Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2024. 01. 02

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2024.01.02.

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § bh) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

(2) Az Önkormányzat székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

(3) A Képviselő-testület hivatalos megnevezése: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

(4) A Képviselő-testület által létrehozott hivatal megnevezése: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

(5) A Hivatal székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

(6) Az Önkormányzat intézményei:

a) Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

b) Floriana Könyvtár és Közösségi Ház

(7) Az Önkormányzat működési területe: Csákvár Város közigazgatási területe

(8) Az Önkormányzat honlapja: www.csakvar.hu

2. Az Önkormányzat jelképei, kitüntetései

2. § (1) Az Önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

(2) Az Önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a Képviselő-testületnek az önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről szóló 22/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kitüntetéseket és díjakat adományoz. A kitüntetésekre vonatkozó szabályokat a Képviselő-testület az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 24/2016. (X. 28.) önkormányzati rendeletében szabályozza.

3. Nemzetközi kapcsolatok

3. § Az Önkormányzat testvértelepülései:

a) Kászon

b) Makfalva

c) Pyrbaum.

4. Nyilvánosság, lakossági tájékoztatás

4. § (1) Az Önkormányzat részéről a nyilvánosság, lakosság tájékoztatásának helyben szokásos módja a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája, valamint az Önkormányzat honlapja.

(2) Az Önkormányzat a lakosság további tájékoztatása érdekében a „Csákvári Hírmondó” megnevezésű helyi újság kiadásáról gondoskodik.

5. Az önkormányzat feladata, hatásköre

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat feladatai ellátásának mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

6. A Képviselő-testület ülései

6. § A Képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli ülést és közmeghallgatást tart.

7. Alakuló ülés

7. § (1) A Képviselő-testület alakuló ülésére szóló meghívót az ülés előtt legalább öt nappal kell kiküldeni az érintettek részére és erről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a lakosságot.

(2) Az alakuló ülés meghívójának és az előterjesztéseknek a megválasztott képviselők részére történő eljuttatásáról a jegyző a Hivatal útján gondoskodik.

(3) Az alakuló ülésen:

a) a Helyi Választási Bizottság elnöke a Képviselő-testületnek beszámol a választás eredményéről, átadja a megbízólevelet a Polgármester és a képviselők részére,

b) a Polgármester, az alpolgármester és a képviselők esküt tesznek.

(4) A Képviselő-testület az alakuló ülésen:

a) dönt a Polgármester illetményéről és költségtérítéséről,

b) a Polgármester javaslatára megválasztja titkos szavazással az alpolgármestert,

c) meghatározza az alpolgármester tiszteletdíját vagy illetményét, valamint költségtérítését,

d) felülvizsgálja, szükség esetén megalkotja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint

e) a Polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület megválasztja bizottságait és annak tagjait.

(5) A titkos szavazás lebonyolítását előzetesen megválasztott Szavazatszámláló Bizottság végzi, amelynek tagjait a titkos szavazás előtt választja meg a Képviselő-testület. A Szavazatszámláló Bizottság három tagú. A titkos szavazás eredményét a Szavazatszámláló Bizottság állapítja meg. Összeszámolja a szavazatok számát, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, a szavazás eredményét. A szavazás eredményét egyesével kell határozatba foglalni. A titkos szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyző biztosítja. Titkos szavazásnál „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodom”-mal lehet szavazni. A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, a szavazás titkosságának biztosításával történik.

(6) Amennyiben az alakuló ülésen az (4) bekezdés a)–e) pontjairól nem dönt a Képviselő-testület, úgy azt a következő ülés keretein belül kell megtennie.

(7) A fentieken túl egyéb napirend is tárgyalható az alakuló ülésen.

(8) A 7. § (1)–(7) bekezdéseiben nem szabályozottakon túl a rendes ülésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

8. A Képviselő-testület rendes ülése

8. § (1) A Képviselő-testület a munkatervében meghatározottak szerint, de évente legalább hat alkalommal rendes ülést tart.

(2) A Képviselő-testület–rendkívüli ülés kivételével–augusztus 1. napja és augusztus 31. napja között nem ülésezik.

(3) A Képviselő-testület rendes üléseit a munkatervben meghatározott időpontban tartja, lehetőség szerint a hónap utolsó hetének keddi napján 16.00 órakor.

9. Munkaterv

9. § (1) A Képviselő-testület tervezett rendes ülésének időpontjait a Képviselő-testület által határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza.

(2) Az éves munkaterv jogszabályokba foglalt vagy képviselő-testületi döntések alapján előretervezett napirendeket tartalmazza.

(3) Az éves munkatervet a Polgármester állítja össze és terjeszti a Képviselő-testület elé minden év december 31. napjáig.

(4) A munkaterv tartalmi elemei a következők:

a) a képviselő-testületi ülések, és a közmeghallgatás tervezett időpontja és napirendjei;

b) az előterjesztő megnevezése.

10. A Képviselő-testület rendkívüli ülése

10. § (1) A képviselő-testületi ülést a Polgármester a munkatervben nem szereplő időpontban is összehívhatja, ebben az esetben rendkívüli ülésnek minősül.

