jelentős mértékű fejlesztések megvalósítását tette lehetővé.
Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a fizetőképesség az év folyamán folyamatosan javult.
Az önkormányzat összevont könyviteli mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatását a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza, mely alapján megállapítható, hogy az évet Kistolmács Község Önkormányzata (2022. évből áthozott) 182 617 154 forint maradvánnyal nyitotta és 33 504 988 forint maradvánnyal zárta.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Bevételek teljesítése
A költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzata 247 682 959 forintra teljesült. Ezen belül a bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult.
Önkormányzat működési támogatásai
A helyi önkormányzatok működési támogatásai mindösszesen 30 009 942 forintra teljesültek. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen a központi költségvetésből származó támogatásokat szerepeltetjük. A folyósított támogatások összege 17 794 813 forint. Ezen összeget a település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására, közutak, köztemető, közvilágítás, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, valamint egyéb kötelező feladatok támogatására fordítottuk. A központi költségvetésből származó támogatásokon belül az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataihoz 8 408 356 forintos (települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2 487 000 forint, falugondnoki szolgálat 5 921 356 forint) a kulturális feladatokhoz 2 677 723 forintos finanszírozást adott a központi költségvetés. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen érkezett támogatás tartalmazza a 2023. évi szociális célú tűzifa támogatás összegét 730 250 forint összegben, a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatást (398 800 forint).
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ezen a rovaton jelentkeznek azok a bevételek, amelyek államháztartáson belül érkeznek és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet. Államháztartáson belüli bevételek között számoltuk el az elkülönített állami pénzalapból a közmunkaprogram keretein belül megvalósuló foglalkoztatás személyi és dologi kiadásainak fedezeteként érkező 10 148 124 forintos támogatást. A fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása rovaton 160 857 forint bevételünk keletkezett, amely mezőgazdasági támogatást tartalmazza.
2.1.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül
Államháztartáson belülről érkező felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 1 244 600 forintra teljesült. Ezt az összeget a közmunka program keretein belül megvalósuló eszközvásárlásokhoz, beruházásokhoz kaptuk a Kormányhivataltól.
Közhatalmi bevételek
A Képviselő-testület a helyi adók mértékét a helyi sajátosságokhoz igazodva, a gazdálkodási körülményeket és az adózók teherviselési képességeihez mérten, azokat figyelembe véve alkotta meg. Ez a rovat a 2023. évben 2 871 260 forint bevétellel teljesült. A helyi iparűzési adóra 2 093 824 forint, az idegenforgalmi adóra 757 600 forint, a késedelmi pótlékra 19 836 forint könyvelődött.
Működési bevétel
A vagyonhasznosításból származó bevételek, azaz a helyiségek, önkormányzati területek bérbeadásából, valamint a biokertészetben termelt zöldségek értékesítésből származó bevételek itt kerültek elszámolásra.
Az önkormányzat működési bevétele mindösszesen 7 979 333 forint volt. Készletértékesítés 840 270 forint, szolgáltatások ellenértéke 129 273 forint, tulajdonosi bevételekből 1 359 976 forint bevételünk származott. Kamatbevételből 39 forint íródott jóvá. Az egyéb pénzügyi műveletek bevételei rovaton 5 248 500 forint könyvelődött, ami a valuta- és deviza eszközök realizált árfolyam nyereségét foglalja magába. A biztosítók által fizetett kártérítésre 310 605 forint, az egyéb működési bevételekre 90 670 forint teljesítés került könyvelésre.
Felhalmozási bevételek
Az ingatlanok értékesítése soron 11 256 900 forintot könyveltünk, amely a falubusz, valamint ingatlanok értékesítéséből származik.
Működési célú átvett pénzeszközök
A rovatra mindösszesen 1775 forint került könyvelésre, amely egy pénzügyi vállalkozástól kapott támogatás összege.
Finanszírozási bevételek
Előző évi pénzmaradvány felhasználás összege 182 617 154 forint. Az államháztartáson belüli megelőlegezések címen 1 393 014 forint került önkormányzatunk részére kiutalásra a központi költségvetésből, mely összeget év közben vissza is vonja a nettó finanszírozás keretén belül a Magyar Államkincstár.
Kiadási előirányzatok teljesítése
Az összevont kiadási előirányzat 2023. évben a finanszírozási kiadásokkal együtt 214 177 971 forintra teljesült.
Személyi juttatások
A személyi juttatások előirányzata az önkormányzat esetében 19 766 939 forint összegű teljesülést mutat. A kiemelt előirányzat teljesítése tartalmazza a rendszeres személyi juttatásokon kívül a 2023. évre jutó egyéb bérjellegű kifizetéseket is.
Munkaadókat terhelő járulékok
A törvényi előírásnak megfelelően a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege került kifizetésre, mindösszesen 1 168 702 forint összegben.
