Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 15- 2021. 02. 15

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 6/A. § a) pont aa) alpontjában meghatározott feladatai körében eljárva az alábbiakat rendeli el:


  1. §

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: településképi rendelet) 24. § (1) bekezdése az alábbi k) és l) ponttal egészül ki:

k) A polgármester - a településképi rendeletben meghatározott részletes eljárási szabályok szerint - településképi bejelentési eljárást folytat le az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás) tekintetében, és

l) a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelmények vagy - különös településképi követelmények meghatározásának hiányában - a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési követelmények érvényesítése érdekében.


2. §

A településképi rendelet 1. mellékletében az áttekintő térkép és az 1. szelvény helyébe e rendelet 1. számú mellékletének áttekintő térképe és 1. szelvénye lép.


3. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pásztó, 2021. február 12.

                             Farkas Attila                                            dr. Sándor Balázs

                             polgármester                                                    jegyző                

Mellékletek