(2) A Polgármester rendkívüli ülést hív össze, ha halaszthatatlan ügy vagy önkormányzati érdek azt indokolja.

(3) A rendkívüli ülésre vonatkozó indítványban meg kell jelölni indoklással ellátva annak napirendi témáját is.

(4) Az indítványt a Polgármesternél kell előterjeszteni, aki azt a benyújtást követően azonnal köteles megvizsgálni és a rendkívüli ülés összehívásáról mielőbb, de legkésőbb a benyújtást követő 8 napon belül gondoskodni.

(5) A rendkívüli ülés napirendjére kerülő előterjesztés tárgyalásának és a döntéshozatalnak – amennyiben azt jogszabály nem zárja ki – nem feltétele a napirend előzetes bizottsági tárgyalása.

(6) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a rendkívüli ülés meghívója az ülést megelőző legalább 24 órával is kiküldhető. Ez esetben a meghívásra, a képviselők, érintettek értesítésére bármilyen célszerű értesítési mód igénybe vehető, így különösen: telefon, e-mail, sms, levél, személyes kézbesítés. Az ülés időpontjáról a képviselőket telefonon keresztül is értesíteni szükséges.

(7) Sürgős, halasztást nem tűrő oknak minősül, ha a döntés hiánya valamilyen határidő elmulasztását, vagy jogvesztést eredményez az Önkormányzat számára, vagy az Önkormányzat, valamint annak fenntartásában álló valamely intézmény zavartalan működését veszélyeztetné a képviselő-testületi döntés későbbi meghozatala.

(8) A rendkívüli ülésre – a 10. §-ban foglalt eltérésekkel – a rendes ülés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(9) A rendkívüli ülés esetén az ülés elején további napirendi pontok is felvehetők.

11. Közmeghallgatás, lakossági fórum

11. § (1) A közmeghallgatásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 54. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) A közmeghallgatás vezetésére a képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a település lakosságát hirdetmény, illetve meghívó útján a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 nappal értesíteni kell.

(4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmára és elkészítésére a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvére vonatkozó rendelkezések az irányadók.

12. § (1) A közmeghallgatáson kívül, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve igény szerint lakossági fórumot kell tartani.

(2) A lakossági fórum helyéről és időpontjáról a település lakosságát meghívó útján a helyben szokásos módon, a lakossági fórum időpontját megelőzően legalább 5 nappal kell értesíteni.

(3) A lakossági fórumot a Polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester gyakorolja.

12. A képviselő-testületi ülés összehívása

13. § (1) A Képviselő-testület ülését a Polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester gyakorolja.

(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén a képviselők a mandátumszerzés sorrendjében látják el a képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére vonatkozó feladatokat.

(3) Tartós akadályoztatásnak minősülnek különösen a következő esetek:

a) a 15 napot meghaladó betegség;

b) a 15 napot meghaladó szabadság, fizetés nélküli szabadság;

c) a külszolgálat; vagy

d) az Mötv. 70. §-a szerinti felfüggesztés;

e) Képviselő-testület által megállapított önkormányzati képviselő összeférhetetlensége, méltatlansága, kizárása tárgyában hozott képviselő-testületi határozatára vonatkozó bírósági eljárás időtartama a jogerős bírósági döntés napjáig.

14. § (1) A Képviselő-testület ülését az ülés jellegének, napjának, helyének, kezdési időpontjának, a napirendi pontok tárgyának, a napirendek előterjesztőinek megjelölésével – a 10. § (6) bekezdés kivételével – írásos meghívóval kell összehívni. A meghívóhoz csatolni kell a rendelkezésre álló írásos előterjesztéseket és a rendelet-tervezeteket is.

(2) A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testületi ülést megelőzően legalább 5 nappal, rendkívüli ülés esetén legalább 24 órával kell az érdekelteknek megküldeni.

(3) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról és napirendi pontjáról a nyilvánosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a meghívó közzétételével.

(4) A Képviselő-testület ülésén szavazati joggal vesznek részt a Képviselő-testület tagjai. A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meghívóval meg kell hívni:

a) a jegyzőt,

b) az aljegyzőt,

c) a Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,

d) az önkormányzati intézményvezetőt,

e) a tárgyban érintettet,

f) akinek a részvételét a Polgármester, illetve a napirendi pont előterjesztője szükségesnek tartja,

g) akinek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi.

(5) A (4) bekezdés c) - g) pontjában megjelöltek tanácskozási joggal való részvétele csak az őket tevékenységi körükben érintő napirendre vonatkozik.

(6) A tanácskozási joggal meghívottak – a döntéshozatalban való részvétel kivételével – a képviselőket megillető jogosultságokkal rendelkeznek az ülésen.

(7) A tanácskozási jog nélkül meghívott személy az őt, vagy az általa képviselt szervezetet érintő napirendi ponttal kapcsolatban az ülésen szót kérhet, a Polgármester szót adhat.

(8) A képviselő-testületi ülés a meghívó szerinti helyszínen kerül megtartásra.

