Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 03- 2014. 04. 02


Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014.(IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.07.) számú rendelet módosításáról


Zók Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 24.§-a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdés a) pontjában szabályozottak szerint, a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi módosító rendeletet alkotja:

1.§


Az 1/2013. (II.07.) számú rendelet (továbbiakban: Alaprendelet) 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„3.§ (1) Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013 évi költségvetését


                       55.317.000.-Ft összes bevétellel

Ebből:               működési bevétel:     52.265.000.-Ft

                          Felhalmozási bevétel:   3.052.000.-Ft

                       55.317.000.- Ft  összes kiadással


Ezen belül:

                 23.873.000-Ft   Személyi juttatással

                   4.026.000.-Ft   Munkaadót terhelő járulékkal

          14.133.000.-Ft   Dologi jellegű kiadással  

            4.444.000.-Ft   Átadott pénzeszközökkel (speciális célú támogatás )

              813.000.-Ft Felhalmozási kiadással

            8 028.000.-Ft Tartalék kiadása            

        

állapítja meg jelen rendelet 2.számú mellékletben foglaltak szerint.


2.§


Az 1/2013 (II.07.) számú rendelet (továbbiakban (Alaprendelet) 5.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„5.§ (1)A Képviselő testület az önkormányzat igazgatási szakfeladatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.


                      10.323.000.-Ft     Összes bevétellel

   Ebből:        10.183.000.- Ft    működési bevétellel 

                           140 .000.-Ft felhalmozási bevétellel       

                      10.323.000.- Ft   Összes kiadással

   Ezen belül:   2.282.000.-Ft     Személyi juttatással

                          616.000.- Ft    Munkaadót terhelő járulékkal

                       7.285.000.- Ft   Dologi kiadással

                          140.000.- Ft   Felhalmozási kiadással

                      


állapítja meg jelen rendelet 3. számú melléklete szerint.3.§

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2013. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.            Nagy Gábor                                                                      Magdó Szilárd

            polgármester                                                                        jegyzőA rendeletet a képviselő-testület a 2014. április 2-án megtartott ülésén tárgyalta, a rendelet kihirdetve: 2014. április 3-án.                                                                                                     Magdó Szilárd

                                                                                                          jegyző


Mellékletek