Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 29

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.29.

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 11. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §1 (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 846 871 993 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 55 349 044 Ft, a működési célú bevétel 459 062 269 Ft, finanszírozási bevétel 332.460.680 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 846 871 993 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 838 587 125 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 287 522 195 Ft, a működési célú kiadás összege 551 064 930 Ft, finanszírozási kiadás 8.284.868 Ft.

c) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 61 123 728 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 5 227 442 Ft, finanszírozási bevétel 55 896 286 Ft.

d) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda összes kiadását 61 123 728 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 61 123 728 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 535 387 Ft, a működési célú kiadások összege 60 588 341 Ft.

e) A Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 185 792 413 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 65 178 757 Ft, finanszírozási bevétel 120 613 656 Ft.f) a Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona összes kiadását 185 792 413 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 185 792 413 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 6 395 351 Ft, a működési célú kiadások összege 179 396 882 Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 514 411 313 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 332 460 680 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 838 587 125 Ft

d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 8 284 868 Ft

e) intézményfinanszírozás: 173 909 968 Ft

(3) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 5 227 442 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 986 822 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 61 123 728 Ftd) intézményfinanszírozás: 54 909 464 Ft.

(4) Az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 65 178 757 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 1 613 152 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 179 396 882 Ft

d) intézményfinanszírozás: 119 000 504 Ft

(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és falhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.

(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 8-9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az elismert tartozásállományt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérleg évenként, a több éves kihatással járó döntések bemutatását, a közvetett támogatásokat az előirányzat felhasználási tervét, valamint a kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) és kormányzati funkciók egyenlege (kiadások)bemutatását, a 15.,16.,17.,18.,19.,20. mellékletek szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §2 A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 2. mellékletében 41 270 873 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 31 134 858 Ft, céltartalék 10 136 015 Ft.

5. § Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2023. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat és intézményeinek bankszámla vezetője a OTP Bank Nyrt. É-Keleti Régió (3100 Salgótarján, Rákóczi út 22.).

7. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények vezetőjének kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

8. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2022. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(4) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének címrendje (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Cím szám

Alcím szám

Cím neve

Alcím neve

Kiadás

Bevétel

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

2

1

1

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat

773 865 820

773 865 820

376 055 559

0

397 810 261

3

Személyi juttatások

85 885 669

4

Munkaadókat terhelő járulékok

7 407 618

5

Dologi kiadások

151 203 266

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 000 000

7

Egyéb működési célú kiadások

12 312 281

8

Beruházások

174 534 284

9

Felújítások

106 056 993

10

Egyéb felhalmozási kiadások

0

11

Céltartalék

41 270 873

12

Finanszírozási kiadások

182 194 836

13

2

Fenntartott költségvetési szervek

246 916 141

246 916 141

73 006 173

173 909 968

0

14

1

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

61 123 728

61 123 728

6 214 264

54 909 464

0

15

Személyi juttatások

41 447 522

16

Munkaadókat terhelő járulékok

5 507 206

17

Dologi kiadások

13 633 613

18

Ellátási díjak

0

19

Egyéb működési célú kiadások

0

20

Felhalmozási kiadások

535 387

21

2

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

185 792 413

185 792 413

66 791 909

119 000 504

0

22

Személyi juttatások

108 148 446

23

Munkaadókat terhelő járulékok

14 243 014

24

Dologi kiadások

57 005 422

25

Ellátási díjak

0

26

Egyéb működési célú kiadások

0

27

Felhalmozási kiadások

6 395 531

2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege (adatok forintban)

