Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 28- 2024. 06. 28

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.06.28.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9/A. § (1) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatásra 2024. évben az a háztartásonkénti egy személy jogosult, aki saját háztartásában a 2024/2025-ös tanévben

a) a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye,

b) testi vagy szellemi fogyatékosságából adódóan más oktatási intézmény, vagy

c) középfokú oktatási intézmény nappali tagozatának

családi pótlékra jogosult tanulójának neveléséről gondoskodik.

(2) Saját jogán jogosult a 3. § e) pontja szerinti települési támogatásra 2024. évben az a 18. életévét betöltött személy, aki a 2024/2025-ös tanévben középfokú oktatási intézmény nappali tagozatának családi pótlékra jogosult tanulója.

(3) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatás összege tanulónként egyszeri 25 000,-Ft.

(4) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatás igénylésének határideje 2024. július 31.

(5) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatás igénylésére irányuló kérelem esetében a 11. § (1) bekezdésének k) pontjában foglalt előírást, és a 11. § (2)-(4) bekezdésének rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(6) A polgármester gondoskodik arról, hogy a 3. § e) pontja szerinti települési támogatás a jogosult részére 2024. augusztus 31. napjáig kifizetésre kerüljön.”

2. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § a), c) és e) pontja szerinti települési támogatás igénylésére irányuló kérelem az erre rendszeresített nyomtatványon a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén terjeszthető elő.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.