15. § A Képviselő-testület rendes ülésének meghívójában szereplő napirendi javaslatok sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) első napirendi pont a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról szóló jelentés;

b) a második napirendi pont a tájékoztató az Önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról;

c) a következő napirendi pontok a rendeletalkotással kapcsolatos előterjesztések;

d) ezt követően a beszámolókkal kapcsolatos előterjesztések, majd

e) sorrendben azok az előterjesztések következnek, amelyek az előzőekben felsoroltak körébe nem tartoznak.

13. Az ülések nyilvánossága

16. § (1) A hallgatóság és a sajtó képviselője az ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet.

(2) Zárt ülés elrendelésénél az Mötv. 46. §-ban foglaltak az irányadóak.

(3) Zárt ülés elrendeléséről a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

(4) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, továbbá meghívása esetén a Hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.

(5) Aki a zárt ülésen jogosulatlanul tartózkodik, azt a Polgármester távozásra szólítja fel.

(6) A nyilvános ülésen részt vevő hallgatóság részére a Polgármester napirendenként egy alkalommal hozzászólási jogot adhat. Ennek megadásáról vagy megtagadásáról a Polgármester határoz.

(7) Ha a hallgatóság az ülést zavarja, a Polgármester (az ülés elnöke) a rendzavarót, ha annak személye nem állapítható meg, a teljes hallgatóságot az ülésről kiutasíthatja.

14. A Képviselő-testület ülésének rendje

17. § (1) A Polgármester ülésvezetői feladatai és jogkörei a következők:

a) az ülés megnyitása,

b) a határozatképesség megállapítása,

c) javaslattétel a nyilvános, a zárt ülés napirendi pontjaira,

d) javaslattétel a két jegyzökönyv-hitelesítő személyére,

e) napirendenként

ea) a vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása,

eb) a vita összefoglalása,

ec) az indítványok szavazásra való feltevése,

ed) a szavazás eredményének megállapítása számszerűen,

ee) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése,

f) az ülés rendjének fenntartása,

g) a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsító személy rendre utasítása,

h) az ülés határozott idejű félbeszakítása, ha a testületi ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi,

i) javaslattétel a napirendi pont tárgyalásának elnapolására,

j) tárgyalási szünet elrendelése,

k) napirendi pontok összevont tárgyalására javaslattétel,

l) felszólalási jog a Képviselő-testület ülésén bármikor,

m) az ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése,

n) az időszerű kérdésekről és a két ülés között történt fontosabb eseményekről tájékoztatás,

o) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,

p) az ülés bezárása.

(2) A Polgármester vagy bármelyik képviselő jogosult kezdeményezni a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. Erről a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel határoz.

(3) Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, a Polgármester felszólíthatja, hogy térjen a tárgyra. A Polgármester az eredménytelen felszólítás után a szót megvonhatja.

(4) Ha a Képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, a Polgármester az ülést határozott időre félbeszakítja, elhagyja az ülésvezetői széket és a Képviselő-testület ülése csak a Polgármester szóbeli összehívására folytatódik, melyet 8 napon belül kell megtennie.

(5) A hallgatóság a Képviselő-testület ülésén a részére kijelölt helyen foglal helyet és tetszést vagy nemtetszést nem nyilváníthat, az ülés rendjét nem zavarhatja.

(6) A napirendi pontok tárgyalása során az előadóhoz a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak jogosultak kérdést intézni.

(7) A vita lezárását megelőzően a Polgármester felhívja a képviselők figyelmét, hogy jelezzék hozzászólási szándékukat. Aki a felhívásra nem jelzi hozzászólási szándékát, annak a részére az adott napirendhez hozzászólási jogot a Polgármester nem biztosít.

(8) Ha valamely képviselő felszólalása során a Képviselő-testület tekintélyét, vagy valamelyik képviselőt sértő kifejezést használ, vagy ha a tanácskozási rendre és a szavazásra vonatkozó szabályokat megszegi, a Polgármester rendre utasítja. A Polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, vagy azokkal vitába szállni nem lehet.

(9) Az összes napirendi pont tárgyalása után a Képviselő-testület tagjainak lehetősége nyílik a napirendekhez nem kapcsolódó kérdés feltevésére. Kérdés intézhető a polgármesterhez, alpolgármesterhez, bizottság elnökéhez, jegyzőhöz, önkormányzati intézmények vezetőihez. A kérdésre a megkérdezett ha tud azonnal válaszol. Amennyiben a válasz megadásához további tájékozódásra, utánajárásra van szükség, úgy a kérdező részére 15 napon belül írásban adja meg a választ.

(10) A Polgármester az ülést berekeszti, amennyiben az határozatképtelenné vált vagy a napirendi pontok és a hozzászólások, kérdések elfogytak.

15. Határozatképesség

18. § (1) Határozatképtelenség esetén a Polgármester az ülést a határozatképtelenség tényének megállapítása mellett felfüggeszti, 30 percig szünetet rendel el és ha annak eltelte után is határozatképtelen a Képviselő-testület, akkor az ülést berekeszti.

(2) Amennyiben az ülést határozatképtelenség miatt el kellett halasztani, annak 8 napon belüli időpontban való összehívásáról a Polgármester dönt.

(3) Az ülésről igazoltan van távol az a képviselő, aki beteg, vagy más okból akadályoztatva van és ezt a tényt a Polgármester felé az ülést megelőzően bejelenti szóban vagy írásban.

(4) A személyes érintettség bejelentésének elmulasztására irányuló bejelentést bármely képviselő, illetve a jegyző tehet írásban a polgármesternél.

16. Napirend

19. § (1) A Polgármester, a jegyzőkönyvvezető személyének bejelentése után terjeszti elő a napirendi pontokat. A Polgármester, a képviselő és a bizottság elnöke javaslatot tehet a meghívóhoz képest a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására, új napirendi pont felvételére, napirendi pont törlésére.

(2) A napirend elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel dönt.

17. Előterjesztések, indítványok

20. § (1) A Képviselő-testület a napirendi pontokat írásos előterjesztés alapján tárgyalja meg, de lehetőség van kivételes esetben szóbeli előterjesztésekre, illetve előterjesztések ülésen történő kiosztására is.

(2) A Képviselő-testület ülésén „sürgős” minősítésű indítványt is megtárgyalhat. A „sürgős” indítvány napirendre tűzéséről a testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt. A Képviselő-testület a sürgősségi indítványt előzetes bizottsági véleményezés nélkül tárgyalhatja, a sürgősségi indítvány megfelelő előkészítettsége esetén.

(3) Előterjesztésnek minősül a (4) bekezdésben megjelölt személyek által előzetesen javasolt:

a) rendelet-tervezet,

b) határozati javaslat.

(4) Előterjesztést kezdeményezhet:

a) a Polgármester,

b) az alpolgármester,

c) a Képviselő-testület tagja,

d) a Képviselő-testület tárgy szerint illetékes bizottsága,

e) a jegyző,

f) az aljegyző,

g) önkormányzati intézmények vezetői,

h) a kormányhivatal vezetője.

(5) Az előterjesztést legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző 10 nappal írásban, indokolással és határozati javaslattal ellátva kezdeményezhetik a Polgármesternél.

21. § (1) A Képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztésekkel szemben támasztott követelmények:

a) az első részben meg kell határozni:

aa) a tárgyat, napirend előadóját;

ab) a témával kapcsolatos előzményeket, korábban hozott képviselő-testületi döntéseket, azok végrehajtásával kapcsolatos információkat;

ac) a téma lényegét tartalmazó ismertetést;

ad) a jogszabályi háttér bemutatását;

ae) fel kell tüntetni mindazon körülményt és összefüggést, amelyek indokolják, segítik a meghozandó döntést.

b) A második rész a határozati javaslat vagy rendelet-tervezet:

ba) a határozati javaslat csak egyértelműen megfogalmazott rendelkező részből állhat;

bb) tartsa szem előtt a törvényességet, jogszabályok keretei között segítse az állampolgári jogok érvényesülését és az állampolgárok jogos igényeinek megvalósítását;

bc) lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy a határozati javaslat több alternatívát tartalmazzon;

bd) meg kell jelölni a végrehajtásért felelős személyt vagy szervet;

be) tartalmazza a végrehajtásnak – az ügy összes körülményeire tekintettel – a határidejét.

(2) A határozati javaslat a végrehajtás határidejére elsősorban naptár szerinti vagy azonnali jelölést használhat.

(3) Az azonnali határidő megjelölése esetén a határozat végrehajtását azonnal meg kell kezdeni.

(4) Az írásos előterjesztéseket a jegyzőnek jogszerűségi, törvényességi szempontból meg kell vizsgálni.

18. Határozathozatal

22. § (1) A Polgármester előbb a vitában elhangzott javaslatokat, indítványokat, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról az elhangzás sorrendjében szavaz a Képviselő-testület, majd az esetleges módosítások ismeretében a határozati javaslatról, rendelet-tervezetről dönt. Ha a szavazás eredményeként a Képviselő-testület végleges döntése eltér az előterjesztésben szereplő határozati javaslattól, a Polgármester ismerteti a szövegszerű határozatot.

(2) Minden napirendnél elsőként az adott napirendi pont előterjesztőjét, őt követően pedig annak a bizottságnak az elnökét illeti meg a szó, mely az adott napirendet előzetesen tárgyalta.

(3) A képviselőknek a napirendhez való hozzászólásra a Polgármester adja meg a szót. A hozzászóló mondanivalójának időtartama szükség esetén maximum 3 percre korlátozható.

19. Szavazás

23. § (1) Szavazás során a képviselő szavazata „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” lehet.

(2) A Polgármester az előterjesztésben szereplő és vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a Képviselő-testület – az elhangzás sorrendjében – majd az egész határozati javaslatról.

(3) A módosító javaslat elfogadásához ugyanolyan szavazati arány szükséges, mint az eredeti javaslat elfogadásához.

(4) Kinevezés, megbízás, választás esetén, amennyiben a Képviselő-testület több jelölt vagy pályázó (a továbbiakban együtt: jelölt) közül választ, akkor minden jelöltről külön-külön kell szavazni. Minden képviselő minden jelöltre szavazhat. Azt a személyt kell elfogadottnak tekinteni, aki a legtöbb igen szavazatot kapta, feltéve, hogy a legtöbb szavazat eléri az adott döntéshez szükséges többséget.