1.4 Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

281 391 948

209 436 772

71 955 176

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

35 119 078

35 119 078

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

57 229 685

57 229 685

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

173 851 362

101 896 186

71 955 176

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 198 000

3 198 000

0

0

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

8 009 310

8 009 310

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

3 984 513

3 984 513

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

61 069 269

61 069 269

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

61 069 269

61 069 269

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

55 349 044

55 349 044

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

55 349 044

55 349 044

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

29 897 812

29 897 812

0

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

2 027 447

2 027 447

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

27 279 835

27 279 835

0

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

590 530

590 530

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

86 703 240

39 897 240

46 806 000

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

15 000

15 000

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 162 514

9 362 514

1 800 000

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

8 962 234

8 962 234

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 804 000

3 804 000

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

52 220 544

7 700 544

44 520 000

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 283 223

4 797 223

486 000

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

98

98

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 255 627

5 255 627

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

54

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

514 411 313

395 650 137

118 761 176

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

332 460 680

330 847 528

1 613 152

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

332 460 680

330 847 528

1 613 152

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

332 460 680

330 847 528

1 613 152

0

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

846 871 993

726 497 665

120 374 328

0

2.5 Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

551 064 930

430 690 602

120 374 328

0

3

1.1.

Személyi juttatások

235 481 637

156 092 037

79 389 600

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 157 838

16 664 822

10 493 016

0

5

1.3.

Dologi kiadások

221 842 301

191 350 589

30 491 712

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 000 000

13 000 000

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 312 281

12 312 281

0

0

8

1.18.

Tartalékok

41 270 873

41 270 873

0

0

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

0

0

0

10

1.20.

- Céltartalék

5 700 000

5 700 000

0

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

287 522 195

287 522 195

0

0

12

2.1.

Beruházások

181 465 202

181 465 202

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

14

2.3.

Felújítások

106 056 993

106 056 993

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

838 587 125

718 212 797

120 374 328

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 284 868

8 284 868

0

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 284 868

8 284 868

0

0

32

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

33

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

35

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

36

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

38

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

0

39

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

41

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 284 868

8 284 868

0

0

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

846 871 993

726 497 665

120 374 328

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

44

25

19

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30

30

0

0

3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Önkormányzatok működési támogatásai

281 391 948

Személyi juttatások

235 481 637

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

61 069 269

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 157 838

4

Működési bevételek

86 703 240

Dologi kiadások

221 842 301

5

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 000 000

6

Közhatalmi bevételek

29 897 812

Egyéb működési célú kiadások

12 312 281

7

Tartalékok

41 270 873

8

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

459 062 269

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

551 064 930

9

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

90 591 784

Működési célú finanszírozási kiadások összesen

-1 410 877

10

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)

549 654 053

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)

549 654 053

11

Költségvetési hiány:

92 002 661

Költségvetési többlet:

12

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

55 349 044

Beruházások

181 465 202

3

Felhalmozási bevételek

0

Felújítások

106 056 993

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

5

Egyéb felhalmozási bevétel

0

Tartalékok

0

6

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):

55 349 044

Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):

287 522 195

7

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

241 868 896

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

9 695 745

8

BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)

297 217 940

KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)

297 217 940

9

Költségvetési hiány:

232 173 151

Költségvetési többlet:

10

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok forintban)

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

Összesen

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

0

0

0

0

6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatok forintban)

B

C

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3

Helyi adók bevétele

29 897 812

4

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

5

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29 897 812

7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatok forintban)

A

B

1

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

2

3

4

5

6

7

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

0

8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

2

Könyvtári állomány gyarapítása

238 356

2023

238 356

0

3

TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítás

142 573 547

2023

142 573 547

0

4

TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakításönerő

5 000 000

2023

5 000 000

0

5

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat

2 357 093

2023

2 357 093

0

6

Törzstőke

3 000 000

2023

3 000 000

0

7

Ford Transit átalakítása kerekesszékes szállításra

1 016 508

2023

1 016 508

0

8

TOP Plusz Bölcsőde kiegészítő támogatás

18 328 490

2023

18 328 490

0

9

TOP Plusz Bölcsőde műszaki ellenőr

2 000 000

2023

2 000 000

0

10

Parókia hősugárzó

20 290

2023

20 290

0

11

Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda

535 387

2023

535 387

0

12

Tárgyi eszköz beszerzés Idősek Otthona

6 395 531

2023

6 395 531

0

13

ÖSSZESEN:

181 465 202

0

181 465 202

0

9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

2

Malomudvar Inkubátorház kialakítása

97 668 813

2023

97 668 813

0

3

MFP program járdafelújítás.

