Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 04. 26

Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.04.26.

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a)1 tárgyévi költségvetési bevétel: 56.481.018 forint

aa) működési költségvetési bevétel: 47.917.527 forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 8.563.491 forint

b)2 tárgyévi költségvetési kiadás: 96.723.601 forint

ba) működési költségvetési kiadás: 46.817.932 forint, melyből a személyi juttatások 14.787.600 forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 1.728.288 forint, a dologi kiadások 21.090.349 forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200.000 forint, az egyéb működési kiadások 8.011.695 forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 49.905.669 forint, melyből a beruházások előirányzata 26.007.491 forint, a felújítások előirányzata 23.898.178 forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.

c)3 a költségvetési hiány: 41.556.555 forint

d)4 az előző év felhasználható pénzmaradványa 41.556.555 forint

e)5 a finanszírozási célú műveletek bevétele: 41.556.555 forint

f)6 a finanszírozási célú műveletek kiadása: 1.313.972 forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2022. január 1-től 2022. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2022. január 1. és 2022. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kisliippó Községi Önkormányzat címrendje

A

B

D

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1

Kislippó Községi Önkormányzat

Kossuth u. 70.

Közhatalmi

2

3

4

5

2. melléklet7

2022. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 182 410

8 182 410

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 279 955

5 625 652

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

2 897 984

Elszámolásból származó bevételek

402 384

Önkormányzatok működési támogatásai

17 453 943

19 378 430

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 759 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 453 943

26 137 430

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

8 563 491

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

8 563 491

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

1 370 980

1 370 980

Értékesítési és forgalmi adók

20 000 000

19 732 117

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

21 370 980

21 103 097

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

21 370 980

21 103 097

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

559 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

118 000

Működési bevételek

0

677 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen

38 824 923

56 481 018

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 569 325

41 556 555

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek összesen

41 569 325

41 556 555

3. melléklet8

2022. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 829 600

11 929 600

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

200 000

270 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

500 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 029 600

12 699 600

Választott tisztségviselők juttatásai

3 588 000

2 088 000

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

3 588 000

2 088 000

Személyi juttatások összesen

12 617 600

14 787 600

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 698 288

1 728 288

Szakmai anyagok beszerzése

500 000

500 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 750 000

5 750 000

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

3 250 000

6 250 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

210 000

310 000

Kommunikációs szolgáltatások

210 000

310 000

Közüzemi díjak

800 000

2 800 000

Vásárolt élelmezés

1 100 000

1 704 349

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

6 308 000

6 308 000

Szolgáltatási kiadások

8 208 000

10 812 349

Kiküldetések kiadásai

220 000

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

220 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 948 000

3 448 000

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 948 000

3 498 000

Dologi kiadások összesen

14 616 000

21 090 349

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1 200 000

1 200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 200 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

691 035

1 191 035

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

150 000

Tartalékok

48 880 938

6 670 660

Egyéb működési célú kiadások

49 671 973

8 011 695

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

220 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

19 068 402

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 719 089

Beruházások

0

26 007 491

Ingatlanok felújítása

14 450 253

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

9 447 925

Felújítások

0

23 898 178

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen

79 803 861

96 723 601

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

590 387

1 313 972

Finanszírozási kiadások összesen

590 387

1 313 972

4. melléklet9

Költségvetési többlet/hiány részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

56 481 018

56 481 018

2

Működési költségvetési kiadás

96 723 601

-96 723 601

3

Müködési többlet/hiány

0

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

0

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

0

6

Felhalmozási többlet/hiány

0

7

Finanszírozási bevétel

41 556 555

41 556 555

8

Finanszírozási kiadás

1 313 972

-1 313 972

9

Összesen

98 037 573

98 037 573

0

0

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Kislippó Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés

2020

2021

2022

Összesen

0

0

0

6. melléklet10

2022. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Temetői járda készítés

14 667 705

Vegyesbolt felújítása

391 273

Járda aszfaltozás

8 839 200

Összesen

0

23 898 178

BERUHÁZÁSOK

Notebook

275 000

Fűnyíró motor

365 000

Játszótér

14 540 021

Kerti sütő

162 998

Rendezvénysátor

1 535 000

Rézsűkasza, ágaprító

3 973 509

ISEKI gyüjtőtartály

4 589 983

2 db kerti kiülő

486 000

Focikapu

79 980

Összesen

0

26 007 491

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

0

0

Összesen

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

49 905 669

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzés

8 563 491

0

0

Összesen

0

8 563 491

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

8 563 491

7. melléklet11

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

17 453 943

19 378 430

Személyi juttatások

12 617 600

14 787 600

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 759 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 698 288

1 728 288

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 563 491

Dologi kiadások

14 616 000

21 090 349

Vagyoni típusú adók

1 370 980

1 370 980

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 200 000

Termékek és szolgáltatások adói

20 000 000

19 732 117

Egyéb működési célú kiadások

49 671 973

8 011 695

Egyéb közhatalmi bevételek

Beruházások

26 007 491

Működési bevételek

677 000

Felújítások

23 898 178

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

38 824 923

56 481 018

Költségvetési kiadások összesen

79 803 861

96 723 601

Finanszírozási bevételek

41 569 325

41 556 555

Finanszírozási kiadások

590 387

1 313 972

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

80 394 248

98 037 573

KIADÁSOK ÖSSZESEN

80 394 248

98 037 573

8. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

0

17 574 923

17 574 923

2

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.

3 588 000

466 440

4 054 440

0

3

Egyéb önkormányzati feladatelltás

3 220 000

433 600

8 909 000

791 035

21 250 000

21 250 000

4

Közművelődés

1 269 600

193 048

3 930 000

5 392 648

0

5

Egyéb szociális támogatás

1 200 000

1 200 000

0

6

Közfoglalkoztatás

0

0

7

Intézményen kívüli étkeztetés

127 000

127 000

0

8

Falugondnoki szolgálat

4 540 000

605 200

1 650 000

6 795 200

0

9

Tartalék

48 880 938

48 880 938

0

10

Vállalkozási tevékenység

0

0

11

Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei

0

0

12

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

41 569 325

41 569 325

13

950 835

950 835

0

14

0

0

15

Kötelező feladatok összesen:

12 617 600

1 698 288

14 616 000

1 991 035

0

49 834 773

80 394 248

17 574 923

21 250 000

0

41 569 325

80 394 248

16

17

18

19

Állami feladat

20

0

0

0

21

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Önként vállalt feladatok

23

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

24

0

0

25

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Mindösszesen:

12 617 600

1 698 288

14 616 000

1 991 035

0

49 834 773

80 394 248

17 574 923

21 250 000

0

41 569 325

80 394 248

9. melléklet

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

17 574 923

2 108 991

1 405 994

1 405 994

1 405 994

1 405 994

1 405 991

1 405 994

1 405 991

1 405 991

1 405 994

1 405 994

1 405 994

17 574 923

Műk.tám. államháztartáson belülről

0

Vagyoni típusú adók

1 250 000

625 000

625 000

1 250 000

Termékek és szolgáltatások adói

20 000 000

10 000 000

10 000 000

20 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

0

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

38 824 923

2 108 991

1 405 994

12 030 994

1 405 994

1 405 994

1 405 994

1 405 994

1 405 991

12 030 994

1 405 994

1 405 994

1 405 992

38 824 923

Finanszírozási bevételek

41 569 325

4 131 718

5 244 328

5 380 672

5 244 328

5 244 328

5 244 328

1 835 295

5 244 328

41 569 325

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

80 394 248

7 240 709

6 650 322

17 411 666

6 650 322

6 650 322

6 650 322

1 405 994

1 405 991

12 030 994

1 405 994

6 241 289

6 650 320

80 394 248

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

12 617 600

1 051 467

1 051 467

1 051 467

1 051 467

1 051 467

1 051 467

1 051 467

1 051 467

1 051 457

1 051 467

1 051 467

1 051 464

12 617 600

Munkaadót terhelő járulékok

1 698 288

141 524

141 524

141 524

141 524

141 524

141 524

141 524

141 524

141 524

141 524

141 524

141 524

1 698 288

Dologi kiadások

14 616 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

14 616 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 200 000

Egyéb működési célú kiadások

49 671 973

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4139 331

49 671 973

Beruházások

0

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

79 803 861

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 320

79 803 861

Finanszírozási kiadások

590 387

950 835

590 387

KIADÁSOK ÖSSZESEN

80 394 248

7 240 709

6 650 322

6 650 322

6 650 322

3 080 025

3 080 025

3 080 025

3 080 022

3 080 024

3 080 022

3 080 524

6 650 320

80 394 248

10. melléklet

Kislippó Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

Tárgyév

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Összesen

1

Helyi adók

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

160 000 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

0

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

160 000 000

9

Saját bevételek 50 %-a

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

80 000 000

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

160 000 000

11. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

150 000

3

4

5

ÁH-n belüli támogatások

641 035

6

Önkormányzatok működési célú támogatása

641 035

7

Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat

8

9

Társulások működési célú támogatása

10

Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet

11

Központi költségvetési szerveknek támogatás

-

12

13

Működési célú támogatás összesen:

791 035

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

0

0

0

12. melléklet

Pályázatok

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0

1

A 2. § a) pontja a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § c) pontja a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § d) pontja a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § e) pontja a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § f) pontja a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.