Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31- 2024. 12. 31

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1

2023.05.31.

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvodára ás az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthonára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Önálló címet alkot:

a) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda,

b) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

c) Önkormányzat tevékenységei

gyűjtőnév.

(3)2

(4)3

(5)4

(6)5

(7) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 714.618.917 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 714.618.917 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását 714.618.917 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 497.466.120 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 217.152.797 Ft-ban

állapítja meg.

(1a)6 A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatait összesítve az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 16. melléklet tartalmazza.

(1b)7 Az önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 17. melléklet és 18. melléklet állapítja meg, amely tartalmazza működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét is.

(2)8

3. § A képviselő-testület a 2022. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 2 fő,

b) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda létszámkerete: 7 fő,

c) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona létszámkerete: 22 fő

d) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 34 fő.

4. §9 Az Önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 12. melléklet, a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

4/A. §10 (1) A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadások előirányzatait a 19. és 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A céljelleggel juttatott támogatások előirányzatát a 21. melléklet szemlélteti.

(3) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetését a 22. melléklet tartalmazza.

(4) Az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona költségvetését a 23. melléklet tartalmazza.

5. § (1)11 A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 15. és 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2022. május 31-ig.

(4) A 2022. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során a takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az Önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.

(6) 2022. január 1-től e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.

(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet12

2. melléklet13

3. melléklet14

4. melléklet15

5. melléklet16

6. melléklet17

7. melléklet18

8. melléklet19

9. melléklet20

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

2

Bevételek

3

Önkormányzatok működési támogatásai

17 825 397 Ft

17 825 396 Ft

17 825 396 Ft

17 825 396 Ft

17 825 396 Ft

17 825 396 Ft

17 825 396 Ft

17 825 396 Ft

17 825 396 Ft

17 825 396 Ft

17 825 396 Ft

17 825 399 Ft

213 904 756 Ft

4

Működési célú támogatások államháztartáson belül

6 027 415 Ft

6 027 415 Ft

6 027 415 Ft

6 027 415 Ft

6 027 415 Ft

6 027 415 Ft

6 027 415 Ft

6 027 415 Ft

6 027 415 Ft

6 027 415 Ft

6 027 415 Ft

6 027 419 Ft

72 328 984 Ft

5

Közhatalmi bevételek

7 893 256 Ft

7 893 257 Ft

7 893 257 Ft

7 893 257 Ft

7 893 257 Ft

7 893 257 Ft

7 893 257 Ft

7 893 257 Ft

7 893 257 Ft

7 893 257 Ft

7 893 257 Ft

7 893 253 Ft

94 719 079 Ft

6

Működési bevételek

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

10 800 000 Ft

7

Működési bevételek

597 500 Ft

597 500 Ft

597 500 Ft

597 500 Ft

597 500 Ft

597 500 Ft

597 500 Ft

597 500 Ft

597 500 Ft

597 500 Ft

597 500 Ft

597 500 Ft

7 170 000 Ft

8

Maradvány

35 808 630 Ft

35 808 631 Ft

35 808 631 Ft

35 808 631 Ft

35 808 631 Ft

35 808 631 Ft

35 808 631 Ft

35 808 631 Ft

35 808 631 Ft

35 808 631 Ft

35 808 631 Ft

35 808 628 Ft

429 703 568 Ft

9

Bevételek összesen:

69 052 198 Ft

69 052 199 Ft

69 052 199 Ft

69 052 199 Ft

69 052 199 Ft

69 052 199 Ft

69 052 199 Ft

69 052 199 Ft

69 052 199 Ft

69 052 199 Ft

69 052 199 Ft

69 052 199 Ft

828 626 387 Ft

10

Kiadások

11

Személyi juttatások

6 512 942 Ft

6 512 942 Ft

6 512 942 Ft

6 512 942 Ft

6 512 942 Ft

6 512 942 Ft

6 512 942 Ft

6 512 942 Ft

6 512 942 Ft

6 512 942 Ft

6 512 942 Ft

6 512 946 Ft

78 155 308 Ft

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

622 281 Ft

622 281 Ft

622 281 Ft

622 281 Ft

622 281 Ft

622 281 Ft

622 281 Ft

622 281 Ft

622 281 Ft

622 281 Ft

622 281 Ft

622 286 Ft

7 467 377 Ft

13

Dologi kiadások

7 790 881 Ft

7 790 881 Ft

7 790 881 Ft

7 790 881 Ft

7 790 881 Ft

7 790 881 Ft

7 790 881 Ft

7 790 881 Ft

7 790 881 Ft

7 790 881 Ft

7 790 881 Ft

7 790 875 Ft

93 490 566 Ft

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 773 576 Ft

1 773 576 Ft

1 773 576 Ft

1 773 576 Ft

1 773 576 Ft

1 773 576 Ft

1 773 576 Ft

1 773 576 Ft

1 773 576 Ft

1 773 576 Ft

1 773 576 Ft

1 773 579 Ft

21 282 915 Ft

15

Egyéb működési célú kiadások

922 046 Ft

922 046 Ft

922 046 Ft

922 046 Ft

922 046 Ft

922 046 Ft

922 046 Ft

922 046 Ft

922 046 Ft

922 046 Ft

922 046 Ft

922 043 Ft

11 064 549 Ft

16

Tartalék

6 028 721 Ft

6 028 721 Ft

6 028 721 Ft

6 028 721 Ft

6 028 721 Ft

6 028 721 Ft

6 028 721 Ft

6 028 721 Ft

6 028 721 Ft

6 028 721 Ft

6 028 721 Ft

6 028 723 Ft

72 344 654 Ft

17

Felújítások

16 370 581 Ft

16 370 581 Ft

16 370 581 Ft

16 370 581 Ft

16 370 581 Ft

16 370 581 Ft

16 370 581 Ft

16 370 581 Ft

16 370 581 Ft

16 370 581 Ft

16 370 581 Ft

16 370 585 Ft

196 446 976 Ft

18

Beruházás

16 928 415 Ft

16 928 415 Ft

16 928 415 Ft

16 928 415 Ft

16 928 415 Ft

16 928 415 Ft

16 928 415 Ft

16 928 415 Ft

16 928 415 Ft

16 928 415 Ft

16 928 415 Ft

16 928 418 Ft

203 140 983 Ft

19

Finanszírozási kiadások

12 102 755 Ft

12 102 755 Ft

12 102 755 Ft

12 102 755 Ft

12 102 755 Ft

12 102 755 Ft

12 102 755 Ft

12 102 755 Ft

12 102 755 Ft

12 102 755 Ft

12 102 755 Ft

12 102 754 Ft

145 233 059 Ft

20

Kiadások összesen:

69 052 198 Ft

69 052 198 Ft

69 052 198 Ft

69 052 198 Ft

69 052 198 Ft

69 052 198 Ft

69 052 198 Ft

69 052 198 Ft

69 052 198 Ft

69 052 198 Ft

69 052 198 Ft

69 052 209 Ft

828 626 387 Ft

21

Egyenleg

- Ft

1 Ft

2 Ft

3 Ft

4 Ft

5 Ft

6 Ft

7 Ft

8 Ft

9 Ft

10 Ft

- Ft

- Ft

10. melléklet21

11. melléklet22

12. melléklet

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Projekt megnevezése

Fejlesztés
összes
költsége

Fejlesztés
megvalósítása

Pályázat azonosító száma

Támogatás
összege

Saját erő

2022. évi költségvetést terhére
történő kifizetés saját erő része

BM EU
Önerő

Készpénz

2

Biztos Kezdet Gyermekház
Bükkszenterzsébeten

EFOP 1.4.3-16-2017-00061

5 255 058

3

Bölcsődei Fejlesztés
Bükkszenterzsébeten

TOP 1.4.1-19

51 112 105

4

Szennyvíztisztító telep és
Csatornahálózat fejlesztése

KEHOP 2.2.2-15-2015-00031

866 817 Ft

13. melléklet

Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

DÖNTÉS

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (Ft)

2

Megnevezése

Éve

Költsége Ft

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3

Biztoskezdet Gyerekház Bükkszenterzsébeten

2017

35 612 018

0

5 389 394

6 380 709

8 698 144

9 888 713

5 255 058

4

Bölcsődei férőhelyek kialakítása Bükkszenterzsébeten

2020

206 255 742

0

0

0

3 750 000

151 393 637

51 112 105

5

Szennyvízcsatorna- és ivóvízhálózat fejlesztése

2017

117 244 601

0

57 742 966

23 747 418

33 128 725

2 625 492

6

GÉP-III. Gazdaságélénkítő program

2021

199 993 394

0

0

0

0

21 077 854

178 915 540

7

Magyar Falu Program (Kovácsvölgye út felújítása)

2021

18 474 228

0

0

0

0

490 000

17 984 228

8

Önkormányzati feladatellátást támogató fejlesztések

2021

16 991 571

0

0

0

0

0

16 999 571

9

Összesen

594 571 554

0

63 132 360

30 128 127

45 576 869

185 475 696

270 266 502

14. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

A

B

C

D

E

1

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(E=C+C+D

2

2021.

2022.

2023.

3

-

-

-

-

4

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

15. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez23

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatSaját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához(adatok forintban)

A

B

1

Bevételi jogcímek

2022. módosított előirányzat

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

10 800 000

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

4

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

5

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

8

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

10 800 000

16. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez24

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi költségvetés bevétel és kiadás - Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

186 960 146

213 904 756

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

18 926 125

18 926 125

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 371 780

44 684 360

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

102 876 985

113 496 854

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 581 361

15 706 761

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 288 242

2 288 242

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

18 101 334

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

701 080

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 330 039

72 328 984

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

38 330 039

72 328 984

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

19 216 668

94 719 079

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 216 668

94 719 079

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 800 000

10 800 000

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

10 800 000

10 800 000

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 300 000

2 300 000

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

8 500 000

8 500 000

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

55 547 203

59 391 256

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

2 800 000

2 800 000

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

3 500 000

3 500 000

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

5 094 000

5 094 000

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 500 000

1 500 000

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

40 347 203

43 893 155

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 306 000

1 604 101

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

1 000 000

1 000 000

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

310 854 056

451 144 075

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

403 764 861

438 950 332

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

403 764 861

438 950 332

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

79

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

81

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

82

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

83

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

84

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

85

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

87

16.

Váltóbevételek

0

0

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

403 764 861

438 950 332

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

714 618 917

890 094 407

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

309 203 530

409 501 888

3

1.1.

Személyi juttatások

153 295 257

194 853 199

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 373 263

23 281 100

5

1.3.

Dologi kiadások

109 449 351

159 020 125

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 354 695

21 282 915

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 964

11 064 549

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

222 152 797

401 575 824

9

2.1.

Beruházások

197 285 752

205 128 848

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

11

2.3.

Felújítások

24 867 045

196 446 976

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

176 590 549

72 344 654

15

3.1.

Általános tartalék

176 590 549

72 344 654

16

3.2.

Céltartalék

0

0

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

707 946 876

883 422 366

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

6 672 041

6 672 041

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

6 672 041

6 672 041

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

6 672 041

6 672 041

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

714 618 917

890 094 407

17. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez25

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatMűködési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten(adatok forintban)

A

B

C

D

1

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2022. módosított előirányzat

Megnevezés

2022. módosított előirányzat

3

Önkormányzatok működési támogatásai

213 904 756

Személyi juttatások

78 155 308

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

72 328 984

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 467 377

5

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

93 490 566

6

Közhatalmi bevételek

10 800 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 282 915

7

Működési bevételek

7 170 000

Egyéb működési célú kiadások

11 064 549

8

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Tartalékok

72 344 654

9

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

10

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

304 203 740

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

283 805 369

11

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

0

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

Likviditási célú hitelek törlesztése

13

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

16

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

18

Értékpapírok bevételei

Állami támogatás előző évi megelőlegezése vissza

19

Váltóbevételek

Váltókiadások

20

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

21

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

0

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

22

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

304 203 740

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

283 805 369

23

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

20 398 371

24

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

20 398 371

18. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez26

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatFelhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten(adatok forintban)

A

B

C

D

1

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2022. módosított előirányzat

Megnevezés

2022. módosított előirányzat

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

94 719 079

Beruházások

203 140 983

4

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

5

Felhalmozási bevételek

Felújítások

196 446 976

6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

7

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

8

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

9

Felhalmozási bevételek

10

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

94 719 079

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

399 587 959

11

Belföldi finanszírozás bevételei (13)

