Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003 (IV.25..) önkormányzati rendelete

MÁNFA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉRŐL ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Hatályos: 2023. 11. 01

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003 (IV.25..) önkormányzati rendelete

MÁNFA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉRŐL ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

2023.11.01.

Mánfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg:

1/A. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya község teljes közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, felhasználni, építési tevékenységet végezni, valamint arra hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak és kizárólag e rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervlapok együttes alkalmazásával szabad.1

(3) A helyi védelemben részesülő építmények listáját a melléklet tartalmazza.2

(4)3 A rendelet az alábbi 2. mellékletekkel együtt érvényes:

- külterületi szabályozási tervlap M 1:10000
- belterületi szabályozási tervlap M 1:4000
- új lakóterületek szabályozási tervlap M 1:2000
- új lakóterületek szabályozási tervlap M 1:2000

2. A szabályozás elemei

2. §4

3. A belterületi határ megállapítása

3. § (1) A község belterületét növelni – 5 - a belterületi szabályozási terven jelölt alábbi területekkel lehet:

a) A község belterületének nyugati szélén a volt TSZ-major és környezete, azaz a 0529/1, 0529/2, 0530, 0531/18 0531/19, 0531/20, 0531/21, hrsz-ú ingatlanokkal

b) Ugyancsak a belterület nyugati szélén a 0515/1, 0515/2, 0515/3, 0518, 0527/2, 0527/3, 0527/4 hrsz-ú ingatlanokkal

c) A község belterületének keleti végén 0601/2, 0601/3, 0601/4, 0602, 0606, 0607/1, 0607/2, 0608, 0609/34 hrsz-ú ingatlanokkal

d)6

4. A területfelhasználás rendszere

4. § (1) Az 1. § 1. bekezdésben lehatárolt területen az alábbi megnevezésű és jelű területfelhasználási egységek találhatók:

beépítésre szánt területek:

lakóterületek L

üdülőterületek Ü

településközponti vegyes területek TV

gazdasági területek G

különleges területek

beépítésre nem szánt területek:

közlekedési terület K

zöldterület Z

erdőterület E

mezőgazdasági terület M

vízgazdálkodási terület V

7különleges terület Kk
(2) A területfelhasználási egységek területe – amennyiben azoknak több felhasználási módú, vagy építési feltételű része van – övezetekre, illetve építési övezetekre tagolódik.
(3) Az egyes övezetek területe telkekre, építési telkekre és a megközelítésükre szolgáló közterületre oszlik.
I/A. CÍM

Beépítésre szánt területek8

5. Lakóterületek (L)

5. § (1) A terület elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál. A lakóépületekben, illetve lakóterületen olyan funkciók is elhelyezhetők, amelyek környezetterhelése nem haladja meg az adott lakóterületre megengedett határértékeket.

(2) A területen, lakóépületeken kívül önállóan is elhelyezhető a helyi lakosság gépkocsi-tárolója, alapellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, valamint az 1. bekezdésben megfogalmazott követelményeknek megfelelő gazdasági tevékenységet szolgáló épület.

(3) A lakóterületen a következő övezetek találhatók:

falusias lakóövezet FL

kertvárosias lakóövezet KEL

6. Falusias lakóterület (FL)

6. § (1) A területen az OTÉK 14. § 1. és 2. bekezdésében felsorolt építmények helyezhetők el.

(2) A területen elhelyezhető gazdasági célt szolgáló épületekre vonatkozó további szabályok:

a) Gazdálkodási célú épület – ha a telken lakóépület is van – nem lehet nagyobb az építési telek területének 15 %-ánál. A lakótelek beépítettsége a gazdálkodás építményeivel együtt sem haladhatja meg az adott övezetre vonatkozó határértéket.
b) Gazdálkodás céljára elsősorban a meglévő gazdasági épületeket kell felhasználni.
c) A kialakult építési övezetekben legfeljebb két telek vonható össze.
d) A terület építési övezeteit, valamint az azokat betartandó telekalakítási és építési előírásokat az alábbi táblázat és szöveges kiegészítése tartalmazza:

az építési telek

az épület

övezeti
jele

beépítési
módja

legkisebb
területe

legkisebb
szélessége

legnagyobb
beépített-
sége

9minimálisan kialakítandó zöldfelület mértéke

legnagyobb
építmény-magassága

m2

m

%

%

m

FL1

O

K

K

45

60

4,5

FL2

O

K

K

30

40

4,5

7. Kertvárosias lakóterület (KEL)

7. § (1) A területen az OTÉK 13. § 1., 2. és 3. bekezdése szerinti építmények helyezhetők el.

