Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 02

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.01.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § a) pontja szerinti települési támogatásra a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 200%-át, egyedül élő esetében annak 250 %-át.”

2. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 3. § b) pontja szerinti települési támogatás az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott körülmény(ek) fennállása esetén annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 225 %-át, egyedül élő esetében annak 300 %-át.

(2) A 3. § b) pontja szerinti települési támogatás összege

a) alkalmanként legfeljebb a szociális vetítési alap 150%-a,

b) legfeljebb hat hónap időtartamra meghatározva havonta legfeljebb a szociális vetítési alap 50 %-a, vagy

c) elemi károsult személy esetében legfeljebb a szociális vetítési alap ötszöröse

lehet.”

3. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § c) pontja szerinti települési támogatás annak a személynek állapítható meg, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 200 %-át, egyedül élő esetében annak 250 %-át.”

4. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9/A. § (1) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatásra 2023. évben az a háztartásonkénti egy személy jogosult, aki saját háztartásában

a) a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye tanulójának,

b) testi vagy szellemi fogyatékosságából adódóan más oktatási intézmény iskolalátogatási igazolással igazolt tanulójának, vagy

c) középfokú oktatási intézmény iskolalátogatási igazolással igazolt nappali tagozatos tanulójának

neveléséről gondoskodik.

(2) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatás összege tanulónként egyszeri 25 000,-Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti iskolalátogatási igazolásnak a polgármesterhez történő benyújtási határideje 2023. szeptember 18.

(4) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatást a jogosult részére a polgármester hivatalból, külön kérelem nélkül – de az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben az iskolalátogatási igazolás birtokában – állapítja meg, és gondoskodik arról, hogy

a) az (1) bekezdés a) pontja alapján jogosultak részére 2023. szeptember 15-ig,

b) az (1) bekezdés b) és c) pontja alapján jogosultak részére 2023. szeptember 29-ig kifizetésre kerüljön.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.