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

12

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Hitelek törlesztése

13

Költségvetési maradvány igénybevétele

429 703 568

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15

Betét visszavonásából származó bevétel

Kölcsön törlesztése

16

Értékpapír értékesítése

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

145 233 059

17

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

18

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

19

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

20

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

21

Értékpapírok kibocsátása

22

Egyéb külső finanszírozási bevételek

23

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

429 703 568

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

145 233 059

24

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

524 422 647

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

544 821 018

25

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

26

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

524 422 647

19. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez27

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi felújítási kiadások előirányzata felújításonként(adatok forintban)

A

B

C

1

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 016 000

1 016 000

3

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

866 817

866 817

4

Magyar Falu program

17 984 228

17 984 228

5

Magyar Falu program járdafelújítás

8 388 180

6

Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság

5 000 000

5 000 000

7

Közfoglalkoztatási mintaprogram - gép

8

Malomudvar Inkubátorház

163 191 751

9

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24 867 045

196 446 976

20. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez28

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként(adatok forintban)

A

B

C

1

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

Bölcsőde TOP-1.4.1-19 (ingatlan)

177 786 181

177 786 181

3

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

16 999 571

4

Műfüves pálya

11 491 127

5

Szociális ingatlanok vásárlása

2 840 000

6

Tablet vásárlás képviselőknek

941 500

7

Város és községgazdálkodás (gép-berenddezés)

2 500 000

8

Közfoglalkoztatás mezőgazdaság

3 176 485

9

Közfoglalkoztatás gép-program

3 405 690

10

Közfoglalkoztatás Ford kisteherautó vásárlás

3 500 000

11

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

197 285 752

203 140 983

21. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez29

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatKimutatás a céljelleggel juttatott támogatások előirányzatáról(adatok forintban)

A

B

C

1

S.

Támogatott szervezet neve

Támogatás összege

2

1.1.

Magyar Államkincstár

1 272 581

3

1.2.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

375 000

4

1.3.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

325 000

5

1.4.

Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal

648 000

6

1.5.

Pétervásárai Kistérségi Társulás

1 262 820

7

1.6.

Pétervására Orvosi Ügyelet

3 068 148

8

1.7.

Érv Zrt.

3 713 000

9

1.8.

Medicopter Alapítvány

10 000

10

1.

ÖSSZESEN:

10 674 549

22. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez30

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda2022. évi összes bevétel és kiadás(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

1

S.

Rovatrend

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

4 180 000

4 180 000

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

3 294 000

3 294 000

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

886 000

886 000

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

4 180 000

4 180 000

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

48 487 438

49 648 516

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 115 658

5 693 186

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

43 371 780

43 955 330

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

52 667 438

53 828 516

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

52 667 438

51 908 151

3

1.1.

Személyi juttatások

33 242 839

33 089 517

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 301 680

4 456 402

5

1.3.

Dologi kiadások

15 122 919

14 362 232

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

1 920 365

9

2.1.

Beruházások

0

1 920 365

10

2.2.

Felújítások

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

52 667 438

53 828 516

23. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez31

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona2022. évi összes bevétel és kiadás(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

1

S.

Rovatrend

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

44 197 203

48 041 256

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

3 500 000

3 500 000

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

39 697 203

43 243 155

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

298 101

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

1 000 000

1 000 000

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

44 197 203

48 041 256

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

89 242 134

98 159 266

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 296 423

3 553 578

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

85 945 711

94 605 688

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

133 439 337

146 200 522

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

133 439 337

146 133 022

3

1.1.

Személyi juttatások

74 502 084

83 608 374

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 947 503

11 357 321

5

1.3.

Dologi kiadások

48 989 750

51 167 327

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

67 500

9

2.1.

Beruházások

0

67 500

10

2.2.

Felújítások

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

133 439 337

146 200 522

1

Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 16. §-a hatályon kívül helyezte 2025. január 1. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdését a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (4) bekezdését a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (5) bekezdését a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (6) bekezdését a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (1a) bekezdését a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

7

A 2. § (1b) bekezdését a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

8

A 2. § (2) bekezdését a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 4. § a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4/A. §-t a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

11

Az 5. § (1) bekezdése a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 1. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 2. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 3. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 4. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 5. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 6. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 7. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 8. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 9. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 10. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 11. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 15. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 16. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdése iktatta be.

25

A 17. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése iktatta be.

26

A 18. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.

27

A 19. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdése iktatta be.

28

A 20. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdése iktatta be.

29

A 21. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdése iktatta be.

30

A 22. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdése iktatta be.

31

A 23. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdése iktatta be.