Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletének megállapításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletének megállapításáról

2023.01.01.

Máriakéménd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed Máriakéménd Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló valamennyi lakásra és nem lakáscélú helyiségekre (a továbbiakban: lakások és helyiségek).

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában álló lakást és helyiséget bármilyen jogcímen, vagy jogcím nélkül használó személyekre és szervezetekre.

2. § E rendelet alkalmazása során használt fogalmakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló l993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.), illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (továbbiakban: Mötv.), foglalt értelmező rendelkezések és meghatározások az irányadók.

Az önkormányzati lakások és helyiségek, a bérbeadás főszabályai

3. § (1) Az önkormányzati lakások és helyiségek kizárólag piaci alapon adhatóak bérbe.

(2) A lakásokat kizárólag lakhatás céljából, a helyiségeket pedig elsősorban alkalmi rendezvény megtartása céljából lehet igénybe venni.

4. § (1) Az önkormányzat által bérbe adható lakás: 7663 Máriakéménd, Petőfi S. u. 4.

(2) Az önkormányzat által bérbe adható helyiségek:

a) Művelődési Ház (7663 Máriakéménd, Rákóczi u. 27.)

b) Présház (1184 hrsz.)

Az önkormányzati lakások bérbeadásának szabályai

5. § (1) Lakásbérleti jogviszony határozatlan időre köthető a bérbeadó és a bérlő között. A lakásbérleti jog a lakásra és a lakáshoz tartozó helyiségekre terjed ki.

(2) Önkormányzati lakás bérbeadásáról a Képviselő-testület dönt, melynek alapja a beérkezett kérelmek sorrendisége. A döntés előkészítésében és végrehajtásában az Önkormányzat Hivatala működik közre.

6. § (1) Lakásbérleti szerződés alapján Máriakéménd Község Önkormányzata, mint bérbeadó köteles a lakást a bérlő használatába adni, a bérlő pedig a lakás használatáért lakbért fizetni.

(2) Bérlő a lakásba más személyt kizárólag a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.

(3) A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot a bérlővel 5 napra előre egyeztetett időpontban, legalább félévente ellenőrzi.

(4) Az (1) bekezdés alapján bérbeadott lakás bérlőjének az alábbi, lakás használattal kapcsolatos előírásokat kell betartania:

a) a lakásban tilos a dohányzás;

b) a lakásban háziállat tartására nincs lehetőség,

c) valamely tárgyi eszköz meghibásodása, megrongálódása, megrongálása esetén egy munkanapon belül tájékoztatni kell a polgármestert, és önálló javításba – az élet- és testi épség veszélyeztetésének eseteit kivéve - csak a bérbeadó kifejezett beleegyezésével lehet belekezdeni.

d) mind a lakást, valamint a lakáshoz tartozó helyiségeket rendszeresen tisztán és rágcsálómentesen kell tartani.

(5) A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén a lakást a bérlő tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, változatlan tárgyi és műszaki feltételekkel köteles a bérbeadónak visszaadni.

(6) A bérlő a lakásbérleti szerződésben meghatározott bontó feltétel bekövetkezése esetén elhelyezésről saját maga köteles gondoskodni.

(7) Amennyiben a lakás bérlője meghal és a lakásban olyan visszamaradó személy(ek) van(nak), aki a bérleti jogviszony folytatására nem jogosult, úgy e személy(ek) – külön méltányosságon alapuló megállapodás hiányában - a halálozást követő 30 napon belül a lakást üres állapotban köteles átadni a bérbeadónak.

(8) A felek rendes felmondásra a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben szabályozottak szerint jogosultak.

A helyiségbérlet szabályai

7. § (1) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elsősorban alkalmi használatra adhatóak bérbe, azonban az Önkormányzat egyedi kérelem benyújtása esetén biztosíthatja a lehetőséget a tartós használatra történő igénybevételre.

(2) Az alkalmi helyiséghasználatra irányuló kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

(3) Az alkalmi helyiség használatot követően a bérlő köteles a helyiséget és annak berendezési tárgyait olyan állapotban átadni, ahogyan azt használatba vette. Károkozás esetén köteles az okozott kárt azonnal megtéríteni.

(4) A Művelődési Ház bérleti szerződésének mintáját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A lakás és helyiségek bérleti díj megfizetésének szabályai

8. § (1) A lakásbér mértékét és a helyiséghasználati díjat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Bérbeadó a bérleti díjakat évente november 1. és november 30. napja közötti időszakban felülvizsgálja. Amennyiben a felülvizsgálat elmarad, azt a bérleti díj tárgyévre történő fenntartásának kell értékelni.

9. § (1) A lakás bérlője a bérbeadó részére köteles havonta a lakásbérleti jog ellenértékét (a továbbiakban: lakbért) megfizetni.

(2) A bérlő a lakbért havonta előre esedékesen, a bérbeadó által legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig kiállított és a bérlő részére átadott számla alapján köteles megfizetni a megjelölt számlára történő utalással, vagy házipénztárba történő befizetéssel, a tárgyhónap 15. napjáig bezáróan.

(3) A lakbér összege nem tartalmazza a rezsi-költségeket, a hulladék- és szennyvízszolgáltatás díjait, továbbá a szokásos napi használattal összefüggésben felmerült költségeket.

(4) A bérlő bérlakás komfortfokozatát növelő beruházást az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet és e beruházások nem keletkeztetnek elszámolási alapot.

10. § Az önkormányzati tulajdonban álló, nem lakáscélú helyiségek alkalmi bérleti díját a bérlő köteles az igénybevételt megelőzően megfizetni a bérbeadó által kiállított számla alapján a megjelölt számlára történő utalással, vagy házipénztárba történő befizetéssel.

11. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

2. melléklet a 11/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Bérleti díjak

1. Lakások: 25.000.-Ft/hó

2. Nem lakáscélú helyiségek:

2.1. Művelődési Ház zenés-táncos rendezvény (bál, koncert), előadás céljára: 30.000.-Ft/alkalom, fűtéssel 40.000.-Ft/alkalom

2.2. Művelődési Ház családi rendezvény céljára: 20.000.-Ft/alkalom, fűtéssel 30.000.-Ft/alkalom

2.3. Művelődési Ház árusítás céljára:

a) árusítás udvaron: 2.500.-Ft

b) árusítás teremben: 5.000.-Ft, fűtéssel 15.000.-Ft