Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(V.25..)

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 13/2015. (IX. 17.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 25- 2020. 05. 25

Kismarja Község Önkormányzatának

4/2020. (V. 25.)

önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,

elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló

13/2015. (IX. 17.) számú rendelet módosításárólKismarja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44. C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és l) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 13/2015. (IX. 17.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


  1. „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a KOBOLD TRANS Fuvarozó és Szolgáltató Bt. (4126 Kismarja, Bethlen Gábor u. 45., adószám: 22111256-2-09, cégjegyzékszám: 09-06-013575) (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, Kismarja Község Önkormányzatával 2016. szeptember 05.-én kötött szerződés alapján 5 évig.


2. §


A Rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:


c) Rendelkezésre állási díj: 9.713.- Ft + ÁFA


3. §


Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2020. május 25.-én kihirdetésre kerül.


(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.


Kismarja, 2020. május 25.
Farkas István Attila                                                                          Fekéné Tarcsi Csilla

    polgármester                                                                                             jegyző