Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 25- 2023. 04. 26

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.25.

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közgyűlés a megyei önkormányzat 2022. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg (megnevezés, működési célú, felhalmozási célú, összesen rovattal):

a) Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg

aa) működési célú 2 414 019 796 Ft

ab) felhalmozási célú 691 523 867 Ft

ac) összesen 3 105 543 663 Ft

b) Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg

ba) működési célú 2 629 752 470 Ft

bb) felhalmozási célú 0 Ft

bc) összesen 2 629 752 470 Ft

c) Finanszírozási kiadások

ca) működési célú 11.824.000 Ft

cb) felhalmozási célú 0 Ft

cc) összesen 11.824.000 Ft

d) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

da) működési célú 11 824 000 Ft

db) felhalmozási célú 475 791 193 Ft

dc) összesen 487.615.193 Ft

e) Kiadási főösszeg

ea) működési célú 2 425 843 796 Ft

eb) felhalmozási célú 691 523 867 Ft

ec) összesen 3 117 367 663 Ft

f) Bevételi főösszeg

fa) működési célú 2 641 576 470 Ft

fb) felhalmozási célú 475 791 193 Ft

fc) összesen 3 117 367 663 Ft

(2) A közgyűlés a fentiekben megállapított költségvetési kiadások és bevételek összegén belül a kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

a) Kiadások:

aa) Személyi juttatások 269 666 953 Ft

ab) Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 34 006 732 Ft

ac) Dologi kiadások 417 287 304 Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások 62 932 026 Ft

ae) Beruházás 3 526 229 Ft

af) Felújítás 678 000 000 Ft

ag) Egyéb felhalmozási célú kiadás 9 997 638 Ft

ah) Tartalék 1 630 126 781 Ft

ai) Finanszírozási kiadások 11 824 000 Ft

b) Bevételek:

ba) Működési bevételek államháztartáson belülről 1 933 714 947 Ft

bb) Közhatalmi bevételek 31 886 065 Ft

bc) Működési bevételek 46 472 281 Ft

bd) Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 617 679 177 Ft

be) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 487 615 193 Ft”

2. § (1) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. április 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

5. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet