Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.05.26.

Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

„a) tárgyévi költségvetési bevételét 180.947.346 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 150.484.395 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 2.510.000 Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 27.952.951 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 180.947.346Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 171.815.336 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 5.721.284 Ft-ban,
bc) finanszírozási kiadását 3.410.726 Ft-ban,

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételi jogcímek:

Eredeti

Módosítás

Módosított

Intézményi működési bevételek0

313.860

12.000.454

12.314.314

Iparűzési adó

6.014.461

1.426.793

7.441..254

Kommunális adó

3.000.000

-22.579

2..977.421

Közhatalmi bevételek

-

175.683

175.683

OEP finanszírozás

8.223.700

11.700

8.235.400

Átvett p.eszköz önkorm.-tól

5.830.593

-4.548.653

1.281.940

Átvett p.eszköz közfoglalkoztatásra

-

11.711.808

11.711.808

Átvett p.eszköz közp.kez.előir.

-

4.915.417

4.915.417

Átvett p.eszk.fej.kezelésű előir.

-

593.928

593.928

Saját bevétel összesen:

23.382.614

26.264.552

49.647.166

Önk.költségvetési támogatása

92.286.051

8.488.179

100.774.230

Ingatlanok értékesítése

-

2.510.000

2.510.000

Felhalmozási bevétel

-

2.510.000

2.510.000

Elõzõ évi pénzmaradvány

24.170.587

-

24.170.587

Álllamháztartáson .belüli megelőlegezés

-

3.845.364

3.845.364

Önkorm. bevételei összesen:

139.839.252

41.108.094

180.947.346

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

29.280.000

25.510.738

54.790.738

Munkaadókat terhelõ járulékok

3.558.000

20.268

3.578.268

Dologi kiadás

22.450.463

22.315.344

44.765.807

Egyéb szociális kiadások

6.124.000

-84.778

6.039.222

Átadott pénzeszköz

76.722.789

-15.708.031

61.014.758

Egyéb elvonások,befizetések

600.000

1.026.543

1.626.543

Felhalmozási kiadás

1.104.000

2.933.093

4..037.093

Felújítás

-

1.684.191

1.684.191

Tartalék

-

-

-

Finanszírozási kiadások

3.410.726

3.410.726

Önkorm. kiadásai összesen:

139.839.252

41.108.094

180.947.346

2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatai

1. Bevételek

BEVÉTELEK

Eredeti

Módosítás

Módosított

Ft-ban

Ft-ban

Ft-ban

Zöldterület gazd. kapcsolatos feladatok támogatása

4.509.536

-

4.509.536

Közvilágítás

4.642.427

-

4.642.427

Köztemető fennt.kapcs. fea.támogatása

1.368.754

-

1.368.754

Közutak fennt.támogatása

2.808.016

-

2.808.016

Egyéb önkorm.fea.támogatása

9.627.657

-

9.627.657

Lakott külter.kapcs.kiegészítés

74.833

-

74.833

Óvoda támogatása

31.426.840

-1.929.870

29.496.970

Szociális étkeztetés

2.804.780

-

2.804.780

Tel.önk.szoc.fea.egyéb támogatása

12.964.000

-

12.964.000

Gyermekétkezt.támogatása

19.789.208

-835.709

18.953.499

Könyvtári,közművelődési támogatás

2.270.000

-

2.270.000

Kiegészítő támogatások

-

8.717.383

8.717.383

Elszámolásból származó bevételek

-

2.536.375

2.536.375

Normatív állami támogatás összesen:

92.286.051

8.488.179

100.774.230

Kommunális adó

3.000.000

-22.579

2.977.421

Iparűzési adó

6.014.461

1.426.793

7.441.254

Közhatalmi bevételek

-

175.683

175.683

Egyéb működési bevételek

313.860

12.000.454

12.314.314

Átvett p.eszk.közp.kez.előir.-tól

-

4.915.417

4.915.417

Áttvett p.eszk-.fejezeti kez.előir.-tól

-

593.928

593.928

Működésre átvett p.eszk.OEP-től

8.223.700

11.700

8.235.400

Átvett p.eszköz önkorm.

5.830.593

-4.548.653

1.281.940

Átvett p.eszköz közfogl.tám.

-

11.711.808

11.711.808

Ingatlanok értékesítése

-

2.510.000

2.510.000

Előző évi pénzmaradvány

24.170.587

-

24.170.587

Államháztartáson belüli megelőlegezés 2023.évre

3.845.364

3.845.364

Önkormányzat bevétele összesen:

139.839.252

41.108.094

180.947.346

2. Kiadások

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti
előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Zöldterület kezelés

4579000

-

4579000

602000

-

602000

452000

-

452000

5633000

-

5633000

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

10498000

59005

10557005

1357000

-979142

380858

6231000

-503434

5727566

-

-

-

-

-

-

797843

797843

18686000

1222728

17463272

Város- és
községrend. fea.

278525

278525

10881

10881

3460000

8987047

12447047

-

-

-

3460000

9276453

12736453

Utak,hidak

1808000

-

1808000

1808000

-

1808000

Közvilágítás

2843000

2843000

2843000

2843000

Védőnői fea.

6959000

-

6959000

776000

129708

905708

852000

-129708

722292

-

-

-

8587000

-

8587000

Szociális étkeztetés

3079000

77600

3156600

349000

56745

405745

66000

5202434

5268434

-

-

-

3494000

5336839

8830839

Művelődi ház

3865000

-117418

3747582

474000

-5766

468234

6068000

-1139928

4928072

1104000

3101107

4205107

11511000

1293561

12804561

Könyvtár

158000

53710

211710

-

333334

333334

158000

387044

545044

Sportfela-datok

221000

20000

241000

221000

20000

241000

Temető fenntartás

300000

300000

-

-

-

121463

149897

271360

-

385000

385000

421463

534897

956360

Átadott p.e.
óvodának

70530509

-14167251

56363258

70530509

-14167251

56363258

Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak

100000

50000

150000

100000

50000

150000

Átadott p.e.
Német Kult.
Egy.-nek,iskola

200000

30000

230000

200000

30000

230000

Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak

1606780

-1606780

-

1606780

-1606780

-

Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s

4285500

-14000

4271500

4285500

-14000

4271500

Lakásfenntart. tám.

324000

92000

416000

324000

92000

416000

Átmeneti seg.

7348020

7348020

5800000

-176778

5623222

-

-

5800000

7171242

12971242

Háziorvosi ellátás

170000

-

170000

-

-

170000

-

170000

2022.évi előleg norm.áll.tám.

-

3410726

3410726

Tartalék

-

-

-

Elvonások,visszafiz.kötelezettségek

-

-

600000

1026543

1626543

600000

1026543

1626543

Közfoglalkoztatottak

-

25213026

25213026

-

804842

804842

1648395

1648395

-

-

-

-

25213026

25213026

Viziközmű kiadás

660000

660000

660000

660000

Önkormány-zat kiadása
összesen:

29280000

25510738

54790738

3558000

20268

3578268

22450463

22315344

44765807

6124000

-84778

6039222

77322789

-14681488

62641301

1104000

4617284

5721284

139839252

411080943

180947346

3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet
Felhalmozások

1. Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási előirányzata: 4.037.093.-Ft

ebből kifizetésre került:

1.1. Hangfal,mikrofon,+kábel műv.házba 178.860.-Ft

1.2. Hangfal,állvány,keverőpult műv.házba 809.285.-Ft

1.3. Rezsók műv.házba 22.470.-Ft

1.4. Monitor műv.házba 68.350.-Ft

1.5. Klíma műv.házba 333.334.-Ft

1.6. Temető nyilvántartás készítése 385.000.-Ft

1.7. Település rendezési tervének módosítása 600.000,-Ft

1.8. Szent Család szoborcsoport 197.843,-Ft

1.9. Tészta készítőgép művelődési házba 60.990,-Ft

1.10. Tányérok, tálcák, tálak, palacsintasütő művelődési házba 424.803,-Ft

1.11. Hűtőszekrények vásárlása művelődési házba 956.158,-Ft”