Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.17.

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) tárgyévi költségvetési bevétel: 192.966.026,- forint

aa) működési költségvetési bevétel: 192.966.026,- forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint

b) tárgyévi költségvetési kiadás: 212.544.465.- forint

ba) működési költségvetési kiadás: 205.036.289,- forint, melyből a személyi juttatások 39.814.550,- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 5.5169.492.- forint, a dologi kiadások 40.778.324.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 7.535.080.- forint, az egyéb működési kiadások 111.391.843.- forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 7.508.176,- forint, melyből a beruházások előirányzata 0- forint, a felújítások előirányzata 7.508.176,- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.

c) a költségvetési hiány: 25.648.164.- forint

d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 25.648.164.- forint

e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 25.648.164.- forint

f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 6.069.725.- forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2022. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Magyarbóly Községi Önkormányzat

Magyarbóly, Vasút u. 15.

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 668 415

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

42 771 120

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

84 033 563

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzatok működési támogatásai

151 743 098

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 527 928

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 527 928

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

800 000

Értékesítési és forgalmi adók

21 000 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

21 800 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

21 800 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

3 989 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 226 000

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 080 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

600 000

Működési bevételek

9 895 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

192 966 026

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

25 648 164

Maradvány igénybevétele összesen

25 648 164

Mindösszesen:

218 614 190

3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

29 674 974

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

300 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

29 974 974

Választott tisztségviselők juttatásai

9 839 576

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

9 839 576

Személyi juttatások összesen

39 814 550

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

5 516 492

Szakmai anyagok beszerzése

300 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 719 000

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

11 019 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

900 000

Kommunikációs szolgáltatások

900 000

Közüzemi díjak

8 510 000

Vásárolt élelmezés

309 000

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

12 338 830

Szolgáltatási kiadások

21 257 830

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7 551 494

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

7 601 494

Dologi kiadások összesen

40 778 324

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

7 535 080

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 535 080

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

111 391 843

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások

111 391 843

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

0

Ingatlanok felújítása

5 911 950

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 596 226

Felújítások

7 508 176

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

212 544 465

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

6 069 725

Finanszírozási kiadások összesen

6 069 725

Mindösszesen:

218 614 190

4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

192 966 026

2

Működési költségvetési kiadás

205 036 289

3

Müködési többlet/hiány

12 070 263

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

7 508 176

7 508 176

6

Felhalmozási többlet/hiány

7

Általános tartalék

0

8

Finanszírozási kiadás

6 069 725

6 069 725

9

Összesen

192 966 026

218 614 190

-25 648 164

25 648 164

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

25 648 164

25 648 164

12

Belső forrás összesen:

25 648 164

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés

2020

2021

2022

Összesen

6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Hivatal épületének felújítása

7 508 176

Összesen

7 508 176

0

0

BERUHÁZÁSOK

Összesen

0

0

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 508 176

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2023. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

Pénzmaradvány

7 508 176

Összesen

7 508 176

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7 508 176

7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

151 743 098

Személyi juttatások

39 814 550

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 527 928

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

5 516 492

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

40 778 324

Jövedelemadók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 535 080

Termékek és szolgáltatások adói

21 800 000

Egyéb működési célú kiadások

111 391 843

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Beruházások

0

Működési bevételek

9 895 000

Felújítások

7 508 176

Felhalmozási bevételek

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

192 966 026

0

0

Költségvetési kiadások összesen

212 544 465

0

0

Finanszírozási bevételek

25 648 164

Finanszírozási kiadások

6 069 725

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

218 614 190

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

218 614 190

0

0

8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

0

151 743 098

151 743 098

2

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.

15 591 176

2 065 853

17 657 029

0

3

Egyéb önkormányzati feladatelltás

10 249 600

1 634 048

34 218 324

964 920

7 508 176

54 575 068

9 895 000

9 895 000

4

Közművelődés

3 712 800

482 664

5 550 000

9 745 464

0

5

Egyéb szociális támogatás

7 535 080

7 535 080

0

6

Közfoglalkoztatás

0

593 928

593 928

7

Intézményen kívüli étkeztetés

0

0

8

Védőnői szolgálat

7 476 974

972 007

870 000

9 318 981

8 934 000

8 934 000

9

Köztemető

2 784 000

361 920

140 000

3 285 920

0

10

Falugondnoki szolgálat

0

0

11

Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei

6 069 725

6 069 725

21 800 000

21 800 000

12

Támogatási célú finanszírozási műveletek

110 426 923

110 426 923

25 648 164

25 648 164

13

0

0

14

0

0

15

Kötelező feladatok összesen:

39 814 550

5 516 492

40 778 324

8 500 000

7 508 176

116 496 648

218 614 190

151 743 098

9 895 000

21 800 000

9 527 928

25 648 164

218 614 190

15

Állami feladat

16

0

0

0

17

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Önként vállalt feladatok

19

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

21

0

0

22

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Mindösszesen:

39 814 550

5 516 492

40 778 324

8 500 000

7 508 176

116 496 648

218 614 190

151 743 098

9 895 000

21 800 000

9 527 928

25 648 164

218 614 190

9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

151 743 098

18 209 172

12 139 448

12 139 448

12 139 448

12 139 448

12 139 448

12 139 448

12 139 448

12 139 448

12 139 448

12 139 448

12 139 446

151 743 098

Műk.tám. államháztartáson belülről

9 527 928

793 994

793 994

793 994

793 994

793 994

793 994

793 994

793 994

793 994

793 994

793 994

793 994

9 527 928

Vagyoni típusú adók

800 000

400 000

400 000

800 000

Termékek és szolgáltatások adói

21 000 000

10 500 000

10 500 000

21 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

9 895 000

824 583

824 587

824 583

824 583

824 583

824 583

824 583

824 583

824 583

824 583

824 583

824 583

9 895 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

192 966 026

19 827 749

13 758 029

24 658 025

13 758 025

13 758 025

13 758 025

13 758 025

13 758 025

24 658 025

13 758 025

13 758 025

13 758 023

192 966 026

Finanszírozási bevételek

25 648 164

3 328 334

3 328 325

3 328 333

3 328 333

3 328 000

3 328 333

3 328 333

2 350 173

25 648 164

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

218 614 190

23 156 083

17 086 354

24 658 025

17 086 358

17 086 358

17 086 025

17 086 358

17 086 358

24 658 025

16 108 198

13 758 025

13 758 023

218 614 190

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

39 814 550

3 317 879

3 317 879

3 317 879

3 317 879

3 317 879

3 317 879

3 317 879

3 317 879

3 317 879

3 317 879

3 317 881

3 317 879

39 814 550

Munkaadót terhelő járulékok

5 516 492

459 708

459 704

459 708

459 708

459 708

459 708

459 708

459 708

459 708

459 708

459 708

459 708

5 516 492

Dologi kiadások

40 778 324

3 398 194

3 398 194

3 398 194

3 398 194

3 398 194

3 398 194

3 398 194

3 398 194

3 398 194

3 398 194

3 398 194

3 398 190

40 778 324

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 535 080

627 923

627 927

627 923

627 923

627 923

627 923

627 923

627 923

627 923

627 923

627 923

627 922

7 535 079

Egyéb működési célú kiadások

111 391 843

9 282 654

9 282 650

9 282 653

9 282 654

9 282 654

9 282 654

9 282 654

9 282 654

9 282 654

9 282 654

9 282 654

9 282 654

111 391 843

Beruházások

0

Felújítások

7 508 176

7 508 176

7 508 176

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

212 544 465

17 086 358

17 086 354

24 594 533

17 086 358

17 086 358

17 086 358

17 086 358

17 086 358

17 086 358

17 086 358

17 086 360

17 086 354

212 544 465

Finanszírozási kiadások

6 069 725

6 069 725

6 069 725

KIADÁSOK ÖSSZESEN

218 614 190

23 156 083

17 086 354

24 594 533

17 086 358

17 086 358

17 086 358

17 086 358

17 086 358

17 086 358

17 086 358

17 086 360

17 086 354

218 614 190

10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Magyarbóly Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Ssz.

Megnevezés

Tárgyév

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Összesen

1

Helyi adók

21 800 000

18 000 000

20 000 000

22 000 000

24 000 000

26 000 000

28 000 000

30 000 000

189 800 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

3 402 396

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

27 202 396

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

25 202 396

21 400 000

23 400 000

25 400 000

27 400 000

29 400 000

31 400 000

33 400 000

217 002 396

9

Saját bevételek 50 %-a

12 601 198

10 700 000

11 700 000

12 700 000

13 700 000

14 700 000

15 700 000

16 700 000

108 501 198

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

12 601 198

10 700 000

11 700 000

12 700 000

13 700 000

14 700 000

15 700 000

16 700 000

108 501 198

11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

-

3

Tagi kölcsön

4

5

ÁH-n belüli támogatások

111 391 843

6

Önkormányzatok működési célú támogatása

-

7

8

9

Társulások működési célú támogatása

110 426 923

Óvodai Intézményfenntartó Társulás

110 426 923

10

Beremendi Alapszolgáltató Társulás

11

Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet

12

Központi költségvetési szerveknek támogatás

964 920

13

14

Működési célú támogatás összesen:

111 391 843

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0