Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 04- 2023. 05. 05

Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.04.

Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) tárgyévi költségvetési bevétel: 66.948.747 forint
aa) működési költségvetési bevétel: 52.178.751 forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 14.769.996 forint
b) tárgyévi költségvetési kiadás: 73.757.224 forint
ba) működési költségvetési kiadás: 46.350.026 forint, melyből a személyi juttatások 23.199.539 forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 3.110.104 forint, a dologi kiadások 16.37.925 forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.270.000 forint, az egyéb működési kiadások 3.260.372 forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 16.487.996 forint, melyből a beruházások előirányzata 15.273.996.- forint, a felújítások előirányzata 1.214.000.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.
c) a költségvetési hiány: 6.808.477 forint
d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 8.814.817 forint
e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 8.814.817 forint
f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 2.006.340 forint.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 202 022

14 202 022

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 893 300

9 412 341

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

3 027 514

Elszámolásból származó bevételek

243 282

Önkormányzatok működési támogatásai

27 086 900

29 155 159

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 123 592

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 086 900

43 278 751

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

14 769 996

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

14 769 996

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

500 000

500 000

Értékesítési és forgalmi adók

1 500 000

2 000 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

2 000 000

2 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

2 000 000

2 500 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

400 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

Működési bevételek

400 000

400 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6 000 000

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

6 000 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen

29 486 900

66 948 747

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 867 222

8 814 817

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek összesen

8 867 222

8 814 817

2. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 396 032

21 435 814

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

200 000

200 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

12 000

112 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 608 032

21 747 814

Választott tisztségviselők juttatásai

3 588 000

3 928 000

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

3 588 000

3 928 000

Személyi juttatások összesen

14 196 032

25 675 814

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 846 254

3 099 172

Szakmai anyagok beszerzése

100 000

100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 500 000

7 251 195

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

5 600 000

7 351 195

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

450 000

450 000

Kommunikációs szolgáltatások

450 000

450 000

Közüzemi díjak

715 000

1 265 000

Vásárolt élelmezés

200 000

447 510

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

350 000

350 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

6 606 300

4 932 205

Szolgáltatási kiadások

7 871 300

6 994 715

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 484 080

3 484 080

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

100 000

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 584 080

3 584 080

Dologi kiadások összesen

17 505 380

18 379 990

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

3 497 000

3 497 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 497 000

3 497 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

358 621

1 258 621

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

170 000

Tartalékok

5 188 631

Egyéb működési célú kiadások

358 621

6 617 252

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

13 961 996

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 312 000

Beruházások

0

15 273 996

Ingatlanok felújítása

1 214 000

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

0

1 214 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen

37 403 287

73 757 224

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

950 835

2 006 340

Finanszírozási kiadások összesen

950 835

2 006 340

3. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

66 948 747

66 948 747

2

Működési költségvetési kiadás

73 757 224

-73 757 224

3

Müködési többlet/hiány

0

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

0

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

0

6

Felhalmozási többlet/hiány

0

7

Finanszírozási bevétel

8 814 817

8 814 817

8

Finanszírozási kiadás

2 006 340

-2 006 340

9

Összesen

75 763 564

75 763 564

0

0

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

4. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet
2022. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Pince felújítás

1 214 000

Összesen

0

1 214 000

BERUHÁZÁSOK

Falubusz beszezése - előleg

1 535 000

Irodabútor beszerzése

107 969

Sövénynyíró

130 000

Játszótér

2 448 875

11 052 152

Rézsümulcsozó

Összesen

0

15 273 996

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

16 487 996

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

MFP-TFB/2022 Falugondnoki buszok beszerzése

14 769 996

Összesen

0

14 769 996

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

MFP-TFB/2022 Falugondnoki buszok beszerzése

14 769 996

Összesen

0

14 769 996

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

29 539 992

5. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet
Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

27 086 900

29 155 159

Személyi juttatások

14 196 032

25 675 814

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

14 123 592

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 846 254

3 099 172

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 769 996

Dologi kiadások

17 505 380

18 379 990

Vagyoni típusú adók

500 000

500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 497 000

3 497 000

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb működési célú kiadások

358 621

6 617 252

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

2 000 000

Beruházások

15 273 996

Működési bevételek

400 000

400 000

Felújítások

1 214 000

Felhalmozási bevételek

6 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

29 486 900

66 948 747

Költségvetési kiadások összesen

37 403 287

73 757 224

Finanszírozási bevételek

8 867 222

8 814 817

Finanszírozási kiadások

950 835

2 006 340

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 354 122

75 763 564

KIADÁSOK ÖSSZESEN

38 354 122

75 763 564