Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális- és egyéb felnőtt étkeztetés, gyermekétkeztetés térítési díjáról, valamint a mini bölcsődei gondozási díjról szóló 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 01

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális- és egyéb felnőtt étkeztetés, gyermekétkeztetés térítési díjáról, valamint a mini bölcsődei gondozási díjról szóló 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.01.

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a fenntartó társulás tagönkormányzatainak jóváhagyásával a következő rendelet alkotja:

1. § A szociális- és egyéb felnőtt étkeztetés, gyermekétkeztetés, térítési díjáról, valamint a mini bölcsődei gondozási díjról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, mint a fenntartó társulás székhely szerinti települési önkormányzata a következő rendelet alkotja:”

2. § A szociális- és egyéb felnőtt étkeztetés, gyermekétkeztetés, térítési díjáról, valamint a mini bölcsődei gondozási díjról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Társulásban részt vevő településen a (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatást igénybevevő természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya a Társulás által biztosított ellátások igénybevételének szabályaira, valamint az ellátások intézményi és személyi térítési díjának, gondozási díjának igénybevételére, megállapítására, és a térítési díj és gondozási díj megfizetésére terjed ki.”

3. § A szociális- és egyéb felnőtt étkeztetés, gyermekétkeztetés, térítési díjáról, valamint a mini bölcsődei gondozási díjról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Társulás a fenntartásában működő Magyarbólyi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézmény (a továbbiakban: Intézmény) útján az alábbi ellátásokat biztosítja:

a) szociális étkeztetés igény esetén a hónap minden napján,

b) gyermekétkeztetés (mini bölcsődei, óvodai és általános iskolai napközbeni ellátás) a gondozási, nevelési és oktatási napokon,

c) egyéb felnőtt étkeztetés (munkahelyi-, illetve vendégétkeztetés) munkanapokon,

d) egyéb étkeztetés biztosítása szociális intézmény részére a hónap minden napján.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások igénybevételéért térítési díjat, a mini bölcsődében gondozási díjat kell fizetni.

(3) Az ellátások igénybevételének részletes szabályait a fenntartó Önkormányzatok szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelete tartalmazza.”

4. § A szociális- és egyéb felnőtt étkeztetés, gyermekétkeztetés, térítési díjáról, valamint a mini bölcsődei gondozási díjról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 3. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Intézményi térítési díjak és mini bölcsődei intézményi gondozási díj”

5. § A szociális- és egyéb felnőtt étkeztetés, gyermekétkeztetés, térítési díjáról, valamint a mini bölcsődei gondozási díjról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 660,- Ft /ellátási nap.

(2) A munkahelyi étkeztetés intézményi térítési díja 660.- Ft/ellátási nap.

(3) A vendégétkeztetés intézményi térítési díja 1400.-Ft/ellátási nap.

(4) Szociális intézmény által, a napi 5-szöri étkeztetésért fizetendő térítési díj összege:

a) reggeli 300.- Ft/ellátási nap,

b) tízórai 200.- Ft/ellátási nap,

c) ebéd 1000.-Ft/ellátási nap,

d) uzsonna 200.- Ft/ellátási nap,

e) vacsora 300.- Ft/ellátási nap,

f) összesen 2000.-Ft/ellátási nap.

g) A szociális intézményi ellátás esetén valamennyi felsorolt étkezési forma igénybevétele kötelező.

(5) A mini bölcsődei étkeztetés intézményi térítési díja:

a) reggeli 90-Ft/ellátási nap,

b) tízórai 45,- Ft/ ellátási nap,

c) ebéd 270,- Ft/ ellátási nap,

d) uzsonna 45,- Ft/ ellátási nap,

e) összesen 450.- Ft/ellátási nap.

f) Mini bölcsődei ellátás esetében valamennyi felsorolt étkezési forma igénybevétele kötelező.

(6) Az óvodai étkeztetés intézményi térítési díja:

a) tízórai 90,- Ft/ ellátási nap,

b) ebéd 286,- Ft/ ellátási nap,

c) uzsonna 90,- Ft/ ellátási nap,

d) összesen 466.- Ft/ellátási nap.

e) Az óvodai ellátás esetében valamennyi felsorolt étkezési forma igénybevétele kötelező.

(7) Az általános iskola 1-8. évfolyamán az intézményi térítési díj:

a) tízórai 110.- Ft/ellátási nap,

b) ebéd 340.- Ft/ellátási nap,

c) uzsonna 100.- Ft/ellátási nap,

d) összesen ebéd, tízórai, uzsonna 550.- Ft/ellátási nap.

(8) A Vigyáz-Lak Mini Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 350.- Ft/bölcsődében töltött gondozási nap.”

6. § (1) A szociális- és egyéb felnőtt étkeztetés, gyermekétkeztetés, térítési díjáról, valamint a mini bölcsődei gondozási díjról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szociális étkeztetés szolgáltatást igénybe vevők által fizetendő személyi térítési díj mértékét az intézményvezető az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 116. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a személyi térítési díj összege étkeztetés esetén nem haladhatja meg a szolgálatatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmének 30%-át. Amennyiben az igénybevevő jövedelme kevesebb, mint 44.500.-Ft, úgy számára a személyi térítési díj összege a hivatkozott rendelkezésnek megfelelve egyénileg kerül megállapításra úgy, hogy az az igénybevevő jövedelmének 30 %-át a személyi térítési díj összege ne haladja meg.

b) azon ellátottnak, akinek a rendszeres havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 160%-át nem éri el: 445.- Ft/ellátási nap

c) azon ellátottnak, akinek a rendszeres havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 160%-300%-a között van 515.- Ft/ellátási nap

d) azon ellátottnak, akinek a jövedelme a szociális vetítési alap összegének 300%-a felett van 660.- Ft/ellátási nap.

(2) A szociális- és egyéb felnőtt étkeztetés, gyermekétkeztetés, térítési díjáról, valamint a mini bölcsődei gondozási díjról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az étel házhozszállítási díja Magyarbóly település területén 50.- Ft/háztartás.

(4) Az Szoctv. 114. § (3) bekezdésének megfelelően ingyenes szociális ellátásban részesül az a személy, aki jövedelemmel nem rendelkezik.”

7. § A szociális- és egyéb felnőtt étkeztetés, gyermekétkeztetés, térítési díjáról, valamint a mini bölcsődei gondozási díjról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A munkahelyi étkeztetés személyi térítési díja megegyezik az intézményi térítési díj összegével.

(2) Munkahelyi étkezés alatt a Társulás, valamint a társult önkormányzatok és azok szerveivel jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőket, közalkalmazottakat és munkavállalókat kell érteni.

(3) A gyermekétkeztetés személyi térítési díja megegyezik az intézményi térítési díj összegével, amely összeget az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő kedvezmények és mentességek figyelembe vételével állapít meg.”

8. § A szociális- és egyéb felnőtt étkeztetés, gyermekétkeztetés, térítési díjáról, valamint a mini bölcsődei gondozási díjról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A (7) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az Intézmény vezetője negyedévenként - a Társulás munkaszervezetének jegyzője útján - tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása, vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében.”

9. § Hatályát veszti A szociális- és egyéb felnőtt étkeztetés, gyermekétkeztetés, térítési díjáról, valamint a mini bölcsődei gondozási díjról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet

a) 4–7. §-a,

10. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.