8 388 180

2023

8 388 180

0

4

0

5

0

6

0

7

ÖSSZESEN:

106 056 993

0

106 056 993

0

10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban)

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

A

B

1

Támogatott neve

Hozzájárulás

2

3

4

5

6

7

Összesen:

0

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása

A

B

C

D

E

1

Jogcím

2023.

2024.

2025. után

Összesen

2

Saját erő

0

3

- saját erőből központi támogatás

0

4

EU-s forrás

142 573 547

142 573 547

5

Társfinanszírozás

0

6

Hitel

0

7

Egyéb forrás

0

8

Források összesen:

142 573 547

0

0

142 573 547

9

Személyi jellegű

0

10

Beruházások, beszerzések

142 573 547

142 573 547

11

Szolgáltatások igénybe vétele

0

12

Adminisztratív költségek

0

13

Kiadások összesen:

142 573 547

0

0

142 573 547

11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat adatszolgáltatása az elismert tartozásállományról (adatok forintban)

1. Költségvetési szerv neve:

2. Költségvetési szerv számlaszáma:

3. Éves eredeti kiadási előirányzat:

4. 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

B

C

D

E

F

G

1

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Átütemezett

Összesen:

2

Állammal szembeni tartozások

0

3

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

4

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

5

TB alapokkal szembeni tartozás

0

6

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

7

Egyéb tartozásállomány

0

8

Összesen:

0

0

0

0

0

12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1.10 Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

281 391 948

209 436 772

71 955 176

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

35 119 078

35 119 078

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

57 229 685

57 229 685

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

173 851 362

101 896 186

71 955 176

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 198 000

3 198 000

0

0

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8 009 310

8 009 310

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

3 984 513

3 984 513

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

61 069 269

61 069 269

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

61 069 269

61 069 269

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

55 349 044

55 349 044

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

55 349 044

55 349 044

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

29 897 812

29 897 812

0

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

2 027 447

2 027 447

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

27 279 835

27 279 835

0

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

590 530

590 530

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 297 041

16 297 041

0

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

15 000

15 000

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 900 000

2 900 000

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 777 371

4 777 371

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 804 000

3 804 000

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

1 055 250

1 055 250

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

847 183

847 183

0

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

94

94

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 898 143

2 898 143

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

444 005 114

372 049 938

71 955 176

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

329 860 706

329 860 706

0

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

329 860 706

329 860 706

0

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

0

0

0

81

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

82

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

329 860 706

329 860 706

0

0

83

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

773 865 820

701 910 644

71 955 176

0

2.11 Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

311 079 707

311 079 707

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

85 885 669

85 885 669

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 407 618

7 407 618

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

151 203 266

151 203 266

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 000 000

13 000 000

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 312 281

12 312 281

0

0

8

1.18.

Tartalékok

41 270 873

41 270 873

0

0

9

1.19.

az 1.18-ból: Általános tartalék

0

10

1.20.

Céltartalék

5 700 000

5 700 000

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

280 591 277

280 591 277

0

0

12

2.1.

Beruházások

174 534 284

174 534 284

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

106 056 993

106 056 993

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

591 670 984

591 670 984

0

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

182 194 836

110 239 660

71 955 176

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 284 868

8 284 868

0

0

32

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

173 909 968

101 954 792

71 955 176

0

33

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

34

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

36

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

38

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

39

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

0

0

0

40

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

42

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

43

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

182 194 836

110 239 660

71 955 176

0

44

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

773 865 820

701 910 644

71 955 176

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15

15

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30

30

0

0

13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1.12 Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

5 227 442

5 227 442

0

0

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 128 143

4 128 143

0

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak

0

0

0

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 093 968

1 093 968

0

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

10

1.8.

Kamatbevételek

1

1

0

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

5 330

5 330

0

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 227 442

5 227 442

0

0

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

55 896 286

55 896 286

0

0

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

986 822

986 822

0

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

54 909 464

54 909 464

0

0

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

61 123 728

61 123 728

0

0

2.13 Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

60 588 341

60 588 341

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

41 447 522

41 447 522

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 507 206

5 507 206

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

13 633 613

13 633 613

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

535 387

535 387

0

0

9

2.1.

Beruházások

535 387

535 387

0

0

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

61 123 728

61 123 728

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

7

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

14. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1.14 Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

65 178 757

18 372 757

46 806 000

0

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 262 514

6 462 514

1 800 000

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

56 720

56 720

0

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak

51 165 294

6 645 294

44 520 000

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 342 072

2 856 072

486 000

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

10

1.8.

Kamatbevételek

3

3

0

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

2 352 154

2 352 154

0

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

65 178 757

18 372 757

46 806 000

0

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

120 613 656

47 045 328

73 568 328

0

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 613 152

0

1 613 152

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

119 000 504

47 045 328

71 955 176

0

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

185 792 413

65 418 085

120 374 328

0

2.15 Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

179 396 882

59 022 554

120 374 328

0

3

1.1.

Személyi juttatások

108 148 446

28 758 846

79 389 600

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 243 014

3 749 998

10 493 016

0

5

1.3.

Dologi kiadások

57 005 422

26 513 710

30 491 712

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

6 395 531

6 395 531

0

0

9

2.1.

Beruházások

6 395 531

6 395 531

0

0

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

185 792 413

65 418 085

120 374 328

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

22

3

19

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

15. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege (adatok forintban)

1.16 Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi tény

2022. évi becsült

2023. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

144 900 060

185 910 951

213 904 756

281 391 948

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 572 881

21 783 179

18 926 125

35 119 078

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 815 400

39 067 530

44 684 360

57 229 685

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

77 769 359

106 239 047

129 203 615

173 851 362

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 238 170

2 270 000

2 288 242

3 198 000

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 504 250

16 551 195

18 101 334

8 009 310

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

701 080

3 984 513

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

60 963 246

92 916 815

103 515 614

61 069 269

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

50 586 436

71 163 973

84 857 529

61 069 269

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

10 376 810

21 752 842

18 658 085

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

270 650 714

230 730 168

80 490 041

55 349 044

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 999 571

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

270 650 714

213 730 597

80 490 041

55 349 044

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

250 162 680

2 286 496

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

18 340 986

21 954 079

13 030 932

29 897 812

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

1 933 039

1 872 455

1 989 811

2 027 447

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

16 385 364

19 264 544

10 624 719

27 279 835

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

22 583

817 080

416 402

590 530

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

53 684 410

65 248 994

68 503 425

86 703 240

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 078 792

2 894 246

2 781 928

15 000

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 260 804

3 513 696

4 116 755

11 162 514

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

6 154 938

5 063 318

5 799 724

8 962 234

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 690 000

4 410 002

2 412 500

3 804 000

35

5.5.

Ellátási díjak

23 860 837

44 999 851

46 957 170

52 220 544

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 827 553

3 324 006

3 452 918

5 283 223

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

9 763 938

107

227

98

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

485 840

2 511 738

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 561 708

1 043 768

470 465

5 255 627

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

45 000

2 575 000

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

25 000

2 175 000

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

20 000

400 000

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 538 220

0

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 538 220

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

54

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

55

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

551 122 636

599 336 007

479 444 768

514 411 313

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

81 085 886

252 849 462

439 148 379

332 460 680

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 085 886

252 849 462

439 148 379

332 460 680

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 110 780

6 672 041

8 284 868

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 110 780

6 672 041

8 284 868

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

80

15.

Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

87 196 666

259 521 503

447 433 247

332 460 680

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

638 319 302

858 857 510

926 878 015

846 871 993

2.17 Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi tény

2022. évi becsült

2023. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

241 649 287

343 337 555

374 787 478

551 064 930

3

1.1.

Személyi juttatások

117 486 953

161 550 940

189 332 463

235 481 637

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 955 324

22 311 607

22 672 306

27 157 838

5

1.3.

Dologi kiadások

84 858 239

128 699 894

139 174 185

221 842 301

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 179 680

11 531 675

12 933 975

13 000 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 169 091

19 243 439

10 674 549

12 312 281

8

1.18.