(2) A terület építési övezeteit, valamint az azokat betartandó telekalakítási és

építési előírásokat az alábbi táblázat és szöveges kiegészítése tartalmazza:
az építési telek

az épület

övezeti
jele

beépítési
módja

legkisebb
területe

legkisebb
szélessége

legnagyobb
beépített-
sége

10minimálisan kialakítandó zöldfelület mértéke

legnagyobb
építmény-magassága

m2

m

%

%

m

KEL

SZ

900

20

25

35

4,5

3. 11

8. Üdülőterületek (Ü)

8. § (1) A területen az OTÉK 22. §-a szerinti üdülőépületek, üdülőtáborok és kempingek helyezhetők el.

(2) A területen betartandó telekalakítási és építési szabályokat az alábbi táblázat alapján kell meghatározni:

az építési telek

az épület

övezeti
jele

beépítési
módja

legkisebb
területe

legkisebb
szélessége

legnagyobb
beépített-
sége

12minimálisan kialakítandó zöldfelület mértéke

legnagyobb
építmény-magassága

m2

m

%

%

m

ÜÜ1

SZ

3000

50

10

20

7,5

ÜÜ2

SZ

3000

50

10

20

4,5

3. 13

9. Településközpont vegyes terület (TV)

9. § (1) A területen az OTÉK 16. §-ában megnevezett építmények helyezhetők el.

(2) E területfelhasználási egységbe (területbe) a községközpont területe tartozik.

(3) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:


az építési telek

az épület

övezeti
jele

beépítési
módja

legkisebb
területe

legkisebb
szélessége

legnagyobb
beépített-
sége

14minimálisan kialakítandó zöldfelület mértéke

legnagyobb
építmény-magassága

m2

m

%

%

m

TV

K, SZ

300

K

70

80

6

10. Gazdasági terület (GK)

10. § (1) A gazdasági terület vendéglátási rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál.

az építési telek

az épület

övezeti
jele

beépítési
módja

legkisebb
területe

legkisebb
szélessége

legnagyobb
beépített-
sége

15minimálisan kialakítandó zöldfelület mértéke

legnagyobb
építmény-magassága

m2

m

%

%

m

GK

SZ

1500

25

25

35

7,5

11. Különleges területek (KÜ)

11. § (1) A különleges területbe az OTÉK 24. § szerinti területek tartoznak.

(2) A községben található két különleges terület található a temető és a budafai kőfejtő, melyek telekalakítási és beépítési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

az építési telek

az épület

övezeti
jele

beépítési
módja

legkisebb
területe

legkisebb
szélessége

legnagyobb
beépített-
sége

16minimálisan kialakítandó zöldfelület mértéke

legnagyobb
építmény-magassága

m2

m

%

%

m

KÜ1

SZ

-

-

2

5

4,5

KÜ2

-

-

-

-

-

-

(3) A temető 50 m-es környezetében kegyeletet sértő épület nem helyezhető el, kegyeletet sértő tevékenység nem folytatható.
(4) A temető területét beültetési kötelezettség terheli. A lombkorona fedettség el kell, hogy érje az 50 %-ot.
4. 17
I/B. CÍM

Beépítésre nem szánt területek

12. Közlekedési, közműelhelyezési, hírközlési terület (K)

12. § (1) E területfelhasználási egység (terület) az OTÉK 26. § (1) és (3) bekezdésben leírt célra szolgál.

(2)18 Az e területbe tartozó közterületek telekhatárait, szabályozási szélességét a szabályozási terv jelöli.

(3) A közutak építési területének legkisebb szélességét – ahol a szabályozási terv másként nem jelöli – az OTÉK 26. § (2) bekezdés szerint kell biztosítani.

(4) Hírközlési létesítmények közterületen, az ágazati szabványok, szakhatósági előírások betartásával helyezhetők el.19

(5)20 ) A szabályozási terven ábrázolt utak kialakítása során az érintett övezetre előírt minimális telekméretet nem kell figyelembe venni.

13. Zöldterület (Z)

13. § (1) E területfelhasználási egységbe (területbe) a közparkok (ZP), a védő-takaró fásítások és sportterületek (ZS) tartoznak.

(2)21 A közparkokban az OTÉK 27. § (4) és (5) bekezdése szerint helyezhető el építmény, legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal.

(3) A meglévő és újonnan létesítendő zöldterületek és felületek folyamatos fenntartásáról esetenkénti felújításáról gondoskodni kell.

(4) A szabályozási tervben jelölt, jelenleg más rendeltetésű területeken az eredeti rendeltetés megszűntetése után az előfásítást el kell végezni.

14. Erdőterület (E)

14. § (1) E területfelhasználási egységbe (területbe) a védelmi (védő és védett) (VE), kutatási (KE) és gazdasági (GE) rendeltetésű erdők, illetőleg az ilyen célra kijelölt területek tartoznak.

(2) A területen – a kilátótornyok kivételével – építmények nem helyezhetők el, kivéve a gazdasági rendeltetésű erőterületen az erdő rendeltetésének megfelelő gazdasági, szolgálati és vadgazdálkodási építmények, amelyek kivonással elhelyezhetők.22

(3)23

15. Vízgazdálkodási terület (VT)

15. § (1)24 E területfelhasználásiegységben (területen VT) az OTÉK 30. § (2) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el.

(2) A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet.

(3)25

(4) A kutak 100m-es környezetében a külső védőterületre vonatkozó előírásokat kell betartani.26

(5)27

(6)28

16. Mezőgazdasági terület (M)

16. § (1) E terület-felhasználási egység (terület) az OTÉK 29. §-a szerinti célt szolgálja

(2)29

(3) A mezőgazdasági terület a következő övezetekre tagolódik:

általános

gyepterület MG

kertövezet MK

(4) Az általános mezőgazdasági övezet (MÁ):

a) Ebbe az övezetbe sorolandók a szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ágak területei.

b) Az övezet területén erdő is létesíthető.

c) Gyümölcsös, szőlő és szántó művelési ágú földrészleteken a maximális beépítettség 3 %. 30 A gyep (MG) művelési ágú területeken építmény nem helyezhető el.

(5) A „kertövezet” a szabályozási terven MK jellel megjelölt mezőgazdasági rendeltetésű terület.

a) A kertövezetben állattartásra szolgáló építmény nem építhető.

b) Telekalakítás, beépítés szabályai:

A kertövezetben csak 900 m2-es, vagy azt meghaladó, csak közterületről, vagy magánútról megközelíthető új földrészletek alakíthatók ki, melyek minimális szélessége: 15 m.

A földrészleteken egy, a 3 % beépítettséget meg nem haladó alapterületű, ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület helyezhető el. Különálló építményként csak pince és közműpótló berendezés építhető: árnyékszék csak a főépülettel együtt helyezhető el.

A szomszédos telektől olyan távolságokat kell megtartani, hogy az elhelyezni kívánt épület mellékfunkciói (pl. pince földdombja, épület körüli víztelenítés, stb.) a szomszédos telkek használatát nem zavarják. Egymáshoz közeli épület elhelyezés esetén az OTÉK-ben előírt tűztávolságot kell megtartani.

Az előkert mélysége minimálisan 5 m.

A telken garázs nem létesíthető.

c) A gazdasági épület előírásai:

A gazdasági épület földszintes, legfeljebb 3,5 m-es építménymagasságú és 6,5 m gerincmagasságú lehet. Az épület tetőtere beépíthető.

Az épületet 40-450-os hajlásszögű szimmetrikus nyeregtetővel kell lefedni, a héjazat égetett anyag cserépfedés, pikkelyes jelleget adó bitumenes zsindely lehet. Hullámpala, fémlemez fedés nem alkalmazható.

Az épületek csak természetes építőanyagokból építhetők (kő, tégla, vályog).

d) Pince, kerítés, támfal:

Pince az épülettel szerves egységben, abból nyílóan, az épület mögött, a domb felőli oldalon, vagy attól különállóan helyezhető el. A pincének egész terjedelmével a rendezett terepszint alatt kell lennie.

A pince közterület, vagy idegen telek alá nem nyúlhat, illetve azt max. 1 m-re közelítheti meg.

A meglévő, vagy a művelésből, beépítésből adódó magasság- különbségeket természetes földművekkel (rézsűkkel) kell kialakítani.

(6) A gyep- és legelőterületeken (MG) építmény nem létesíthető.

I/C. CÍM

Beépítésre nem szánt különleges területek

17. Kk-np jelű övezet

16/A. §31 (1) A K-np jelű övezet napelem parkok létesítésére szolgál, ahol az energiatermelő rendszerek, és az azok üzemeltetéséhez, kiszolgálásához szükséges épületek és építmények helyezhetők el.

