Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete

a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 01- 2019. 11. 01

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete

a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2019.11.01.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a Hangony Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2) A polgármester ügyfélfogadást tart minden hét szerdáján 09.00 órától - 16.00 óráig.

(3) Az önkormányzatot 2 fő alpolgármester képviseli.

a) 1 fő alpolgármester megválasztott képviselő,

b) 1 fő alpolgármester a települést képviselő külső személy, akit a képviselő - testület választ
meg a polgármester javaslatára,

c) A polgármester szabadága kivételét a képviselő - testületnek a soron következő ülésen bejelenti. A polgármester szabadságát az alpolgármester követi figyelemmel.

2. § A rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Állandó bizottságok

A képviselő - testület állandó jelleggel működő bizottságként Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságot és Településműködtetési- és Fejlesztési Bizottságot hoz létre.
(1) Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság feladatai és személyi összetétele:
a) a bizottság 5 fő tagból áll, melynek összetételét a 3. függelék tartalmazza.
b) feladata a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése,
c) feladata a titkos szavazás lebonyolítása,
d) feladata az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatok ellátása,
e) feladata a méltánytalansággal kapcsolatos feladatok ellátása,
f) feladata az önkormányzat éves költségvetési tervezetének, pénzügyi beszámolóinak, valamint fejlesztési-, beruházási tervének előzetes pénzügyi elbírálása, véleményezése és a képviselő - testület elé terjesztése.
(2) Településműködtetési- és Fejlesztési Bizottság feladata és személyi összetétele:
a) a bizottság 5 fő tagból áll, melynek összetételét a 4. függelék tartalmazza.
b) feladata a település működésével kapcsolatos javaslatok előzetes elbírálása, véleményezése és a képviselő - testület elé terjesztése.
c.) feladata a település fejlesztésével kapcsolatos javaslatok előzetes elbírálása, véleményezése és a képviselő - testület elé terjesztése.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. függelék

A Hangony Községi Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának személyi összetétele
Elnök: Kovács Róbert Zoltán települési képviselő
Elnökhelyettes: Berta Tamás települési képviselő
Tag: Tiszáné Tanicsár Mária települési képviselő
Külső bizottsági tag: Hrivnyák Levente
Külső bizottsági tag: Szőke Szilárd
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. november 2. napjával.