Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15

Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Kisdér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Kisdér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el.I. A rendelet hatálya

1. § (1) (1) A rendelet hatálya kiterjed Kisdér Községi Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira. (2) A Kisdér Községi Önkormányzata költségvetésében Kisdér Községi Önkormányzata alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének Bevételi főösszegét 34 696 799 Ft-ban. Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét 29 871 137 Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban Kiadási főösszegét Ebből: 34 696 799 Ft-ban

c) Működési költségvetési kiadását 31 312 146 Ft-ban

d) Felhalmozási költségvetési kiadását 2 740 000 Ft-ban Költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

1. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei 29 871 137 Ft

aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 27 495 137 Ft

ab) Közhatalmi bevétel 335 000 Ft

ac) Intézményi működési bevétel 2 041 000 Ft

ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 0 e Ft

ba) Felhalmozási bevételek 0 Ft

bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai 31 312 146 Ft

aa) Személyi juttatások 14 242 260 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó 1 351 560 Ft

ac) Dologi kiadások 8 378 966 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 2 045 000 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 5 294 360 Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások 2 740 000 Ft

ba) Beruházások 2 740 000 Ft

bb) Felújítások 0 Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

III. A költségvetés szerkezete

1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

1. § (1) Kisdér Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Kisdér Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

1. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

1. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programban a „Szennyvíz beruházást” tervezi.

1. § Az önkormányzat 2022. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

1. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

1. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

1. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapját 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC.Törvény 62. § (4) bekezdése alapján nem halathatja meg a nettó 400.000 Ft összeget.

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

1. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet

A

B

D

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Kisdér Községi Önkormányzata

Kisdér, Petőfi utca 52.

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet

Kisdér Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezett bevételei

adatok forintban

A

B

E

Bevétel megnevezése

Önkormányzat

Összesen

Működési költségvetési bevételek

29 871 137

29 871 137

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről

27 495 137

27 495 137

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

20 753 255

20 753 255

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 852 800

7 852 800

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.

2 045 000

2 045 000

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

8 585 455

8 585 455

0

2.

Elvonások és befizetések bevételei

0

3.

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.

0

4.

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről

0

5.

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről

0

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka)

6 741 882

6 741 882

II.

Közhatalmi bevételek

335 000

335 000

Adók

335 000

335 000

Illetékek

0

Pótlék

0

0

Hozzájárulások

0

Bírságok

0

0

Talajterhelési díj

0

0

Más fizetési kötelezettségek

0

III.

Működési bevételek

2 041 000

2 041 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

Szolgáltatások ellenértéke

940 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)

750 000

750 000

Ellátási díjak

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

Kamatbevételek

1 000

1 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

Egyéb működési bevételek

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

0

Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

0

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

0

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

0

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

0

VI.

Felhalmozási bevételek

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

Részesedések értékesítése

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

0

Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

4 825 662

4 825 662

1.

Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása

0

2.

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

3.

Rövid lejáratú hitel felvétele

0

4.

Kölcsön felvétele

0

5.

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

0

6.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

4 825 662

4 825 662

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása

#HIV!

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

1.

Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása

0

2.

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

3.

Rövid lejáratú hitel felvétele

0

4.

Kölcsön felvétele

0

5.

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

0

6.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

0

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34 696 799

34 696 799

Irányító szervi támogatás miatti korrekció

#HIV!

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

34 696 799

34 696 799

3. melléklet

Kisdér Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai

A

B

C

D

I

Cím

Kiemelt előirányzat

Önkormányzat

Önkorm.össz.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

31 312 146

31 312 146

I.

Személyi juttatások

14 242 260

14 242 260

II.

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

1 351 560

1 351 560

III.

Dologi kiadások

8 378 966

8 378 966

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 045 000

2 045 000

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

5 294 360

5 294 360

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2 740 000

2 740 000

VI.

Beruházások

2 740 000

2 740 000

VII.

Felújítások

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

1.

Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir

vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével

2.

Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

3.

Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.

4.

Kölcsön összegének törlesztése

5.

Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása

6.

Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása

-

-

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

1.

Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir

vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével

2.

Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

3.

Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.

4.

Kölcsön összegének törlesztése

5.

Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása

6.

Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 052 146

34 052 146

Megelőlegezés visszafizetése

644 653

644 653

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

34 696 799

-

-

34 696 799

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

forint

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

29 871 137

2

Működési költségvetési kiadás

31 312 146

3

Müködési többlet/hiány

1 441 009

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

0

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

2 740 000

6

Felhalmozási többlet/hiány

2 740 000

7

Általános tartalék

0

0

8

Céltartalék (pályázati önrész)

0

0

9

Összesen

29 871 137

34 052 146

0

4 181 009

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

0

12

Belső forrás összesen:

0

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Kisdér Község többéves kihatással járó feladatai

forint

A

B

C

D

Megnevezés

2022

2023

Összesen

1

Szennyvíz beruházás

2740000

0

2740000

2

Összesen

2740000

0

2740000

6. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

forint

A

B

1

Felújítás megnevezése

Felújítási előirányzat

2

Közutak felújítása

-

3

Épületfelújítás

-

5

Önkormányzat felújításai:

-

9

Felújítások összesen:

-

10

Intézményi beruházási kiadás megnevezése

Felhalm.kiadási előir.

16

Szennyvíz beruházás

2 740 000

17

Közvilágítás bővítés

-

18

Eszközbeszerzés

-

19

Önkormányzat beruházásai

2 740 000

24

Intézményi beruházások összesen:

-

25

Egyéb felhalmozási célú kiadások

29

Felhalmozási kiadások összesen:

-

30

Tartalékok

31

Tartalékok

Kiadási előir.

32

Környezetvédelmi Alap

-

33

Céltartalék (pályázati önrész)

-

34

Általános tartalék

5 241 900

35

Tartalékok összesen

5 241 900

7. melléklet

Kisdér Községi Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Ft

A

B

D

E

Bevételek

Kiadások

Működési költségvetési bevétel

Működési költségvetési kiadás

Önkormányzat működési támogatása

20 753 255

Személyi juttatások

14 242 260

Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről

6 741 882

Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó

1 351 560

Működési bevételek

2 041 000

Dologi kiadások

8 378 966

Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kivülről

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 045 000

Közhatalmi bevételek

335 000

Egyéb műk.célú kiadások

5 294 360

Működési költségvetési bevételek összesen:

29 871 137

Működési költségvetési kiadások összesen:

31 312 146

Működési költségvetési egyenleg

Működési finanszírozási bevételek

Működési finanszírozási kiadások

(irányító szervi támogatás korrekciójával)

(irányító szervi támogatás korrekciójával)

Működési bevétel összesen:

29 871 137

Működési kiadás összesen:

31 312 146

Felhalmozási költségvetési bevétel

Felhalmozási költségvetési kiadás

Felhalmozási bevételek

0

Beruházások

2740000

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

Felújítások

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

0

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

2 740 000

Felhalmozási költségvetési egyenleg

0

Felhalmozási finanszírozási bevételek

Felhalmozási finanszírozási kiadások

(irányító szervi támogatás korrekciójával)

(irányító szervi támogatás korrekciójával)

Felhalmozási bevétel összesen:

0

Felhalmozási kiadás összesen:

2 740 000

Összes bevétel

29 871 137

Összes kiadás

34 052 146

-4 181 009

8. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

forint

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

3

Települési hulladékok kezelése

401 574

0

401 574

0

401574

401 574

4

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

263 271

0

263 271

263 320

0

263 320

5

Egyéb pénzügyi tevékenység

0

0

0

6

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

0

0

0

10

Zöldterületkezelés

584 200

584 200

582 120

0

2080

584 200

11

Önkormányzati jogalkotás

3 713 280

533820

503 232

0

4 750 332

6 000 000

0

0

6 000 000

12

Közvilágítás

256 540

0

256 540

256 000

0

540

256 540

13

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

2 707 200

442260

1 608 900

4 758 360

0

1080000

3678360

4 758 360

17

Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése

0

0

0

0

0

0

19

Segélyek

0

0

0

20

Közmunka

3 060 000

267750

443 230

3 770 980

2967444

803536

3 770 980

22

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

100 330

100 330

100 000

0

330

100 330

26

Tüdérkert Óvoda finanszírozás

0

0

0

0

0

27

Polgármesteri Hivatal

0

0

0

0

28

Általános tartalék

2250491

2 250 491

0

29

Központi ügyelet támogatása

0

0

0

0

30

Családsegítés

0

0

0

31

Gyermekjóléti szolgálat

0

0

0

0

32

Állateüi.ellátás

129 540

129 540

129540

129 540

33

Egyéb kötelező önkormányzai feladat

5645227

0

1744609

7 389 836

6 749 000

635 000

1006610

8 390 610

34

Települési önk. Szociális feladat

2386000

2 386 000

2 386 000

0

2 386 000

37

Kötelező feladatok összesen:

9 480 480

1 243 830

12 186 535

0

0

4 130 609

27 041 454

16 336 440

0

635 000

4 047 444

6 022 570

27 041 454

8. melléklet az 1/2022. (II.09.) önkormányzati rendelet hez

59731

2/2

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

38

Állami feladat

39

Iskola működtetés támogatása

0

0

0

40

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Önként vállalt feladatok

42

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

0

47

Bursa Hungarica

0

0

0

0

49

Céltartalék pályázati önrész

0

0

0

50

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Mindösszesen:

