Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 31

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

2024.05.29.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont bh) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottságvéleményének kikérésével, a következőket rendeli el

1. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek összevont 2023. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 2.047.745.353,- Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a) működési költségvetési bevételét 985.704.289 Ft

aa) működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 620.820.468 Ft

ab) közhatalmi bevételeket 223.334.424 Ft

ac) működési bevételeket 141.469.397 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközöket 80.000 Ft

b) felhalmozási költségvetési bevételét 227.471.025 Ft

ba) felhalmozásási célú támogatások ÁHT-on belülről 213.083.001 Ft

bb) felhalmozási bevételeket 14.196.000 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 192.024 Ft

c) finanszírozási bevételét 834.570.039 Ft

ca) központi, irányítószervi támogatását 436.878.953 Ft

cb) 2022. évi pénzmaradványát 377.519.056 Ft

cc) államháztartáson belüli megelőlegezését 20.172.030 Ft

d) működési kiadásait 1.081.635.150 Ft

da) személyi juttatásokat 434.064.814 Ft

db) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 60.015.186 Ft

dc) dologi kiadások 380.806.034 Ft

dd) ellátottak pénzbeli juttatásait 8.000.000 Ft

de) egyéb működési célú kiadásait 198.749.116 Ft

e) felhalmozási kiadásait 509.059.220 Ft

ea) beruházások 315.214.994 Ft

eb) felújításokat 193.622.112 Ft

ec) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 222.114 Ft

f) finanszírozási kiadásait 457.050.983 Ft

fa) hitel, kölcsön törlesztés 0 Ft

fb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 20.172.030 Ft

fc) központi, irányítószervi támogatását 436.878.953 Ft

g) költségvetési hiányát 95.930.861 Ft

h) költségvetési többletét 0 Ft

i) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetését 20.172.030 Ft

j) hitel, kölcsön törlesztését 0 Ft

k) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 377.519.056 Ft

l) 2022. évi tervezett pénzmaradványát 377.519.056 Ft

m) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló forrását 0 Ft

összegben állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. évi tartalékának összegét 25.207.653,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 0,- Ft-ban, a céltartalékok összegét 25.207.653,- Ft-ban határozza meg.”

3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 310.760.494,- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 193.622.112,- Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 0,- Ft-ban határozza meg.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 222.114,- Ft-ban állapítja meg”

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. május 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

(2) Az 1–4. § és az 1–7. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez