Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 19/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 10. 01

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 19/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.30.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 19/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorultnak tekintendő az, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320%-át.”

(2) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 19/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A megállapított önkormányzati ösztöndíj egy hónapra megállapítható maximális összege 20.000.-Ft.”

2. § Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.