9 480 480

1 243 830

12 186 535

0

0

4 130 609

27 041 454

16 336 440

0

635 000

4 047 444

6 022 570

27 041 454

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai

52

Feladatok

Kiadások

Bevételek

53

megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhal-mozási

Egyéb

Ö. Kiadás

Állami támogatás

Saját bevétel

Egyéb

Támogatás

Finanszí-rozás

Összes bevétel

54

Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások ig. tev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2022.

forint

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

2

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

3

Bevételek

5

Önkorm.működési támogatása

1 361 370

5 778 185

1 361 370

1 361 370

1 361 370

1 361 370

1 361 370

1 361 370

1 361 370

1 361 370

1 361 370

1 361 370

20 753 255

6

Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről

337 287

337 287

3 031 725

337 287

337 287

337 287

337 287

337 287

337 287

337 287

337 287

337 287

6 741 882

7

Közhatalmi bevételek

55 416

55 416

55 416

55 416

0

0

0

0

0

22 920

64 992

25 424

335 000

8

Működési bevételek

150 076

150 084

150 084

150 084

150 084

150 084

150 084

150 084

150 084

150 084

390 084

150 084

2 041 000

Működési c. átvett pe.áht-on kivülről

0

9

Intézményfinansz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Költségvetési maradvány alakulása

0

4 825 662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 825 662

12

Bevételek összesen

1 904 149

11 146 634

4 598 595

1 904 157

1 848 741

1 848 741

1 848 741

1 848 741

1 848 741

1 871 661

2 153 733

1 874 165

34 696 799

13

Kiadások

0

14

Működési kiadások

3 253 454

1 599 996

2 253 454

2 253 454

3 253 454

2 253 454

3 253 454

2 253 454

3 253 454

2 253 454

2 253 454

3 177 610

31 312 146

15

Intézményfinansz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Beruházások

0

0

2 740 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2 740 000

18

Megelőlegezés visszfizetése

644 653

644 653

19

Tartalék felhaszn.

0

20

Kiadások összesen:

3 253 454

2 244 649

2 253 454

4 993 454

3 253 454

2 253 454

3 253 454

2 253 454

3 253 454

2 253 454

2 253 454

3 177 610

34 696 799

21

Egyenleg /záró pénze./

-1 349 305

8 901 985

2 345 141

-3 089 297

-1 404 713

-404 713

-1 404 713

-404 713

-1 404 713

-381 793

-99 721

-1 303 445

10. melléklet

Finanszírozási ütemterv 2022.

forint

A

B

C

D

E

F

Ssz.

Időszak

Összes finansz.

Bér- és járulék lev.

Közös Hivatal

Tündérkert Óvoda

Közös Hivatal

Tündérkert Óvoda

Közös Hivatal

Dologi

1.

Január

0

0

0

0

0

2.

Február

0

0

0

0

0

3.

Március

0

0

0

0

0

4.

Április

0

0

0

0

0

5.

Május

0

0

0

0

0

6.

Június

0

0

0

0

0

7.

Július

0

0

0

0

0

8.

Augusztus

0

0

0

0

0

9.

Szeptember

0

0

0

0

0

10.

Október

0

0

0

0

0

11.

November

0

0

0

0

0

12.

December

0

0

0

0

0

13.

Összesen:

0

0

0

0

0

11. melléklet

Kisdér Községi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

forint

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Tárgyév

2022

2023

2024

Összesen

1

Helyi adók

-

-

-

-

-

2

Osztalékok, koncessziós díjak

-

-

-

-

-

3

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

-

-

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

-

-

5

Részvények, részesedések értékesítése

-

6

Vállalat értékesítés, privatizáció

-

7

Kezességvállalással kapcs. megtérülés

-

8

Saját bevételek összesen:

-

-

-

-

-

9

Saját bevételek 50 %-a

-

-

-

-

-

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

-

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

-

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

-

14

Adott váltó

-

15

Pénzügyi lizing

-

16

Halasztott fizetés

-

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

-

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

-

-

-

-

-

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

-

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

-

22

Adott váltó

-

23

Pénzügyi lizing

-

24

Halasztott fizetés

-

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

-

26

Fizetési kötelezettség összesen:

-

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

-

-

-

-

-

12. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg ( Ft)

2

Kulturális és civil alap

-

3

4

Támogatás összesen:

52 460

5

ebből: SKÖT

-

6

Családsegítés

52 460

7

Gyermekjóléti szolg.

8

Házi segítségnyújtás

9

Központi ügyelet

-

10

Családi napközi támogatása

11

Bursa Hungarica

-

12

KDV Hulladékgazd.Önk.Társ.m.c.pe.átad.

-

TÖOSZ tagdíj

-

Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság

-

Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap

-

Katasztrófavédelmi Önsegélyező Alap

-

Sárvíz Térségi Vizi társulat

-

Sárvíz Helyi Közösség

-

13

Működési célú támogatás összesen:

52 460

Közvetett támogatások

forint

11

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

12

70 éven felüli lakosok 10 fő

magánszem.komm.adója

100

120 000

13

Méltányosság fő

magánszem.komm.adója

100

0

14

Gépjárműadó mozgáskorl.kedv 4 fő

gépjárműadó

0

15

Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvezméyn 2 fő

gépjárműadó

0

16

Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 eszköz

gépjárműadó

0

17

Iparűzési adó

helyi iparűzési adó

0

18

Telekadó

19

Lakossági kölcsön elengedés

20

Térítési díj elengedés

21

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

22

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

23

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

24

(rendőrségnek iroda+internet biztosítása)

25

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

26

Összesen:

120 000

13. melléklet

Kisdér Községi Önkormányzata 2022. évi létszámkerete

A

B

C

D

E

F

1

Cím

Teljes munkaidős (fő)

Részmunkaidős*(fő)

Választott tisztségviselők

Összesen

2

Önkormányzat

3,00

2,00

4,00

4,00

3

Választott tisztségviselők

4,00

4,00

4

Polgármester

0,00

0,00

5

Család- és nővédelem

közalkalmazott

0,00

0,00

6

IKSZT

közalkalmazott

0,00

0,00

7

Város és községgazdálkodés

munka törvénykönyv

0,00

8

Temető fenntartás

munka törvénykönyv

0,00

9

Közös Önkormányzati Hivatal

0,00

0,00

0,00

0,00

10

ebből:

köztisztviselő

0,00

0,00

hivatalsegéd

0,00

11

Óvoda

0,00

12

közalkalmazott

2,00

2,00

14

összesen:

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Kisdér Község Önkormányzat összesen:

5,00

2,00

4,00

13,00

16

Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva)

6,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra

14. melléklet

Állami támogatás 2021.

A

B

C

D

1

Jogcím

Menny.egys.

Mutató

Ft

2

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

11 847 655

3

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

4

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

0,00

0

5

I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után

0

0

6

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

0

7

I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után

0

651 360

651 360

8

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

0

582 120

582 120

9

I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után

0

582 120

0

10

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

0

256 000

256 000

11

I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

0

256 000

0

12

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

0

100 000

100 000

13

I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

0

100 000

0

14

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

0

263 320

263 320

15

I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után

0

272 600

0

16

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

0

6 000 000

6 000 000

17

I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

0

551 700

551 700

18

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás

0

0

0

19

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

0

0

0

20

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

0

3 443 155

3 443 155

21

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

0

22

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

23

2019. évben 8 hónapra

24

II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma

8,0

0

0

25

L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

87

0

26

Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

0,94

0,00

27

V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)

2

0

28

Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege

óraszám

34

0

29

II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

5,0

30

II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)

1,0

0,0

31

II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)

6,0

0,0

32

II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)

2,0

0,0

33

2019. évben 4 hónapra

34

II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma

7,1

0

0

35

L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el

0

0

36

L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

144

0

37

Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

0,94

0,00

38

V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)

2

0

39

Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege

óraszám

34

0

40

II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

7,1

41

II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

5,0

0

0

42

II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)

1,0

0,0

43

II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)

6,0

0,0

44

II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)

2,0

0,0

45

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

46

2019. évben 8 hónapra

47

II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

85

0

0

48

II.2. (9) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

138

49

II.2.(11)1 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek

3

50

II.2.(12)1 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek

1

51

2019. évben 4 hónapra

52

II.2. (8)2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

760

0

0

53

II.2. (9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

139

54

II.2.(11)2 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek

1

55

II.2.(12)2 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek

1

56

II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

3

0

0

57

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

6 635 600

58

III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

0

6 635 600

6 635 600

59

III.3.c (1) szociális étkeztetés

12

0

60

III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása

61

III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás

62

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

63.

III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

4,80

0

0

64.

III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

0

0

0

65.

III:5.c) A rászoruló gyeremekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

0

66.

III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása

0

67.

III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

0

0

68.

III.6.b Bölcsödei üzemeltetés támogatása

0

0

69.

IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

2506

2 270 000

2 270 000

70.

3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása

71.

Kapott támogatás összesen:

20 753 255