Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 12. 01

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról

2023.12.01.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

A rendelet hatálya

1. § A rendelet kiterjed Hangony község közigazgatási területén élő és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 3. § (1) – (2) bekezdésében a 3. §. (3) bekezdés a. pontjában, valamint a 7. § (1) bekezdésében felsorolt személyekre, meghatározott személyekre. Kivételt képez a 16. § szerinti támogatásban megjelölt személyek.

A rendeletben szabályozott ellátási formák és az eljáró hatóság

2. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, családok részére települési támogatást biztosít az e rendeletében meghatározottak szerint.

(2) Szociális rászorultságtól függő és egyéb támogatások formái:

a) lakhatási támogatás

b) rendkívüli települési támogatás

c) temetési támogatás

d) tanévkezdéshez kapcsolódó támogatás

e) időskorúak támogatása

f) karácsonyhoz kapcsolódó támogatás

g) közkifolyóról használt ivóvíz támogatás

h) tanulást elősegítő támogatás

i) fiatalok otthonteremtési támogatás

j)2 hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás

k)3 veszélyes fa kivágásának támogatása

l)4 a közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti lakhatási támogatás.

(3) A lakhatási támogatás kizárólag természetbeni formában nyújtható.

(4)

(5) A 2. § a)-h) pontokban meghatározottak esetében, a 12. §-ban és 25. §-ban meghatározott szociális feladat és hatásköröket a polgármester gyakorolja.

Általános eljárási rendelkezések

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása – kivétel a 2. § (2) bekezdés d) - h) pontja szerinti támogatások és az Szt. 45. § (5) bekezdése – kérelemre történik, az e célra rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell az egyes ellátásokra való jogosultság megállapításához a kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat, szükséges mellékleteket.

(2) A kérelem benyújtására az ellátás igénylője, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja jogosult.

(3) A támogatás megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

(4)5

(5)6 A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) környezettanulmányt végezhet.

(6) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a jövedelem számítása tekintetében az Szt. 10. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

(7) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében megkereshető:

a) az állami adóhatóság,

b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervezet,

c) az igazolást kiállító szervezet,

d) a munkáltató.

(8)7 Az életvitelszerű településen élés ellenőrzése céljából a Hivatal környezettanulmányt készít és ellenőrzi a rendelkezésre álló nyilvántartásokat.

4. § (1) A rendszeres ellátás iránti kérelmet legkorábban az adott ellátásra való jogosultság időtartamának lejárta előtt egy hónappal lehet benyújtani, mely esetben az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap. Tárgyhó 15. napjáig benyújtott kérelem esetén a jogosultsági feltételek fennállása esetén biztosítható az ellátás a benyújtás hónapjára. Tárgy hó 15. után benyújtott kérelem esetén a jogosultság a következő hónaptól állapítható meg.

(2) A hatáskör címzettje az ellátás felhasználásának ellenőrzése céljából a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezheti a jogosultat.

(3) A rendszeres ellátásokat utólag minden hónap 5-ig kell folyósítani, az eseti ellátásokat a megállapítást követő 5 napon belül kell kifizetni.

(4) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultságot kizáró körülmény következett be,

b) a jogosult azt kéri,

c) a jogosult meghalt,

d) az e rendeletben meghatározott egyéb esetekben.

(5) A megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapja utolsó napja.

(6) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások esetében az Szt 17. § alapján kell eljárni. Ha a hatáskör címzettje az ellátás megtérítését rendeli el a megtérítés összegét és kamatát méltányosságból elengedheti, csökkentheti vagy részletfizetést engedélyezhet.

(7) A jogosultsági feltételekhez az Szt. 4. §-át kell alkalmazni azzal, hogy a család tagjait vagy bejelentett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint lehet figyelembe venni.

Lakhatási támogatás

5. § (1) A polgármester a lakhatási támogatást állapít meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, ha az érintett ingatlanban az egy főre eső lakás alapterület eléri a 6 négyzetmétert.

