Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02- 2022. 09. 02

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.02.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9/A. § (1) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatásra 2022. évben az a háztartásonkénti egy személy jogosult, aki saját háztartásában

a) a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye tanulójának,

b) testi vagy szellemi fogyatékosságából adódóan más oktatási intézmény iskolalátogatási igazolással igazolt tanulójának, vagy

c) középfokú oktatási intézmény iskolalátogatási igazolással igazolt nappali tagozatos tanulójának

neveléséről gondoskodik.

(2) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatás összege tanulónként egyszeri 25 000,-Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti iskolalátogatási igazolásnak a polgármesterhez történő benyújtási határideje 2022. szeptember 19.

(4) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatást a jogosult részére a polgármester hivatalból, külön kérelem nélkül – de az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben az iskolalátogatási igazolás birtokában – állapítja meg, és gondoskodik arról, hogy

a) az (1) bekezdés a) pontja alapján jogosultak részére 2022. szeptember 13-ig,

b) az (1) bekezdés b) és c) pontja alapján jogosultak részére 2022. szeptember 26-ig kifizetésre kerüljön.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.