Dologi kiadások
A dologi kiadások az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokból tevődnek össze (készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatás, szolgáltatási kiadások, közüzemi díjak, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások). Az önkormányzat összességében 40 617 796 forintot fordított dologi kiadásokra. Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataink ellátása érdekében e jogcímen kifizetett kiadások kormányzati funkciónként a 4. számú mellékletben részletezettek szerint alakultak.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az önkormányzati költségvetési kiadások között kell szerepeltetni az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű kiadásokat. A szociális juttatások tekintetében az éves kifizetés 2 677 250 forint összegben teljesült.
Elvonások és befizetések
Az elvonások és befizetések rovaton 110 106 forint kiadást könyveltünk, amely az önkormányzatok előző évi elszámolásából származik.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül soron 541 609 forint kiadás teljesült, amely tartalmazza a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalt megillető belső ellenőrzési hozzájárulást 120 780 forint összegben, a Bursa Hungarica keretében folyósított ösztöndíjakat (150 000 forint), a 2022. évben a közfoglalkoztatotti bértámogatás keretében folyósított előleg fel nem használt részének visszafizetését (234 829 forint). Társulás esetében 36 000 forint kiadás keletkezett, ebből 18 000 forint a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás és 18 000 forint a Mura Régió ETT felé fizetett tagdíj következtében.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Az előirányzat 727 970 forint összegben teljesült. 2023. évben mindösszesen 329 170 forint működési célú támogatást fizettünk civil szervezeteknek. Ezen a jogcímen még a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat vonatkozásában elnyert támogatás felhasználása került könyvelésre (398 800 forint).
Beruházások
2023. évben megvalósított beruházások értéke 146 804 322 forint. A mezőgazdasági mintaprogram keretében eszközbeszerzések valósultak meg, összesen 1 955 800 forint összegben. Az Aqua Adventures projekt keretében 82 626 015 forint összegű beruházás lett könyvelve a 2023. évben. A Magyar Falu Program keretében elnyert új falubusz beszerzésére 13 510 000 forint került kifizetésre. A tárgyévben zárult le a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése pályázat 46 765 507 forint teljesítéssel. A fűnyíró traktorhoz vágóasztal kertül beszerzésre 985 000 forint értékben. A temetőben új harang került elhelyezésre, melynek 2023. évet érintő költsége 762 000 forint volt. A 259 helyrajzi számú ingatlan került megvásárlásra 200 000 forint értékben.
Felújítás
Önkormányzat a 2023. évben felújítási munkálatokat nem hajtott végre.
Egyéb felhalmozási kiadások
Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 477 994 forinttal teljesül, amely az alábbi kiadásokat tartalmazza:
VP67.2.1-7.4.1.2-16-Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat fel nem használt támogatásának visszafizetése (278 147 forint)
Aqua Adventures pályázat ügyleti kamata (49 647 forint)
TOP2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastr. fejlesztése pályázat fel nem használt támogatásának visszafizetése (44 929 forint)
Önerő VP619.2.1-8.1.8-21 pályázathoz (105 271 forint)
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét, 1 285 283 forintot tartalmaz, melyet a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretén belül pénzforgalom nélkül von vissza önkormányzatunktól.
A 2. §-hoz
Kistolmács Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.27.) önkormányzat rendeletének 10. melléklete a 2023. január 1-i költségvetési létszámot az alábbiak szerint állapította meg:
Köztisztviselő 1 fő
Közalkalmazott 1 fő
Munka törvénykönyves 1 fő
Fizikai dolgozó 5 fő
A beszámolási időszakban a létszám az alábbiak szerint alakult:
Köztisztviselő 1 fő
Közalkalmazott 1 fő
Munka törvénykönyves 1 fő
Fizikai dolgozó 4 fő
Tehát az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 8 fő. 2023. évben az önkormányzat a közmunka foglalkoztatás keretében 4 fő részére teremtett munkalehetőséget. Továbbra is 1 fő közalkalmazott (falugondnok) látja el községünkben a közösségi feladatokat, további 1 fő a város- és községgazdálkodási feladatokat, valamint 1 fő közművelődési szakembert is foglalkoztatunk. A települést pedig 1 főállású polgármester vezeti.
A 3. §-hoz
Az önkormányzat költségvetésének mellékletek szerinti tételes teljesítését mutatja be részletesen.
A 4. §-hoz
Az önkormányzat maradványkimutatását a 15. mellékletben, az önkormányzat részesedéseinek az állományát a 14. melléklet, a 2023. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet, 2023. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet, az önkormányzat pénzeszközeinek 2023. évi változását a 9. melléklet, az önkormányzat 2023. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, valamint kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet, a mérlegtételek alapján összeállított 2023. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint tartalmazza.
Az 5. §-hoz
Arról rendelkezik, hogy az önkormányzat a 2023. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
A szakasz a 2023. évi maradvány összegét állapítja meg, valamint rendelkezik arról, hogy az önkormányzat 2023. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, valamint az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint határozza meg.
A 6. §-hoz
Hatálya léptető és deregulációs rendelkezést tartalmaz.
Az 1–20. melléklethez
A rendelet mellékleteit tartalmazza 1-20 sorszám alatt.