Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 6/2003. (VII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 19- 2022. 09. 19

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 6/2003. (VII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.19.

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi építési szabályzatról szóló 6/2003. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 3. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az építési engedélyezés és a telekalakítás általános szabályai”

2. § A helyi építési szabályzatról szóló 6/2003. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az építési övezeti és övezeti előírások szerint kialakítható legkisebb telekterület a szabályozási terven jelölt tervezett utak megépítéséhez szükséges területtel csökkenthető.”

3. § A helyi építési szabályzatról szóló 6/2003. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § E Rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet