Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 24- 2019. 12. 24

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.12.24.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b. pontjában 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában és a 134/E. § -ban, kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A lakhatási támogatást kizárólag a tüzelőanyag költségeihez, vízfogyasztáshoz, villanyáram- és a gázfogyasztáshoz nyújtható.
(2) Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A természetbeni ellátást a jogosult kérelme alapján
a) a közüzemi díjakra vonatkozóan a 4. § (3) bekezdés szerint kell folyósítani. A szolgálató az átutalt havi támogatást a jogosult számláján jóváírja.
b) a szilárd tüzelő havi támogatás vonatkozásában a jogosult részére minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kiállított, a jogosultság fennállásáról szóló igazolás felhasználásával történő megrendeléssel és a jogosult lakcímére történő kiszállítással történik.
(3) Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról 5. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 3000,- Forint és nem lehet több mint 12000,- Forint. A támogatás összegét 100 Forintra kerekítve kell meghatározni.
(4) Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról 6. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
Amennyiben a lakhatási támogatás iránti kérelmet a polgármester az (1) bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakhatási támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatási támogatás iránti kérelmet.
(5) Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról 6. § kiegészül az alábbi bekezdésekkel:
(5) A lakhatási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele az aktív korú, rendszeres pénzellátásában nem részesülő kérelem benyújtója, illetve az ellátást igénybe vevő, aktív korú, rendszeres pénzellátásban nem részesülő jogosultak regisztrált álláskeresőként történő nyilvántartása.
(6) A kérelmező, valamint az ellátás további jogosultja köteles az (5) bekezdésben meghatározott feltételnek a jogosultság megállapítását követően is megfelelni.
(7) Amennyiben a lakhatási támogatás iránti kérelmet a polgármester az (5) bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakhatási támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatási támogatás iránti kérelmet.

2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.