Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2022. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 18- 2022. 09. 18

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2022. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.18.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közgyűlés a megyei önkormányzat 2022. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg (megnevezés, működési célú, felhalmozási célú, összesen rovattal):

a) Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg

aa) működési célú 487.914.916 Ft

ab) felhalmozási célú 1.093.470.370 Ft

ac) összesen 1.581.385.186 Ft

b) Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg

ba) működési célú 487.914.816 Ft

bb) felhalmozási célú 617.679.177 Ft

bc) összesen 1.105.593.993 Ft

c) Finanszírozási kiadások

ca) működési célú 11.824.000 Ft

cb) felhalmozási célú 0 Ft

cc) összesen 11.824.000 Ft

d) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

da) működési célú 11.824.000 Ft

db) felhalmozási célú 475.791.193 Ft

dc) összesen 487.615.193 Ft

e) Kiadási főösszeg

ea) működési célú 499.738.816 Ft

eb) felhalmozási célú 1.093.470.370 Ft

ec) összesen 1.593.209.186 Ft

f) Bevételi főösszeg

fa) működési célú 499.738.816 Ft

fb) felhalmozási célú 1.093.470.370 Ft fc) összesen 1.593.209.186 Ft

(2) A közgyűlés a fentiekben megállapított költségvetési kiadások és bevételek összegén belül a kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

a) Kiadások:

aa) Személyi juttatások 259.279.247 Ft

ab) Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 31.804.303 Ft

ac) Dologi kiadások 418.255.488 Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások 52.932.026 Ft

ae) Beruházás 633.480 Ft

af) Felújítás 678.000.000 Ft

ag) Tartalék 140.480.642 Ft

ah) Finanszírozási kiadások 11.824.000 Ft

b) Bevételek:

ba) Működési bevételek államháztartáson belülről 412.514.641 Ft

bb) Közhatalmi bevételek 31.838.298 Ft

bc) Működési bevételek 43.561.877 Ft

bd) Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 617.679.177 Ft be) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 487.615.193 Ft”

2. § (1) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 18-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

6. melléklet

5. melléklet

7. melléklet