Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 06- 2023. 05. 07

Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.06.

Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) tárgyévi költségvetési bevétel: 48.996.225.- forint
aa) működési költségvetési bevétel: 48.995.738.- forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 487.- forint
b) tárgyévi költségvetési kiadás: 69.065.210.- forint
ba) működési költségvetési kiadás: 62.704.210.- forint, melyből a személyi juttatások 19.288.300.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 1.987.917.- forint, a dologi kiadások 14.559.698.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 7.132.500.- forint, az egyéb működési kiadások 19.735.795.- forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 6.361.000.- forint, melyből a beruházások előirányzata 4.519.000.- forint, a felújítások előirányzata 1.842.000.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.
c) a költségvetési hiány: -20.068.984.- forint
d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 22.457.147- forint
e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 22.457.147- forint
f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 2.388.163.- forint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 255 269

14 255 269

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 788 950

13 621 575

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

4 964 223

Elszámolásból származó bevételek

581 600

Önkormányzatok működési támogatásai

31 035 797

35 692 667

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

382 000

10 461 306

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 417 797

46 153 973

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

487

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

487

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

1 500 000

1 860 105

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

1 500 000

1 860 105

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

1 500 000

1 860 105

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

20 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

961 660

Működési bevételek

20 000

981 660

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen

32 937 797

48 996 225

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

22 486 603

22 457 147

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 108 793

2 388 163

Finanszírozási bevételek összesen

23 595 396

24 845 310

2. melléklet a 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 950 300

13 950 300

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

200 000

300 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

100 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11 150 300

14 350 300

Választott tisztségviselők juttatásai

3 888 000

4 938 000

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

3 888 000

4 938 000

Személyi juttatások összesen

15 038 300

19 288 300

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 987 917

1 987 917

Szakmai anyagok beszerzése

100 000

100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 000 000

5 881 705

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

4 100 000

5 981 705

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

250 000

Kommunikációs szolgáltatások

250 000

250 000

Közüzemi díjak

710 000

710 000

Vásárolt élelmezés

404 000

404 000

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

500 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

3 135 000

4 369 600

Szolgáltatási kiadások

4 749 000

5 983 600

Kiküldetések kiadásai

55 380

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

55 380

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 268 640

2 268 640

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

373

Egyéb dologi kiadások

20 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 268 640

2 289 013

Dologi kiadások összesen

11 367 640

14 559 698

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

7 132 500

7 132 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 132 500

7 132 500

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

938 291

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

564 980

1 064 980

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

Tartalékok

16 854 270

17 632 524

Egyéb működési célú kiadások

17 519 250

19 735 795

Immateriális javak beszerzése, létesítése

103 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

1 094 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 350 000

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

972 000

Beruházások

0

4 519 000

Ingatlanok felújítása

1 000 000

1 450 000

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

270 000

392 000

Felújítások

1 270 000

1 842 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen

54 315 607

69 065 210

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 108 793

2 388 163

Finanszírozási kiadások összesen

1 108 793

2 388 163

3. melléklet a 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

48 996 225

48 996 225

2

Működési költségvetési kiadás

69 065 210

-69 065 210

3

Müködési többlet/hiány

0

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

0

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

0

6

Felhalmozási többlet/hiány

0

7

Finanszírozási bevétel

22 457 148

22 457 148

8

Finanszírozási kiadás

2 388 163

-2 388 163

9

Összesen

71 453 373

71 453 373

0

0

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

4. melléklet a 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet
2022. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Játszótéri játékok felújítása

1 842 000

Összesen

0

1 842 000

BERUHÁZÁSOK

Lenovo Lapto

500 000

Canon fényképezőgép

139 000

Xerox lézernyomtató

144 900

Laminálógép

69 900

Játszótéri játékok telepítése

3 032 110

Komplett számítógép művelődési ház

439 000

Kávéfőző, rezso vásárlás

32 640

Mobiltelefon vásárlás

31 450

Windows operációs rendszer, irodai szoftver csomag

130 000

Összesen

4 519 000

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

6 361 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2021. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Összesen

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

6 361 000

Összesen

0

6 361 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

6 361 000

5. melléklet a 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet
Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

31 035 797

35 692 667

Személyi juttatások

15 038 300

19 288 300

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

382 000

10 461 306

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 987 917

1 987 917

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

11 367 640

14 559 698

Vagyoni típusú adók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 132 500

7 132 500

Termékek és szolgáltatások adói

1 500 000

1 860 105

Egyéb működési célú kiadások

17 519 250

19 735 795

Egyéb közhatalmi bevételek

Beruházások

4 519 000

Működési bevételek

20 000

981 660

Felújítások

1 270 000

1 842 000

Felhalmozási bevételek

487

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

32 937 797

48 996 225

Költségvetési kiadások összesen

54 315 607

69 065 210

Finanszírozási bevételek

22 486 603

22 457 148

Finanszírozási kiadások

1 108 793

2 388 163

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 424 400

71 453 373

KIADÁSOK ÖSSZESEN

55 424 400

71 453 373