Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 01. 26

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§
(2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataira terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

3.285.222 e Ft                 összegű költségvetési és finanszírozási bevétellel

3.285.222 e Ft                 összegű költségvetési és finanszírozási kiadással

ebből       1.881.843 e Ft                 működési bevétellel és kiadással

1.403.379 e Ft                 felhalmozási bevétellel és kiadással


állapítja meg.
Finanszírozási műveletek nélkül számítva az önkormányzat 2018. évi költségvetését:


                            1.389.438 e Ft költségvetési bevétellel

                            3.154.465 e Ft költségvetési kiadással

                            1.765.027 e Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.
A finanszírozási műveletek összegét a 2018. évi költségvetésben


       1.895.784 e Ft finanszírozási bevétellel

          130.757 e Ft finanszírozási kiadással

       1.765.027 e Ft finanszírozási többlettel


állapítja meg.
(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, és a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés összevont mérlegében.

(3)   A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A költségvetési bevételek és kiadások különbségéből eredő hiány az előző évben megérkezett és most maradványban szereplő pályázati pénzeszközök miatt fordul elő, és finanszírozási többletként jelentkezik.

(6)  A költségvetés év közbeni likviditásának fenntartása érdekében (külső finanszírozásként) a Képviselő-testület 110.000 e Ft összegű folyószámlahitel felvételét tervezi.

A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

(1)   Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának 2018. évre javasolt összegét a 3. melléklet tartalmazza.

(2)   Az önkormányzat adósságszolgálat alakulását, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. mellékletek tartalmazzák.(4., 4.1., 4.2., 4.3.)

(3)   Az Önkormányzat 2018. évi likviditási tervét (előirányzat-felhasználási tervét) az 5. melléklet, az éves adóbevételi ütemtervet az 5.1. melléklet mutatja be.

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.

(6)   Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett szociális ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1-9.6. mellékletek határozzák meg az alábbiak szerint:

9.1.  Önkormányzat (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)

9.1.1. Önkormányzat projektek nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)

9.1.2. - 9.1.7  Önkormányzati projektek az alábbiak szerint:

9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018

9.1.3. Pásztói Bölcsőde TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017

9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó – Bátonyterenye TOP-3.1.1-15

9.1.5. Északi iparterület fejlesztése TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010

9.1.6. Zöld Város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006

9.1.7. ASP csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846


9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)

9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)

9.2.2.  Pásztói Polgármesteri Hivatal Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016


9.3. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.4. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.5. Pásztói Múzeum (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.6. Pásztói Gondozási Központ (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.6.1. Pásztói Gondozási Központ költségvetése feladatonként


A költségvetést ezeken túlmenően még a következő mellékletek részletezik:

10. Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai

11. Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai

12. Intézményi létszámkeretek

13. Állami támogatás részletezése

13.1 2018. évi mutatószámok

14. Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

15. Önkormányzat által adott közvetett támogatások

15.1. Kimutatás adókedvezmények és adómentességekről

15.2. Egyéb közvetett támogatások

16.1. Pásztó Városi Önkormányzat idegenforgalmi alap mérlege

16.2. Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

16.3. Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege


A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§     (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány megelőzése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, meg kell vizsgálni a feladatok ellátásának hatékonyabbá, gazdaságosabbá tételének lehetőségét, a takarékos gazdálkodást.


5.§       (1) Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2018-ban pályázatot nyújtson be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

A  pályázatot a megjelenő pályázati feltételek ismeretében készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz.


6.§       Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben és időben, az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait csökkenti vagy elhagyja a szükséges mértékig.

           Ha az önkormányzat bevételeinek alakulása nem a tervezettnek megfelelően teljesül, az önként vállalt feladatok csökkentésével kell az egyensúlyt biztosítani. A kötelező feladatok ellátása mindenképpen elsőbbséget élvez.


7.§       (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi tartalékát 10.000 e Ft-ban határozza meg.

(2) Az általános célú tartalék szolgálhat az esetlegesen fellépő rendkívüli helyzetek kezelésére. A rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról, az élet-és balesetveszély elhárítása érdekében és rendkívüli esetekben a polgármester dönt.

(3) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a költségvetési rendelet bevételeinek és a kiadásainak előirányzatait a költségvetési rendelet módosítások közötti időszakban, halaszthatatlan ügyben legfeljebb egy alkalommal (a testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével) 5.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékig módosítsa, az előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.

(4) Az átcsoportosításról a Képviselő-testületet megfelelő indoklással a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni kell.


8.§       A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke-és kamattartozás) a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál és teljesítésénél elsődlegesen veszi figyelembe.


9.§       (1) Az önkormányzat az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.


Az önkormányzat költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.


10.§     (1) A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottak alapilletményét illetménykiegészítését és illetménypótlékát a jelenleg érvényes besorolás kivételével csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapíthatják meg.


(2) Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethető az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért.


(3) Az intézmények /a törvény szerint járó jubileumi jutalmon felül/ jutalmat általában nem fizethetnek. Bérmegtakarítás terhére előzőleg történt egyeztetést követően a pénzügyi helyzet függvényében lehetőség nyílhat jutalom fizetésére.


(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2018. évben 44.650 Ft-ban állapítja meg.


(5) Köztisztviselők részére 2018. évben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti mértékben, valamint helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, és egyéb juttatás fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére. Az illetménykiegészítés mértéke a középiskolát végzett köztisztviselőknél az alapilletmény 20%-a, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknél az alapilletmény 30%-a, továbbá a teljesítmény értékelés alapján a jelenlegi eltérítésnek megfelelő összeg.


