Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 01

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.01.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § b) pontja szerinti települési támogatás az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott körülmény(ek) fennállása esetén annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 225 %-át, egyedül élő esetében annak 300 %-át, kivéve az elemi károsult személyt, akinek a támogatásra való jogosultságát a jövedelmi, vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül kell megállapítani.”

2. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 3. § d) pontja szerinti települési támogatást a jogosult részére a polgármester hivatalból, külön kérelem nélkül állapítja meg.”

3. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § a) és c) pontjában meghatározott ellátások iránti kérelmet az arra jogosult vagy képviselője a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén terjesztheti elő.”

4. § Hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.