Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 28- 2022. 10. 28

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.28.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A 3. § b) pontja szerinti települési támogatás az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott körülmény(ek) fennállása esetén annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-át, egyedül élő esetében annak 300 %-át.

(2) A 3. § b) pontja szerinti települési támogatás összege

a) alkalmanként legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a,

b) legfeljebb hat hónap időtartamra meghatározva havonta legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a, vagy

c) elemi károsult személy esetében legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszöröse

lehet.

(3) A 3. § b) pontja szerinti települési támogatás természetben is nyújtható.”

2. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9/B. § (1) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatásra 2022. évben – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – az jogosult, aki 2022. december 31-ig a 65. életévét betölti, és ténylegesen, életvitelszerűen a lakcímnyilvántartás szerinti pusztaszeri lakóhelyén vagy tartózkodási helyén (a továbbiakban: háztartás) él.

(2) Az egy háztartásban élő, az (1) bekezdés szerint támogatásra jogosultak közül kizárólag az idősebb személy részére kell a támogatást megállapítani.

(3) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatás összege személyenként egyszeri 15000,-Ft.

(4) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatást a jogosult részére a polgármester hivatalból, külön kérelem nélkül állapítja meg, és gondoskodik arról, hogy 2022. december 20-ig kifizetésre kerüljön.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.