Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 26- 2023. 04. 27

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.26.

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) tárgyévi költségvetési bevétel: 56.481.018 forint
aa) működési költségvetési bevétel: 47.917.527 forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 8.563.491 forint
b) tárgyévi költségvetési kiadás: 96.723.601 forint
ba) működési költségvetési kiadás: 46.817.932 forint, melyből a személyi juttatások 14.787.600 forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 1.728.288 forint, a dologi kiadások 21.090.349 forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200.000 forint, az egyéb működési kiadások 8.011.695 forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 49.905.669 forint, melyből a beruházások előirányzata 26.007.491 forint, a felújítások előirányzata 23.898.178 forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.
c) a költségvetési hiány: 41.556.555 forint
d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 41.556.555 forint
e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 41.556.555 forint
f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 1.313.972 forint.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 182 410

8 182 410

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 279 955

5 625 652

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

2 897 984

Elszámolásból származó bevételek

402 384

Önkormányzatok működési támogatásai

17 453 943

19 378 430

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 759 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 453 943

26 137 430

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

8 563 491

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

8 563 491

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

1 370 980

1 370 980

Értékesítési és forgalmi adók

20 000 000

19 732 117

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

21 370 980

21 103 097

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

21 370 980

21 103 097

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

559 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

118 000

Működési bevételek

0

677 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen

38 824 923

56 481 018

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 569 325

41 556 555

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek összesen

41 569 325

41 556 555

2. melléklet a 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 829 600

11 929 600

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

200 000

270 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

500 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 029 600

12 699 600

Választott tisztségviselők juttatásai

3 588 000

2 088 000

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

3 588 000

2 088 000

Személyi juttatások összesen

12 617 600

14 787 600

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 698 288

1 728 288

Szakmai anyagok beszerzése

500 000

500 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 750 000

5 750 000

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

3 250 000

6 250 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

210 000

310 000

Kommunikációs szolgáltatások

210 000

310 000

Közüzemi díjak

800 000

2 800 000

Vásárolt élelmezés

1 100 000

1 704 349

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

6 308 000

6 308 000

Szolgáltatási kiadások

8 208 000

10 812 349

Kiküldetések kiadásai

220 000

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

220 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 948 000

3 448 000

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 948 000

3 498 000

Dologi kiadások összesen

14 616 000

21 090 349

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1 200 000

1 200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 200 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

691 035

1 191 035

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

150 000

Tartalékok

48 880 938

6 670 660

Egyéb működési célú kiadások

49 671 973

8 011 695

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

220 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

19 068 402

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 719 089

Beruházások

0

26 007 491

Ingatlanok felújítása

14 450 253

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

9 447 925

Felújítások

0

23 898 178

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen

79 803 861

96 723 601

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

590 387

1 313 972

Finanszírozási kiadások összesen

590 387

1 313 972

3. melléklet a 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési többlet/hiány részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

56 481 018

56 481 018

2

Működési költségvetési kiadás

96 723 601

-96 723 601

3

Müködési többlet/hiány

0

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

0

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

0

6

Felhalmozási többlet/hiány

0

7

Finanszírozási bevétel

41 556 555

41 556 555

8

Finanszírozási kiadás

1 313 972

-1 313 972

9

Összesen

98 037 573

98 037 573

0

0

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

4. melléklet a 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet
2022. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Temetői járda készítés

14 667 705

Vegyesbolt felújítása

391 273

Járda aszfaltozás

8 839 200

Összesen

0

23 898 178

BERUHÁZÁSOK

Notebook

275 000

Fűnyíró motor

365 000

Játszótér

14 540 021

Kerti sütő

162 998

Rendezvénysátor

1 535 000

Rézsűkasza, ágaprító

3 973 509

ISEKI gyüjtőtartály

4 589 983

2 db kerti kiülő

486 000

Focikapu

79 980

Összesen

0

26 007 491

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

0

0

Összesen

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

49 905 669

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzés

8 563 491

0

0

Összesen

0

8 563 491

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

8 563 491

5. melléklet a 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet
Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

17 453 943

19 378 430

Személyi juttatások

12 617 600

14 787 600

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 759 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 698 288

1 728 288

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 563 491

Dologi kiadások

14 616 000

21 090 349

Vagyoni típusú adók

1 370 980

1 370 980

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 200 000

Termékek és szolgáltatások adói

20 000 000

19 732 117

Egyéb működési célú kiadások

49 671 973

8 011 695

Egyéb közhatalmi bevételek

Beruházások

26 007 491

Működési bevételek

677 000

Felújítások

23 898 178

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

38 824 923

56 481 018

Költségvetési kiadások összesen

79 803 861

96 723 601

Finanszírozási bevételek

41 569 325

41 556 555

Finanszírozási kiadások

590 387

1 313 972

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

80 394 248

98 037 573

KIADÁSOK ÖSSZESEN

80 394 248

98 037 573