(5) Amennyiben a kinevezhető, megbízható, megválasztható személyek számánál több jelölt kap az adott döntéshez szükséges azonos számú igen szavazatot, úgy e jelöltekről újabb szavazást kell tartani, és azt a személyt kell elfogadottnak tekinteni, aki a legtöbb igen szavazatot kapta, feltéve, hogy eléri a döntéshez szükséges számú szavazatot. Kitüntetés, díj adományozására vonatkozó javaslat elfogadásánál a (4) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(6) Egyszerű szótöbbséggel hozott döntéshez a jelen levő képviselők több, mint felének igen szavazata szükséges.

(7) Minősített többséghez a megválasztott képviselők több, mint felének igen szavazata kell. Azon eseteket, melyhez minősített többség szükséges az Mötv. tartalmazza.

24. § (1) A Képviselő-testület döntéseit – a (2) bekezdésben foglaltakon kívül – nyílt szavazással hozza. Szavazni csak személyesen lehet. A szavazás a javaslatra az „igen”-nel szavazók, majd a „nem”-mel szavazók, végül a „tartózkodás”-sal szavazók megszámlálásával kézfeltartással történik.

(2) A titkos szavazásról – jogszabály által meghatározott eseten kívül – a Képviselő-testület vita nélkül dönt.

(3) A titkos szavazás lebonyolítását – 7. § (5) bekezdésben foglaltakon kívül – a Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság végzi.

(4) A titkos szavazás eredményét a Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság állapítja meg. Összeszámolja a szavazatok számát, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, a szavazás eredményét. A szavazás eredményét egyesével kell határozatba foglalni.

(5) A titkos szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyző biztosítja.

(6) Titkos szavazásnál „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodom”-mal lehet szavazni.

(7) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, a szavazás titkosságának biztosításával történik.

(8) A titkos szavazással hozott döntést az ülésről készült jegyzőkönyvben alakszerű határozatba kell foglalni.

(9) A Képviselő-testület titkos szavazást tart

a) a kitüntető címek, díjak adományozásánál, valamint

b) a jogszabály által meghatározott esetekben.

25. § (1) Név szerinti szavazást kell elrendelni

a) ha azt a Képviselő-testület tagjainak egynegyede kezdeményezi, indítványozza;

b) a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint.

(2) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott választ („igen”, „nem”, „tartózkodom”) a névsorban rögzíti. A név szerinti szavazás eredményét az ülés jegyzőkönyvében, valamint a név szerinti szavazásról készült külön jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni. A név szerinti szavazásról készült külön jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

20. Az önkormányzati rendelet

26. § (1) A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikkében biztosított jogkörében eljárva, az Mötv. 143. § (4) bekezdésében, továbbá más törvények felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.

(2) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:

a) a Polgármester,

b) az alpolgármester,

c) a képviselő,

d) a jegyző,

e) a Képviselő-testület bizottsága.

(3) A kezdeményezést írásban a Polgármesternél kell benyújtani a rendeletalkotás indokainak és főbb elveinek megjelölésével.

(4) A Képviselő-testület bizottsága vagy legalább 3 képviselő kezdeményezésére – amennyiben annak jogszabályi akadálya nem merül fel – a rendelettervezetet ki kell dolgozni, és a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(5) A rendelet-tervezetet a jegyző készíti el.

(6) A rendelet-tervezetet - amennyiben nem bizottság készítette elő - megvitatás céljából a tárgy szerinti bizottság elé kell terjeszteni. Erre az ülésre szükség szerint szakértő is meghívható.

(7) A Polgármester, illetve a jegyző, az előkészítést és véleményezést követően a rendelet-tervezetet indokolással együtt a Képviselő-testület elé terjeszti.

27. § (1) A rendeletek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.

(2) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon hirdeti ki a jegyző a hatálybalépés napjáig, de legalább 15 napig.

(3) A rendeletalkotásról előzetes hatásvizsgálat készül, amiről a Képviselő-testületet a Polgármester tájékoztatja.

21. A határozat

28. § (1) A testületi határozatokról a jegyző nyilvántartást vezet.

(2) A jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatok végrehajtását.

(3) Az önkormányzati határozat meghozatalát kezdeményezheti:

a) a Polgármester,

b) az alpolgármester

c) a képviselő,

d) a tárgy szerint illetékes bizottság,

e) a jegyző.

(4) A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

(5) A 28. § (4) bekezdéstől eltérően minősített többség szükséges a jogszabályban meghatározott, valamint az alábbi esetekben:

a) önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletekhez,

b) kitüntető cím adományozásához,

c) a Képviselő-testület munkáltatói jogainak gyakorlásához,

d) a polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának, valamint költség-térítésüknek megállapításához,

e) közalapítvány alapító okiratának módosításához,

f) vállalkozás alapításához, vállalkozásban gazdasági társaságban való részvételhez.

22. A jegyzőkönyv

29. § (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az Mötv. 52. §-ban foglaltakat, valamint az alábbiakat tartalmazza:

a) a határozatképességre vonatkozó megállapítást,

b) napirendenként a tanácskozás lényegét,

c) a szavazás módját és annak számszerű eredményét,

d) szó szerinti megfogalmazásban a hozott döntéseket,

e) az ülésen történt főbb eseményeket.

