Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 27- 2023. 10. 27

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.27.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9/B. § (1) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatásra 2023. évben – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – az jogosult, aki 2023. december 31-ig a 65. életévét betölti, és ténylegesen, életvitelszerűen a lakcímnyilvántartás szerinti pusztaszeri lakóhelyén vagy tartózkodási helyén (a továbbiakban: háztartás) él.

(2) Az egy háztartásban élő, az (1) bekezdés szerint támogatásra jogosultak közül kizárólag az idősebb személy részére kell a támogatást megállapítani.

(3) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatás összege személyenként egyszeri 18000,-Ft.

(4) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatást a jogosult részére a polgármester hivatalból, külön kérelem nélkül állapítja meg, és gondoskodik arról, hogy 2023. december 20-ig kifizetésre kerüljön.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.