Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 12. 01

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

2023.12.01.

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Bevezető rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Pusztaszer Község Önkormányzata illetékességi területén állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és az Szt. 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személyekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a polgármesterre átruházott hatáskörében szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásként települési támogatást és az Szt. 48. §-a szerinti köztemetést biztosít.

(2) A képviselő-testület a polgármesterre átruházott hatáskörében társult tagként a társulási feladat-ellátást végző Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásának Szociális Központja és Családsegítő Szolgálata közreműködésével személyes gondoskodást nyújtó ellátásként az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d) családsegítés,

e) támogató szolgáltatás.

Települési támogatás

3. § Települési támogatás

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) rendkívüli települési támogatásként a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére,

c) a temetési költségek mérséklésére, vagy

d) életkezdési juttatásként

e)1 iskoláztatási támogatásként,

f)2 fűtési támogatásként

állapítható meg.

4. § (1)3 A 3. § a) pontja szerinti települési támogatásra a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 200%-át, egyedül élő esetében annak 250 %-át.

(2) Nem jogosult a 3. § a) pontja szerinti települési támogatásra az a személy, akinek háztartásában 65 évnél fiatalabb személyek is laknak, és a lakásának hasznos alapterülete meghaladja a háztartásban élő

a) egy fő esetén a 75 m 2 –t,

b) két fő esetén az 90 m 2 –t,

c) három fő esetén a 100 m 2 –t,

d) négy fő esetén a 110 m 2 –t,

e) négynél több fő esetén a 120 m 2 –t.

(3) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosa.

(4) A 3. § a) pontja szerinti települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(5) Ha a háztartás

a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(7)4 A 3. § a) pontja szerinti települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(8) A (7) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(9) Nem állapítható meg a 3. § a) pontja szerinti települési támogatás annak, aki az Szt. 2015. február 28-án hatályos rendelkezései szerint lakásfenntartási támogatásban részesül.

5. § (1) A 3. § a) pontja szerinti települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség szorzata.

(2) A 3. § a) pontja szerinti települési támogatás esetében az elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m 2 ,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m 2 ,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m 2 ,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m 2 ,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5- 5 m 2 ,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(3) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450 Ft .

6. § (1)5 A 3. § a) pontja szerinti települési támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a.

(2)6 A 3. § a) pontja szerinti települési támogatást az erre irányuló kérelem benyújtásának időpontja szerinti hónap első napjától kezdődően egy évre kell megállapítani.

(3) A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

7. §7 (1)8 A 3. § b) pontja szerinti települési támogatás az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott körülmény(ek) fennállása esetén annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 225 %-át, egyedül élő esetében annak 300 %-át, kivéve az elemi károsult személyt, akinek a támogatásra való jogosultságát a jövedelmi, vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül kell megállapítani.

(2)9 A 3. § b) pontja szerinti települési támogatás összege

a) alkalmanként legfeljebb a szociális vetítési alap 150%-a,

b) legfeljebb hat hónap időtartamra meghatározva havonta legfeljebb a szociális vetítési alap 50 %-a, vagy

c) elemi károsult személy esetében legfeljebb a szociális vetítési alap ötszöröse

lehet.

(3) A 3. § b) pontja szerinti települési támogatás természetben is nyújtható.

8. § (1)10 A 3. § c) pontja szerinti települési támogatás annak a személynek állapítható meg, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 200 %-át, egyedül élő esetében annak 250 %-át.

(2) A 3. § c) pontja szerinti települési támogatás összege a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos, az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletben meghatározott helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 15 %-a.

9. § (1)11 A 3. § d) pontja szerinti települési támogatásra a Pusztaszer Község Önkormányzata illetékességi területén meglévő állandó lakó- vagy tartózkodási helyét ténylegesen, életvitelszerűen is használó újszülött gyermek jogosult.

(2) A 3. § d) pontja szerinti települési támogatás összege az újszülött háztartásában eltartott

a) első gyermek esetén 30 000,-Ft,

b) második gyermek esetén 40 000,-Ft,

c) harmadik és további gyermek esetén 50 000,-Ft.

(3)12 A 3. § d) pontja szerinti települési támogatást a jogosult részére a polgármester hivatalból, külön kérelem nélkül állapítja meg.

