Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 12. 16- 2023. 02. 15

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.12.16.

Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testületére, az önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati hivatalára.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

1. A rendelet szerkezete

2. §1 (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 99.166 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 74.385 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 24.781 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét 99.166 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 74.385 ezer forint,

b) a felhalmozási kiadás 29.341 ezer forint,

c) a felhalmozási hiány -4.560 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési többletét 10.578 ezer forintban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az Önkormányzat bevételi költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat, valamint az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programokat, projekteket a 4. melléklet állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat felújítási előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat beruházási előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások és bevételek

6. § (1)2 Az Önkormányzat tartalék összegét 15.138 ezer forintban hagyja jóvá, ebből

a) az általános tartalék 196 ezer forint,

b) a céltartalék 14.942 ezer forint.

(2) A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:

a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.

b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.

c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.

7. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.

(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Kistapolca Község Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2022. március 31.-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 2 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.

(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.

5. A költségvetés végrehajtási szabályai

8. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.

(3) A költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szerv jóváhagyott költségvetése, költségvetési keretei, valamint többletbevételei felhasználásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, önállóan dönt.

(5) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi illetve belső szabályzatok alapján.

(6) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.

9. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése és az Ávr. 43. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(6) Az költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.

(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, melyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

10. § Költségvetési szerv pénzmaradványának, illetve előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

11. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.

(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát illetve kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntés alapján köthet hitelszerződést illetve vállalhat kezességet.

12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja illetve befektetési alapokba helyezheti el.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet3

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérleg

Megnevezés

2022. eredeti előirányzat

2022. módosított előirányzat

2022. 1-6. hó teljesítés

Megnevezés

2022. eredeti előirányzat

2022. módosított előirányzat

2022. 1-6. hó teljesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek (intézményi)

2 500 000

2 500 000

1 143 469

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Közhatalmi bevételek

1 700 000

1 700 000

1 531 318

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

29 518 805

29 724 577

17 424 436

tárgyi eszk., imm.javak értékestése

- ebből: általános működési támogatás

15 732 200

15 732 200

8 180 743

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

- ebből : feladatalapú támogatás

13 786 605

13 992 377

9 243 693

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

24 780 754

24 780 754

24 780 753

- ebből: támogatásértékű

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

22 807 121

22 807 121

11 517 567

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

Működési célú hitel

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány

16 526 704

16 526 704

16 944 319

Finanszírozási bevételek

Átfutó kiadások, bevételek

Működési bevételek összesen

73 052 630

73 258 402

48 561 109

Felhalmozási bevételek összesen

24 780 754

24 780 754

24 780 753

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

30 599 113

30 807 313

14 741 371

Beruházások

26 729 417

26 729 417

12 187 700

Munkaadókat terhelő járulékok

3 221 327

3 248 393

1 158 023

Felújítások

Dologi kiadások

22 915 323

24 396 685

7 324 455

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 877 000

2 877 000

33 000

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről

Egyéb működési célú kiadások

436 000

436 000

178 984

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

234 000

234 000

38 910

Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

202 000

202 000

140 074

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet

13 003 867

11 493 011

24 165 003

Felhalmozási tartalék

Általános tartalék

195 668

195 668

195 668

Működési tartalékok

12 808 199

11 297 343

23 969 335

Finanszírozási kiadások

960 273

Működési kiadások összesen

73 052 630

73 258 402

48 561 109

Felhalmozási kiadások összesen

26 729 417

26 729 417

12 187 700

Működési többlet:

11 055 204

9 544 348

36 758 056

Felhalmozási hiány:

-1 948 663

-1 948 663

12 593 053

2. melléklet4

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2022. évi eredeti

2022. évi módosított előirányzat

2022. 1-9. hó teljesítés

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Működési költségvetés

I. Működési bevétel (intézményi)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

3 982 948

II. Közhatalmi bevételek

1 700 000

1 700 000

1 700 000

2 572 901

III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

29 518 805

30 782 655

30 782 655

24 522 503

Általános működési támogatás

15 732 200

15 732 200

15 732 200

11 956 471

Feladatalapú támogatás

13 786 605

15 050 455

15 050 455

12 566 032

Támogatásértékű bevétel

0

IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

22 807 121

22 876 099

22 876 099

15 123 788

V. Működési célú hitel

VI. Előző évi működési pénzmaradvány

16 526 704

16 526 704

16 526 704

16 944 319

VII. Finanszírozási bevételek

Felhalmozási költségvetés

I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

24 780 754

24 780 754

24 780 754

24 780 753

II. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások

VI. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

97 833 384

99 166 212

99 166 212

0

87 927 212

3. melléklet5

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadásai

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2022. évi eredeti

2022. évi módosított előirányzat

2022. 1-9. hó teljesítés

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt

Működési költségvetés

I. Személyi juttatások összesen

30 599 113

30 845 789

30 845 789

22 361 070

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

3 221 327

3 253 395

3 253 395

1 766 430

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

22 915 323

21 785 237

21 785 237

12 411 508

IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 877 000

2 877 000

2 877 000

64 500

V. Egyéb működési célú kiadások

436 000

486 000

486 000

319 058

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

234 000

234 000

234 000

38 910

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

202 000

252 000

252 000

280 148

VI. Tartalékok

13 003 867

15 138 037

15 138 037

25 263 620

Általános tartalék

195 668

195 668

195 668

195 668

Működési tartalék (céltartalék)

12 808 199

14 942 369

14 942 369

25 067 952

VII. Finanszírozási kiadások

0

960 273

Felhalmozási költségvetés

I. Beruházások

26 729 417

29 340 865

29 340 865

13 493 424

II. Felújítások

III. Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

99 782 047

103 726 323

103 726 323

0

76 639 883

4. melléklet6

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2022.

Jogcím

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Mennyiségi egység

Mutató

Ft

Kiegészítő támogatás 8/2022 (I.14.) korm. Rendelet

I. Módosítás

1-9. hó teljesítés

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

0

1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

forint

950 040

1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

1 434 852

44 149

1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

800 000

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

1 225 963

54 894

1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

1 505 580

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

2 714 977

511 054

1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

439 920

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

671 374

27 403

1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt

forint

6 000 000

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

9 661 320

878 302

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

forint

15 300

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

23 714

1 317

1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása

forint

15 732 200

1 517 119

15 732 200

11 956 471

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

2 877 000

2 877 000

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

forint

5 142 300

551 700

5 456 553

1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

8 019 300

8 333 553

6 408 921

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás

forint

54 150

54 150

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

forint

54 150

54 150

39 159

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása

forint

2 270 000

2 270 000

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1 725 200

9/2022 (I.14.) kormányrendelet - polgármesteri illetmény

3 443 155

3 443 155

3 443 155

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése

949 597

949 597

MINDÖSSZESEN:

forint

29 518 805

2 068 819

30 782 655

24 522 503

5. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés közhatalmi bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Építményadó

Telekadó

Vállalkozók kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

200 000

Idegenforgalmi adó /tart. utáni/

Iparűzési adó /áll.jell./

1 500 000

Iparűzési adó /ideiglenes.jell./

Helyi adók összesen

1 700 000

Gépjármű adó

Pótlék, bírság, egyéb bevételek

Talajterhelési díj

Közhatalmi bevételek mindösszesen

1 700 000

6. melléklet7

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. 1-9. hó teljesítés

Működési célú támogatási bevételek
Kistapolca Község Önkormányzat
Központi költségvetési szervtől
Közcélú foglalkoztatás
Központi költségvetésből- bértámogatás-munkaügyi
Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás

22 807 121

22 876 099

14 994 810

Kistapolca Község Önkormányzat

22 807 121

22 876 099

14 994 810

041233

Központi költségvetési szervtől

Közcélú foglalkoztatás

19 802 921

19 802 921

14 697 846

066020

Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi

43 478

43 478

066020

Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás

360 000

360 000

60 000

EFOP 1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat

TOP 5.3.1. A közösségi felelősség és szerepvállalás erősítése Kásádon és térségében pályázat

Közösségszervező bértámogatás tovább fogl.