(2) A lakhatási támogatást kizárólag a tüzelőanyag költségeihez, vízfogyasztáshoz, villanyáram- és a gázfogyasztáshoz nyújtható.

(3) A természetbeni ellátást a jogosult kérelme alapján

a) a közüzemi díjakra vonatkozóan a 4. § (3) bekezdés szerint kell folyósítani. A szolgálató az átutalt havi támogatást a jogosult számláján jóváírja.

b) a szilárd tüzelő havi támogatás vonatkozásában a jogosult részére minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kiállított, a jogosultság fennállásáról szóló igazolás felhasználásával történő megrendeléssel és a jogosult lakcímére történő kiszállítással történik.

(4) A lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(5) A lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(6) Ha a háztartás

a) (5) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (5) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(7) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(8) A lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy nézetméterre jutó elismert havi költség 450,- Ft.

(9) Az elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(10) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 3000,- Forint és nem lehet több mint 12000,- Forint. A támogatás összegét 100 Forintra kerekítve kell meghatározni.

(11) A TM kiszámítása a következő módon történik:

J - 0,5 NYM

TM = 0,3 - _________________ X 0,15

NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(12) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani, ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

6. § (1) A lakhatási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezete rendezettségének biztosítása:

a) a lakáshoz tartozó udvar rendben tartása, tisztántartása, különös tekintettel az esetleges ott található szemét és lom eltávolítására,

b)8

c)9

d)10

e)11

f)12

g) az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyesése annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedés zavartalansága biztosított legyen.

(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsoroltakat a jogosultság megállapítását követően is megtartani.

(3) Amennyiben az ellenőrzés a rendezettségi feltételek hiányát állapítja meg 5 nap határidővel a kérelem benyújtóját, illetve az ellátás jogosultját felhívja, hogy a hiányosságokat szüntesse meg az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével.

(4) Amennyiben a lakhatási támogatás iránti kérelmet a polgármester az (1) bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakhatási támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatási támogatás iránti kérelmet.

(5) A lakhatási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele az aktív korú, rendszeres pénzellátásában nem részesülő kérelem benyújtója, illetve az ellátást igénybe vevő, aktív korú, rendszeres pénzellátásban nem részesülő jogosultak regisztrált álláskeresőként történő nyilvántartása.

(6) A kérelmező, valamint az ellátás további jogosultja köteles az (5) bekezdésben meghatározott feltételnek a jogosultság megállapítását követően is megfelelni.

(7) Amennyiben a lakhatási támogatás iránti kérelmet a polgármester az (5) bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakhatási támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatási támogatás iránti kérelmet.

(8) A kérelem benyújtója okirattal köteles igazolni a támogatás tárgyát képező ingatlan használatának jogszerűségét, amennyiben nem tulajdonosa az ingatlannak.

Rendkívüli települési támogatás

7. § (1) A polgármester az önhibáján kívül, létfenntartását veszélyeztető rendkívül élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás állapít meg feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(2) Rendkívüli települési támogatás különösen az Szt. 45. § (4) bekezdése szerinti indokokra való tekintettel állapítható meg.

(3)13

(4) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az rendkívüli települési támogatás összege – a temetésre és vis-maior esetre adott támogatás kivételével - az adott naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át.

(5) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a közös háztartásban élők jövedelemigazolását, és a támogatás indokoltságáról szóló igazolást.

(6) Hitelt érdemlő igazolásként fogadható el:

a) betegség esetén a gyógykezelést alátámasztó háziorvosi, vagy kórházi igazolás, zárójelentés, műtétre történő előjegyzést igazoló irat,

b) gyógyszersegély esetén gyógyszerköltséget alátámasztó orvosi igazolás, országos egészségbiztosítási pénztár orvosi vénye

c) elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készíttet kimutatás,

d) lakás állagának megóvása, közműbekötés esetén az illetékes I. fokú építésügyi hatóság igazolása, annak szükségességéről, esetenként az előre látható összegszerűségről

d) válsághelyzetben lévő várandós anya részére nyújtott segély esetén a terhes gondozásról szóló igazolás

e) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz nyújtott segély esetén a nevelésbe vételt igazoló irat,

f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez nyújtott támogatás esetén a terhesség fennálltát, és a szülés várható időpontját igazoló irat.

g) szükség esetén csatolni kell a többletkiadás, illetve a bevételcsökkenés mértékét igazoló számlákat, illetve egyéb iratokat is.

(7)14 Rendkívüli vis-maior esetben (súlyos természeti csapás vagy a települést érintő károk: földrengés, árvíz, belvíz, robbanás, tűzeset, tűzvész) a rendkívüli települési támogatásra jogosult az a család, amelyben az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének a hússzorosát. A rendkívüli vis-maior esetben a döntést hozó legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összege ötszörösének megfelelő mértékű rendkívüli települési támogatást állapít meg.

Temetési támogatás

8. § (1) A polgármester az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként temetési támogatás állapít meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg.

(2) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás összege: 10.000.-Ft. A megállapított támogatás összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.

(3) A temetési költségekhez való hozzájárulásként temetési támogatást a halálesetet követő 30 napon belül lehet igényelni. A kérelemhez mellékelni kell a közös háztartásban élők jövedelemigazolását, valamint az elhalt halotti anyakönyvi kivonatának és a temetési számlának a másolatát.

(4) A helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség 100.000.- Ft.

Tanévkezdéshez kapcsolódó támogatás

9. § (1) Tanévkezdéshez kapcsolódó támogatásban részesül a tanulói jogviszonyt igazoló rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő óvodás, általános iskolai, középiskolai tanulmányokat folytató gyermek törvényes képviselője, valamint a felsőfokú nappali tanulmányokat folytató és azt igazoló hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát, és a településen bejelentett lakcímmel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyt a támogatás jogosultja írásbeli nyilatkozatával igazolja.

(3) A támogatás mértéke:

a) óvodás esetében: 5000,- Ft/év

b) általános iskolás esetében: 10.000,- Ft/év

c) középiskolás esetében: 15.000,- Ft/év

d) felsőfokú nappali tanulmányokat folytató hallgatói jogviszonyban álló diák: 20.000,- Ft/év.

Időkorúak támogatása

10. § (1) Időskorúak támogatása címén idősek világnapja alkalmából támogatásban részesül az a 65. életévét betöltött lakos, aki a településen bejelentett lakcímmel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él, és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát.

(2) A támogatás mértéke 10.000,- Ft/év.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyt a támogatás jogosultja írásbeli nyilatkozatával igazolja.

Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás

11. § (1)15 Mikuláscsomag formájában karácsonyhoz kapcsolódó támogatásban részesül annak a településen állandó lakóhellyel rendelkező 0-10 éves korú gyermeknek a törvényes képviselője, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát.

(2) Élelmiszercsomag formájában karácsonyhoz kapcsolódó támogatásban részesül az a településen állandó lakóhellyel rendelkező 70. évét betöltött személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát.

(3)16 A mikuláscsomag értéke maximum személyenként 3.000,- Ft/év.

(4)17 Élelmiszercsomag értéke maximum személyenként 9.000,- Ft/év.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyt a támogatás jogosultja írásbeli nyilatkozatával igazolja.

Köztemetés

12. § Hangony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetést a Szt 48. §-ában megfogalmazottak szerint biztosítja.

Veszélyes fa kivágásának támogatása18

13. §19 (1) A polgármester veszélyes fa kivágásának támogatása címén települési támogatást állapít meg a szociálisan rászoruló kérelmező részére, akinek a tulajdonában lévő ingatlanon élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető fás szárú növény található, és a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fás szárú növény kivágásáról az Önkormányzat külső szolgáltató útján gondoskodik.

(3)20 A támogatás mértéke legfeljebb 100.000,- Ft/év/ingatlan.

Tanulást elősegítő támogatás

14. § (1)21 Tanulást elősegítő támogatásra jogosult az a 22. életévét be nem töltött, 10., 11., 12 és 13. évfolyamos tanuló, aki:

a) tanulói jogviszonyban áll érettségi vizsgára felkészítő nappali oktatási rendben működő középfokú oktatási intézménnyel,

b) saját maga, valamint szülője vagy törvényes képviselője az adott iskolai tanév első napján hangonyi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Hangonyon él,

c) legalább 4,5 átlagú tanulmányi eredményt ért el az előző tanév végén, amely átlagba a magatartás és szorgalom érdemjegy nem tartozik bele,

d) az előző tanévben igazolatlan hiányzása nincs.

(2) A támogatás minden tanévben szeptember 1-jétől szeptember 30-ig igényelhető, a megelőző tanév tanulmányi eredménye alapján.

(3) A támogatás az adott tanév szeptember 1-jétől június 30-ig jár, és a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerül átutalásra a kérelemben megjelölt folyószámlára. A támogatást minden tanévben újra kell igényelni.

(4) A támogatás mértéke havonta:

a) legalább 4,9 tanulmányi átlag esetén: nettó 20.000.-Ft

b) legalább 4,7 tanulmányi átlag esetén: nettó 15.000.-Ft

c) legalább 4,5 tanulmányi átlag esetén: nettó 10.000.-Ft

(5) A szülő, a törvényes képviselő, vagy a szülőtől külön élő nagykorú tanuló köteles bejelenteni hangonyi lakóhelyének, életvitelszerű helyben tartózkodásának, vagy tanulói jogviszonyának megszűnését. A támogatásra való jogosultság a változás napjával szűnik meg.

15. § (1) Az a tanuló, aki az érettségi vizsgán minden tantárgyból jeles érdemjegyet szerzett, 50.000.-Ft egyszeri támogatásban részesül. A támogatásra való jogosultsághoz az érettségi eredményéről szóló igazolást mellékelni kell a kérelemhez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az érettségi vizsgák lezárását követően a polgármester adja át.

Hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás22

15/A. §23 (1) E rendeletben foglalt feltételek alapján a Képviselő-testület hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás címén települési támogatást biztosít lakás vásárlásához az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott éves keret terhére.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában lakás: a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott ingatlan.

(3) A támogatás kizárólag a lakás megvásárlását megelőzően igényelhető.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a tulajdonosok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eladási szándéknyilatkozatát, amely tartalmazza a kérelem alapját képező ingatlan vételárának megjelölését.

15/B. §24 (1) Hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatásra jogosultak azok a szociálisan rászoruló, egy háztartásban élő személyek, akik a kérelem benyújtását megelőző legalább két évben folyamatosan Hangony község közigazgatási területén, a 2. melléklet szerinti hátrányos helyzetű településrészeken élnek, és az együttköltözők egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát.

(2) A hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatást az egy háztartásban élők kizárólag együttesen igényelhetik.

(3) A támogatás odaítélésének nem feltétele, hogy a kérelmezők a lakást közösen vásárolják.

(4) A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kérelmezők vállalják, hogy a támogatás folyósítását követő tíz évig folyamatosan és életvitelszerűen a támogatással érintett ingatlanban laknak.

15/C. §25 (1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(2) A támogatás mértéke a kérelemben megjelölt ingatlan vételárának értéke, de legfeljebb 2.000.000,- Ft – azaz Kettőmillió Forint.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás mértékét csökkenteni kell a kérelmezők tulajdonában álló ingatlanvagyon értékével.

15/D. §26 (1) A támogatás iránti kérelmeket a rendelet mellékletét képező nyomtatványon – az abban szereplő mellékletekkel – a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A kérelmet a polgármester a soron következő ülésen terjeszti a képviselő-testület elé.

(3) A támogatás iránt benyújtott kérelmeket Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete beérkezési sorrendben bírálja el.

(4) A 15/E. § (4) bekezdése szerint újra benyújtott kérelem esetén az első kérelem beérkezésének időpontja az irányadó a (3) bekezdés szerinti beérkezési sorrend vizsgálatakor.

15/E. §27 (1) Nem adható támogatás annak, akinek vagy a vele együtt lakó, illetve együtt költöző személyek valamelyikének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti közeli hozzátartozójától szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát.

(2) Nem adható támogatás, ha

a) a támogatás alapjául megjelölt vételár meghaladja az ingatlan értékének 110%-át,

b) a képviselő-testület által a hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás céljára biztosított éves keretösszeg elfogyott.

(3) A (2) bekezdés a) pontja és a 15/C. § (3) bekezdése szerinti értékek vizsgálata érdekében a Hivatal adó- és értékbizonyítványt állít ki, vagy értékbecslést készíttet.

(4) A kérelem (2) bekezdés b) pontja szerinti elutasítása esetén, a kérelem a lakás megvásárlásának évét követően újra beadható.

15/F. §28 (1) A képviselő-testület által odaítélt támogatás kifizetésének feltétele

a) a támogatottak és a Hangony Községi Önkormányzat közötti támogatási szerződés megkötése, valamint

b)29 a támogatás odaítélésétől számított egy éven belül az adás-vételi szerződés egy eredeti példányának benyújtása, amiben az ingatlan vásárló kérelmezők vállalják, hogy a Hangony Községi Önkormányzat javára a támogatással érintett ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásban

ba) a 15/B. § (4) bekezdése szerinti időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom valamint

bb) a támogatási szerződés megszegése esetére az ingatlan adásvételi szerződés szerinti vételárával egyező értékű vételi jog

kerül bejegyzésre.

(2)30 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti egy év letelte után kifizetés nem kérhető.

(3) A támogatás kifizetéséről az (1) bekezdésben rögzített iratok benyújtását követő 15 napon belül az adásvételi szerződésben megjelölt eladó számlájára történő utalással a Hivatal gondoskodik.

15/G. §31 (1) A kérelmezőt a támogatás visszafizetésére kell kötelezni, ha

a) a támogatási szerződést megszegi, vagy

b) megállapítást nyer, hogy a támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vették igénybe.

(2) A támogatási szerződés megsértését jelenti, ha támogatott a támogatással érintett ingatlant a 18. § (1) bekezdése szerinti időtartamon belül eladja, bérbe adja, használatát bármilyen módon másnak átengedi.

(3) Az (1) bekezdés alapján visszafizetendő támogatás összege a 15/F. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti vételi jog gyakorlása esetén beszámítható.

Fiatalok otthonteremtési támogatása

16. § (1)32 E rendeletben foglalt feltételek alapján a Képviselő-testület fiatalok otthonteremtési támogatása címén települési támogatást biztosít Hangony Község közigazgatási területén a rendelet hatálybalépését követően történt lakóház vásárlásához az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott éves keret terhére.

(2)33 A fiatalok otthonteremtési támogatása kérhető előzetesen, - vásárlás előtt - és vásárlást követő egy éven belül is.

(3) A lakóház megvásárlása előtt benyújtott kérelemhez mellékelni kell a tulajdonosok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eladási szándéknyilatkozatát, amely tartalmazza a kérelem alapját képező ingatlan vételárának megjelölését.

17. § (1)34 Támogatásra jogosultak azok a

a) felsőfokú szakképesítéssel,

b) érettségivel,

c) középfokú szakképesítéssel

rendelkező szociálisan rászoruló házastársak, élettársak, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő, akik közül legalább az egyikőjük életkora 50 év alatt van, valamint az együttköltözők egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát.

(2) A fiatalok otthonteremtési támogatását a házastársak vagy élettársak kizárólag együttesen igényelhetik.

(3) Az (1) bekezdés a) b) c) pontja szerinti iskolai végzettségre vonatkozó feltételnek legalább a házastársak vagy élettársak egyikénél fenn kell, hogy álljon.

(4)35 A támogatás akkor igényelhető, ha a kérelmező házastársak, vagy élettársak közül legalább az egyik fél a kérelem benyújtásának időpontjában

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelmező esetében legalább 380 napja,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmező esetében legalább három éve,

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti kérelmező esetében legalább öt éve

folyamatosan a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 6. §-a szerint biztosított - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 180 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

(5) A (4) bekezdés szerinti időtartamot folyamatosnak kell tekinteni, ha a folyamatos biztosításban, vagy a (7) bekezdés szerinti munkavállalási időtartamban a (4) bekezdés szerinti időtartam 10 %-át meg nem haladó megszakítás van.

(6) A támogatás odaítélésének nem feltétele, hogy a kérelmező házastársak vagy élettársak a lakóházat közösen vásárolják.

(7) A (4) bekezdés szerinti időtartamba beleszámít a hitelt érdemlően igazolt külföldi munkavállalás időtartama is.

18. § (1) A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kérelmezők vállalják, hogy a támogatás folyósítását követő tizenkettő éven belül tíz évig folyamatosan és életvitelszerűen a támogatással érintett ingatlanban laknak.

(2) A támogatás igénylésének feltétele, hogy az együttköltözőknek ne legyen az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása. A köztartozás-mentességről - ha az együttköltözők nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban - az kérelmezők büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak.

(3) A támogatás igénylésének feltétele, hogy az együttköltözők büntetőjogi felelősségét a bíróság

a) a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti bűncselekmény elkövetése miatt nem állapította meg vagy

b) az a) pont szerinti bűncselekmény elkövetése miatt megállapította, de a támogatás igénylésének időpontjában az együttköltöző e bűncselekmény vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

(4) Az együttköltözők büntetlen előéletéről a kérelmezők a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak, amely nyilatkozathoz csatolni kell a kérelmezők 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát.

19. § (1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás,

(2)36 A támogatás mértéke a kérelemben megjelölt ingatlan vételárának 50%-a, de legfeljebb 1.000.000.-Ft – azaz Egymillió Forint.

20. § (1) A támogatás iránti kérelmeket a rendelet mellékletét képező nyomtatványon – az abban szereplő mellékletekkel - a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A kérelmet a polgármester a soron következő ülésen terjeszti a képviselő-testület elé.

(3) A támogatás iránt benyújtott kérelmeket Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete beérkezési sorrendben bírálja el.

(4) A 6. § (5) bekezdése szerint újra benyújtott kérelem esetén az első kérelem beérkezésének időpontja az irányadó a (3) bekezdés szerinti beérkezési sorrend vizsgálatakor.

21. § (1) Nem adható támogatás annak, akinek vagy a vele együtt lakó, illetve együtt költöző személyek valamelyikének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti közeli hozzátartozójától szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát.

(2) Nem adható támogatás, ha

a) a kérelmező vagy a vele együtt lakó, együttköltöző személy valamelyikét korábban bármely önkormányzat lakáscélú támogatásban részesítette,

b) a támogatás alapjául megjelölt vételár meghaladja az ingatlan értékének 110%-át,

c) a képviselő-testület által a fiatalok otthonteremtési támogatásának céljára biztosított éves keretösszeg elfogyott.

(3) Az (1) bekezdés és a (2) bekezdés a) pontja szerinti körülményekről a kérelmezők a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak

(4)37 A (2) bekezdés b) pontja szerinti körülmény vizsgálata érdekében a Hivatal adó- és értékbizonyítványt állít ki.

(5) A kérelem (2) bekezdés c) pontja szerinti elutasítása esetén, a kérelem a lakóház megvásárlásának évét követően újra beadható.

22. § (1) A képviselő-testület által odaítélt támogatás kifizetésének feltétele,

a) a támogatottak és a Hangony Községi Önkormányzat közötti támogatási szerződés megkötése és

b) a támogatással érintett ingatlanban állandó lakcím létesítése,

ba)38 lakóházvásárlás előtt az előzetes kérelem alapján megítélt támogatás esetén a támogatás odaítélésétől számított 180 napon belül, az adás-vételi szerződés eredetijének bemutatása és másolatának benyújtása,

bb) lakóházvásárlást követően megítélt támogatás esetén, az adás-vételi szerződés eredetijének bemutatása,

(2)39 Az (1) bekezdés ba) pontja szerinti esetben a 180. nap letelte után a kifizetés nem kérhető.

(3)40 A támogatás kifizetéséről az (1) bekezdésben rögzített iratok benyújtását követő 90 napon belül - a polgármester utalványozását követően - a kérelmező által kért számlára történő utalással a Hivatal gondoskodik.

23. § (1) A kérelmezőket a támogatás visszafizetésére kell kötelezni, ha

a) a támogatási szerződést megszegi, vagy

b) megállapítást nyer, hogy a támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe.

(2) A támogatási szerződés megsértését jelenti, ha támogatott a támogatással érintett ingatlant a 18. § (1) bekezdése szerint vállalt tíz éves időtartamon belül eladja, bérbe adja, használatát bármilyen módon másnak átengedi.

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

24. § (1) A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások közül Hangony község területén az alábbiakat biztosítja:

a) étkeztetést önállóan,

b) házi segítségnyújtást, a családsegítést, a szenvedélybetegek közösségi ellátását és a támogató szolgáltatást Ózd Többcélú Kistérségi Társulás keretében.

(2) Az Ózd Kistérségi Többcélú Társulás által biztosított ellátások igénybevételének szabályait a Társulási Tanács állapítja meg.

(3) Az önkormányzat illetékességi területén a szakosított ellátási formák körében tartozó saját intézményt nem tart fenn.

(4) A szakosított ellátási formák körébe tartozó intézményt az Ózd Kistérségi Többcélú Társulás tartja fenn, amely igénybevételének szabályait a Társulási Tanács állapítja meg.

A szociális szolgáltatások igénybevételének módja, a szociális rászorultság meghatározása és eljárási szabályok41

25. § (1) A szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére indul.

(2) Az ellátás iránti kérelem tartalmát és a hozzátartozó dokumentumokat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet állapítja meg.

(3) Étkeztetést azoknak a szociálisan rászorultaknak kell biztosítani, akik a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről önmaguk, illetve eltartottjai részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek gondoskodni az alább felsoroltak miatt a megfelelő igazolás alapján:

a) 50 év felettiek, melynek igazolása a személyazonosításra alkalmas okmány alapján történik,

b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 100 %-át.

c) egészségi állapotuk miatt, mely alapján történő igénybevétel feltétele a háziorvosi igazolás,

d) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük mely alapján történő igénybevétel feltétele a házi orvosi, vagy szakorvosi igazolás

e) szenvedélybetegségük, mely alapján történő igénybevétel feltétele szakorvosi (addiktológiai) vélemény bemutatása

f) hajléktalanság, mely alapján történő igénybevétel feltétele az erre vonatkozó dokumentum másolata, vagy a népesség nyilvántartás igazolása

(4)42 Az ellátás iránti kérelmet a Hivatalnál lehet benyújtani.

(5) Az ellátási jogviszony létesítése megállapodás alapján történik, melyet az igénylővel a polgármester köt.

(6) Az ellátási jogviszony megszűnik a szolgáltatás jogutód nélküli megszűnésével, illetve a jogosult halálával.

(7) Az illetékességi jogviszony megszűnésének esetei: az ellátást igénybevevő saját kérésére azonnal, vagy ha az ellátott a térítési díj fizetési kötelezettségének felszólítást követő 15 napon belül nem tesz eleget.

A helyben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás (étkeztetés) térítési díja

26. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások és a szakosított ellátási formák igénybevételéért a jogosultnak, vagy törvényes képviselőjének, illetve a tartásra, gondozásra köteles személynek térítési díjat kell fizetnie.

(2) Az intézményi térítési díj mértékét, valamint a személyi térítési díjak kiszámításánál alkalmazandó kedvezményeket minden évben az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza.

(3) A személyi térítési díjat az Szt. 116. §-ában foglaltak figyelembevételével kell megállapítani.

(4)43 Személyi térítési díj fizetési mentességet élvez, akinek bizonyíthatóan semmilyen jövedelme nincs.

(5)44 A személyi térítési díjakat minden hónap 5. napjáig átutalással, vagy a Hangony Községi Önkormányzat házipénztárába történő befizetéssel kell teljesíteni.

Záró rendelkezések

27. § (1) Jelen rendelet 2019. március 1-ével lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a többször módosított Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról, Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/1999. (II.15.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, igénybevételük módjáról, valamint az igénybevételükért fizetendő térítési díjakról, 5/2005. (VI.13.) számú önkormányzati rendelet a fiatalok első lakáshoz jutása támogatásáról, Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet a gyermekek részére nyújtott természetbeni ellátásokról.

2. melléklet46

Hátrányos helyzetű településrészek

1. Ady Endre út 22-től 56-ig

2. Kossuth Lajos út 1-től 65-ig

3. Rákóczi Ferenc út 90-től 106/1-ig

4. Rákóczi Ferenc út 101-től 127-ig

5. Rákóczi Ferenc út 52-től 72-ig

6. Rákóczi Ferenc út 200-tól 246-ig

7. Rákóczi Ferenc út 209-től 229-ig

8. Rózsa út 1-től 17-ig

1

A bevezető a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés j) pontját a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

3

A 2. § (2) bekezdés k) pontját a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

4

A 2. § (2) bekezdés l) pontját a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

5

A 3. § (4) bekezdését a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 18. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (5) bekezdése a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (8) bekezdése a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. § (1) bekezdés b) pontját a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 18. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 6. § (1) bekezdés c) pontját a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 18. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 6. § (1) bekezdés d) pontját a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 18. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 6. § (1) bekezdés e) pontját a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 18. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 6. § (1) bekezdés f) pontját a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 18. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 7. § (3) bekezdését a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 18. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 7. § (7) bekezdése a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

15

A 11. § (1) bekezdése a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

16

A 11. § (3) bekezdése a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (3) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (3) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

17

A 11. § (4) bekezdése a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (4) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (4) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A „Veszélyes fa kivágásának támogatása” alcím címe a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

19

A 13. §-t a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.

20

A 13. § (3) bekezdését a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

21

A 14. § (1) bekezdése a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

22

A „Hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás” alcím címe a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

23

A 15/A. §-t a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

24

A 15/B. §-t a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

25

A 15/C. §-t a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

26

A 15/D. §-t a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

27

A 15/E. §-t a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

28

A 15/F. §-t a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

29

A 15/F. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 15/F. § (2) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 15/G. §-t a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

32

A 16. § (1) bekezdése a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

33

A 16. § (2) bekezdése a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 17. § (1) bekezdése a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg. A 17. § (1) bekezdés záró szövegrésze a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 17. § (4) bekezdés záró szövegrésze a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 19. § (2) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-a szerint módosított szöveg.

37

A 21. § (4) bekezdése a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.

38

A 22. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 22. § (2) bekezdése a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 22. § (3) bekezdése a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. § (3) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

41

Az „A szociális szolgáltatások igénybevételének módja, a szociális rászorultság meghatározása és eljárási szabályok” alcím címe a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 15. §-ával megállapított szöveg.

42

A 25. § (4) bekezdése a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 16. §-ával megállapított szöveg.

43

A 26. § (4) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 26. § (4) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

44

A 26. § (5) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 26. § (5) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

45

Az 1. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 2. mellékletet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdése iktatta be.