(6) A Képviselő-testület a köztisztviselők, valamint a polgármester és alpolgármester részére a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló rendelkezés értelmében, évi bruttó 200.000 Ft összeget biztosít Cafetéria juttatásként, mely a vonatkozó adózási szabályok szerinti adótartalmat magában foglalja.


(7) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft/hó, melyet 2018. III. 31-ig, illetve 2018. IX. 30-ig kell az alkalmazottak részére kifizetni két egyenlő részletben.


11.§     (1) Az önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján rögzített központi költségvetési hozzájárulások év közben automatikusan megilletik. Az érintett intézmények és a polgármesteri hivatal esetében, az eredeti rendeltetésük szerint, intézményfinanszírozás formájában történik a működéshez szükséges pénzellátás.

(2) Az önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.


12.§     (1) Az önkormányzat intézményei részére a pénzellátást előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül gazdasági eseményekhez igazodóan az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket a polgármester utalványozásával. / Az önkormányzat mindenkori likviditási helyzetének függvényében/


(2) Az önkormányzat költségvetési szervei pénzellátását önálló fizetési számlák mellett bonyolítja.


(3) Az intézmények készpénzes kiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban, vagy előlegben részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a fizetési számlára befizetni.


(4) Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt. Az intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.


(5) Az intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.


13.§     Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények maradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt maradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonja.


14.§     (1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.


(2) Az intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik.

A gyermekétkeztetés térítési díját az óvoda kivételével az Önkormányzat szedi be.

Az önkormányzatnál a térítési díjak beszedése havonta, a tárgyhót követő hónapban – a tényleges étkezések lapján – történik.

Az óvodában a térítési díjak beszedése havonta előre történik.


(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába, kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.


(4) Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért. Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak, más településen állandó lakost ellátottként csak a polgármester írásos engedélyével vehetnek fel.


(5) A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások terhére, vállalkozóval, számla ellenében történő igénybevételére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a Képviselő testület) szabályzata adhat engedélyt.


15.§     (1) Az önkormányzat a tényleges feladatmutatók elszámolása során 2017. évre vonatkozó normatív és támogatási feladatfinanszírozás eltérést a zárszámadás alkalmával állapítja meg.

Az (1) bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.


16.§     (1) Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.


(2) Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanaikat, ingóságaikat az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.
17.§     Az önkormányzat 2018. évi adósságszolgálati kiadásait 6.000 e Ft tőke + 1.115 e Ft kamat összegben határozza meg.18.§     (1) A Képviselő-testület a sport támogatására 8.000 e Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 5.000 e Ft támogatást biztosít az önkormányzat által kiírt pályázatra beérkezett pályázatok alapján egyedi döntéssel. A sport célú ingatlanok használatát az eddigi gyakorlat szerint a sportszervezetek részére biztosítja.


(2) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások felosztásáról a Képviselő-testület a pályázati felhívásra benyújtott és elfogadott pályázatok alapján egyedi döntéssel határoz.


19.§     (1) A Képviselő-testület a városi ünnepségekre elkülönített keretet (20.000 e Ft) célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében tervezi.

A Képviselő-testület a városi rendezvények finanszírozásához a lehetséges pályázati lehetőséggel élni kíván. A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.


20.§     (1)Az önkormányzat, az intézmények Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.


(2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.


21.§     A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek , valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.


22.§     (1) A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki az Áht. 71. §-ában foglaltak szerint.


(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 30 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének, és pénzügyi vezetőjének.


(3) A Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodását fokozott figyelemmel kíséri. Likviditásának megőrzése az önkormányzat számára is fontos feladat.


23.§     (1) A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Otthonában ellátott, nem állandó pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal és a lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződést új felvételesnél a felvételkor kell megkötni. A szerződésben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.

           (2) Ha a gondozott az egyszeri belépési díjat megfizeti az intézmény számára, az  (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak rá.


24.§   (1) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni.
A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú pénzeszköz átvételt, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (továbbiakban: OEP) kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.


(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.


(3) A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. Erről soron kívül tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.


25.§  A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2017. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse.


26.§   Pásztó Városi Önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik, valamint az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti, 2018-ban nem tervez bankváltást. Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláit az OTP Bank NYRT vezeti.


27.§ A Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál az alkalmazottak részére a 2018. január 1-től érvényes központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat végrehajtja.

(minimálbér: 138.000 Ft/hó, garantált bérminimum: 180.500 Ft/hó)


28.§ A Képviselő-testület a BURSA ösztöndíj pályázatra 530.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot.


29.§ Az előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntések (pl. pályázatok, fejlesztési célú hitel, közmunka) a költségvetési javaslatban szerepelnek.Az előirányzatok módosítása

30.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

       (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a 8.§-ban rögzítettek kivételével minden esetben fenntartja magának.

        (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

        (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

31.§ 1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

        (2)A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

        (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

32.§ 1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Az átmeneti gazdálkodási rendeletből eredő szabályok


33.§ 1) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a szociális rendeletében meghatározott rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés folyamatos működtetéséhez szükséges fedezetet biztosítsa és a feladat megosztás szerint a szükséges segélyeket kifizesse.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megváltozott szociális segélyezési szabályok szerint a hatáskörébe tartozó szociális segélyezést gyakorolja, és az önkormányzat az ehhez szükséges előirányzatot biztosítja.


Záró és vegyes rendelkezések

34.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.


35.§ Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2017.(XII. 15.) önkormányzati rendelet.


Pásztó, 2018. január 26.
                        Dömsödi Gábor                                                         Dr. Gajdics Gábor

                          polgármester                                                                    jegyző