Tartalékok

41 270 873

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

10

1.20.

- Céltartalék

5 700 000

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

129 838 239

48 706 001

192 790 426

287 522 195

12

2.1.

Beruházások

23 039 051

37 083 579

56 518 248

181 465 202

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

106 799 188

11 622 422

136 272 178

106 056 993

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

371 487 526

392 043 556

567 577 904

838 587 125

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 605 504

6 110 780

6 672 041

8 284 868

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 605 504

6 110 780

6 672 041

8 284 868

32

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

33

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

35

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

36

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

37

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

38

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

39

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

41

9.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 605 504

6 110 780

6 672 041

8 284 868

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

375 093 030

398 154 336

574 249 945

846 871 993

16. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban (adatok forintban)

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

4. Felújítási kiadások felújításonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

5. Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségek darabszáma

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

3

2

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

4

3

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

5

4

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

6

5

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

17. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése (adatok forintban)

A

B

C

D

1

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel

Kedvezmények tervezett összege

2

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

3

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

4

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

5

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

6

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

7

5.1.

-ebből: Építményadó

8

5.2.

Telekadó

9

5.3.

Magánszemélyek kommunális adója

10

5.4.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11

5.5.

Idegenforgalmi adó épület után

12

5.6.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13

6

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14

7

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15

8

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16

9

Egyéb kedvezmény

17

10

Egyéb kölcsön elengedése

18

11

Összesen:

0

0

18. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2023. évre (adatok forintban)

1.18 Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

22 500 142

22 500 142

22 500 142

22 500 142

22 500 142

22 500 142

84 776 563

22 500 142

22 500 142

22 500 142

26 484 655

28 698 721

342 461 217

3

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

0

0

0

55 349 044

0

0

0

55 349 044

4

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

14 948 906

0

0

0

0

0

14 948 906

0

0

0

29 897 812

5

B4

Működési bevételek

5 866 087

5 866 087

5 866 087

5 926 087

5 926 087

5 945 137

12 888 601

9 779 382

10 394 570

6 176 598

3 345 773

8 722 744

86 703 240

6

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

B8

Finanszírozási bevételek

332 460 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

332 460 680

10

B

Bevételek összesen:

360 826 909

28 366 229

43 315 135

28 426 229

28 426 229

28 445 279

97 665 164

32 279 524

103 192 662

28 676 740

29 830 428

37 421 465

846 871 993

2.19 Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

K1

Személyi juttatások

17 707 072

17 387 928

17 387 928

17 387 928

17 387 928

17 387 928

17 387 928

17 387 928

17 387 928

17 387 928

17 387 928

43 895 285

235 481 637

3

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

2 101 512

2 046 555

2 046 555

2 046 555

2 046 555

2 046 555

2 046 555

2 046 555

2 046 555

2 046 555

2 046 555

4 590 776

27 157 838

4

K3

Dologi kiadások

23 622 721

17 056 982

13 372 618

13 559 671

7 771 528

12 255 519

13 299 550

12 903 904

11 734 992

13 636 895

14 280 949

68 346 972

221 842 301

5

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

13 000 000

6

K5

Egyéb működési célú kiadások

16 277 089

-349 000

-5 218 831

1 645 675

-4 012 391

97 282 534

-37 055 844

-3 555 000

-25 000 000

3 165 675

-8 266 805

18 670 052

53 583 154

7

K6

Beruházások

19 863

19 863

19 863

19 863

149 593 410

19 863

19 863

40 153

19 863

19 863

6 950 781

24 721 954

181 465 202

8

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

106 056 993

0

0

0

0

0

0

106 056 993

9

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K9

Finanszírozási kiadások

8 284 868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 284 868

11

K

Kiadások összesen:

69 096 458

37 245 661

28 691 466

35 743 025

173 870 363

236 132 725

-3 218 615

29 906 873

7 272 671

37 340 249

33 482 741

161 308 372

846 871 993

19. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez20

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

A

B

C

D

1

ID

Jogcím

Korm. funkció

2023. évi előirányzat

2

17

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

4 026 000 Ft

3

32

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

279 081 217 Ft

4

34

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

332 460 680 Ft

5

82

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

8 120 000 Ft

6

86

Közfoglalkoztatási mintaprogram

041237

47 560 000 Ft

7

221

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074031

7 200 000 Ft

8

295

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091140

5 227 442 Ft

9

336

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096015

1 828 800 Ft

10

337

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096025

3 048 000 Ft

11

381

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102023

53 809 717 Ft

12

395

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

104030

858 000 Ft

13

420

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107051

4 206 240 Ft

14

434

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020

32 183 812 Ft

15

440

Összesen:

846 871 993 Ft

20. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez21

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

A

B

C

D

1

ID

Jogcím

Korm. funkció

2023. évi előirányzat

2

3

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

163 401 187 Ft

3

17

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

3 131 364 Ft

4

32

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

8 284 868 Ft

5

34

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

8 431 350 Ft

6

82

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

17 422 728 Ft

7

86

Közfoglalkoztatási mintaprogram

041237

149 630 337 Ft

8

174

Közvilágítás

064010

17 423 304 Ft

9

176

Zöldterület-kezelés

066010

4 608 716 Ft

10

177

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066020

13 539 744 Ft

11

221

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074031

6 689 684 Ft

12

258

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082042

238 356 Ft

13

269

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082091

9 846 604 Ft

14

270

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082092

3 792 888 Ft

15

292

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091110

38 746 839 Ft

16

295

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091140

24 812 904 Ft

17

336

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096015

30 107 688 Ft

18

337

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096025

711 240 Ft

19

381

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102023

151 179 037 Ft

20

395

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

104030

8 305 528 Ft

21

396

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104031

150 200 991 Ft

22

399

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104037

649 956 Ft

23

403

Biztos Kezdet Gyerekház

104044

11 702 976 Ft

24

420

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107051

5 063 736 Ft

25

424

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107060

17 905 632 Ft

26

434

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020

1 044 336 Ft

27

440

Összesen:

846 871 993 Ft

21. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról (adatok forintban)

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatási igény

2023. évi előirányzat

1

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica

350 000

350 000

2

Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal

működés támogatása

1 296 000

1 296 000

3

Pétervására Orvosi Ügyelet

működés támogatása

3 522 530

3 522 530

4

Pétervásárai Kistérségi Társulás

működés támogatása szociális feladatok

1 262 820

1 262 820

5

6

7

Összesen:

6 431 350

6 431 350

22. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez22

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

309 531 143

340 484 257

374 532 683

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

67 176 196

73 893 815

81 283 197

4

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

60 883 948

66 972 343

73 669 578

5

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

32 887 593

36 176 353

39 793 988

6

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

2 230 192

2 453 211

2 698 532

7

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

30 007 819

33 008 600

36 309 460

8

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

9

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

10

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

11

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

649 583

714 541

785 995

12

5.

Működési bevételek

95 373 564

104 910 920

115 402 012

13

6.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

14

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

16

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

565 852 444

622 437 689

684 681 458

17

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

365 706 748

402 277 423

442 505 165

18

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

931 559 192

1 024 715 112

1 127 186 623

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

606 171 423

473 759 662

132 411 761

3

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

316 274 415

347 901 856

382 692 042

4

2.1.

Beruházások

199 611 722

219 572 894

241 530 184

5

2.2.

Felújítások

0

0

0

6

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

116 662 692

128 328 962

141 161 858

7

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

922 445 838

821 661 518

515 103 802

8

4.

CÉLTARTALÉK

9

5.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 113 355

10 024 690

11 027 159

10

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)

931 559 192

831 686 208

526 130 962

1

Az 1. § a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet 1. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet 2. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 12. melléklet 1. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 12. melléklet 2. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 13. melléklet 1. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 13. melléklet 2. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 14. melléklet 1. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. melléklet 2. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 15. melléklet 1. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 15. melléklet 2. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 18. melléklet 1. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 18. melléklet 2. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 19. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 20. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 22. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdése iktatta be.