2 644 200

2 644 200

296 964

Gyermekvédelmi támogatás

25 500

25 500

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen

22 807 121

22 876 099

15 123 788

7. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Felhalmozási célú támogatási bevételek

24 780 754

Híd pályázat

24 780 754

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen

24 780 754

8. melléklet8

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés egyéb működési célú kiadások

adatok Ft-ban

Funkció

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. 1-9. hó teljesítés

Pénzeszköz átadások

436 000

436 000

319 058

Kistapolca Község Önkormányzata

436 000

436 000

319 058

011130

Önkormányzati igazgatás
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete
KÖSZ részvételi díj
Hétvégi ügyelet
Helyi Védelmi Bizottság támogatása
Baranyavíz támogatása
Nefela
Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása
Határ menti Települések tám. 2022. évi tagdíj
KÖSZ tagdíj- TÖOSZ tagdíj 25 Ft/lakos

436 000

436 000

30 000

30 000

30 000

50 000

50 000

202 000

202 000

201 960

5 000

5 000

100 000

100 000

5 000

5 000

30 000

30 000

28 188

10 000

10 000

4 000

4 000

8 910

011130

KÖH-nek átadott - bértámogatás

107054

Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás

074011

Foglalkozás egészségügy

Támogatásértékű kiadások

0

50 000

52020

Bursa Hungarica támogatás

50 000

50 000

Egyéb működési célú kiadások összesen

436 000

486 000

319 058

9. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások

Funkció

Megnevezés

Felhalmozási célú támogatások

11130

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások összesen:

10. melléklet

Kistapolca Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés ellátottak pénzbeni juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Rovat

2022. évi eredeti előirányzat

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

80 000

egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás

K42/29

rendszeres gyerekvédelmi támogatás

K42/31

80 000

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

0

ápolási díj

K44/21

közgyógyellátás

K44/22

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

K45/27

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

108 000

lakásfenntartási támogatások

K46/21

108 000

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)

K47/9

0

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 689 000

rendszeres szociális támogatás

K48/21

átmeneti segélyek

K48/22

400 000

temetési segély

K48/23

80 000

köztemetés

K48/24

250 000

egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás

K48/25

9.

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

K4

2 877 000

11. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítások

adatok Ft-ban

Funkció

Felújítási cél

2022. évi eredeti előirányzat

nettó

Áfa

bruttó


011130Kistapolca Község Önkormányzat

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

0

0

0

12. melléklet9

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés beruházások

adatok Ft-ban

Funkció

Beruházási cél

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. 1-9. hó teljesítés

nettó

Áfa

bruttó


011130
Kistapolca Község Önkormányzat

21 046 785

5 682 632

26 729 417

29 340 865

13 493 424

Hidak pályázat

19 512 405

5 268 349

24 780 754

24 780 754

10 239 038

Szárzúzók

1 534 380

414 283

1 948 663

1 948 663

1 948 662

18 urnahelyes urnafal

2 611 448

1 305 724

ÖSSZESEN

21 046 785

5 682 632

26 729 417

29 340 865

13 493 424

13. melléklet10

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés tartalékok

adatok Ft-ban

Előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. 1-9. hó teljesítés

1.

Általános tartalék:

195 668

195 668

195 668

2.

Céltartalék összesen:
Működési céltartalék
Felhalmozási céltartalék
Pályázati önrész
Egyéb

12 808 199

14 942 369

25 067 952

12 808 199

14 942 369

25 067 952

Tartalék összesen

13 003 867

15 138 037

25 263 620

1

A 2. § a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 20-tól A 2. § a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.

2

A 6. § (1) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 20-tól A 6. § (1) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.

3

Az 1. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 20-tól

4

A 2. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 20-tól A 2. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.

5

A 3. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 20-tól A 3. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.

6

A 4. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 20-tól A 4. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.

7

A 6. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.

8

A 8. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.

9

A 12. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.

10

A 13. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 20-tól A 13. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.