Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2017.(V.5.) önkormányzati rendelete

8/2017.(V. 5.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 06- 2017. 05. 07

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2017.(V.5.) önkormányzati rendelete

8/2017.(V. 5.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.05.06.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 92/B. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1.) 21. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Idősek Otthonában megállapított intézményi térítési díjat, valamint a férőhely elfoglalásakor fizetendő belépési hozzájárulás mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.”

2. § Az R1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.