9/A. §13 (1) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatásra 2023. évben az a háztartásonkénti egy személy jogosult, aki saját háztartásában

a) a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye tanulójának,

b) testi vagy szellemi fogyatékosságából adódóan más oktatási intézmény iskolalátogatási igazolással igazolt tanulójának, vagy

c) középfokú oktatási intézmény iskolalátogatási igazolással igazolt nappali tagozatos tanulójának

neveléséről gondoskodik.

(2) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatás összege tanulónként egyszeri 25 000,-Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti iskolalátogatási igazolásnak a polgármesterhez történő benyújtási határideje 2023. szeptember 18.

(4) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatást a jogosult részére a polgármester hivatalból, külön kérelem nélkül – de az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben az iskolalátogatási igazolás birtokában – állapítja meg, és gondoskodik arról, hogy

a) az (1) bekezdés a) pontja alapján jogosultak részére 2023. szeptember 15-ig,

b) az (1) bekezdés b) és c) pontja alapján jogosultak részére 2023. szeptember 29-ig kifizetésre kerüljön.

9/B. §14 (1) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatásra 2023. évben – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – az jogosult, aki 2023. december 31-ig a 65. életévét betölti, és ténylegesen, életvitelszerűen a lakcímnyilvántartás szerinti pusztaszeri lakóhelyén vagy tartózkodási helyén (a továbbiakban: háztartás) él.

(2) Az egy háztartásban élő, az (1) bekezdés szerint támogatásra jogosultak közül kizárólag az idősebb személy részére kell a támogatást megállapítani.

(3) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatás összege személyenként egyszeri 18000,-Ft.

(4) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatást a jogosult részére a polgármester hivatalból, külön kérelem nélkül állapítja meg, és gondoskodik arról, hogy 2023. december 20-ig kifizetésre kerüljön.

Eljárási rendelkezések

10. § (1)15 A 3. § a) és c) pontjában meghatározott ellátások iránti kérelmet az arra jogosult vagy képviselője a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén terjesztheti elő.

(2)16

11. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy(ek) természetes személyazonosító adatait (neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve),

b) a kérelmező lakó- illetőleg tartózkodási helyét,

c) a kérelmező állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállását,

d) a kérelmező Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

f) pénzbeli ellátás banki átutalásának igénylése esetén a kérelmező bankszámla-számát,

g) a kérelmező családi jogállását,

h) a kérelmezővel közös háztartásban élő személy(ek) vonatkozásában az együttélés jogcímét, rokonsági kapcsolatot,

i) a jogosult tartására köteles személy természetes személyazonosító adatait,

j) a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatokat,

k) a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi, vagyoni adatokat,

l) olyan tények, körülmények, indokok ismertetését, amelyeket a kérelmező a kérelem elbírálása szempontjából fontosnak tart, és a fentiek alapján közölt adatokból nem állapíthatók meg,

m) a kérelmező személyes és különleges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását,

n) a kérelmező jogainak és kötelezettségeinek tudomásul vételét.

(2) A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy(ek) jövedelemigazolását, amely lehet

a) munkáltatói jövedelemigazolás,

b) folyósító szerv igazolása, csekkszelvény,

c) számlavezető pénzintézet által kiállított számlalevél (egyenlegértesítő),

d) vállalkozók (őstermelők) esetében a tárgyévet megelőző évre vonatkozó adóbevallás,

e) átvételi elismervény.

(3) A nem igazolható jövedelemmel rendelkezőknek a jogkövetkezmények tudomásul vételével kell nyilatkozniuk jövedelmükről.

(4) Ha a kérelmezőnek vagy a vele közös háztartásban élő személy(ek)nek korábbi házasságából született gyermek(ek) a kérelmezővel közös háztartásban él(nek), a kérelemhez mellékelni kell a gyermekelhelyezésről, esetlegesen a gyermektartásdíj összegéről szóló bírósági ítéletet vagy végzést.

12. § (1) A (4) bekezdésben foglalt kivétellel az eseti jelleggel folyósított települési támogatásnak az ellátást megállapító határozat meghozatalától számított három munkanapon belül a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége házi pénztárából történő kifizetéséről, vagy a kérelmező által megjelölt folyószámlára történő átutalásáról a polgármester gondoskodik.

(2) A 3. § a) pontja szerinti települési támogatásnak az ellátást megállapító határozat meghozatalát követő hónap 5. napjáig a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége házi pénztárából történő kifizetéséről, vagy a kérelmező által megjelölt folyószámlára történő átutalásáról a polgármester gondoskodik.

(3) A 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti települési támogatás első havi összegének az ellátást megállapító határozat meghozatalától számított három munkanapon belül, majd az első havi összeg kifizetésének napját követő hónaptól kezdődően a tárgyhó 5. napjáig a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége házi pénztárából történő kifizetéséről, vagy a kérelmező által megjelölt folyószámlára történő átutalásáról a polgármester gondoskodik.

(4) A 3. § d) pontja szerinti települési támogatásnak az újszülöttet saját háztartásában gondozó – egyik – törvényes képviselője részére az újszülött születésének napját követő 60 napon belül történő kifizetéséről a polgármester gondoskodik.

(5) A polgármester a települési támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéseként a felhasználást igazoló bizonylat (számla, nyugta stb.) bemutatására hívhatja fel a jogosultat.

(6) A természetben nyújtott települési támogatás szükségleteknek megfelelő tényleges formájáról, mértékéről és elszámolásáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni.

Záró rendelkezések

13. § Ez az önkormányzati rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

14. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 14/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet.

1

Beiktatta: 11/2015.(X.30.) ör. 1. §-a. Hatályos: 2015.10.31.- (A módosító rendeletet hatályon kívül helyezte: 8/2017.(VIII.16.) ör. 3. § b) pontja. Hatálytalan: 2017.08.17.-)

2

Beiktatta: 11/2015.(X.30.) ör. 1. §-a. Hatályos: 2015.10.31.- (A módosító rendeletet hatályon kívül helyezte: 8/2017.(VIII.16.) ör. 3. § b) pontja. Hatálytalan: 2017.08.17.-)

3

Módosította: 7/2015.(V.28.) ör. 1. §-a. Hatályos: 2015.05.29.- (A módosító rendeletet hatályon kívül helyezte: 8/2017.(VIII.16.) ör. 3. § a) pontja. Hatálytalan: 2017.08.17.-) A 4. § (1) bekezdése a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Módosította: 7/2015.(V.28.) ör. 2. §-a. Hatályos: 2015.05.29.- (A módosító rendeletet hatályon kívül helyezte: 8/2017.(VIII.16.) ör. 3. § a) pontja. Hatálytalan: 2017.08.17.-)

5

Módosította: 7/2015.(V.28.) ör. 3. §-a. Hatályos: 2015.05.29.- (A módosító rendeletet hatályon kívül helyezte: 8/2017.(VIII.16.) ör. 3. § a) pontja. Hatálytalan: 2017.08.17.-)

6

Módosította: 7/2015.(V.28.) ör. 4. §-a. Hatályos: 2015.05.29.- (A módosító rendeletet hatályon kívül helyezte: 8/2017.(VIII.16.) ör. 3. § a) pontja. Hatálytalan: 2017.08.17.-)

7

A 7. § a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 7. § (1) bekezdése a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 7. § (2) bekezdése a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

Módosította: 7/2015.(V.28.) ör. 7. §-a. Hatályos: 2015.05.29.- (A módosító rendeletet hatályon kívül helyezte: 8/2017.(VIII.16.) ör. 3. § a) pontja. Hatálytalan: 2017.08.17.-) A 8. § (1) bekezdése a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

11

Módosította: 2/2020.(II.13.) ör. 1. §-a. Hatályos: 2020.02.14.- (A módosító rendeletet hatályon kívül helyezte: 2/2020.(II.13.)ör. 2. §-a. Hatálytalan: 2020.12.15.-)

12

A 9. § (3) bekezdését a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

13

Módosította: 7/2021.(VIII.31.) ör. 1. §-a. Hatályos: 2021.09.01.- (A módosító rendelet hatálytalan: 2021.09.02.-) A 9/A. § a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 9/A. § a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

14

Módosította: 10/2021.(X.28.) ör. 1. §-a. Hatályos: 2021.10.29.- (A módosító rendeletet hatályon kívül helyezte: 10/2021.(X.28.) ör. 2. §-a. Hatálytalan: 2021.12.31.-) A 9/B. § a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9/B. § a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A 10. § (1) bekezdése a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 10. § (2) bekezdését a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.