(2) A jegyzőkönyv az elhangzottak lényegét tartalmazó dokumentum, de a hozzászóló kérheti az elmondottak részben vagy egészben történő szó szerinti jegyzőkönyvezését.

(3) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

a) meghívó,

b) jelenléti ív,

c) írásos előterjesztések,

d) titkos szavazási jegyzőkönyv egy példánya,

e) név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv,

f) a képviselő írásban benyújtott hozzászólását, kérdését, valamint az arra adott írásos választ.

23. Az önkormányzati képviselő

30. § (1) A képviselőt – e megbízatásából eredően - az Mötv. 32. §-ban és e rendeletben rögzített jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

(2) A képviselő írásban vagy szóban köteles a Polgármesternek előre bejelenteni, ha a Képviselő-testület ülésén való részvételében akadályoztatva van.

(3) A képviselő jogosult tiszteletdíjra a képviselő-testület tagjai, a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjai és a tanácsnok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 17/2016. (IX. 30.) rendeletben foglaltak alapján.

(4) A Képviselő-testület rendes üléséről igazolt távollétnek minősül különösen:

a) betegség,

b) kórházi ellátás,

c) közlekedési akadály,

d) időjárási akadály,

e) a külszolgálat,

f) a szabadság,

g) a munkahelyi elfoglaltság,

h) külföldi tartózkodás.

24. A Képviselő-testület bizottságai

31. § (1) A Képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságokat választ.

(2) A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozta létre:

a) Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság (7 főből áll: 5 fő képviselő, 2 fő nem képviselő);

b) Humán Erőforrások Bizottsága (5 főből áll: 3 fő képviselő, 2 fő nem képviselő).

(3) A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági működéssel összefüggésben azonosak.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott bizottságokon túl a Képviselő-testület ideiglenes bizottságot hozhat létre meghatározott időre vagy meghatározott feladat ellátására. Az ideiglenes bizottság a határozott idő lejártával vagy a meghatározott feladat teljesítésével automatikusan megszűnik.

(5) Ideiglenes bizottság létrehozása esetén, a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a tagok létszáma legalább 3 fő képviselő.

(6) Az állandó és az ideiglenes bizottságok ügyviteli feladatait a Hivatal látja el.

32. § (1) A bizottságok évente legalább 6 ülést tartanak, ezen felül szükség szerint üléseznek. A bizottsági üléseket – az ülést megelőzően legalább 5 nappal – a bizottságok elnökei hívják össze és vezetik. A bizottsági tagok részére a meghívót az előterjesztésekkel együtt kell megküldeni.

(2) A bizottsági ülések megtartására a képviselő-testületi rendes ülést megelőző hét keddi napján kerül sor.

(3) Az ülést az elnök – akadályoztatása esetén – a korelnök hívja össze és vezeti.

(4) A bizottságok ülése fő szabály szerint nyilvános. Zárt ülés esetén a képviselő-testületi zárt ülésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(5) A bizottsági üléseken tanácskozási joggal részt vehet bármely települési képviselő, a Polgármester, az alpolgármester, a jegyző, valamint tevékenységi körében a civil szervezetek képviselői.

(6) A bizottságok elnökei szükség szerint, tanácskozási joggal, szakértőket is bevonhatnak a bizottsági munkába.

(7) A bizottságok döntéseit egyszerű és minősített többséggel hozzák.

(8) A bizottsági ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet az adott bizottság elnöke és egy fő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyv formai és tartalmi követelményeire egyebekben a Képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(9) A bizottságok feladat- és hatásköreit az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza.

25. A polgármester

33. § (1) A Képviselő-testület elnöke a Polgármester.

(2) A Polgármester főállású, illetményét és költségtérítését a Képviselő-testület a jogszabályok keretei között határozatban állapítja meg.

(3) A Polgármester jogviszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Mötv. határozza meg.

(4) A Polgármester jutalmazására az alpolgármester tesz javaslatot.

(5) A Polgármesterre átruházott hatáskörök felsorolását az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza.

(6) A Polgármester tisztségének megszűnése esetén folyamatban lévő ügyeit az új Polgármesternek, alpolgármesternek, ezek hiányában a Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság elnökének adja át.

(7) A Polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével, dönthet az Mötv. 68. § (2) bekezdésben meghatározott esetekben a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó következő önkormányzati ügyekben:

a) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése;

b) nemzetbiztonsági és honvédelmi, vagy a közbiztonság fenntartása, vagy fontos közrendvédelmi ügy;

c) ha a döntés hiánya jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral, vagy a személyiségi jogok jelentős sérelmével jár;

d) ha a döntés közegészségügyi, járványügyi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi okból szükséges.

(8) A Polgármester fogadónapja minden héten szerdán 08:00-12:00 óra között, előzetes bejelentkezés alapján van. Helye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

26. Alpolgármester

34. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többségű szavazattal, a Polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármester a Polgármester irányításával látja el feladatát. Az alpolgármester feladatait, munkarendjét a Polgármester határozza meg. Ide tartozik különösen a civil szervezetekkel, egyházakkal, társadalmi szervezetekkel, testvértelepülésekkel történő kapcsolattartás.

