Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 25.) önkormányzati rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 27- 2024. 03. 26

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 25.) önkormányzati rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.27.

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. Törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13 § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörrel eljáró, az állami főépítészi hatáskörében eljáró Nógrád Vármegyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

1. §1

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2024. március 26-án lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.