(2) Az övezetben előírt maximális építménymagasság: 4,5m

(3) Az övezetben, a napelem parktól eltérő területhasználati határt is jelentő telekhatárok mentén, a napelemek telepítésével egy időben cserjesort kell telepíteni

18. Építészeti értékek védelme

17. § (1) A településen található, műemléki védettséget élvező épület, valamint helyi védelemre javasolt épületek és épületegyüttesek, továbbá régészeti védelem alatt álló területek listáját e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a község múltjának, építészeti hagyományainak megőrzése érdekében helyi védettséget rendel el. Helyi védettséget a település legértékesebb épületei, építészeti értéket képviselő részletei és építészeti egységei élveznek.

(3) A helyi védettség alatt álló létesítmények tekintetében az I. fokú építésügyi eljárásokban az általános előírásokon túlmenően az e rendelet előírásában foglalt építésügyi kötelezettségek is betartandók.

(4) A védettség fokozatai:

a) H-1 védettségű épület, melynél a védelem az épület egészére,

b) H-2 védettségű épület, a védettség az épület valamely meghatározott részére terjed ki.

(5) A H-2 jelű épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását megőrizve a homlokzati tagozatokat.

a) A védelem nem akadályozza az épület:

belső átalakítását, korszerűsítését, amennyiben az eredeti belső szerkezetet elvárható módon tiszteletben tartja,

bővítését, amennyiben az eredeti épület tömegformája, utcaképi szerepe nem változik, illetve szerkezetével, anyaghasználatával összhangban marad.

b) A védett épület csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság esetén bontható el.

A bontási szándékról értesíteni kell a Megyei Múzeum Helytörténeti Osztályát és a megyei főépítészt, a megsemmisülés előtti esetleges speciális dokumentálás, illetve a megyei jegyzékből való törlés miatt.

Bontás előtt az épület és a telek felmérési dokumentációját /fotó dokumentációval) el kell készíteni, és azt mind helyben, mind a megyei levéltárban meg kell őrizni.

Amennyiben a bontásra kerülő épület valamely értékes építészeti, szerkezeti, díszítő eleme vagy kapcsolódó tárgy megmenthető, arról a bontási engedélyben intézkedni, és elhelyezéséről gondoskodni kell.

(6) A H-2 jelű védettség esetén a meghatározott részértéket kell védeni. Az épületek bizonyos kötöttségek mellett átalakíthatók, bővíthetők, felújíthatók és lebonthatók.

Tárgyi részérték védelme esetén azt az építés során eredeti szerepének megfelelően újból alkalmazni kell.

Az épülettömeg védelme esetén az esetlegesen építendő új épület csak az eredetivel azonos, vagy ahhoz hasonló párkány- és gerincmagasságú és tetőhajlásszögű lehet.

(7) A helyi védettségű épületek rontott homlokzata esetén az építési engedélyezés során a tervezett építési tevékenység jellege, nagyságrendje függvényében az alábbiakat szorgalmazni kell:

megfelelő felületképzést és színezést,

a tagozatok, az eredeti arányú nyílászárók, részben vagy egészben történő visszaállítását,

a homlokzatok, a tetők rosszul átépített részeinek visszaállítását, - a homlokzatok, a tetők rosszul átépített részeinek visszaállítását,

a főtömeghez szervetlenül kapcsolódó toldalékok elbontását vagy építészeti egységet eredményező átépítését,

a kerítések, kapuk visszaállítását, illetve utcaképhez illeszkedő átépítését,

az épület és a hozzátartozó építmények mai elveknek megfelelő és környezethez illeszkedő építészeti egységeinek megteremtését.

(8) A helyi védettségű épület rendeltetésszerű használata meghatározó jelentőségű. Amennyiben az eredeti hasznosítás nem biztosítható, az esetleges alternatív lehetőségek között a közcélú funkciókat előnyben kell részesíteni.

A helyi védelem alá vonandó épületek tulajdonosait - előzetes szóbeli tájékoztatást követően egyedi határozattal kell értesíteni a védelem tényéről, és annak az építési előírások szerinti tartalmáról, biztosítva a fellebbezés lehetőségét.

19. Környezet- és természetvédelmi szabályok

Hatályuk kiterjed a föld és a víz védelmére, a levegő tisztántartására, az élővilág-, táj- és természet védelmére, a települési környezet megóvására, zaj- és rezgések elleni védelemre, valamint a hulladékkezelésre.

20. Környezet- és tájvédelem

18. § (1) Általános követelmények

a) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek jelenlegi és tervezett használati módját lehetetlenné teszik.

b) A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változás(ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység (32) csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint.

c) Az új területek beépítésének előfeltétele a közművesítés, különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, illetve a meglévő területeken a közművek megvalósításáig szakszerű közműpótló (zárt gyűjtő) betervezése és kivitelezése kötelező.

d) A vízhasználat csak a csatornahálózhat egyidejű kiépítésével bővíthető.

e) A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásokba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.

f) A környezeti állapotot jelentősen terhelő tevékenységek üzemeltetői számára – különös tekintettel a vízminőségi kárelhárításra kötelezett üzemekre (33) – üzemelés-technológiai terv készítése kötelező. Az üzemelés-technológiai terv készítési kötelezettség alá tartozó tevékenységeket, illetve üzemeltetőket a jogszabályok jelölik meg, illetve az önálló települési környezetvédelmi program keretében kell kijelölni.

g) A kereskedelmi szolgáltató és az ipari-gazdasági területen a kialakult zajkibocsátó források irányába az épületeket úgy kell elhelyezni, hogy a védett homlokzat (lakószoba homlokzata) az ellenkező irányba kerüljön.

h) A telkek területeinek – az övezeti előírásokban – meghatározott részét zöldfelületként kell kialakítani. Az övezeti előírásokban szereplő értékek egyszintes növényállományra vonatkoznak. Többszintes növényállomány telepítése esetén a zöldfelület ennél kisebb is lehet, de kertészeti szakvéleménnyel kell igazolni, hogy ezáltal a környezeti értéke nem lesz kisebb.

i) A közutak építési területén fasorokat kell telepíteni. A fasorok helyét a közművek és az útburkolatok tervezésekor biztosítani kell.

(2) Környezetterhelési határértékek

a) Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a levegőtisztaság-védelmi előírásokat, valamint határértékeket. (34)

b) Élővízbe, illetve közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket be kell tartani (35).

c) Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértékeket (36).

d) Zajterhelési határértéket külön önkormányzati rendeletben kell meghatározni.

19. § (1) A közutak építési területén fasorokat kell telepíteni. A fasorok helyét a közművek és az útburkolatok tervezésekor biztosítani kell.

(2) A személygépkocsik parkolását alapvetően telken belül kell megoldani.

(3) Az új – közterületi - jármű-várakozóhelyeket az OTÉK 42. § (7) bekezdése szerint fásítani kell.

(4) A gépkocsik közterületen történő várakozását önálló parkolási rendeletben kell szabályozni.

21. Tűzvédelem

20. §37

22.

Záró rendelkezések

21. § (1)38

(2)39

(3) E rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervlapok 2003. május 1-től lépnek hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

1. melléklet

1

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. (1). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

2

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. (2). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

3

Módosította: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. (3). Hatályos: 2017. XII. 29-től.

4

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

5

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

6

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

7

Megállapította: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

8

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

9

Módosította: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2017. XII. 29-től.

10

Módosította: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2017. XII. 29-től.

11

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

12

Módosította: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (1). Hatályos: 2017. XII. 29-től.

13

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (2). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

14

Módosította: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2017. XII. 29-től.

15

Módosította: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2017. XII. 29-től.

16

Módosította: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 10. § (1). Hatályos: 2017. XII. 29-től.

17

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 10. § (2). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

18

Módosította: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (1). Hatályos: 2017. XII. 29-től.

19

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (2). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

20

A 12. § (5) bekezdését a Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

21

Módosította: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos: 2017. XII. 29-től.

22

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 13. § (1). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

23

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 13. § (2). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

24

Módosította: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 14. § (1). Hatályos: 2017. XII. 29-től.

25

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 14. § (2). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

26

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 14. § (3). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

27

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 14. § (4). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

28

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 14. § (4). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

29

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 15. § (1). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

30

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 15. § (2). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

31

Megállapította: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 16. §. Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

32

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 17. § (1). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

33

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 17. § (2). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

34

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 17. § (3). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

35

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 17. § (4). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

36

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 17. § (5). Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

37

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 18. §. Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

38

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 19. §. Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

39

Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 19. §. Hatálytalan: 2017. XII. 29-től.

40

A 2. mellékletet a Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.