Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 30- 2014. 05. 03

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


7/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete


Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi zárszámadásárólSárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:

a./ költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények) és

b./ az Önkormányzat

költségvetésének végrehajtására (zárszámadás).
2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása2. § (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési beszámolóját


2 267 384 000 Ft módosított bevételi előirányzattal és

2 251 982 000 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

2 267 384 000 Ft módosított kiadási előirányzattal és

2 184 162 000 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.


(2) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 113 699 000 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 25 000 Ft-tal, a Városi Bölcsőde számlaegyenlegét 75 000 Ft-tal, a Zengő Óvoda számlaegyenlegét 47 000 Ft-tal, a Madarász József Városi Könyvtár számlaegyenlegét 525 000 Ft-tal hagyja jóvá.


(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2013. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 1/7. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra 214 194 000 Ft-tal, a felújítási feladatokra 23 111 000 Ft-tal hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2013. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg :

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:            -személyi juttatás                                        468 502 000 Ft

-munkaadót terhelő járulékok és szociális

  hozzájárulás                                              103 840 000 Ft

            -dologi kiadások                                         624 076 000 Ft

-ellátottak pénzbeli juttatásai                              84 000 Ft

-egyéb működési célú kiadások                  371 402 000 Ft


b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

-beruházások:                                              214 194 000 Ft

-felújítások:                                                   23 111 000 Ft

-egyéb felhalmozási kiadások:                      2 668 000 Ft.


3. §      A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2013. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól háziorvosi ellátásra 10 077 000 Ft, ügyeleti ellátás feladatra 5 392 000 Ft, védőnői feladatra 23 054 000 Ft, iskola-egészségügyi ellátásra 1 094 000 Ft teljesült.


4.§       Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési támogatás bevételeinek összegét az 1/4. melléklet szerint hagyja jóvá.


5.§       A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények 2013. évi költségvetési pénzmaradványát a 1/8. melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzati szinten jóváhagyott pénzmaradvány összege 151 640 000 Ft.


6.§       Az Önkormányzat, az intézmények feladatellátásához a megállapított személyi juttatások előirányzatának terhére foglalkoztatottak létszámirányszámait a Képviselő-testület a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


7.§       A Képviselő-testület a 2013. évi december 31-i hitel állományát és az önkormányzat által nyújtott hiteleket a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


8.§       Sárbogárd Város Önkormányzat 2013.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összegszerűen a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


9.§       A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2013.évi bevételét , -mely összeg a talajterhelési díjból folyt be- 5 299 000 Ft-tal hagyja jóvá.


10.§     A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


11.§     Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 7/1, 7/2, 7/3 mellékleteknek megfelelően fogadja el.3. Önkormányzati vagyon


12. §    A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i fordulónapi mérlegében az

eszközök és források egyező főösszegét 3 544 821 000 Ft-tal elfogadja.


13. §    Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 5. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken  4 402 189 561 Ft-tal állapítja meg.4. Záró rendelkezések14. §    (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete.


(3) Ezen rendelet a kihirdetését követő ötödik napon hatályát veszti.Sárbogárd, 2014. április 17.           

dr. Sükösd Tamás
    polgármester

Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyzőKihirdetve: 2014. április 29.Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyzőMellékletek