Verőce Község Önkormányzata 13/2008. (IX.18.) önkormányzati rendelete

a közterület használatának egyes szabályairól

Hatályos: 2022. 06. 13

Verőce Község Önkormányzata 13/2008. (IX.18.) önkormányzati rendelete

a közterület használatának egyes szabályairól

2022.06.13.
Módosította: 12/2009. (X. 15.),

7/2012. (V. 31.),

14/2013. (IX.13.) és a

(egységes szerkezetben)

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja.1

Általános rendelkezések

1. §2 (1) A rendelet célja a közterületek használatának településképi, településrendezési, kereskedelmi, közegészségügyi, köztisztasági, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével történő szabályozása.

(2) A rendelet hatálya kiterjed:

a) Verőce Község közigazgatási területén az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészekre, ide nem értve a hirdető-berendezéseket és hirdetmények elhelyezése céljából történő terület használatot,

b) Verőce Község Önkormányzatának tulajdonában, vagy kezelésében lévő közlekedési – ide nem értve a fizető parkolókat – közpark és erdő rendeltetésű vagy ilyen célra használt területekre, valamint a folyóvizek partjaira,

c) Verőce Község Önkormányzatának tulajdonában álló az a) pontban foglaltakon kívül egyéb földrészlet vagy építmény közhasználatra átadott részére.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi személyre, személyiséggel nem rendelkező társaságokra, szervezetekre és egyesületekre, aki vagy amely a település közigazgatási területén e rendeletben foglaltak szerint közterületet használ, a közterület területén, az alatt vagy felett építményt vagy létesítményt kíván elhelyezni.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a közút nem közlekedési célú igénybevételének magasabb szintű jogszabályok által szabályozott kérdéseire,

b) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben szabályozott plakátnak a kampányidőszakban történő elhelyezésére.

2. §3

A közterület-használat engedélyezése

3. § (1) A közterületnek a rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges, melynek kiadására a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.

(2) A polgármester az általa kiadott közterület-használati engedélyekről és a közterület-használati díj címén befolyt önkormányzati bevételekről a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

4. § (1) Közterület használati engedélyt kell kérni az alábbi esetekben:

a) üzemképes, közúti közlekedésre alkalmas gépjármű huzamos ideig történő várakoztatásra, parkoltatásra;

b) forgalomból kivont (forgalmi rendszám nélküli) illetőleg üzemképtelen gépjárművek közterületen történő tárolására;

c) alapzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés felállítására, és köztárgyak elhelyezésére;

d) a közterület fölé 30 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, légkondicionáló berendezés, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényreklám), továbbá cég-és címtábla elhelyezésére;

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére;

f) tüzelőanyag közterületen történő, 3 napnál hosszabb ideig tartó tárolására,

g) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenység végzésére;

h) vendéglátó ipari előkert céljára;

i) közvetlenül a közterületre történő kereskedelmi, vendéglátó ipari értékesítés vagy kiszolgálás illetve szolgáltatási tevékenység végzése esetén az érintett egység előtti közterületre;

j) közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító automata elhelyezésére;

k) egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek árusítására (pl. fenyő, húsvéti és szilveszteri cikkek stb.) az ünnepeket megelőző 20 napban;

l) kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenységek, belépődíjas rendezvények céljára;

m) film- és televízió felvétel alkalmából, ha az útszakasz lezárásával, forgalom elterelésével jár együtt;

n) közművek, illetőleg nyomvonalas létesítmények elhelyezése;

o) kerékpártároló kihelyezésére, létesítésére;

p) zöldfelület igénybevételére.

(2) Nem szükséges használati engedély:

a) legfeljebb 3 napig tartó igénybevétel esetén, ha az tüzelő vagy építőanyag tárolás céljából kerül sorra,

b)4 verőcei lakcímmel rendelkező 70 éven felüliek 10 napot meg nem haladó közterület használata esetén,

c) a közút vagy járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,

d) a közterületen, illetőleg alatt vagy felett elhelyezett nyomvonalas közművezetékek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,5

e) üzlethomlokzaton kirakat, hirdető berendezés, valamint cég- és címtábla elhelyezéséhez az (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott mértékig.

f) utcabútorok (különösen: közterületi hulladékgyűjtő edények, kerékpártárolók) kihelyezése, ide nem értve a reklámhordozókra és reklámok elhelyezésére alkalmas utcabútorokat,6

g)az 1100 l-es vagy annál nagyobb hulladékgyűjtő edények kihelyezéséhez. A kihelyezés vagy a gyűjtőedény helyének meghatározása a közszolgáltatóval történt egyeztetés alapján a polgármester hozzájárulása alapján lehet.7

(3) Mentes a használati engedélyeztetés alól

a) az önkormányzat által állított szobrok, emlékművek, dísz- és szökőkutak, vízmedencék elhelyezése,

b) a közvetlen baleset- valamint életveszély elhárítása céljából történő területhasználat, illetve igénybevétel,

c) úttartozékok, továbbá a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezése,

(4) Nem adható használati engedély:

a) olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással van, vagy az egészséget, illetve a közbiztonságot veszélyezteti.

b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,

c) akkor, ha egyéb jogszabályi előírás miatt az engedély kiadására nincs lehetőség.

A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó külön rendelkezések.8

4/A. § (1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait az ebben a címben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet. A technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50 %-át.

(4) A filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.

4/B. § (1) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(2) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használata a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használata a közterületet.

4/C. § (1) Amennyiben rendkívüli, előre nem látható körülmények miatt, különösen rendkívüli természeti események bekövetkezésekor a kérelmező részére megjelölt közterület nem biztosítható, más – a forgatásra alkalmas – közterület ajánlható fel a forgatás céljára.

(2) Ha a kérelmező a felajánlott közterületet nem tartja alkalmasnak a forgatásra, a rendkívüli körülmények megszűnését követően haladéktalanul értesíteni kell a Veszprém Megyei Kormányhivatalt és a kérelmezőt az akadály elhárultáról. Az értesítés tartalmazza, hogy mely időponttól alkalmas újra a közterület a forgatásra.

4/D. § (1) A közterület-használat díjaként a mozgóképről szóló törvényben meghatározott díjtételeket kell alkalmazni.

(2) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen, és ezáltal mentes a közterület-használati díj alól:

a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,

b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása,

c) a községi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, vagy

d) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása.

4/E. § A filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétel esetén a polgármester – átruházott – önkormányzati hatósági jogkörben

a) meghatározza a közterület-használati díj mértékét a mozgóképről szóló törvény alapján,

b) a közterület-használati díj alóli mentesség esetén a hatósági szerződés jóváhagyása során hivatkozik a mentesség okára,

c) az e rendeletben foglalt körülmények fennállása esetén egyedi feltételeket állapíthat meg,

d) jóváhagyja a kormányhivatal és a kérelmező között kötendő hatósági szerződést.

4/F. § A turisztikailag kiemelt közterületek az Árpád út és a Duna-part teljes hossza.

Szakhatóságok közreműködése

5. § (1) Az engedély megadásához előzetes szakvélemény (engedély, hozzájárulás) szükséges:

a) közvetlen fogyasztásra szánt élelmiszer árusítása esetén az a létesítmény telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal engedélyezi9

b) építmények műemlék jellegű vagy műemléki környezetet érintő területen történő elhelyezése esetén az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivataltól, valamint10

c) a kérelemben megjelölt tevékenység ellátásához szükséges más jogszabályokban előirt szakhatóságoktól.

(2) A szakhatósági véleményeket, illetve hozzájárulásokat a kérelmező szerzi be.11

Az engedély iránti kérelem

6. § (1)12

(2) A közterület-használati engedélyt az 1. sz. melléklet szerinti űrlap kitöltésével annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.13

(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány (30 napot meghaladó használat esetén), építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie.

(4) A közterület- használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az engedélyt kérő - és jogi személy esetén a felelős ügyintéző - nevét és állandó lak-(telep-) helyének címét, telefonszámát,

b) a közterület- használat célját és időtartamát,

c) a közterület- használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,

d) az igénybe venni kívánt terület nagyságát,

e) közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. iparjogosítvány, működési engedély) ismertetését,

f) hirdetőberendezés, kirakatszekrény elhelyezése esetén: - térképkivonatot, -M=1:500-as léptékű helyszínrajzot a berendezés helyének megjelölésével, méretezésével - a berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja (betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése), vagy a berendezés fényképét,14

g) ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos, helyszínrajzot, M: 1:1000, vagy M: 1:500-as léptékben az építmény helyének pontos megjelölésével,15

h) alkalmi és mozgóárusítás, valamint vendéglátó ipari tevékenység esetén a tevékenység rövid leírását, az elárusító-berendezés elbírálása alkalmas terveit, vagy fényképét és a helyszínrajzot.16

i) Úszóműves kikötőhely megközelítéséhez szükséges kérelem esetén az úszómű üzemben tartásának engedélye és az R. 2. számú melléklete szerinti díj befizetéséről szóló igazolást17

j) A megközelíteni kívánt úszómű üzemben tartásának engedélye.18

(5) Az engedély iránti kérelem beadása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

Az engedély megadása

7. § (1) A közterület-használati engedély megadása során figyelembe kell venni az Országos Településrendezés és Építési követelményeket, a hatályos önkormányzati rendeleteket, a településképi és műemlékvédelmi, a köztisztasági, közlekedésbiztonsági, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket.

(2) A kérelemhez az engedélyező részére be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot (pl. iparjogosítvány, működési engedély), továbbá árusítási szándék esetén írásban nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmező üzlettel rendelkezik-e.

(3) A közterület időszakonként megismétlődő használatára (pl. gyümölcs- és zöldségárusítás céljára), csak határozott időtartamra, esetenként legfeljebb egy évre (idényre, hónapra) lehet engedélyt adni, indokolt esetben az engedélyezés meghosszabbítható.

(4) A közterület-használat - a 6. § (3) bekezdésében említett esetben - csak az építési munka végzésének tartamára engedélyezhető.

(5) A közterület használati engedély a határozatban az esedékesség (használat kezdete) napjától kell megadni, azonban a kezdődő időpont visszamenőlegesség esetén a döntéshozatal dátumától számítva 3 hónapnál régebbi nem lehet.

(6) Az engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét,

b) a közterület-használat célját és engedélyezett időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

e) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját.

(7) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka- és egészségvédelmi előírásokban foglaltak szerint történhet.

(8) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben - szükség szerint - elő kell írni a közterület felöli oldalon a településképi követelményeket kielégítő kerítés (palánk ) létesítését.

(9) A közterület-használati engedélyben elő kell írni, hogy:

a) a közterületet használó köteles az igénybevett területet és annak közvetlen környékét folyamatosan tisztán tartani, a téli sikosságmentességet biztosítani, a göngyöleg és szemét elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról gondosodni,

b) az engedély csak az engedélyes magánszemély esetén annak alkalmazottját és segítő családtagját, jogi személy esetén annak tagját, vagy megbízottját jogosítja fel a közterület használatára.

c) az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és azt ellenőrzés során bemutatni.

d) a közterület-használati engedélyekben utalni kell arra, hogy azok közérdekből, kártalanítási kötelezettség nélkül bármikor visszavonhatók.

(10) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell:

a) az engedélyezési eljárásban érintett, vagy érdekelt szakhatóságokkal,

b) az érdekelt és érintett ingatlanok tulajdonosaival,

c) a közterület használati ügyben hozott határozat 1 példányát el kell juttatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja részére is.

(11) Amennyiben egy közterületi helyet több kérelmező kíván használni, a kérelmeket érkezési sorrendben kell elbírálni.

Az engedély érvénye

8. § (1) Az engedély

a) meghatározott idő elteltéig,

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

c) visszavonásig érvényes.

(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye vagy a vállalkozás megszűnik.

(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető.

Járművek közterületen való tárolásának szabályai

9. § (5) A tulajdonos (üzembentartó) a hatósági jelzéssel rendelkező üzemképtelen járművet saját költségén köteles a közterületről 3 napon belül eltávolítani.

(6) Az üzemképtelen járművet közterületen engedéllyel legfeljebb 30 napig szabad tárolni. A határidő leteltéig a tulajdonos (üzembentartó) a járművet a közterületről saját költségén köteles eltávolítani.

(7) Közterület-foglalási engedélyt a tulajdonos vagy az üzembentartó kérhet.

(8) Közterület-foglalási engedélyt csak határozott időre (legfeljebb 30 napra) adható ki, és nem hosszabbítható meg.

(9) A jármű tulajdonosa, vagy üzembentartója az e rendelet hatálya alá tartozó járművek esetében köteles a közterület-foglalási engedélyt, ilyen engedély iránti kérelem - névvel és lakcímmel ellátott - másolatát a járművön jól látható és olvasható helyen (szélvédőüveg mögött, vagy más alkalmas helyen) kifüggeszteni.

10. § A hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemen kívül helyezett járművet közterületen legfeljebb 30 napig szabad tárolni. A határidő leteltéig a tulajdonos (üzembentartó) a járművet a közterületről saját költségén köteles eltávolítani.

11. § (1) Ha a tulajdonos (üzembentartó) a 9. § (1) - (2) bekezdésében, illetve a 10. §-ban előírt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a jármű tulajdonosa (üzembentartója) ismeretlen, Verőce Község Polgármestere - a rendőrség előzetes értesítését követően - a gépjármű kijelölt helyre történő elszállítását és tárolását köteles elrendelni a tulajdonos költségére.

(2) Az (1) bekezdés alapján elrendelt elszállítás esetén, a jármű műszaki állapotát az elszállító és Verőce Község Polgármestere - szükség esetén szakértő bevonásával - állapítja meg, és arról, valamint a járműben található dolgokról jegyzőkönyvet köteles felvenni.

(3) Ha a jármű tulajdonosa, illetve üzembentartója nem állapítható meg, valamint ha az illetékes rendőrhatóság igazolja, hogy a jármű érvényes forgalmi engedéllyel nem rendelkezik, akkor a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló jogszabály rendelkezései szerint kell eljárni.

(4) A költségek az üzembentartót, hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű esetében a tulajdonost terheli.

12. § (1) Verőce község területén a parkolás rendjével kapcsolatban elsősorban a KRESZ és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által megalkotott irányelvek érvényesek.19

(2) A tulajdonos (üzembentartó) az üzemképes járművével köteles úgy várakozni (parkolni), hogy az ne akadályozza még időlegesen sem a többi jármű közlekedését.

(3) A kerékpárúton megállni tilos!

(4) A járdákon a faltól 1 db babakocsi közlekedésére szükséges szabad helyet kell a parkoló járműnek biztosítani.

Hirdetőberendezések és falragaszok elhelyezésének szabályai

13. § (1) Tilos falragaszt elhelyezni a műemléki védettség alatt álló épület, a helyi védelem alatt álló épület falára, továbbá élő fára, köztéri szoborra padokra, elektromos- és világítóberendezések oszlopaira, szekrényeire, közlekedési jelzőberendezésekre, jelzőtáblákra, illetőleg a forgalom szabályozására vagy védelmére szolgáló berendezésekre, úttartozékokra, továbbá autóbuszvárókra.

(2) Egyéb épület falán, kerítésen falragaszt csak az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával szabad elhelyezni. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetében a tulajdonosi jogok gyakorlása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(3) Választási célú falragasz elhelyezője a választás befejezését követő 8 napon belül köteles a falragaszt eltávolítani, és az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a Polgármesteri Hivatal a szükséges munkálatokat annak költségére végezteti el, akinek érdekében került a falragasz kihelyezésre.

(4) A településképi szempontból nem megfelelő, továbbá a Rendeletben meghatározottaktól eltérően elhelyezett hirdetőberendezést és falragaszt, valamint a jogszabály által tiltottnak minősített reklámot haladéktalanul el kell távolítani (távolíttatni), és intézkedni kell az eredeti állapot helyreállítása felöl.

Amennyiben a tiltott reklám elhelyezője kötelezettségének nem tesz eleget, a Polgármesteri Hivatal a szükséges munkálatokat elvégezteti annak költségére, akinek érdekében a kihelyezés történt.
(5) Mozgatható reklámtábla csak a hirdetett üzlet előtt, annak nyitvatartási ideje alatt lehet a közterületen, ha a közterület-használati engedélyben leírtak szerint helyezték el.

Közterület-használati díj mértéke és fizetésének módja

14. § (1) Az engedély megadása esetén engedélyes a közterület használatáért a 2. sz. melléklet szerinti díjat köteles megfizetni.20

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni, vagy az engedélyező hatóság a szüneteltetéshez az engedélyes kérelmére hozzájárul.

(3) Az elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a felülnézetből számított vetület alapterületét kell figyelembe venni.

(4) A létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.

(5) Reklámtáblák, hirdetőberendezések, cég-, címtáblák és kifeszített transzparensek, zászlók felületének kiszámításánál a hirdető felület területét kell figyelembe venni.

(6) A közterület-használati díjat havi vagy évi díjtételekben kell meghatározni.

a) A közterület- használati díj mértékét a 2 melléklet tartalmazza.21

b) A mellékletben nem szereplő közterület-használatért a díjat arányosítással kell megállapítani.

c) Abban az esetben, ha valakinek az adott hónapon belül a közterület használata nem haladja meg a 15 napot fél havi, akkor viszont, ha meghaladja ezt az időtartamot egész havi díjtétel számítandó.

d) A közterület-használati díj megfizetése előre történő fizetési kötelezettséggel jár. A díjat Verőce Község Önkormányzatának OTP banknál vezetett 11742094-15394095 számú bankszámla számára való utalással vagy csekken postai úton kell megfizetni. (Közleményben feltüntetni szükséges: név, használni kívánt közterület címe).22

e) A közterület-használati díj részletekben történő megfizetése kérelemre engedélyezhető.

f) Az engedélyben részesülő az egész engedélyezett időtartamra nézve a használati díjat köteles Verőce Község Önkormányzatának OTP banknál vezetett 11742094-15394095 számú bankszámla számára való utalással vagy csekken postai úton megfizetni.23

g) Verőce Község közterületén keresztül megközelíthető úszóműves kikötőhely esetében éves díjat kell megfizetni, minden megkezdett naptári évet illetően. A 2. számú mellékletben rögzített díjat folyamatos használat esetén minden év március 31-ig kell megfizetni a 14. § (6) bekezdésének d) pontja szerint. Új kérelem esetén az éves díj megfizetése annak benyújtásakor esedékes.24

(7) A helyi iparűzési adórendelet szerinti napi általány adó összeg megfizetése nem mentesít a közterület használati díj fizetési kötelezettség alól.

A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei

15. § (1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Jogellenes közterület használat esetén továbbá, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelet 8. §-a alapján közigazgatási bírság kiszabásának van helye.25

(2) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére - a hatóság a közterület-használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (1) bekezdésben említett következmények alól.26

(3) Ha a közterületet a használó nem állítja helyre, úgy az egyéb jogkövetkezményeken túl költségére és veszélyére az engedélyező hatóság a helyreállítást elvégezteti.

(4) A közterületen engedély nélkül kintlévő anyagok, hirdetőtáblák beszállításáról az engedélyező hatóság gondoskodhat, amennyiben a tulajdonos személye ismeretlen.

A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása

16. § (1) A közterület-használt közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes részére - kérelmére - másutt kell a közterület- használat lehetőségét biztosítani.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes

a) a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy

b) díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget.

(3) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyest építési (létesítési) engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az engedély megadásának feltételeként előírták.

(5) Ha a közterület-használat a (2) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

Díjkedvezmény és mentesség lehetősége

17. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és a vegyes funkciójú, a közlekedést, a zöldfelületek, a növényzet védelmét, pihenési, köztisztasági célokat szolgáló köztárgyak elhelyezése, valamint a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után.

b) Nem reklámozási célú üzleti védőtető (előtető) ernyőszerkezet elhelyezése esetén.

c) Verőce község költségvetéséből finanszírozott közintézmények építési és felújítási munkáival kapcsolatos közterület-használat után.

d)27 verőcei lakcímmel rendelkező őstermelők 5 m2-ig mentesülnek a közterület használati díj megfizetése alól. 5 m2 feletti terület elfoglalása esetén a közterület használati díj teljes megfizetésére kötelezettek.

(2) Verőce Község Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága – kérelemre – közcélú (pl.: jótékonysági, környezetvédelmi, egészségvédelmi, kultúrális és sport) rendezvények, közcélt szolgáló hirdetőberendezések esetében a közterület-használati díj fizetést illetően kedvezményt vagy mentességet adhat.

(3)28

(4) Közterületen reklámhordozó utcabútorzat – kérelemre – kedvezménnyel illetőleg díjmentesen is elhelyezhető. A kérelemről a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság dönt.

(5) Díjkedvezmény és mentesség nem vehető igénybe úszóműves kikötőhely megközelítéséhez szükséges közterület használatakor.29

Szabálysértés esetén alkalmazandó eljárás

18. §30

Értelmező rendelkezések

19. § E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között- a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

b) Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő-és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.) a közművek elhelyezése.

Jelen rendelet rendelkezései nem terjednek ki a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet hatálya alá tartozó területekre.
c) Jármű közterületen történő tárolása: a közúti közlekedési szabályokon túl a jármű őrizetlenül hagyása a közforgalom előtt nyitva álló helyen.31
d) Alkalmi árusítás: néhány napos (legfeljebb 20 nap), általában rendezvénnyel összekötött árusítás.
e) Huzamos időnek a legalább 1 heti időtartamot kell tekinteni.
f) Árusító és egyéb fülke (pavilon): 12 m2 bruttó alapterületet meg nem haladó, bármikor könnyen szétszerelhető szerkezetekből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy csoportosan telepített, környezetébe illeszkedő földszintes építmény.
g) Mozgó árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett – mobil vagy hordozható – árusítóhelyre illetve berendezésre alapozott kereskedelmi tevékenység.
h) Hirdetőberendezés, hirdetőtábla, reklámhordozó eszköz minden olyan, a KRESZ-ben, illetve ágazati szabványban nem szereplő berendezés vagy eszköz, amelynek az a célja, hogy a járdán és a közúton közlekedők figyelmét felhívja valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre.
i) Közterületi szolgáltató hely: a közterületnek – ideiglenes jelleggel – kereskedelmi, szolgáltatási, hirdetési stb. tevékenység céljára kijelölt, illetve e célokat szolgáló része.

A rendelet hatálybalépése

20. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Verőce Község Képviselő-testületének a közterület használatának egyes szabályairól szóló 30/1995. (XII.21.) számú rendeletét módosító 7/1997. (IV.8.) rendelete, 20/1997. (XII.22.) rendelet 3. §-a, 2/1999. (II.10.) rendelet 3, 4. §-a, 9/2001. (VI.15.) rendelete, továbbá a közterület használatának egyes szabályairól szóló 2/2004. (I.13.) rendelet, valamint a 2/2004. (I.13.) rendeletet módosító 12/2004. (VI.15.), 13/2005. (XI.16.) rendelet.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Verőce, 2008. szeptember 16.

Bethlen Farkas sk.
polgármester

Juhászné dr. Baráth Márta sk.
mb. jegyző

Záradék:
Alaprendelet kihirdetve: 2008. szeptember 18.
Rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2021. február 15.

……………………………………………..

Oroszi Beáta
jegyző

1. számú melléklet a 13/2008. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez32

Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem
Alulírott...........................................................................(............ ir. sz. .......................................... helyiség ............................................... utca .............. hsz.) alatti lakos azzal a kérelemmel fordulok Verőce Község Önkormányzatához, hogy a Verőce ...................................................utca ...........sz. előtti ............................. Hrsz. közterületen ............ m2nagyságú közterület használatához ............................ .............................................................................................................................................................. céljából
20 . év ...................... hó ........ napjától
20 . év ...................... hó ........ napjáig
hozzájárulni szíveskedjenek.
A közterület-használati díj megfizetése alól mentességet, ill. a díj mérséklését kérem, mert
- a közterület használata a R. 17. § (2) szerinti közcélú rendezvény célját szolgálja
- rokkant, és legalább 67 % - ban csökkent munkaképességű vagyok
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni, illetve az erről szóló igazolást bemutatni)
A kérelemhez mellékelni kell:
- közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. iparjogosítvány, működési engedély) ismertetését,
- hirdetőberendezés, kirakatszekrény elhelyezése esetén: - térképkivonatot, -M=1:500-as léptékű helyszínrajzot a berendezés helyének megjelölésével, méretezésével, a berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja (betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése), vagy a berendezés fényképét,
- ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos, akkor helyszínrajzot, M: 1:1000, vagy M: 1:500-as léptékben az építmény helyének pontos megjelölésével,
Fenti kérelem benyújtása nem jogosít a közterület használatbavételére.
Verőce, 20 . év ........................ hó ....... nap
.......................................................
kérelmező (cégszerű) aláírása

Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

úszóműves kikötőhely megközelítéséhez

Alulírott...........................................................................(............ ir. sz. .......................................... helyiség ............................................... utca .............. hsz.) alatti lakos azzal a kérelemmel fordulok Verőce Község Önkormányzatához, hogy a Duna ……………..fmk szelvényénél található úszóműves kikötőhely megközelítésének céljából a közterület használatát
20 . év ...................... hó ........ napjától
20 . év ...................... hó ........ napjáig
engedélyezni szíveskedjen.
A közterület használat a vízjogi engedélyben foglalt időtartamra is kérhető. Ebben az esetben a kérelem benyújtásának évében hatályos közterület használati díjjal számolt összeget kell megfizetni.
A kérelemhez mellékelni kell:
- Az úszómű üzemben tartásának engedélye
- A közterület használata a R. 2. számú melléklete szerinti díj befizetési igazolása
Fenti kérelem benyújtása nem jogosít a közterület használatbavételére.
Verőce, 20 . év ........................ hó ....... nap

.......................................................

kérelmező (cégszerű) aláírása

2. számú melléklet a 13/2008. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez33

a közterület használatának egyes szabályairól szóló 13/2008. (IX. 18.) rendelethez

Díj

A közterület fölé 30 cm túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, hirdető berendezés (fényreklám), céges címtábla

500 Ft/m2/hó

Árusításra alkalmas fülke és épített (telepített) pavilon, mozgó vagy vontatható jármű

3 000 Ft/m2/hó

Üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet

100,- Ft/m2/hó

Üzemképes, vagy üzemképtelen, közúti közlekedésre alkalmas, ill. alkalmatlan gépjármű várakoztatására, parkolására

5 000,-Ft/ szgk/hó
10 000,-Ft /tehergk/hó

Önálló hirdető berendezés felállítására

400,-Ft/m2/hó

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére

2 000,-Ft/m2/hó

Konténer

500 Ft/nap

Tüzelőanyag közterületen történő, 3 napnál hosszabb ideig tartó tárolása

1 000,-Ft/m2/hó

Mozgóárusításra ill. javító és szolgáltató tevékenység végzésére

1 000,-Ft/m2/hó

Vendéglátóipari előkert céljából

1 000,-Ft/m2/hó

Közvetlenül a közterületre történő kereskedelmi, vendéglátóipari értékesítés vagy kiszolgálás ill. szolgáltatási tevékenység végzése esetén az érintett egység előtti közterületre

1 000,-Ft/m2/hó

Egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek árusítására /pl. fenyő, Húsvéti és szilveszteri cikkek stb. /az ünnepet megelőző 20 napban

5 000,- Ft/ 15 m2/nap

Kiállítás, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenységek

5 000,- Ft/ 15 m2/nap

Film- és televízió felvétel alkalmából, ha az útszakasz lezárásával, forgalom elterelésével jár együtt

200,-Ft/m2/nap

Nem kereskedelmi célú (max: 3 hajó befogadására alkalmas) úszóműves kikötőhely megközelítése

50 000,- Ft/év
(4. hajótól + 10.000,- Ft/év/hajó)

Nem kereskedelmi célú úszóműves (max: 3 hajó befogadására alkalmas) kikötőhely megközelítése gazdasági társaság üzemeltető esetén

75 000,- Ft/év
(4. hajótól + 10.000,- Ft/év/hajó)

Kereskedelmi célú úszóműves kikötőhely esetén a kikötőhely megközelítése (minimum 100 000 Ft/év/ 2 hajó)

3. hajótól
10 000,- Ft/hajó/év

1. számú függelék a 13/2008. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

a közterület használatának egyes szabályairól szóló 13/2008. (IX. 18.) rendelethez

A közterület használati engedélyezés eljárás ügymenete

Közterület-használati engedély kiadását akkor kell kérelmezni, amikor az ingatlan-nyilvántartásban közterületként meghatározott területen építkezést vagy más olyan tevékenységet kívánunk folytatni, amellyel a közterületet átmenetileg magáncélra használjuk fel (például: hirdetőtábla elhelyezése, árusítás, vendéglátóipari előkert létesítése, tehergépjármű tárolása, úszóműves hajókikötő megközelítése stb.).
Fontos tudni, hogy a közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.
Eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A formanyomtatvány, illetve dokumentáció benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton vagy elektronikusan a polghiv@veroce.hu központi email címen.
Közterület-használati engedély szükséges:

q) üzemképes, közúti közlekedésre alkalmas gépjármű huzamos ideig történő várakoztatásra, parkoltatásra;

r) forgalomból kivont (forgalmi rendszám nélküli) illetőleg üzemképtelen gépjárművek közterületen történő tárolására;

s) alapzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés felállítására, és köztárgyak elhelyezésére;

t) a közterület fölé 30 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, légkondicionáló berendezés, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényreklám), továbbá cég-és címtábla elhelyezésére;

u) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére;

v) tüzelőanyag közterületen történő, 3 napnál hosszabb ideig tartó tárolására,

w) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenység végzésére;

x) vendéglátó ipari előkert céljára;

y) közvetlenül a közterületre történő kereskedelmi, vendéglátó ipari értékesítés vagy kiszolgálás illetve szolgáltatási tevékenység végzése esetén az érintett egység előtti közterületre;

z) közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító automata elhelyezésére;

1) egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek árusítására (pl. fenyő, húsvéti és szilveszteri cikkek stb.) az ünnepeket megelőző 20 napban;
2) kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenységek, belépődíjas rendezvények céljára;
3) film- és televízió felvétel alkalmából, ha az útszakasz lezárásával, forgalom elterelésével jár együtt;
4) közművek, illetőleg nyomvonalas létesítmények elhelyezése;
5) kerékpártároló kihelyezésére, létesítésére;
6) zöldfelület igénybevételére.
Nem szükséges közterület-használati engedély:

a) legfeljebb 3 napig tartó igénybevétel esetén, ha az tüzelő vagy építőanyag tárolás céljából kerül sorra,

b) 70 éven felüliek 10 napot meg nem haladó közterület használata esetén,

c) a közút vagy járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,

d) üzlethomlokzaton kirakat, hirdető berendezés, valamint cég- és címtábla elhelyezéséhez.

e.) a közterületen, illetőleg alatt vagy felett elhelyezett nyomvonalas közművezetékek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,
f.) utcabútorok (különösen: közterületi hulladékgyűjtő edények, kerékpártárolók, padok) kihelyezése, ide nem értve a reklámhordozókra és reklámok elhelyezésére alkalmas utcabútorokat,
g.) az 1100l-es vagy annál nagyobb hulladékgyűjtő edények kihelyezéséhez. A kihelyezéshez vagy a gyűjtőedény helyének meghatározása a közszolgáltatóval történt egyeztetés alapján a polgármester hozzájárulása alapján lehet.
Mentes a használati engedélyeztetés alól:

d) az önkormányzat által állított szobrok, emlékművek, dísz- és szökőkutak, vízmedencék elhelyezése,

e) a közvetlen baleset- valamint életveszély elhárítása céljából történő területhasználat, illetve igénybevétel,

f) úttartozékok, továbbá a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezése,

Nem adható használati engedély:

d) olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással van, vagy az egészséget, illetve a közbiztonságot veszélyezteti.

e) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,

f) akkor, ha egyéb jogszabályi előírás miatt az engedély kiadására nincs lehetőség.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

i) az engedélyt kérő - és jogi személy esetén a felelős ügyintéző - nevét és állandó lak-(telep) helyének címét, telefonszámát,

j) a közterület- használat célját és időtartamát,

k) a közterület- használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,

l) az igénybe venni kívánt terület nagyságát,

m) közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. iparjogosítvány, működési engedély) ismertetését,

n) hirdetőberendezés, kirakatszekrény elhelyezése esetén: - térképkivonatot, -M=1:500-as léptékű helyszínrajzot a berendezés helyének megjelölésével, méretezésével, a berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja (betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése), vagy a berendezés fényképét,

o) ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos, akkor helyszínrajzot, M: 1:1000, vagy M: 1:500-as léptékben az építmény helyének pontos megjelölésével,

p) alkalmi és mozgóárusítás, valamint vendéglátó ipari tevékenység esetén a tevékenység rövid leírását, az elárusító-berendezés elbírálása alkalmas terveit, vagy fényképét és a helyszínrajzot.

q) Úszóműves kikötőhely megközelítéséhez szükséges kérelem esetén az úszómű üzemben tartásának engedélye és az R. 2. számú melléklete szerinti díj befizetéséről szóló igazolást

r) A megközelíteni kívánt úszómű üzemben tartásának engedélye

Ügyintézés menete:
Az előírt tartalommal benyújtott kérelem elbírálásának határideje 21 nap. Az elbírálás során a kérelemben foglaltak egyértelműsítése végett helyszíni szemle is lefolytatásra kerülhet fényképfelvételek készítésével. A helyszínen tapasztaltak, illetve a fényképek alapján az ügyben Verőce Község Polgármestere dönt.
A döntésről írásos engedély, határozat kerül kiadásra, mely tartalmazza az ügyfélre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket (a közterület-használat módja, időtartama, a kirótt közterület-használati díj mértéke és megfizetésének módja, a határozat meghosszabbításának lehetősége stb.)
A kérelem benyújtása nem jogosít, kizárólag a kiszabott díj megfizetése után kiállított engedély birtokában használható a közterület.
Hatáskör és illetékesség:
Az eljárás illetékességi területe Verőce Község közigazgatási területe.
Ügyintézés díjszabása:
A közterület-használati hozzájárulás megadására irányuló közigazgatási eljárás illetékmentes. A használati díjakat a 13/2008. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
Alkalmazott jogszabályok:
- Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatának egyes szabályairól szóló 13/2008. (IX. 18.) rendelete
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
1

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

2

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

3

Hatályon kívül helyezte az 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

4

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg.

5

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1). Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

6

Beiktatta 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (2). Hatálybalépés napja: 2021. február 13.

7

Beiktatta 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (2). Hatálybalépés napja: 2021. február 13.

8

A 4/A-4/F. §-okat a 14/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be. Hatálybalépés napja: 2013. szeptember 14.

9

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1). Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

10

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

11

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (3). Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

12

Hatályon kívül helyezte az 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6.§ (1). Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

13

A 12/2009. (X.15.) számú rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. Hatálybalépés napja: 2009. október 15.

14

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6.§ (2). Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

15

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6.§ (2). Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

16

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6.§ (2). Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

17

Beiktatta a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (3). Hatálybalépés napja: 2021. február 13.

18

Beiktatta a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (3). Hatálybalépés napja: 2021. február 13.

19

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. § Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

20

A 12/2009. (X.15.) számú rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg. Hatálybalépés napja: 2009. október 15.

21

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. § (1). Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

22

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. § (2). Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

23

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. § (3). Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

24

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. § (4). Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

25

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. § (1). Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

26

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. § (2). Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

27

A 17. § (1) bekezdés d) pontját a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

28

Hatályon kívül helyezte a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. § (1). Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

29

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. § (2). Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

30

Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (V. 31.) önk-i rendelet 1. § b) pontja. Hatálybalépés napja: 2012. június 1.

31

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. § Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

32

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. § Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.

33

Módosította a 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. § Hatálybalépés napja: 2021. 02. 13.