(3) Az alpolgármester foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos szabályokat az Mötv. határozza meg.

(4) A Polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat az alpolgármester csak a Polgármester tartós akadályoztatása esetén, helyettesítési jogkörében eljárva gyakorolhatja.

(5) Az alpolgármester önkormányzati hatáskörök címzettje nem lehet, ilyet sem a Képviselő-testület, sem a Polgármester nem ruházhat rá.

27. Jegyző

35. § (1) A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó települések polgármesterei a jogszabályban megállapított feltételekkel jegyzőt neveznek ki, határozatlan időre.

(2) A jegyző vezeti a Hivatalt, megszervezi annak munkáját.

(3) A jegyző helyettesítésére, kinevezésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint az ellátandó feladatai részletes felsorolását az Mötv. 81. § - 83. § tartalmazza.

(4) A jegyző fogadónapja minden héten hétfőn 8:00-12:00 óra és minden héten szerdán 8:00-16:00 óra között van, előzetes bejelentkezés alapján. Helye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

28. Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

36. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működésével, valamint a Polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására megállapodás alapján közös önkormányzati hivatalt tart fenn. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

(2) A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal a Képviselő-testület által elfogadott Megállapodás, Alapító Okirat, és Szervezeti és Működési Szabályzat szerint működik.

(3) A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jogállása önálló jogi személy, gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

(4) A jegyző évente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal előző éves munkájáról.

29. Az Önkormányzat társulásai

37. § (1) Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és észszerűbb megoldása érdekében társulásokban vesz részt.

(2) Az Intézményi Társulások működésének részletes szabályait – a jogszabályban írtaknak megfelelően – az érintett képviselő-testületekkel külön kötött társulási megállapodásban határozza meg.

(3) A társulásokban az Önkormányzatot a Polgármester képviseli.

(4) Csákvár társulásai a következők:

a) Csákvári Önkormányzati Társulás

b) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

30. Az Önkormányzat vagyona

38. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

31. Az Önkormányzat gazdálkodása, belső kontrollrendszere

39. § (1) A Képviselő-testület a költségvetését és a költségvetés végrehajtását önkormányzati rendeletben határozza meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

(2) A költségvetési rendelet tervezetének, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előkészítéséért a jegyző felelős és a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el. E körben különösen: a gazdasági szervezet a költségvetési szerv és a hozzárendelt költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodását az Mötv. 119. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott külső szervek ellenőrzik.

(5) Az Önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a Csákvári Önkormányzati Társulás szervezésében gondoskodik. Az Önkormányzat gazdálkodásának egyéb belső kontrollrendszerét a jegyző - jogszabályok alapján – alakítja ki és működteti.

32. Záró rendelkezések

40. §1

41. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 23/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök

1. A közterületi térképek és tájékoztató térképvázlatok, továbbá a közterületnév táblák kihelyezéséről, pótlásáról, az érvénytelen táblák eltávolításáról és annak folyamatos ellenőrzése.

2. Köztemetés ügyében döntés.

3. Rendszeres létfenntartási települési támogatás megállapítása.

4. Rendkívüli létfenntartási települési támogatás megállapítása.

5. Rendkívüli kárenyhítő települési támogatás megállapítása.

6. Rendkívüli gyermekvédelmi települési támogatás megállapítása.

7. Gyógyszerköltséghez nyújtott települési támogatás megállapítása.

8. Rendkívüli temetési települési támogatás megállapítása.

9. Méltányosságból engedélyezheti a megtérítés csökkentését, illetve elengedését a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

10. Követelés minősítése alapján annak leértékeléséről, valamint az értékvesztés elszámolásáról, értékhatárra tekintet nélkül való döntés.

11. Döntés a követelés behajthatatlanná nyilvánításáról értékhatárra tekintet nélkül.

12. Háromnál több parkolóhely megváltása esetén, kérelemre, a megállapodásban részletfizetési lehetőség engedélyezése.

13. A Környezetvédelmi Alap éves felhasználási tervéről döntés.

14. A Környezetvédelmi Alapból pályázat útján elnyerhető támogatás esetén a nyertes pályázatról döntés.

15. Az Önkormányzat javára más személy vagy szervezet tulajdonában lévő vagyonon szolgalmi vagy egyéb közérdekű használati jog alapításáról döntés.

16. Az Önkormányzat javára más személy vagy szervezet tulajdonában lévő vagyonon fennálló szolgalmi, egyéb közérdekű használati joggal vagy az alapján való rendelkezésről, valamint az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban az Önkormányzatot megillető jog gyakorlásáról döntés.

17. Az önkormányzati ingatlan civil szervezet vagy vállalkozás székhely, telephely, fióktelep címeként történő bejegyzéséhez szükséges hozzájárulásról döntés.

18. Önkormányzati vagyon esetén a pályázati kiírás visszavonásáról döntés.

19. Önkormányzati vagyon esetén összeférhetetlenségi ügyben való döntés.

20. Településképi bejelentési eljárás lefolytatásáról döntés.

21. A településkép-védelmi bírság kiszabásáról döntés.

22. Településrendezési eszköz tárgyalásos, vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról döntés.

23. Közterület használat engedélyezése.

24. Döntés az önkormányzati jelkép, valamint a „Csákvár” névhasználat engedélyezéséről egyszeri alkalomra szóló engedélyezés esetén.

25. A város címere díszítő és utaló jelképként való felhasználásáról döntés.

26. A címerhasználati engedély visszavonásáról döntés, ha a címerhasználat az engedélytől eltérő módon történik.

27. Csákvár Város címerének huzamosabb időre történő engedélyezéséről döntés.

28. A zászló városi jelképként való használatának engedélyezése egyházak, társadalmi szervezetek és csákvári alapszervezettel rendelkező pártok számára állandó vagy alkalmi jelleggel.

29. A lakás és helyiség bérletére vonatkozó pályázat kiírásáról döntés.

30. A bérlő kiválasztásról döntés.

31. A lakás korszerűsítés engedélyezéséről döntés.

32. Csákvár város érdekében kiemelkedően fontos közérdekű célra biztosított piaci alapú bérlakás lakbér összegének mérsékléséről döntés.

33. Helyiség bérlet esetén a kedvezményes áron történő bérbeadásról döntés.

34. A lakás korszerűsítésének engedélyezéséről döntés.

35. Helyiségbérlet esetén a szerződés megkötése időpontja határidejének legfeljebb 30 nappal történő meghosszabbításáról döntés.

36. Döntés a kedvezményes áron történő bérbeadásról, amennyiben ezt rendkívüli helyzet, életviszony, vagy önkormányzati érdek indokolja.

37. Döntés tulajdonosi hozzájárulásról az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületet érintő ingatlan útcsatlakozás esetén közmű bekötésről közterület burkolásához, járda építéséhez.

38. Döntés utak karbantartásáról.

39. Döntés csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartásáról.

40. Döntés tulajdonosi hozzájárulásról közterületi csapadékvíz rendszer átalakításához.

41. Döntés tulajdonosi hozzájárulásról az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen fás szárú növények kivágásához, telepítéséhez.

42. Döntés tulajdonosi hozzájárulásról az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen növény telepítéséhez, eltávolításához.

2. melléklet a 23/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

A Bizottságok feladat-és hatáskörei

1. Humán Erőforrások Bizottsága

1.1. Döntési jogkörében eljárva:

1.1.1. dönt a polgármester hozzátartozóit érintő szociális támogatások ügyében;

1.1.2. dönt a nevelési, kulturális intézmények zárva tartásáról;

1.1.3. dönt a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat odaítéléséről.

1.2. Általános feladatai:

1.2.1. véleményezi a tevékenységi körébe tartozó előterjesztéseket;

1.2.2. véleményezi az önkormányzat által alapított kitüntető címek, díjak odaítélésére érkező javaslatokat, ajánlást tesz azokra;

1.2.3. közreműködik a testvérvárosokkal, intézményekkel, civil szervezetekkel való együttműködés tartalmas fenntartásában;

1.2.4. együttműködik az oktatási, nevelési, kulturális és szociális intézményekkel, véleményezi az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői pályázatát;

1.2.5. foglalkozik minden olyan feladattal, melynek véleményezésére, kidolgozására a Képviselő-testület felkéri, vagy feladatkörét érintő tárgykörnek ítéli.

2. Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság

2.1. Döntési jogkörében eljárva:

2.1.1. ellátja a képviselők vagyonnyilatkozatának és összeférhetetlenségének vizsgálatával, méltatlanságának megállapításával kapcsolatos feladatokat;

2.1.2. ellátja a Képviselő-testület titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket.

2.2. Általános feladatai:

2.2.1. közreműködik az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésében;

2.2.2. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek (különös tekintettel a saját bevételekre) és a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;

2.2.3. közreműködik a vagyongazdálkodást, településrendezési terveket, településüzemeltetést érintő döntések előkészítésben;

2.2.4. vizsgálja és ellenőrzi a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát hitel felvételére;

2.2.5. előkészíti, véleményezi a szakterületét érintő pályázatokat;

2.2.6. figyelemmel kíséri a beruházásokat, szükség esetén javaslattal él a Képviselő-testület felé;

2.2.7. a rendvédelmi- honvédelmi és egyéb szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodások tervezetét véleményezi;

2.2.8. véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő rendelettervezeteket;

2.2.9. javaslatot tesz a Kulturált környezetű lakóház elismerő cím adományozására;

2.2.10. véleményezi a belső ellenőrzi tervet, javaslatot tehet célirányos ellenőrzésre;

2.2.11. véleményezi a Képviselő-testület állásfoglalását igénylő oktatási, nevelési, kulturális és szociális intézmények vezetői pályázatait;

2.2.12. közreműködik az önkormányzat tulajdonát képező intézmények, lakások fejlesztéséhez, felújításához, karbantartásához kapcsolódó pályázatok, azok kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi felhívások összeállításában;

2.2.13. előkészíti, véleményezi a vállalkozási, kereskedelmi, informatikai és közbiztonsági területet érintő testületi előterjesztéseket;

2.2.14. foglalkozik minden olyan feladattal, melynek véleményezésére, kidolgozására a Képviselő-testület felkéri.

1

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.